Vybraná témata

ISSN 2533-414X

 

2/2024 Vztah práva EU a národního práva podle Spolkového ústavního soudu (Dokument PDF, 288 KB)
Studie se zabývá vztahem práva EU a německého práva. Popisuje hlavní rozhodnutí německého spolkového ústavního soudu. Německá doktrína vztahu mezi právem EU a vnitrostátním právem zdůrazňuje tezi, že členský stát stále kontroluje integrační proces, a tím upírá Kompetenz-Kompetenz Evropské unii nebo Soudnímu dvoru EU. I když Maastrichtská smlouva nebyla prohlášena za odporující základnímu zákonu, jednalo se o podstatnou změnu v názorech Spolkového ústavního soudu, jehož přezkumná pravomoc byla tímto nálezem posílena. Popis vztahu končí rozhodnutím o Evropské centrální bance.

1/2024 Rodinné hlasování (Dokument PDF, 259 KB)
Práce přináší popis tzv. rodinného hlasování. Jako rodinné hlasování je označován jev, kdy je hlasování rodinných příslušníků pod kontrolou nejčastěji mužského člena rodiny. Na základě zpráv volebních pozorovatelů dochází autor k závěru, že rodinné hlasování je kulturně sociální fenomén. Pro jeho potlačení je třeba nejenom vhodné nastavení regulačního rámce, ale celkové změny postoje společnosti k určitým sociálním skupinám. V České republice tento jev nebyl nikdy zaznamenán. Jeho existence přitom nesouvisí přímo se způsobem hlasování. Nelze ho proto nijak spojovat se zvláštními způsoby hlasování, jako je například hlasování pomocí přenosné volební urny nebo korespondenční hlasování.

11/2023 Centrální zdravotnické výzkumné a odborné instituce ve vybraných státech EU (Dokument PDF, 481 KB)
Tato práce se zabývá problematikou zdravotnických výzkumných a odborných institucí ve státech Evropské unie a jejich rolí a pravomocí během pandemie. Cílem je provést komparaci těchto institucí a poukázat, jakým způsobem se liší v jejich pravomocích a praxi při řešení pandemických situací. Práce je rozdělená na jednotlivé státy Evropské unie a jejich zdravotnické instituce, jejich název, obecné informace a krátkou charakteristiku činnosti a pravomocí. Dále popisuje organizační strukturu a v neposlední řadě analyzuje jejich činnost během pandemie. Celkově tato práce přispívá k lepšímu porozumění fungování, organizační struktuře a pravomocem zdravotnických výzkumných a odborných institucí ve státech Evropské unie. Získané poznatky mohou sloužit jako podklad pro další diskuze a reformy v oblasti zdravotnického výzkumu a krizového řízení.

10/2023 Postavení klimatických rad ve vybraných státech EU (Dokument PDF, 451 KB)
Práce má za cíl představit fungování klimatických rad ve vybraných členských státech EU. Pro analýzu byly vybrány tyto státy: Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko a Švédsko. V rámci práce je u těchto států vymezen právní základ, na jehož základě jsou jejich klimatické rady zřízeny, dále jejich složení a jednotlivé úlohy. V závěru práce formou tabulkového přehledu nastiňuje situaci v dalších unijních státech.

9/2023 Implementace národního plánu obnovy ČR - Třetí zpráva o pokroku (Dokument PDF, 556 KB)
Třetí zpráva o plnění Národního plánu obnovy přináší analýzu pokroku při jeho implementaci, a to v rámci 2., 3. a 4. žádosti o platbu. Zpráva rovněž přináší informace o aktualizaci NPO, jež vláda předložila Komisy na posouzení 30. června 2023 a Rada EU jej schválila 17. října 2023. NPO je nástroj, pomocí kterého může vláda ČR získat prostředky z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Cílem je pomoci obnově hospodářství po koronavirové krizi a zároveň podpora zelené a digitální transformaci. Po aktualizaci by celková alokace NPO měla činit 9,2 mld. eur (228,6 mld. Kč). Studie monitoruje pokrok a proces implementace NPO na základě informací předložených vládou a Evropskou komisí.

8/2023 Valorizace starobních důchodů a mimořádné valorizace v ČR (Dokument PDF, 1 MB)
Studie se zabývá vývojem valorizace důchodů v České republice. V první fázi určovala parametry zvyšování důchodů vláda ve svém nařízení. Po r. 2002 byly valorizace stanoveny přímo zákonem, včetně toho, podle čeho se určuje termín valorizace a jak se vypočítá výše valorizace. Další změnu představoval zákon, který reagoval na nález Ústavního soudu ohledně zásluhovosti důchodů. V r. 2017 došlo ke změně výpočtu indexu. Poté bylo přijato několik novel, které nesystematicky zvyšovaly různé složky důchodů. Studie vkládá jednotlivé novelizace do vývoje výdajů za starobní důchody v jednotlivých letech.

7/2023 Podoby ratifikace Istanbulské úmluvy v zemích EU - výhrady států (Dokument PDF, 0 MB)
Studie se zabývá ratifikací Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulské úmluvy). Rozebírá možnost přijetí výhrad k Úmluvě podle mezinárodního práva. Dále se zabývá tzv. interpretačními výhradami nebo deklaracemi, které některé státy – signatáři Úmluvy, vznesly. Tyto výhrady vznesly do současného data Polsko, Chorvatsko a Ukrajina. Práce stručně analyzuje jejich relevantnost a dopady. V závěru je obsažena tabulka všech přijatých výhrad.

6/2023 Rekreační využití konopí - srovnání existující či připravované regulace umožňující přístup k rekreačnímu využití konopí ve vybraných evropských zemích a posouzení souladu těchto úprav s mezinárodními úmluvami o kontrole drog a právem EU (Dokument PDF, 619 KB)
Práce má za cíl představit obsah a doprovodný výklad závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv OSN a z práva EU týkajících se problematiky nakládání s konopím. Dále jsou popsány i hrozící důsledky v případě porušení těchto závazků. Druhá část práce obsahuje stručný popis současné či připravované právní úpravy umožňující přístup k užívání konopí k rekreačním účelům ve vybraných státech Evropy, konkrétně v Lucembursku, na Maltě, v Německu, Nizozemsku, Španělsku a Švýcarsku. Dále je ve vztahu k těmto připravovaným nebo existujícím právním předpisům nastíněno jejich hodnocení z hlediska toho, zda mohou porušovat mezinárodní závazky těchto zemí a případně i popis toho, jak se k možnému nesouladu staví dané země.

5/2023 Komparace judikatury k povinnostem nezaměstnaných v podobě veřejných prací a dalších výkonů (Dokument PDF, 1 MB)
Tato práce se zabývá komparací několika rozhodnutí nejvyšších a ústavních soudů evropských zemí. Má za úkol přiblížit, jak jednotlivé soudy přistupují k institutu sankcí u sociálních dávek. Vyvozuje určité právní důsledky z různých případů a zkoumá, jestli soudy k otázce sankcí přistupují jako k represivnímu prostředku, nebo jako k motivaci ve snaze postavit se na vlastní nohy a znovuzapojit se do společnosti.

4/2023 Aktuální výzvy izraelsko palestinských vztahů (Dokument PDF, 1 MB)
Práce se věnuje analýze a vývoji izraelsko-palestinských vztahů v časovém období přibližně od poloviny roku 2022. Práce předkládá také přehled hlavních historických milníků ve vývoji izraelsko-palestinských vztahů a stručně se věnuje charakteristice politického systému Státu Izrael a Palestiny, včetně charakteristiky hlavních politických hráčů. Detailnější rozbor je také věnován aktuální socio-ekonomické situaci v Izraeli a Palestině, pozici Evropské unie a Spojených států.

3/2023 Právní úprava podpory vyváženého zastoupení žen a mužů v orgánech obchodních korporací se zaměřením na kvóty v představenstvech, správních a dozorčích radách (Dokument PDF, 354 KB)
Analýza poskytuje přehled o přístupech členských států EU k otázce vyváženého zastoupení žen a mužů v orgánech obchodních korporací. Zaměřuje se zejména na právní úpravy stanovující kvóty pro zastoupení obou pohlaví v těchto orgánech, které byly přijaty v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku a Španělsku.

2/2023 Implementace národního plánu obnovy ČR - druhá zpráva o pokroku (Dokument PDF, 1 MB)
Druhá zpráva o plnění Národního plánu obnovy přináší analýzu pokroku při jeho implementaci, a to do 3Q2022. NPO je nástroj, pomocí kterého může vláda ČR získat prostředky z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Cílem je pomoci obnově hospodářství po koronavirové krizi a zároveň podpora zelené a digitální transformaci. Český NPO obsahuje celkem 85 investic a 37 reforem, což představuje 244 milníků a cílů rozdělených do 6 pilířů. Studie monitoruje plnění těchto cílů a milníků na základě informací předložených vládou a Evropskou komisí.

