Analýza vybraných dokumentů EU

15/18 Nebezpečí porušení zásady právního státu v Polsku
Informační podklad k návrhu rozhodnutí o zjištění zřejmého nebezpečí vážného porušení zásady právního státu Polskou republikou
Související dokumenty EU: 16007/17

14/18 Druhý balíček mobility
Informační podklad ke: - sdělení o dosažení nízkoemisní mobility, - návrhu nařízení o výkonnostních emisních normách pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla (přepracované znění), - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy, - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel a - sdělení o širším využívání alternativních paliv – Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
Související dokumenty EU: 14183/17, 14184/17, 14213/17, 14215/17, 14217/17, 14333/17

13/18 Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii
Informační podklad k návrhu směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
Související dokumenty EU: 16018/17

12/18 Zlepšení vojenské mobility v EU
Informační podklad ke společnému sdělení Jak zlepšit vojenskou mobilitu v Evropské unii
Související dokumenty EU: 14237/17

11/18 Evropský program pro migraci a budoucí podoba migrační politiky EU
Informační podklad ke sdělení o naplňování evropského programu pro migraci, zprávě o pokroku evropského programu pro migraci a sdělení Příspěvek Komise k diskuzi vedoucích představitelů EU na téma dalšího postupu, pokud jde o vnitřní a vnější rozměr migrace
Související dokumenty EU: 12702/17, 14473/17, 15574/17

10/18 Dokončení hospodářské a měnové unie
Informační podklad ke: - sdělení o dalších krocích k dokončení hospodářské a měnové unie, - sdělení o nových rozpočtových nástrojích pro stabilní eurozónu v rámci EU, - sdělení o evropském ministrovi hospodářství a financí, - návrhu směrnice o pravidlech pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o evropských strukturálních a investičních fondech a - návrhu nařízení o zřízení Evropského měnového fondu
Související dokumenty EU: 15566/17, 15653/17, 15654/17, 15655/17, 15660/17, 15663/17, 15664/17

9/18 Volný pohyb neosobních údajů v EU
Informační podklad k návrhu nařízení o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii.
Související dokumenty EU: 12244/17

8/18 Budoucnost společné zemědělské politiky
Informační podklad ke sdělení Budoucnost potravinářství a zemědělství.
Související dokumenty EU: 14977/17

7/18 Kybernetická bezpečnost pro EU
Informační podklad ke společnému sdělení Odolnost, odrazování a obrana: budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU a k návrhu nařízení o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií.
Související dokumenty EU: 12183/17, 12211/17

6/18 Minimální základní sazba DPH
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu.
Související dokumenty EU: 15904/17

5/18 Mechanismus civilní ochrany v EU
Informační podklad k návrhu rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie, a ke sdělení o lepším zvládání katastrof v EU: rescEU - Solidarita a odpovědnost
Související dokumenty EU: 14883/17, 14884/17

4/18 Schengen: dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
Informační podklad ke sdělení o ochraně a posílení Schengenu a k návrhu nařízení o změně nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic.
Související dokumenty EU: 12723/17, 12878/17

3/18 Budoucí podoba obchodní politiky EU a zahraniční investice
Informační podklad ke: - sdělení Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizace - doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o úmluvě o zřízení mnohostranného soudu pro urovnávání sporů z investic, - doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Novým Zélandem, - doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií, - návrhu nařízení, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie, a - sdělení Vstřícnost vůči přímým zahraničním investicím a současná ochrana základních zájmů
Související dokumenty EU: 12131/17, 12135/17, 12137/17, 12165/17, 12168/17, 12217/17

2/18 Evropský semestr 2018
Informační podklad ke sdělení o roční analýze růstu na rok 2018 a ke společné zprávě o zaměstnanosti.
Související dokumenty EU: 14812/17, 14826/17

1/18 Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem.
Související dokumenty EU: 14204/17

47/17 Prohloubení hospodářské a měnové unie (Dokument PDF, 698 KB)
Informační podklad k diskusnímu dokumentu o prohloubení hospodářské a měnové unie
Související dokumenty EU: 9940/17

46/17 Evropský obranný fond a budoucnost evropské obrany (Dokument PDF, 676 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise o vzniku Evropského obranného fondu a k diskusnímu dokumentu o budoucnosti evropské obrany
Související dokumenty EU: 10164/17, 10165/17