1/2023 Procedura souhlasu s vysíláním ozbrojených sil - komparace (Dokument PDF, 340 KB)
Práce poskytuje přehled o proceduře vyslání ozbrojených sil do zahraničí ve státech EU a Spojeném království. Zvláštní pozornost je věnována zapojení parlamentu (jeho orgánů) a nutnosti vlády získat parlamentní souhlas. Stejně tak jsou zkoumány výjimky, kdy vláda může disponovat ozbrojenými silami bez parlamentního souhlasu (podle typů misí čí délky jejich trvání).

10/2022 Inovace a tarifní struktury v elektroenergetice (Dokument PDF, 1 MB)
Trh s elektřinou je velmi specifický. Ceny elektřiny jsou na všech úrovních tvořeny na základě mnoha faktorů, k nimž patří i inovace. Tyto faktory se posléze promítají do tarifních struktur. Práce se věnuje tarifním strukturám a jejich podobě v jednotlivých členských státech EU, popisuje podrobněji metodiku přenosových a distribučních tarifů, vliv inovací na tarifní struktury a poskytuje přehled nových pojmů vyplývajících z evropských dokumentů.

9/2022 Implementace národního plánu obnovy ČR - první zpráva o pokroku (Dokument PDF, 0 MB)
Předložená studie obsahuje report o plnění Národního plánu obnovy, jež má napomoci obnově hospodářství po koronavirové krizi a zároveň podpořit zelenou a digitální transformaci. Prostřednictvím NPO může ČR získat až 7,036 mld. eur (cca 179 mld. Kč) z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Český NPO obsahuje celkem 85 investic a 37 reforem, což představuje 244 milníků a cílů rozdělených do 6 pilířů. Studie monitoruje plnění těchto cílů a milníků na základě informací předložených vládou a Evropskou komisí. Reaguje zejména na první zprávu o implementaci NPO, kterou připravila vláda ČR a v dubnu odeslala Evropské komisi.

8/2022 Parlamentní volby v Maďarsku 2022 (Dokument PDF, 889 KB)
Dne 3. dubna 2022 proběhly v Maďarsku parlamentní volby. Proti vládní koalici Fidesz-KDNP se spojilo šest stran do uskupení Společně pro Maďarsko s cílem zabránit vzniku čtvrté vlády Viktora Orbána v řadě. Vládní koalice však volby opět vyhrála a získala o dva mandáty více oproti předchozím volbám. Předvolební kampaň byla charakterizována nedostatkem rovných podmínek pro politické strany a byla ovlivněna souběžnou kampaní před referendem o LGBT otázkách, které proběhlo v den voleb. Tento text nejprve poskytuje popis politického a volebního systému v Maďarsku, dále krátce představuje hlavní maďarské politické strany a poté shrnuje situaci v předvolebním období a výsledky voleb.

7/2022 Politika rozšíření EU - aktuální stav procesu přistoupení (Dokument PDF, 1 MB)
Politika rozšíření EU, tedy proces přistoupení zemí usilujících o členství v Evropské unii, se aktuálně týká regionu západního Balkánu a Turecka. Tato práce nejprve představuje revidovanou metodiku procesu přistoupení pro západní Balkán z roku 2020, v další části se zaměřuje na poslední vydané sdělení Evropské komise o politice rozšíření EU (říjen 2021) a poslední kapitola pak nabízí krátká shrnutí hodnotících zpráv Evropské komise k pokroku jednotlivých zemí v přístupovém procesu.

6/2022 Válka na Ukrajině: Žádost o členství v EU, pomoc uprchlíkům, sankce (Dokument PDF, 1 MB)
Ruská invaze na Ukrajině vyvolala reakce Evropské unie (EU) v několika oblastech. Tato práce se zaměřuje na tři z nich – ukrajinskou žádost o členství v EU, podporu uprchlíkům a omezující opatření EU vůči Rusku a Bělorusku – a uvádí je v širším kontextu.

5/2022 Návrh směrnice o zdanění energie (Dokument PDF, 910 KB)
Práce se zabývá hlavními změnami ve zdaňování energetických produktů a elektřiny, které jsou obsaženy v návrhu směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění), kterou předložila Evropská komise dne 14. července 2021.

4/2022 Evropský semestr 2022 a implementace národního plánu obnovy (Dokument PDF, 1 MB)
Práce se věnuje propojení Nástroje pro oživení a odolnost, který by schválen jako reakce na koronavirovou krizi s cílem obnovy ekonomiky EU, a Evropského semestru, tedy cyklu koordinace hospodářské a rozpočtové politiky. Podmínkou pro zisk finančních prostředků z Nástroje je příprava národního plánu obnovy. Evropský semestr byl využit jako vhodný nástroj již při přípravě národních plánů obnovy a dále do něj bude včleněn také proces plnění a kontroly plnění národních plánů obnovy. V rámci cyklu Evropského semestru tak došlo k několika změnám, jež tato práce popisuje.

3/2022 Vznik trestní odpovědnosti za trestné činy související s děním na Ukrajině (Dokument PDF, 1 MB)
Tato práce se věnuje otázkám, které jsou diskutované ve veřejném prostoru v souvislosti s útokem Ruské federace na Ukrajinu. Zaměřuje se na situace, kdy by v návaznosti na ozbrojený konflikt na Ukrajině mohlo docházet ke vzniku trestní odpovědnosti v České republice. V první části práce jsou řešeny zločiny podle mezinárodního práva, které mohly být spáchány v rámci konfliktu na Ukrajině. Je rozebráno, jakým způsobem mohou být tyto zločiny postihovány vnitrostátním právem na základě zásady univerzality anebo mezinárodním právem trestním. V této části lze nalézt základní informace o aktuálním řízení před Mezinárodním trestním soudem a před Mezinárodním soudním dvorem ve věci ruské agrese na Ukrajině. Druhá část práce se zabývá českým trestním právem a analyzuje trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku a jeho možnou aplikaci na některé projevy o konfliktu na Ukrajině. Třetí část se zabývá možností vstupu do cizích ozbrojených sil podle českého práva.

2/2022 Ruská agrese na Ukrajině - vývoj situace okolo Ukrajiny a reakce EU, únor 2022 (Dokument PDF, 1 MB)
Na podzim roku 2021 začala Ruská federace posilovat své vojenské kapacity na hranicích s Ukrajinou. Přes veškeré diplomatické úsilí západních zemí situace dále eskalovala a vedla až k uznání nezávislosti samozvaných Doněcké a Luhanské lidové republiky na východě Ukrajiny ze strany Ruska a vyslání ruských vojenských jednotek na tato území. Dne 24. února 2022 pak začala ruská invaze na Ukrajinu. Mezinárodní společenství reagovalo několika vlnami sankcí a snahou o maximální možnou podporu Ukrajině včetně zasílání zbraní a vojenského materiálu. EU rovněž rozhodla o poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině a o historicky prvním nákupu zbraní, paliva a vojenského materiálu pro Ukrajinu. Záměrem tohoto textu je poskytnout ucelený přehled vývoje dění okolo Ukrajiny v průběhu února 2022 a reakcí mezinárodního společenství s podrobnějším zaměřením na Evropskou unii.

1/2022 Způsob stanovení platů členů parlamentu ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 892 KB)
Práce poskytuje přehled základních způsobů stanovování platů členů parlamentu a jejich vztah k ostatním ústavním činitelům. V přehledu jsou vybrány země Evropské unie reprezentující parlamentní formu vlády

24/2021 Parlamentní volby ve Finsku 2019 (Dokument PDF, 1 MB)
Dne 14. dubna 2019 proběhly ve Finské republice parlamentní volby. Volební výsledek byl velmi těsný, s rozdílem vždy jednoho získaného mandátu mezi politickými stranami na prvních třech příčkách. Vládu sestavila Sociálně demokratická strana. V prosinci 2019 však předseda vlády Antti Rinne rezignoval a na premiérském postu ho vystřídala místopředsedkyně Sociálně demokratické strany Sanna Marinová, která finskou vládu vede do současnosti. Tento text nejprve představuje politický a volební systém Finska, následuje popis vybraných finských politických stran a shrnutí politického vývoje od voleb v roce 2015. V další části se text věnuje předvolební kampani a výsledkům voleb v roce 2019. V závěru je popsán politický vývoj ve Finsku po volbách.

23/2021 Systém pandemické legislativy v Rakousku - překlad platných předpisů týkajících se lidských práv, zobecnění systému (Dokument PDF, 883 KB)
Práce popisuje právní úpravu svobody pohybu a dalších opatření proti pandemii v Rakousku. Obsahuje překlad Kovidového zákona a prováděcí vyhlášky.

22/2021 Bezpečnostní unie (Dokument PDF, 880 KB)
Práce se zabývá problematikou schengenského systému, především se zaměřením na usnadnění pohybu příslušníků daných států, sblížení vízových politik s cílem ochrany před nedovoleným přistěhovalectvím a posílení spolupráce mezi celními a policejními orgány v boji proti trestné činnosti. Druhá kapitola se věnuje právnímu vymezení Lisabonské smlouvy upravující prostor svobody, bezpečnosti a práva. Třetí kapitola představuje právní základ politik kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví. Čtvrtá kapitola popisuje justiční spolupráci v občanských věcech a pátá kapitola se věnuje justiční spolupráci v trestních věcech, kterou blíže vymezuje v oblastech práv obětí trestných činů, boje proti rasismu a terorismu a zajištění kybernetické bezpečnosti. Šestá kapitola se soustředí na základní charakteristiku policejní spolupráce v Unii a na vybrané pravomoci Europolu. Závěr práce shrnuje obsah a cíle Strategie bezpečnostní unie pro období 2020 - 2025.

21/2021 Průběh a výsledky COP26, Glasgow - shrnutí výsledků Konference OSN o změně klimatu 2021 (Dokument PDF, 957 KB)
Tato práce představuje výsledky Konference OSN o změně klimatu (COP26), která proběhla ve dnech 31. října až 13. listopadu 2021 ve skotském Glasgow. Závěrem konference je tzv. Glasgow Climate Pact – dohoda schválená všemi účastníky, která vyzývá například k útlumu využívání uhlí, navýšení klimatických ambicí či zvýšení úsilí v oblasti financování zejména ze strany rozvinutých států. Během konference však byla podepsána celá řada dílčích dohod mezi jednotlivými aktéry, které vyzývají např. k omezení emisí metanu či zastavení odlesňování. V průběhu klimatických jednání také některé státy přislíbily zvýšit své klimatické cíle – např. Indie.

20/2021 Vzdání se poslaneckého mandátu v případě členství ve vládě v Rakousku - teorie a praxe posledních volebních období (Dokument PDF, 688 KB)
Poslanec Národní rady v Rakousku se může vzdát svého mandátu, pokud nastupuje do vládní funkce ve spolkové vládě. V tomto případě obdrží postavení poslance zpět poté, kdy přestane vládní funkci vykonávat. Práce obsahuje údaje o těchto rezignacích za poslední 4 volební období.

19/2021 Sociální dopady koronavirové krize a reakce EU (Dokument PDF, 951 KB)
Práce se zabývá reakcí Evropské unie na koronavirovou pandemii a rozebírá jednotlivá opatření, která mají sloužit k zmírnění sociálních dopadů koronavirové krize. Práce se zabývá okamžitou reakcí EU, následně rozebírá koncepční dokumenty, které se snaží na koronavirovou krizi reagovat, a dále se věnuje opatřením, která mají zajistit obnovu a oživení do budoucna.

18/2021 Současné vztahy EU–Rusko a výhled pro další období (Dokument PDF, 1 MB)
Po protiprávní anexi ukrajinského poloostrova Krym ze strany Ruska v roce 2014 se vzájemné vztahy EU a Ruska výrazně zhoršují. Vnitřní i vnější politika Ruska jsou pro EU strategickou výzvou, na kterou Unie reaguje snahou o nové definování vztahů s Ruskem, představením možných scénářů jejich dalšího směřování a nabídnutím relevantních politických řešení. Tento text nejprve uvádí kontext vztahů EU s Ruskem od roku 2014 s podrobnějším zaměřením na česko-ruské vztahy a ruský seznam „nepřátelských států“. Dále pak krátce shrnuje zahraničněpolitické aspekty aktualizované Národní bezpečnostní strategie Ruské federace a představuje výhled vzájemných vztahů a strategii EU pro další období, které nabízí společné sdělení Evropské komise a vysokého představitele a doporučení Evropského parlamentu.

17/2021 Globální minimální sazba daně z příjmu právnických osob (Dokument PDF, 900 KB)
Práce se zabývá nedávnou dohodou týkající se zavedení globální minimální sazby daně z příjmu právnických osob (podniků). Obsahuje stručný popis vývoje iniciativ v této oblasti, představuje základní rysy nového režimu, jakož i stručné představení ekonomického a politického kontextu. Práce je zakončena krátkou pasáží o předpokládaných dalších krocích na unijní a vnitrostátní úrovni.

16/2021 Aktuální vývoj v klimatické a energetické politice - balíček Fit for 55, konference COP26, ambice států a další vybrané aktuality (Dokument PDF, 1 MB)
Tato práce představuje aktuální trendy v klimatické a energetické politice nejen v Evropské unii, ale i v mezinárodním společenství. Představuje nadcházející Konferenci OSN o změně klimatu, která proběhne na začátku listopadu ve Skotsku a očekávání směrem k ní panující. V tomto ohledu jsou analyzovány závazky a přísliby jednotlivých států v ochraně klimatu, nejen balíček Fit for 55 navazující v Evropské unii na Zelenou dohodu, ale i přísliby Číny, USA a dalších velmocí. Jsou zmíněny nejen cíle v oblasti klimatu, ale i cíle v oblasti elektromobility. Kromě vlastního příspěvku Evropské unie, kde je rozebrán obsah balíčku Fit for 55 a další opatření týkající se zejména financování, jsou zmíněny i ambicióznější cíle jednotlivých členských států, včetně vlastních klimatických zákonů. V poslední části práce je popsán současný trend klimatických žalob (např. nedávné významné rozhodnutí v Německu) a s ním související snaha o modernizaci Smlouvy o energetické chartě.

15/2021 Sociální fond pro klimatická opatření (Dokument PDF, 899 KB)
Práce se zabývá zřízením Sociálního fondu pro klimatická opatření (dále jen „fond“), jehož účelem je poskytnout členským státům EU finanční podporu na zmírnění sociálních dopadů zejména ze zavedení obchodování s emisemi skleníkových plynů pro odvětví budov a silniční dopravy. Uvádí rozsah jeho rozpočtu, maximální finanční příděl pro členský stát z fondu a opatření a investice, na které lze z fondu poskytnout finanční podporu. Finanční podpora z fondu se poskytne členským státům, jakmile splní milníky a cíle uvedené v jejich schválených sociálních plánech pro klimatická opatření.

14/2021 Kompenzace nárůstu cen energií ve vybraných státech (Dokument PDF, 968 KB)
V návaznosti na současný prudký nárůst cen energií po celé Evropě, zaviněný zejména stoupající cenou zemního plynu, evropské státy avizovaly opatření na pomoc zejména nejzranitelnějším domácnostem a případně i průmyslovým podnikům. Evropská komise v návaznosti na tento bezprecedentní růst vydala sdělení, které shrnuje doporučená opatření pro členské státy, a to nejen z krátkodobého, ale i z dlouhodobého hlediska. Tato práce představuje nejen opatření přijímaná vybranými státy, ale i zmíněná doporučení Evropské komise.

13/2021 Chorvatský politický systém a parlamentní volby v letech 2016 a 2020 (Dokument PDF, 0 MB)
Chorvatská společnost je značně různorodá, což se projevuje ve struktuře politického systému, zejména v počtu politických stran a jejich voličském zakotvení v národnostních menšinách, a vyhrazení mandátů pro zástupce menšin. Volby do jednokomorového chorvatského parlamentu (Hrvatski Sabor) jsou v rámci parlamentní formy vlády nejdůležitější politickou soutěží. Volby v letech 2016 a 2020 ukázaly na přetrvávající stabilitu politické soutěže dvou hlavních politických stran, které zastupují voliče podle socio ekonomického klíče, významné je však i rozdělení spektra podle hodnotové orientace (konzervativní versus liberální postoje). Oboje volby navíc přinesly vítězství koalice politických stran kolem pravicového Chorvatského demokratického společenství (HDZ). Chorvatsko přistoupilo v roce 2013 do EU, a stalo se tak nejmladším členským státem. Parlamentní volby v roce 2020 navíc následovaly těsně po prvním chorvatském předsednictví Radě EU.

12/2021 Parlamentní volby ve Slovinsku 2018 - předčasné volby do Národního shromáždění (Dokument PDF, 891 KB)
V červnu 2018 proběhly předčasné volby do Národního shromáždění Slovinské republiky, které byly vyvolány politickou krizí završenou rezignací předsedy vlády. Neochota politických stran vstoupit do koalice s vítěznou Slovinskou demokratickou stranou v čele s Janezem Janšou vedla k sestavení menšinové vlády předsedou druhé nejsilnější strany Marjanem Šarecem. Ten však na začátku roku 2020 rovněž na svůj post rezignoval a novou menšinovou vládu sestavil Janez Janša. Po úvodním popisu politického a volebního systému Slovinska tento text shrnuje průběh slovinských parlamentních voleb 2018 a vznik menšinové vlády a uvádí je do kontextu s politickou situací ve Slovinsku od voleb v roce 2014.