45/17 Program rozvoje evropského obranného průmyslu (Dokument PDF, 639 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU
Související dokumenty EU: 10589/17

44/17 Silniční balíček I (Dokument PDF, 730 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Komise - Evropa v pohybu - Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží; a - návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel
Související dokumenty EU: 9668/17, 9669/17, 9939/17, 9967/17

43/17 Silniční balíček II (Dokument PDF, 699 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel; a - návrhu směrnice o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 9672/17, 9673/17, 10175/17

42/17 Silniční balíček – pracovněprávní a sociální aspekty (Dokument PDF, 844 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů; a - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU
Související dokumenty EU: 9670/17, 9671/17

41/17 Ochrana migrujících dětí (Dokument PDF, 634 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Ochrana migrujících dětí
Související dokumenty EU: 8297/17

40/17 Evropský pilíř sociálních práv (Dokument PDF, 660 KB)
Informační podklad k: - sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytvoření evropského pilíře sociálních práv; a - návrhu Interinstitucionálního vyhlášení evropského pilíře sociálních práv
Související dokumenty EU: 8637/17, 8693/17

39/17 Zlepšení vymáhání a uplatňování práva EU v oblasti vnitřního trhu (Dokument PDF, 716 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí; - návrhu nařízení, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů
Související dokumenty EU: 8765/17, 8838/17

38/17 Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 (Dokument PDF, 634 KB)
Informační podklad k doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017
Související dokumenty EU: 9234/17

37/17 Sociální rozměr Evropy (Dokument PDF, 631 KB)
Informační podklad k diskusnímu dokumentu o sociálním rozměru Evropy
Související dokumenty EU: 8717/17

36/17 Zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (Dokument PDF, 660 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a ke sdělení Komise – Iniciativa na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a pečujících osob
Související dokumenty EU: 8631/17, 8633/17

35/17 Využití potenciálu globalizace (Dokument PDF, 698 KB)
Informační podklad k diskusnímu dokumentu o využití potenciálu globalizace
Související dokumenty EU: 9075/17

34/17 Změna způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Dokument PDF, 672 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
Související dokumenty EU: 7804/17

33/17 Posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech (Dokument PDF, 691 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu
Související dokumenty EU: 7621/17

32/17 Migrace na trase přes centrální Středomoří (Dokument PDF, 662 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Migrace na trase přes centrální Středomoří: řízení toků, záchrana životů
Související dokumenty EU: 5684/17

31/17 Doporučení ke zvýšení efektivity navracení (Dokument PDF, 652 KB)
Informační podklad k doporučení Komise ze dne 7. 3. 2017 ke zvýšení efektivity navracení při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES
Související dokumenty EU: 6949/17

30/17 Druhá zpráva o zajištění plné operativnosti Evropské pohraniční a pobřežní stráže (Dokument PDF, 662 KB)
Informační podklad ke druhé zprávě Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o zajištění plné operativnosti Evropské pohraniční a pobřežní stráže
Související dokumenty EU: 6945/17

29/17 Pátá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka (Dokument PDF, 635 KB)
Informační podklad ke zprávě Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Pátá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka
Související dokumenty EU: 6925/17

28/17 Základní prvky strategie EU pro Sýrii (Dokument PDF, 635 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Základní prvky strategie EU pro Sýrii
Související dokumenty EU: 7377/17

27/17 Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování (Dokument PDF, 643 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování
Související dokumenty EU: 5743/17

26/17 Bílá kniha o budoucnosti Evropy (Dokument PDF, 694 KB)
Informační podklad k bílé knize o budoucnosti Evropy - Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025
Související dokumenty EU: 6952/17

25/17 Zpráva o České republice 2017 (Dokument PDF, 656 KB)
Informační podklad k pracovnímu dokumentu útvarů Komise - Zpráva o České republice 2017 - Průvodní dokument ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině - Evropský semestr 2017: posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011
Související dokumenty EU: 6540/17

24/17 Energetické využití odpadů (Dokument PDF, 723 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Úloha výroby energie z odpadů v oběhovém hospodářství
Související dokumenty EU: 5801/17

23/17 Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí (Dokument PDF, 679 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků
Související dokumenty EU: 5967/17