11/2021 Situace na litevsko-běloruských hranicích (Dokument PDF, 1 MB)
Na přelomu května a června 2021 zaznamenala Litva zvýšený nárůst počtu pokusů o nelegální překročení hranic z Běloruska. Tento nárůst Litva přikládá především své podpoře běloruské opozice a sankcím EU vůči Bělorusku a považuje jej za akt „cílené hybridní agrese“ ze strany Běloruska. K zastavení migrační vlny Litva podnikla několik kroků, včetně schválení nového zákona o migraci a spuštění výstavby plotu na hranicích. Zároveň požádala o spolupráci EU. V průběhu srpna 2021 se počty migrantů usilujících o nelegální překročení litevsko-běloruské hranice výrazně snížily, Litva však nadále podniká kroky k zastavení migrační vlny. Tento text uvádí údaje o nelegální migraci z Běloruska do Litvy a chronologický přehled kroků litevské vlády a EU v souvislosti s touto migrační vlnou za období od června do konce srpna 2021.

10/2021 Provádění Nástroje pro oživení a odolnost (stav k 31. 10. 2021) (Dokument PDF, 1 MB)
Práce se zabývá prováděním Nástroje pro oživení a odolnost v EU. Uvádí, kdy členský stát EU oficiálně předložil svůj národní plán obnovy Evropské komisi, kdy Evropská komise posoudila národní plán obnovy dotčeného členského státu a kdy ho předložila Radě EU ke schválení. Práce dále uvádí, kdy Rada EU schválila národní plán obnovy členskému státu a stručně charakterizuje schválené národní plány obnovy.

9/2021 Platformy spolupráce v oblasti energetiky: EU – západní Balkán a Ukrajina (Dokument PDF, 1 MB)
Vnější politika EU v oblasti energetiky je vedena především úsilím o posílení odolnosti EU a klimatickou politikou. K zajištění stabilního trhu s energiemi a předvídatelných dodávek energií na straně jedné, a k prosazování dodržování klimatických závazků na straně druhé, využívá EU různé platformy spolupráce s třetími zeměmi. V zemích západního Balkánu je navíc spolupráce s EU determinována především jejich potenciálním členstvím v EU či statusem kandidátských zemí. Zájmy EU na Ukrajině jsou zato spíše geostrategického charakteru. Tento text nabízí shrnutí situace v oblasti energetiky v zemích západního Balkánu a na Ukrajině a poskytuje přehled platforem spolupráce EU v této oblasti s uvedenými zeměmi na institucionální úrovni a na úrovni investic.

8/2021 Národní plán obnovy ČR (Dokument PDF, 1 MB)
Dne 2. června 2021 přijala Evropská komise od České republiky Národní plán obnovy. ČR se tak řadí k dalším 23 členským státům, které plán Komisi prozatím předložily k posouzení. Národní plán obnovy byl připravován od října předchozího roku za účelem získání finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost, který je ústředním bodem unijního plánu hospodářské obnovy po pandemii covid-19 „Next Generation EU“. Tato práce představuje český Národní plán obnovy ve větším detailu a staví ho do kontextu ostatních, již předložených, národních plánů.

7/2021 Posouzení použití EU COVID certifikátu pro další účely (Dokument PDF, 742 KB)
Práce analyzuje ústavněprávní aspekty certifikátů, které mají sloužit pro přechod hranic členských států EU a které by mohly rovněž posloužit pro vstup do vnitřních prostorů nebo provozoven. Tyto certifikáty jsou založeny na ukončeném očkování proti nemoci covid-19 jako nástroji snížení nebezpečnosti epidemických vln a zastavení mutování viru. Autoři studie dochází k závěru, že i když odlišování neočkovaných osob nebo osob bez příslušných testů od ostatních osob může způsobovat rozdílný přístup k těmto osobám, pokud jsou tyto rozdíly úměrné cílům, které si použití certifikátu klade a které jsou odborně podloženy, jsou přípustné. Studie zdůrazňuje kombinaci očkování a testování, osvědčované v certifikátu EU, kombinaci, která podstatným způsobem snižuje míru diskriminace osob ve srovnání s (pouhým) očkovacím průkazem.

6/2021 Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím (Dokument PDF, 1 MB)
Po odstoupení Spojeného království od Evropské unie začalo mezi stranami vyjednávání ohledně podoby budoucí spolupráce. Výsledkem téměř ročního vyjednávání byla Dohoda o obchodu a spolupráci, která byla podepsána na konci roku 2020 a vstoupila v platnost 1. května 2021. Obchodní dohoda se řadí mezi tzv. „novou generaci“ obchodních dohod Evropské unie, jelikož mimo volný obchod se zbožím upravuje také další oblasti obchodu, stejně jako další prioritní témata Evropské unie např. justiční spolupráci či bezpečnost. Tento text shrnuje upravené oblasti Dohody.

5/2021 Vztahy EU–Rusko - přehled strategických dokumentů a jejich proměn (Dokument PDF, 1 MB)
Pět hlavních zásad a heslo „aktivně čelit, bránit šíření a angažovat se“ nyní definují přístup Evropské unie k Ruské federaci. Ačkoliv se EU a Rusko na začátku svých vzájemných vztahů po roce 1991 považovaly za strategické partnery, jejich vztah se vlivem vnější i vnitřní politiky Ruska postupně měnil. Zlomovým okamžikem byla protiprávní anexe Krymu Ruskem, následovaly však další události, které vedly EU k přesvědčení, že je nutné přehodnotit strategii k Rusku. Tento text nabízí chronologický přehled strategických dokumentů EU, který poskytuje náhled na postupnou změnu politiky EU vůči Rusku.

4/2021 Přehled priorit zemí dle národních plánů obnovy (Dokument PDF, 1 MB)
V červenci 2020 se v Bruselu na mimořádném zasedání Evropské rady schválila finální podoba plánu hospodářské obnovy po pandemii covid-19 „Next Generation EU“. Ústředním bodem tohoto plánu je Nástroj pro oživení a odolnost s finančními prostředky ve výši 672,5 mld. eur (312,5 mld. eur v grantech a 360 mld. eur v půjčkách). Členské státy EU mohou o tyto prostředky zažádat prostřednictvím národního plánu obnovy, který musí splňovat daná kritéria. Národní plány obnov se předkládají k posouzení Evropské komisi a posléze je schvaluje Rada EU. Text shrnuje hlavní priority členských zemí, které již odeslaly svůj připravený plán k posouzení Evropské komisi.

3/2021 Švédský pandemický zákon - překlad a krátký komentář k souvislostem (Dokument PDF, 843 KB)
Práce obsahuje překlad švédského zákona, který až v r. 2021 umožnil omezit základní práva z důvodu pandemie. Překlad je uveden krátkým komentářem k pandemické politice ve Švédsku a jejím výsledkům.

2/2021 Klimatická a energetická diplomacie EU - aktuální vývoj a kontext (Dokument PDF, 1 MB)
Rada EU pro zahraniční věci (FAC) představila po svém zasedání v lednu 2021 závěry „Diplomatická činnost v oblasti klimatu a energetiky – realizace vnějšího rozměru Zelené dohody pro Evropu“. Podle závěrů má být Evropská unie i nadále globálním lídrem v boji proti klimatickým změnám a bude také prosazovat klimatickou akci a energetickou transformaci jako společný cíl mezinárodní agendy v roce 2021. Tento text shrnuje hlavní body nové klimatické a energetické diplomacie EU v kontextu klíčových momentů mezinárodní spolupráce a již existujících strategií a iniciativ EU v oblasti boje proti změnám klimatu a úsilí o udržitelný rozvoj. Na konci textu jsou nastíněny kroky k další akci v oblasti klimatické a energetické diplomacie EU.

1/2021 Prioritizace osob pro očkování v Německu - nařízení o očkování proti koronaviru (Dokument PDF, 848 KB)
Studie popisuje prioritizaci očkování v Německu. Nejvyšší prioritu podle nařízení mají pro očkování proti koronaviru: 1. Osoby, které dosáhly věku 80 let, 2. Osoby ve stacionárních zařízeních určených pro seniory 3. Osoby, které se starají o seniory nebo o osoby vyžadující ošetřovatelskou péči, 4. Osoby, které pracují v rámci zdravotnických zařízení s velmi vysokým rizikem, 5. Osoby, které ošetřují osoby, kde existuje velmi vysoké riziko.

34/2020 Nový pakt o migraci a azylu (Dokument PDF, 959 KB)
Nový pakt o migraci a azylu obsahuje přístup nově ustavené Evropské komise k reformě migrační a azylové politiky EU. Zahrnuje balíček iniciativ předložených koncem září 2020, jejichž obsah staví na návrzích předchozí Komise, které modifikuje či doplňuje o další opatření. Cílem je odblokovat jednání o nich prostřednictvím nabídnutí nových řešení problematických otázek a přispět tak k celkovému završení předchozího reformního úsilí. Jedná se o komplexní přístup, který slučuje politiky v oblastech migrace, azylu, integrace a správy hranic. Tento text popisuje hlavní prvky návrhů předložených v jeho rámci.

33/2020 Přehled opatření na podporu kultury v souvislosti s onemocněním covid-19 v roce 2020 (Dokument PDF, 1 MB)
V této práci uvádíme opatření, kterými jednotlivé státy přispěly na podporu kultury v rámci epidemie onemocnění covid-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 (dále jen „epidemie koronaviru“ a „koronavirus“), v roce 2020. Epidemie koronaviru má velmi negativní vliv na celý sektor kulturních a kreativních odvětví. Mezi tato odvětví patří široká škála oborů, kde se pracuje s určitými kulturními hodnotami a lidskou kreativitou jako například architektura, archivnictví, knihovny a muzea, umělecká řemesla, audiovizuální sektor (včetně filmu, televize, videoher a multimédií), hmotné a nehmotné kulturní dědictví, design, festivaly, hudba, literatura, scénické umění, nakladatelství, rozhlas a výtvarná umění a móda. Práce se zaměřuje na tato odvětví spíše v užším smyslu (scénická umění, výtvarná umění, hudba, literatura, film, muzea, hmotné a nehmotné kulturní dědictví).

32/2020 Volební proces v době pandemie - překážky ve výkonu volebního práva, doporučení k volebnímu procesu, přehled opatření k zajištění hlasování (Dokument PDF, 958 KB)
Práce se věnuje současným výzvám spojeným s konáním voleb v době pandemie. V první části jsou představeny překážky ve výkonu aktivního volebního práva podle českého volebního zákonodárství. Druhá část poskytuje přehled doporučení ke konání voleb v době pandemie a to ve standardním i vzdáleném průběhu. Třetí část mapuje průběh voleb v jednotlivých členských i nečlenských státech EU v období od března do července letošního roku se zavedením zvláštních opatření.

31/2020 Plán na podporu oživení a odolnosti EU a stav jeho projednávání
Ve dnech 17. až 21. července 2020 se v Bruselu uskutečnilo mimořádné zasedání Evropské rady k novému víceletému finančnímu rámci (VFR) na období 2021–2027 a k nástroji na podporu oživení pro překonání hospodářských následků pandemie covid-19. Po pěti dnech jednání členové Evropské rady dosáhli politické dohody o VFR 2021-2027 a zvláštním nástroji na podporu oživení po koronavirové krizi „Next Generation EU“ v celkové výši 1 824,3 mld. eur. Text popisuje hlavní prvky dohodnutého balíčku obnovy a také další kroky související s procesem jeho schvalování.

30/2020 Výsledky červencové Evropské rady k plánu na podporu oživení a odolnosti EU (Dokument PDF, 0 MB)
Ve dnech 17. až 21. července 2020 se v Bruselu uskutečnilo mimořádné zasedání Evropské rady k novému víceletému finančnímu rámci (VFR) na období 2021–2027 a k nástroji na podporu oživení pro překonání hospodářských následků pandemie covid-19. Po pěti dnech jednání členové Evropské rady dosáhli politické dohody o VFR 2021-2027 a zvláštním nástroji na podporu oživení po koronavirové krizi „Next Generation EU“ v celkové výši 1 824,3 mld. eur.

29/2020 Alternativní volební mechanismy – mechanika, účinky, dopady - možnosti volební reformy systému do Senátu představené v VIII. volebním období na pozadí australské a irské zkušenosti (Dokument PDF, 0 MB)
Práce přispívá do diskuze o možnostech změny volebního systému do Senátu Parlamentu ČR. V první části jsou popsány jednokolové systémy – alternativní hlasování (AV) a systém jednoho přenosného hlasu (STV) – na základě jejich uplatnění v Austrálii (AV), respektive Irsku, se zvláštní pozornostní na jejich vnímání ze strany voličů. Jako indikátory jsou použity volební účast a počet neplatných hlasů. Obě tyto volební techniky slouží jako inspirace pro možnou modifikaci volebního systému do Senátu Parlamentu ČR. Druhá část se věnuje zhodnocení předložených návrhů na změnu volebního systému.

28/2020 Výjimky a zjednodušené postupy v pravidlech zadávání veřejných zakázek při mimořádných okolnostech (Dokument PDF, 1 MB)
Tento článek se zabývá aplikací unijních pravidel zadávání veřejných zakázek po dobu krize a při jiných mimořádných okolnostech. Za tímto účelem se nejprve zabývá možné výjimky z pravidel zadávání veřejných zakázek na úrovni unijního a českého vnitrostátního práva se závěrem, že jakákoli výjimka z pravidel veřejných zakázek spadající do působnosti unijních směrnic musí být odůvodněna restriktivně vykládanou výjimkou plynoucí z práva EU. Je úlohou členského státu prokázat, že uplatňovaná výjimka se na hodnocenou situaci skutečně vztáhne, takže úplné vynětí z pravidel zadávání veřejných zakázek bude spíše opatřením přípustným v případě neproveditelnosti jakékoli mírnější alternativy. Z důvodu výše popisovaných obtíží spojených s úplným vynětím určité oblasti z unijních pravidel zadávání veřejných zakázek se článek dále zabývá mírnějšími mechanismy umožňujícími uvolnit některé z požadavků pravidel veřejných zakázek za mimořádných okolností. To dovolují například zvláštní pravidla umožňující zkrátit minimální lhůty pro podání nabídek, použitím takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění nebo jiných zvláštních postupů, jako je dynamický nákupní systém nebo rámcové dohody.

27/2020 Přehled opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru covid-19 na sektor cestovního ruchu ve vybraných zemích (Dokument PDF, 948 KB)
Tato práce se zabývá socioekonomickými opatřeními přijatými v oblasti cestovního ruchu za účelem zmírnění dopadů pandemie onemocnění covid-19. Práce obsahuje ty státy Evropy, které přijaly nějaká specifická opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu a dále též rozebírá balíček Evropské komise týkající se cestovního ruchu a dopravy. Jedná se především o následující opatření: granty pro malé a střední podnikatele v oblasti cestovního ruchu (Estonsko, Portugalsko, Belgie-Vlámsko) či zvýhodněné půjčky (Španělsko, Estonsko), státní záruky za úvěry. Odpuštění nebo odložení plateb na sociálním pojištění (Francie, Maďarsko, Španělsko, Itálie) či odložení plateb daní pro oblast cestovního ruchu (Itálie, Maďarsko, Chorvatsko), možnost odkladu (Maďarsko) nebo i odpuštění plateb nájemného, je-li pronajímatelem stát (Francie, Belgie-Vlámsko). Opatřením, které může být v rozporu se Směrnicí o souborných cestovních službách, jsou poukazy vydávané namísto zrušených zájezdů s omezenou možností získat místo nich zpět peníze (ČR, Francie).

26/2020 Legislativní uspořádání protiepidemických opatření v Rakousku (Dokument PDF, 636 KB)
Tato práce popisuje legislativní přístup Rakouské republiky k omezování základních práv z důvodu epidemie koronaviru. Vzhledem k tomu, že použití existující právní úpravy - Epidemického zákona - bylo vyhodnoceno pro omezení práv jako nedostatečné, byl přijat spolu s balíčky zákonných novelizací zákon zvláštní – Zákon o prozatímních opatřeních k zabránění šíření covid-19. Tento zákon zejména umožnil exekutivním orgánům nařídit omezení pohybu osob a zavření obchodů a provozoven, popř. omezení jejich fungování. Přijetím zákona byla zajištěna účast parlamentu na řešení epidemické krize. Na druhou stranu zákon umožnil ministerstvu zdravotnictví okamžitě přijmout operativně nařízení (v našem pojmosloví vyhlášky MZ), které umožnily omezit lidská práva pružně a okamžitě, stejně jako od omezení práv pružně exekutivní cestou odstupovat. Tento zákon byl dále několikrát upřesňován v rámci přijímání dalších balíků zákonů parlamentem. Souhrnně je možno uzavřít, že Zákon o prozatímních opatřeních k zabránění šíření covid-19 zajistil účast parlamentu na nutném omezení základních práv, přičemž nebyl vyhlášen mimořádný stav.

25/2020 Delegace mimořádných opatření kvůli epidemii na zemské ministerstvo zdravotnictví v Německu (Dokument PDF, 0 MB)
Tato práce analyzuje postup a formu schvalování mimořádných opatření v oblasti základních práv kvůli koronavirové epidemii v Německu a ze spolkových zemí zejména v Bavorsku. Neobsahuje všechna opatření, soustřeďuje se na omezení základních práv. Aktualizace k 14. 5. 2020

24/2020 Opatření na ochranu nájemců ve vybraných státech během pandemie covid-19 (Dokument PDF, 862 KB)
V důsledku pandemie covid-19 přijala řada států opatření na ochranu nájemců, z nichž nejčastějším je zákaz výpovědi z nájmu z důvodu neuhrazení nájemného. Práce obsahuje výčet doporučení Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva – zpravodajky pro oblast bydlení, která se týkají nájemců a vlastníků bytů, kteří splácejí hypotéční úvěr, a dále stručně popisuje opatření směřující k ochraně nájemců v souvislosti s pandemií přijatá na federální úrovni v USA, v Itálii, ve Spojeném království, v Irsku a ve Španělsku. Jak je z popisovaných opatření patrné, mezi nejčastější patří ochrana před vystěhováním z důvodu nezaplacení nájemného.