22/17 Zimní energetický balíček – 2. část (Dokument PDF, 725 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění); - návrhu nařízení, kterým se zřizuje Agentura EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění); - návrhu směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění); - návrhu nařízení o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES
Související dokumenty EU: 15135/16, 15149/16, 15150/16, 15151/16

21/17 Zimní energetický balíček – 1. část (Dokument PDF, 747 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Komise – Čistá energie pro všechny Evropany; - návrhu nařízení o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a ruší nařízení (EU) č. 525/2013; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti; - návrhu směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 15090/16, 15091/16, 15120/16, 15172/16

20/17 Přizpůsobení platných předpisů EU nové úpravě pravomoci Komise přijímat akty v přenesené pravomoci podle Lisabonské smlouvy (Dokument PDF, 763 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie a - návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie
Související dokumenty EU: 5623/17, 5705/17

19/17 Ochrana osobních údajů (Dokument PDF, 736 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES; - návrhu nařízení o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích, kterým se ruší směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích); - sdělení Komise - Výměna a ochrana osobních údajů v globalizovaném světě
Související dokumenty EU: 5034/17, 5191/17, 5358/17

18/17 Zjednodušení podmínek pro poskytování služeb v rámci EU (Dokument PDF, 711 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu; - návrhu směrnice o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání; - návrhu směrnice o právním a operačním rámci pro evropský elektronický průkaz služeb, který se zavádí nařízením ... [nařízení o ESC]; - návrhu nařízení, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz služeb a související správní prostředky; - sdělení Komise o doporučeních k reformám v oblasti regulace odborných služeb
Související dokumenty EU: 5278/17, 5281/17, 5283/17, 5284/17, 5301/17

17/17 Dokončení reformy právního rámce pro finanční služby (Dokument PDF, 775 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, kapitálové požadavky a požadavky na způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velkou angažovanost, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací a o změnu nařízení (EU) č. 648/2012; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o subjekty vyjmuté z působnosti směrnice, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/59/EU o ozdravných postupech a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a směrnice 98/26/ES, směrnice 2002/47/ES, směrnice 2012/30/EU, směrnice 2011/35/EU, směrnice 2005/56/ES, směrnice 2004/25/ES a směrnice 2007/36/ES; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/59/EU Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků
Související dokumenty EU: 14775/16, 14776/16, 14777/16, 14778/16, 14779/16

16/17 Rámec pro obnovu a řešení problémů ústředních protistran (Dokument PDF, 723 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o rámci pro obnovu a řešení problémů ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365
Související dokumenty EU: 14835/16

15/17 Koordinace systémů sociálního zabezpečení (Dokument PDF, 638 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
Související dokumenty EU: 15642/16

14/17 Dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti (Dokument PDF, 673 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu
Související dokumenty EU: 15817/16

13/17 Akční plán pro posílení evropské reakce proti podvodům s cestovními doklady (Dokument PDF, 672 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Akční plán pro posílení evropské reakce proti podvodům s cestovními doklady
Související dokumenty EU: 15502/16

12/17 Boj proti praní peněz (Dokument PDF, 731 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice o boji proti praní peněz prostředky trestního práva; - návrhu nařízení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku; - návrhu nařízení o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005
Související dokumenty EU: 15782/16, 15816/16, 15819/16

11/17 Zlepšení a rozšíření používání Schengenského informačního systému (SIS) (Dokument PDF, 666 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o používání Schengenského informačního systému pro navracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí; - návrhu nařízení o vytvoření, fungování a používání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení (ES) č. 1987/2006; - návrhu nařízení o vytvoření, fungování a používání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU
Související dokumenty EU: 15182/16, 15183/16, 15184/16

10/17 Zimní energetický balíček – 2. část (Dokument PDF, 710 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění); - návrhu nařízení, kterým se zřizuje Agentura EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění); - návrhu směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění); - návrhu nařízení o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES
Související dokumenty EU: 15135/16, 15149/16, 15150/16, 15151/16

9/17 Zimní energetický balíček – 1. část (Dokument PDF, 745 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Komise – Čistá energie pro všechny Evropany; - návrhu nařízení o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a ruší nařízení (EU) č. 525/2013; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti; - návrhu směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 15090/16, 15091/16, 15120/16, 15172/16