23/2020 Změna pravidel poskytování státní podpory v důsledku pandemie onemocnění covid-19 (Dokument PDF, 921 KB)
Práce popisuje rámec státních podpor a jeho dočasnou proměnu v reakci na pandemii onemocnění covid-19. Zatímco členské státy obecně nemohou bez dalšího zvýhodňovat konkrétní podniky nebo skupiny podniků, existují situace, za kterých je takovýto postup přijatelný. Jednak mohou členské státy přijmout plošná opatření, která nespadají pod pravidla státních podpor díky své obecnosti, jednak mohou využít jedné z výjimek podle Smlouvy o fungování Evropské unie. V tomto smyslu unijní právo doposud umožňovalo poskytování podpor za určitých mimořádných okolností, nad rámec tohoto však Evropská komise zavedla „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy covid-19“, který má umožnit členským státům přijetí rychlejších a účinnějších opatření ke zmírnění socioekonomických dopadů pandemie. Česká republika tohoto rámce k počátku května 2020 zatím úspěšně využila v případě schématu investiční podpory „Technologie covid-19“, který má malým a středním podnikům usnadnit výrobu vybavení potřebného k prevenci, léčbě a kontrole onemocnění covid-19, a programu státních záruk na úvěry velkým podnikům podílejícím se na exportu.

22/2020 Plán pro rozvolňování opatření proti šíření epidemie nemoci covid-19 - vládní „exit strategie“ ve vybraných státech EU Stav k 21. 4. (Polsko, Rakousko) a 27. 4. 2020 (EU a Dánsko) (Dokument PDF, 1 MB)
Práce poskytuje přehled vládních strategií na uvolnění opatření proti šíření koronaviru a onemocnění covid-19 ve vybraných státech EU. Vládní strategie, povětšinou deklarovaný plán, jsou rozfázovány do několika fází a postupně dochází k uvolňování přijatých opatření. Fáze jsou podmíněny plněním indikátorů (denní nárůst indikovaných případů onemocnění) a také kapacitou zdravotnického systému, konkrétně jednotek intenzivní péče. Nejdříve je uvolňován maloobchod a služby (v první fázi provozovny menší prodejní plochy), následně veškeré obchody. Omezení volného pohybu jsou v současnosti zatím platná.

21/2020 Větší flexibilita pro využití evropských strukturálních a investičních fondů (Dokument PDF, 873 KB)
Práce obsahuje přehled o přijatých opatřeních na úrovni EU v rámci investiční iniciativy pro reakci na pandemii onemocnění covid-19. První balíček opatření se zaměřuje na okamžitou mobilizaci strukturálních fondů, aby bylo možné na krizi promptně reagovat. V tomto ohledu byla zavedena řada změn, které rozšiřují rozsah podpory z evropských strukturálních a investičních fondů, poskytují okamžitou likviditu a umožňují flexibilně měnit příslušné programy. Druhý balíček opatření doplňuje první balíček tím, že zavádí mimořádnou flexibilitu umožňující mobilizovat v plné míře veškerou nevyužitou podporu z evropských strukturálních a investičních fondů na řešení dopadů krize v oblasti veřejného zdraví.

20/2020 Ústavní a zákonné aspekty vzdáleného jednání a hlasování parlamentů, vlád a orgánů územní samosprávy v ČR (Dokument PDF, 929 KB)
Vzdálené jednání komor Parlamentu ČR, zastupitelstev územních celků, rad samospráv, vlády ČR a individualizované hlasování v těchto orgánech je ústavně přípustné. Podmínky pro vzdálené jednání a hlasování v komorách Parlamentu ČR by musely být stanoveny předem zákonným způsobem. U ostatních orgánů je situace snadnější, podrobnosti jsou uvedeny níže. Práce je doplněna o parlamentní zkušenosti řady států, včetně příkladů nedávné novelizace parlamentních jednacích řádů.

19/2020 Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČS uvnitř schengenského prostoru v důsledku nového koronaviru (Dokument PDF, 1 MB)
Unijní právní úprava umožňuje znovuzavedení hraničních kontrol na vnitřních hranicích mezi členskými státy jako výjimku ze základních práv volného pohybu osob, zboží a služeb zaručených právem EU v rámci schengenského prostoru bez vnitřních hranic. Takové opatření musí být členským státem využito jako krajní prostředek po omezenou dobu, musí být přiměřené zjištěným hrozbám a odůvodněno závažnou hrozbou pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost. Tyto skutečnosti musí členský stát v daném případě prokazovat včetně dopadů na volný pohyb osob a zboží. V souvislosti s šířením nového koronaviru členské státy tuto výjimku uplatnily. V návaznosti na to představila Evropská komise pokyny týkající se opatření správy hranic, aby byla zajištěna nezbytnost a přiměřenost opatření a dostupnost zboží a základních služeb napříč EU s ohledem na principy nediskriminace občanů EU a solidarity s nejvíce postiženými členskými státy např. zavedením zelených pruhů na hraničních přechodech pro nákladní dopravu. K zavedení hraničních kontrol v různém rozsahu přistoupilo zatím celkem 21 z 26 členů schengenského prostoru. Česká republika zavedla kontroly na vnitřních hranicích s Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní hranici od 14. března do 24. dubna s možností dalšího prodloužení a tuto skutečnost Evropské komisi notifikovala.

18/2020 Meze zpracování osobních údajů v reakci na covid-19 (Dokument PDF, 923 KB)
Práce se zabývá sdílením osobních a jiných údajů s využitím informační technologie v kontextu reakce na probíhající pandemii covid-19 včetně opatření přijímaných v ČR a na úrovni EU. Rozděluje sledované údaje do základních skupin v závislosti na jejich povaze a udává základní právní rámec ochrany osobních údajů, kterými se sledovaná opatření musí řídit. Pravidla ochrany osobních údajů fungování řady systémů umožňují, systémy však musí splnit základní kritéria, jako je souhlas dotčené osoby nebo nezbytnost a přiměřenost pro splnění úkolu vykonávaného ve veřejném zájmu. Údaje rovněž nesmí být skladovány déle a ve větším rozsahu, než je nezbytně nutné. Anonymizace údajů je tak vhodným řešením tam, kde to připouští povaha úkolu. Evropská komise k využití dat a informačních technologií vydala doporučení a navazující sadu nástrojů, které mají za cíl (1.) stanovit jednotný rámec pro spolupráci a sdílení poznatků o dobré praxi při využívání aplikací trasujících uživatele a (2.) stanovit rámec pro sběr a využívání agregovaných a anonymizovaných údajů o pohybu osob. V České republice byl mezitím vypracován projekt „Chytré karantény“, který představuje sadu opatření usnadňujících identifikaci potenciálně nakažených osob. Ačkoli nepovažujeme nástroje projektu Chytré karantény za zcela shodné se všemi doporučeními vydanými na unijní úrovni, máme za to, že zohledňují požadavky ochrany osobních údajů mj. svojí dobrovolnou povahou.

17/2020 Omezení školních zařízení v době koronavirové krize - stav k 5. 5. 2020 (Dokument PDF, 959 KB)
Aktuální informace o dopadech koronavirové krize na fungování školních zařízení ve vybraných evropských státech se zaměřením na omezení provozu zařízení a souvisejícími změnami harmonogramu či formy přijímacích zkoušek na střední školy a maturitních či závěrečných zkoušek na střední školy.

16/2020 Covid-19 a životní prostředí - bezprostřední souvislosti a dopady, zelená obnova (Dokument PDF, 1 MB)
Spojování pandemie covid-19 a ochrany životního prostředí a klimatu se může jevit jako nepatřičné. Tato práce v žádném případě nechce zlehčovat stávající zdravotní krizi ani její dopady na ekonomiku. Samozřejmě, prioritou je minimalizovat dopady na zdraví obyvatel, až poté následuje zajištění dobrých životních podmínek, včetně pracovních míst a způsobů obživy. To je ale s životním prostředím neodmyslitelně spojeno. Cílem této práce je shrnout důsledky pandemie covid-19 v oblasti ochrany životního prostředí a boje proti změně klimatu, o kterých se v současnosti diskutuje.

15/2020 Přehled opatření na podporu kultury v souvislosti s onemocněním covid-19 - aktualizace (Dokument PDF, 1 MB)
V této práci uvádíme opatření, kterými jednotlivé státy přispěly na podporu kultury v rámci epidemie onemocnění covid-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 (dále jen „epidemie koronaviru“ a „koronavirus“), která má velmi negativní vliv, jak na kulturní instituce financované z veřejných prostředků, tak na samostatné umělce a umělecká povolání „na volné noze“, neziskové umělecké soubory a organizace a na kulturní a kreativní průmysly.