8/17 Reforma předpisového rámce EU v oblasti elektronických komunikací (Dokument PDF, 864 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice o evropském kodexu pro elektronické komunikace (přepracované znění); - návrhu nařízení, kterým se zakládá Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o internetové připojení v místních společenstvích; - sdělení o akčním plánu 5G pro Evropu; - sdělení o připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh - na cestě k evropské gigabitové společnosti
Související dokumenty EU: 12252/16, 12257/16, 12259/16, 12279/16, 12364/16

7/17 Evropský obranný akční plán (Dokument PDF, 661 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Evropský obranný akční plán
Související dokumenty EU: 15160/16

6/17 Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže (Dokument PDF, 647 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži
Související dokumenty EU: 15075/16

5/17 Rámce pro preventivní restrukturalizaci, druhá šance a opatření ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení (Dokument PDF, 690 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení o změně směrnice 2012/30/EU
Související dokumenty EU: 14875/16

4/17 Modernizace DPH pro přeshraniční elektronický obchod (Dokument PDF, 685 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku; - návrhu prováděcího nařízení, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy
Související dokumenty EU: 14820/16, 14821/16, 14822/16, 14823/16

3/17 Druhá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii (Dokument PDF, 662 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Druhá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii
Související dokumenty EU: 14617/16

2/17 Roční analýza růstu na rok 2017 (Dokument PDF, 649 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Komise - Roční analýza růstu na rok 2017; - návrhu společné zprávy o zaměstnanosti
Související dokumenty EU: 14357/16, 14364/16

1/17 Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) (Dokument PDF, 670 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zavádí Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624
Související dokumenty EU: 14082/16

28/16 Posilování bezpečnosti ve světě mobility (Dokument PDF, 662 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Posilování bezpečnosti ve světě mobility: Zdokonalování výměny informací v boji proti terorismu a pevnější vnější hranice
Související dokumenty EU: 12307/16

27/16 Posílení evropského systému kybernetické odolnosti (Dokument PDF, 684 KB)
Informační podklad ke sdělení o posílení evropského systému kybernetické odolnosti a podpoře konkurenceschopného a inovativního odvětví kybernetické bezpečnosti
Související dokumenty EU: 11013/16

26/16 Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii (Dokument PDF, 642 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii
Související dokumenty EU: 5814/16

25/16 Sedmá zpráva o relokaci a přesídlování (Dokument PDF, 670 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Sedmá zpráva o relokaci a přesídlování
Související dokumenty EU: 14369/16

24/16 Mimořádná podpora pro producenty mléka (Dokument PDF, 640 KB)
Informační podklad k nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby, a k nařízení Komise v přenesené pravomoci o poskytování podpory na snížení produkce mléka
Související dokumenty EU: 12046/16, 12048/16

23/16 Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) (Dokument PDF, 649 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD
Související dokumenty EU: 12290/16

22/16 Systém daně z příjmů právnických osob v EU (Dokument PDF, 727 KB)
Informační podklad k: - sdělení o vytvoření spravedlivého, konkurenceschopného a stabilního systému daně z příjmů právnických osob v EU; - návrhu směrnice o společném základu daně z příjmů právnických osob (CCTB); - návrhu směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB); - návrhu směrnice o mechanismech řešení sporů v oblasti dvojího zdanění v EU; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s účastí třetích zemí
Související dokumenty EU: 13729/16, 13730/16, 13731/16, 13732/16, 13733/16

21/16 Pracovní program Komise na rok 2017 (Dokument PDF, 710 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pracovní program Komise na rok 2017: Vytváření Evropy, která ochraňuje, posiluje a brání
Související dokumenty EU: 13668/16

20/16 Reforma předpisového rámce EU v oblasti autorského práva (Dokument PDF, 729 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu; - návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv použitelná na určité online přenosy vysílacích organizací a další přenosy televizních a radiových programů; - návrhu nařízení o přeshraniční výměně mezi Evropskou unií a třetími zeměmi kopií v dostupných formátech některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a souvisejícími právy ve prospěch osob, které jsou slepé, zrakově postižené nebo postižené jiným způsobem, který jim znemožňuje číst písmo; - návrhu směrnice o některých povolených užitích děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a souvisejícími právy ve prospěch osob, které jsou slepé, zrakově postižené nebo postižené jiným způsobem, který jim znemožňuje číst písmo, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti; - sdělení o podpoře spravedlivé, efektivní a konkurenceschopné ekonomiky orientované na autorské právo na jednotném digitálním trhu.
Související dokumenty EU: 12253/16, 12254/16, 12258/16, 12264/16, 12270/16