14/2020 Palubní kamery v automobilech (Dokument PDF, 0 MB)
Materiál popisuje divergentní evropskou praxi týkající se palubních kamer v automobilech, které si řidiči pořizují za čelní sklo za účelem pořízení důkazního materiálu pro případ nehody. Vysvětlen je základ právní úpravy a důvody pro nejednotnou praxi. Materiál následně podrobněji popisuje zdůvodnění negativního postoje úřadů ke kamerám v SRN, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Lucembursku a Portugalsku.

13/2020 Kurzarbeit v ČR v podmínkách pandemie covid-19 (Dokument PDF, 1 MB)
Krátká analytická studie se zabývá podmínkami kurzarbeitu v ČR, přičemž se věnuje zejména novým opatřením kurzarbeitu, které je obsaženo v programu MPSV Antivirus. Opatření programu Antivirus je rovněž zkoumáno z hlediska aktuálních sdělení Evropské komise.

12/2020 K vyhlášení nouzového stavu v březnu 2020, opatřením vlády a ministerstva zdravotnictví (Dokument PDF, 860 KB)
Vybrané téma se věnuje mimořádným stavům v českém právním řádu, které reagují na hrozící vnitřní nebezpečí. V souvislosti s aktuální situací v České republice je dopodrobna popsán vládou v březnu 2020 vyhlášený nouzový stav, automatické i potenciální dopady tohoto vyhlášení dle platné legislativy (ústavní zákon o bezpečnosti ČR, krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o ochraně veřejného zdraví). Ke každému aspektu jsou uvedeny dosud provedené právní kroky (rozhodnutí vlády, opatření ministerstev). Práce rovněž zohledňuje možnosti omezení lidských práv na základě platné legislativy pro mimořádné stavy.

11/2020 Přehled opatření na zmírnění socioekonomických dopadů koronavirové nákazy covid-19 (Dokument PDF, 1 MB)
Opatření, která vlády jednotlivých postižených zemí přijímají (i opatření na evropské úrovni). Aktualizace ke dni 19. 5. 2020.

10/2020 Koordinovaná ekonomická reakce EU na koronavirovou nákazu covid-19 a opatření vlády ČR - aktualizace (Reakce na úrovni EU, ekonomická opatření vlády ČR a reakce centrálních bank) (Dokument PDF, 951 KB)
Text se věnuje sdělení Evropské komise týkající se koordinované ekonomické reakce EU na koronavirovou nákazu covid-19. Popisuje obsah dokumentu, ale i navazující opatření navržená Komisí zaměřená na zmírnění dopadů koronavirové krize. Text rovněž přináší pozici vlády ČR k těmto opatřením a přehled jejích ekonomických opatření, jež mají zmírnit ekonomické dopady epidemie. Obsahem je také reakce centrálních bank – ECB a ČNB. Aktuální k 17. 4. 2020.

9/2020 Politické skupiny (frakce) v Evropském parlamentu po brexitu (Dokument PDF, 1 MB)
Tato práce pojednává o Evropském parlamentu a jeho skladbě po odchodu Spojeného království z EU. Práce se zabývá otázkou mandátu a imunity členů Evropského parlamentu s ohledem na nedávný vývoj judikatury v této oblasti. Srovnává evropské politické strany s politickými skupinami, které mají na rozdíl od evropských politických stran zaměřených na panevropskou organizaci a financování význam z hlediska parlamentních procedur. Po shrnutí výsledků voleb do Evropského parlamentu v květnu 2019 a změnách v poměru sil po brexitu práce přechází k popisu jednotlivých politických skupin v současnosti působících v Evropském parlamentu a v neposlední řadě poskytuje přehled českých zástupců v Evropském parlamentu a jeho výborech.

8/2020 Situace na řecko-turecké hranici (Dokument PDF, 973 KB)
Na konci února došlo k výraznému navýšení počtu migrantů na řecko-turecké hranici, odhaduje se přes 13 000 migrantů. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan otevřeně deklaroval, že již nebude bránit migrantům ve vstupu do Evropy. Řecká vláda následně oznámila, že po dobu jednoho měsíce nebude přijímat žádné žádosti o mezinárodní ochranu a aktivovala čl. 78 odst. 3 Smlouvy o fungování EU o dočasných opatřeních v případě migrační krize. Turecko od zahájení konfliktu v Sýrii hostí 3,6 milionu syrských uprchlíků a v březnu 2016 uzavřelo s EU dohodu, aby se zamezilo přílivu migrantů a uprchlíků do Evropy. Na oplátku EU na podporu syrských uprchlíků posílá do Turecka peněžní prostředky v rámci nástroje pro uprchlíky a slíbilo urychlení vízové liberalizace a přístupových jednání. Erdoğan kritizuje plnění dohody, a požaduje další peněžní prostředky, a skutečnost, že se EU vojensky v Sýrii nezapojila. Na probíhajících jednáních se čelní představitelé EU s tureckým prezidentem shodli na tom, že prohlášení EU-Turecko z roku 2016 platí i nadále, nicméně Turecko požaduje aktualizaci a chce, aby dohody bylo dosaženo před Evropskou radou konanou 26. - 27. března, na níž by ji evropští lídři projednali. V reakci na situaci v Řecku Evropská komise představila akční plán pro okamžitá opatření na pomoc Řecku. Zahrnuje zejména poskytnutí personálu a vybavení členskými státy pro účely dvou operací rychlé reakce na hranicích mezi Řeckem a Tureckem v rámci Frontex, finanční pomoc ve výši 700 mil. eur, podporu v rámci mechanismu civilní ochrany (zdravotnické týmy a vybavení, přístřešky, atd.) a poskytnutí 160 odborníků na azyl. Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson dále vyzvala členské státy, aby relokovaly 1 600 dětí z řeckých táborů, a nabídla 5 000 míst pro dobrovolné návraty s finanční pomocí pro reintegraci v zemi původu ve výši 2 000 eur. Také uvedla, že po Velikonocích předloží nový pakt o migraci. V souvislosti s pandemií koronaviru zavedla řecká vláda omezující opatření v řeckých táborech, nicméně bezpečností a hygienické podmínky jsou špatné. 30denní omezení přijaté Evropskou radou pro vstup přes vnější hranici se na osoby s potřebou mezinárodní ochrany nevztahuje. Zaznívá také kritika ze strany Turecka a lidskoprávních organizací na zacházení s migranty na hranicích a použití násilí proti nim a neumožnění přístupu k azylovému řízení.

7/2020 Ekonomické dopady onemocnění SARS v roce 2003 (na příkladu Hongkongu) (Dokument PDF, 864 KB)
Krátká studie shrnuje ekonomické dopady onemocnění SARS zejména na ekonomiku Hongkongu, jež patří mezi čtyři nejzasaženější oblasti: Hongkong, Čína, Singapur a Taiwan. Zabývá se dopadem na HDP, nezaměstnanost a cestovní ruch. Dochází k závěru, že omezení a následně pokles HDP způsobený restriktivními opatřeními patrný byl, avšak ve velmi krátkém období. Ekonomiky se dokázaly rychle opět nastartovat.

6/2020 Auditní zprávy Evropské komise podle nařízení o fondech ESI (Dokument PDF, 1 MB)
Práce se zabývá auditními zprávami vydanými Evropskou komisí v rámci výkonu svých pravomocí v oblasti sdíleného řízení evropských fondů, a to zejména podle nařízení o společných ustanoveních o evropských strukturálních a investičních fondech. Práce popisuje auditní zprávu jako výstup procesu auditu systému řízení a kontroly členského státu a zabývá se jejími účinky jakožto nezávazným právním instrumentem. Vzhledem k jejímu obsahu prezentuje závěr, že auditní zpráva tohoto typu se nutně musí zabývat vnitrostátním právem, ale prostor Evropské komise pro uvážení je omezen přinejmenším závazným výkladem na národní úrovni. Ač je auditní zpráva typicky nezávazným instrumentem, v kontextu širšího šetření může vést k pozastavení plateb z rozpočtu EU, finančním opravám nebo řízení o porušení Smluv před Soudním dvorem EU. Na základě své povahy ji naopak zpravidla nebude možné napadnout žalobou na neplatnost, myslitelný je ale její přezkum v řízení o předběžné otázce.

5/2020 Konference o budoucnosti Evropy (Dokument PDF, 791 KB)
Příprava konference o budoucnosti Evropy na půdě klíčových unijních institucí a pozice národních parlamentů, včetně Parlamentu ČR. „Chci, aby Evropané utvářeli budoucnost naší Unie. Měli by hrát vedoucí a aktivní úlohu při stanovování našich priorit a naší úrovně ambicí. Chci, aby občané vyjádřili své názory na konferenci o budoucnosti Evropy, která bude zahájena v roce 2020 a bude trvat dva roky.“ Prohlásila předsedkyně Evropské komise, Ursula von der Leyenová ve svém projevu „Unie, která si klade vyšší cíle – Moje agenda pro Evropu“ před Evropským parlamentem dne 16. července 2019. Text shrnuje dosavadní průběh diskuzí o přípravě konference, pozice klíčových unijních institucí (Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise) i vlády ČR a národních parlamentů, včetně Parlamentu ČR.