19/16 Revize víceletého finančního rámce 2014-2020 (Dokument PDF, 689 KB)
Informační podklad ke sdělení o přezkumu/revizi víceletého finančního rámce na období 2014-2020 v polovině období: rozpočet EU zaměřený na výsledky a k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020
Související dokumenty EU: 12183/16, 12184/16

18/16 Výroční zprávy za rok 2015 o subsidiaritě a proporcionalitě a o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty (Dokument PDF, 683 KB)
Související dokumenty EU: 11889/16, 11890/16

17/16 Sdělení k návrhu změny směrnice o vysílání pracovníků s ohledem na zásadu subsidiarity (Dokument PDF, 651 KB)
Informační podklad ke sdělení o návrhu směrnice, kterou se mění směrnice o vysílání pracovníků, s ohledem na zásadu subsidiarity
Související dokumenty EU: 11529/16

16/16 Příslušnost a uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (Dokument PDF, 708 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 10767/16

15/16 Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Dokument PDF, 640 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES
Související dokumenty EU: 10678/16

14/16 Opatření rámcové strategie pro energetickou unii (Dokument PDF, 714 KB)
Informační podklad - Návrh nařízení o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-2030 - Návrh nařízení o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 - Sdělení o evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu - Sdělení o urychlení přechodu EU na nízkouhlíkovou ekonomiku
Související dokumenty EU: 11333/16, 11483/16, 11494/16, 11522/16

13/16 Reforma společného azylového systému EU II (Dokument PDF, 675 KB)
Informační podklad - Návrh nařízení, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení (EU) č. 516/2014 - Návrh nařízení o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty - Návrh nařízení o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU - Návrh směrnice stanovující normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 11313/16, 11316/16, 11317/16, 11318/16

12/16 Uvolnění prostředků k řešení migrační krize (Dokument PDF, 599 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize
Související dokumenty EU: 10764/16

11/16 Akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí (Dokument PDF, 625 KB)
Informační podklad ke sdělení - Akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Související dokumenty EU: 10022/16

10/16 Nový rámec pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci (Dokument PDF, 672 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské investiční bance o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci
Související dokumenty EU: 10014/16

9/16 Vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí (Dokument PDF, 640 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti
Související dokumenty EU: 10012/16

8/16 Legislativní balíček ke stimulaci přeshraničního elektronického obchodu (Dokument PDF, 714 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků; návrhu nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků; a sdělení Komplexní přístup ke stimulaci přeshraničního elektronického obchodu pro evropské občany a podniky
Související dokumenty EU: 9610/16, 9611/16, 9706/16

7/16 Návrh nařízení o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Dokument PDF, 675 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele
Související dokumenty EU: 9565/16

6/16 Třetí zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu (Dokument PDF, 614 KB)
Informační podklad ke Zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu
Související dokumenty EU: 8728/16

5/16 Reforma společného azylového systému EU (Dokument PDF, 744 KB)
Informační podklad k dokumentům: - Návrh nařízení, kterým se stanoví kritéria a mechanismy určující členský stát odpovědný za posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané v některém členském státě příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti - Návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 - Návrh nařízení o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení č. 604/2013 pro identifikaci ilegálního pobytu státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva
Související dokumenty EU: 8715/16, 8742/16, 8765/16

4/16 Vízová povinnost příslušníků třetích zemí při překračování vnějších hranic EU (Dokument PDF, 655 KB)
Informační podklad k návrhům nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterými se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
Související dokumenty EU: 8670/16, 8671/16, 8727/16

3/16 Dočasná ochrana vnitřních hranic (Dokument PDF, 690 KB)
Informační podklad k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doporučení pro dočasnou ochranu vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru
Související dokumenty EU: 8294/16

2/16 Naplňování Evropského programu pro bezpečnost (Dokument PDF, 698 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Naplňování Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů účinné a skutečné bezpečnostní unie
Související dokumenty EU: 8128/16

1/16 Systém vstupu/výstupu (EES) (Dokument PDF, 697 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011, a k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES)
Související dokumenty EU: 7675/16, 7676/16

0/0
ISP (příhlásit)