1/2020 Zákaz vstupu dětí do restauračních zařízení (Dokument PDF, 717 KB)
Vybrané téma popisuje, za jakých okolností může provozovatel restauračního zařízení zakázat přístup dětem podle českého práva. Ve zkratce nelze dětem zakázat přístup do provozoven s nabídkou pokrmů, které jsou otevřené přes den. Na druhou stranu zřejmě lze zakázat vstup dětí do v noci otevřených „náleven“ bez nabídky pokrmů. Materiál kromě toho popisuje logiku podobných zákazů a vznik antidiskriminačního práva v USA a současnou situaci ohledně přístupu dětí do restaurací tam a dále pak v Německu, Spojeném království a Francii.

7/2019 Parlamentní volby v Bosně a Hercegovině 2018 (Dokument PDF, 829 KB)
Materiál se věnuje volbám na celostátní úrovni v Bosně a Hercegovině, které proběhly v říjnu 2018. Voliči v těchto volbách zvolili politickou reprezentaci do celostátního Parlamentního shromáždění (Poslanecké sněmovny) a ustavili trojčlenné prezídium země. Po volbách probíhala zdlouhavá jednání; teprve až na začátku prosince 2019 se podařilo schválit kandidáta na před-sedu rady ministrů na celostátní úrovni.

6/2019 Politické priority v oblasti migrace a azylu - nová Evropská komise a chorvatské předsednictví v 1. pol. 2020 (Dokument PDF, 663 KB)
Dne 27. listopadu 2019 byla plénem Evropského parlamentu schválena Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyen, která v červenci jako kandidátka na funkci předsedkyně Evropské komise předestřela politické směry pro příští Evropskou komisi, 2019-2024. Na úrovni Rady bude od ledna 2020 zajišťovat výkon předsednictví Chorvatsko, které v říjnu 2019 představilo Priority programu chorvatského předsednictví. Směřování evropské migrační politiky v zásadě navazuje na činnost Junckerovy Evropské komise. Ursula von der Leyen chce nicméně předložit návrh nového paktu o přistěhovalectví a azylu, který by měl řešit zejména neshody ohledně povinného relokačního mechanismu v dublinském nařízení. Podoba tohoto návrhu není dosud známa a měla by být předložena v první polovině roku 2020. Ministři vnitra V4 a Rakouska považují takový návrh za skvělou příležitost k přehodnocení stávajících politik, které by měly být postaveny na shodě mezi všemi členskými státy bez povinných kvót nebo finančních sankcí.

5/2019 K aktuální situaci v severní Sýrii (Dokument PDF, 1 MB)
Myšlenka vytvoření tzv. „bezpečné zóny“ v severní Sýrii v širším kontextu.

4/2019 Tolerance alkoholu v krvi u cyklistů v porovnání s řidiči, sankce za její porušení a povinná bezpečnostní opatření (Dokument PDF, 0 MB)
Ze srovnání maximální možné míry alkoholu v krvi u cyklistů vyplývá, že převážně většina evropských států požití alkoholu u cyklistů toleruje za předpokladu, že jsou schopni bezpečné jízdy. V opačném případě jsou cyklistům ukládány sankce, které se v jednotlivých státech liší (pokuta, odnětí svobody, zákaz řízení nemotorového vozidla, odebrání řidičského průkazu, odebrání bodů). Povinná bezpečnostní opatření jízdních kol ve všech srovnávaných státech zahrnují osvětlení jízdního kola. Některé státy dále vyžadují zvonek, odrazky, brzdy, zámek, reflexní vestu a ochrannou přílbu.

3/2019 Preventivní opatření proti přemnožení koček, ochrana koček a psů před nelegálním množením (Dokument PDF, 686 KB)
Studie se věnuje problematice účinné právní regulace v oblasti kontroly populace koček a psů a srovnává existující právní přístupy vybraných členských států Evropské unie s navrhovanými legislativními změnami v České republice. Cílem těchto legislativních změn je zabránit nelegálním praktikám v oblasti množení koček a psů a obchodování s nimi. Studie popisuje nastavený rámec postupu směrem ke kastraci a sterilizaci koček a jednotné evidenci koček i psů na půdě EU.

2/2019 Ochrana věřitele v českém a německém dědickém řízení (Dokument PDF, 771 KB)
Práce popisuje základní instituty českého a německého dědického řízení a srovnává je z pohledu ochrany zájmů zůstavitelových věřitelů. Srovnávané instituty jsou pro přehlednost shrnuty do tří kategorií: řešení předlužené pozůstalosti, řešení omezené solventnosti dědice a instituty, které nespadají do předchozích dvou kategorií. V obou úpravách lze vysledovat řadu koncepčních rozdílů, které ztěžují případné srovnání dopadu jednotlivých institutů. Německé dědické právo však svým nastavením zřejmě může věřitele v určitých situacích stavět do příznivější pozice.

1/2019 Politické skupiny v Evropském parlamentu ve volebním období 2014 - 2019 (Dokument PDF, 1 MB)
V Evropském parlamentu se poslanci sdružují v politických skupinách (frakcích) podle politické příslušnosti. Tyto politické skupiny mají obdobnou strukturu jako národní strany. Volí si předsedu (v některém případě i dva předsedy) a místopředsedy. Politické skupiny v Evropském parlamentu je nutné odlišit od tzv. evropských politických stran. Práce jednak popisuje úkoly svěřené politickým skupinám jednacím řádem Evropského parlamentu a postavení evropských politických stran a nadací, jednak obsahuje část zabývající se charakteristikou jednotlivých politických skupin v Evropském parlamentu (2014 – 2019).

7/2018 Prezidentské a parlamentní volby v Turecku - průběh voleb a jejich výsledky, politické a ústavní změny, principy kemalismu a politického islámu (Dokument PDF, 0 MB)
Příspěvek se věnuje analýze parlamentních a prezidentských voleb v Turecku v roce 2018. Prezidentské a parlamentní volby se v Turecku konaly v jeden den, 24. června 2018. Rozhodnout v nich mohlo 60 milionů oprávněných voličů, kteří si v parlamentních volbách zvolili téměř 43 % hlasů stranu AKP a v prezidentských volbách si z kandidátů vybrali téměř 53 % hlasů Recepa Tayyipa Erdoğana. První část se zabývá analýzou voleb do Velkého národního shromáždění Turecka, popisuje volební systém, relevantní politické strany ucházející se o voličské hlasy. Sleduje i souběžně s nimi konané prezidentské volby, s ohledem na kompetence a nově rozšířené pravomoci prezidenta na základě poslední změny ústavy a politické či názorové profily jednotlivých kandidátů. V druhé části je představena dosavadní národní ideologie Turecké republiku – kemalismus – v porovnání s ideologií a politikou současného prezidenta Erdoğana. Dále jsou vysvětleny hlavní principy politického islámu a nastíněny rozdíly mezi islamismem a fundamentalismem.

6/2018 Rakousko: Předčasné volby do Národní rady 2017 (Dokument PDF, 1 MB)
V říjnu 2017 proběhly v Rakousku předčasné parlamentní volby, v nichž bylo zvoleno 183 členů Národní rady, první komory spolkového parlamentu. Klíčovým tématem těchto voleb bylo zavedení opatření na snížení migračního tlaku na zemi, ačkoli hlavní nápor opadl v průběhu let 2015 a 2016. V důsledku dominance tohoto tématu se rozpadla dosavadní velká koalice a došlo k sestavení pravicové koalice. V následujícím textu je představen politický systém země, politický vývoj před volbami, hlavní politické strany, které ve volbách uspěly, a předvolební kampaň a sestavování koalice. Zároveň je Rakousko modelovou zemí zákonné úpravy islámu, která v minulých letech doznala výrazných změn. Z toho důvodu je tato úprava včetně nedávné změny v příspěvku též popsána.

5/2018 Předčasné parlamentní volby v Bulharsku 2017 (Dokument PDF, 722 KB)
Práce se věnuje předčasným parlamentní volbám v Bulharsku, které se konaly 25. března 2017. V první části je představen politický systém země. Následuje část se stručnou charakteristikou hlavních politických stran, které ve volbách uspěly. Druhá část nabízí přehled klíčových událostí během předchozích let, které k předčasným volbám vedly, předvolebním tématům, volebním výsledky a povolební situaci.

4/2018 Koordinace protidrogové politiky - srovnání České republiky, Německa, Nizozemska a Velké Británie (Anglie a Walesu) (Dokument PDF, 628 KB)
Práce je zaměřena na komparaci koordinace protidrogové politiky v České republice, Německu, Nizozemsku a v Anglii a Walesu. Každá ze zkoumaných zemí přistupuje k této otázce jiným způsobem. V Německu a Nizozemsku je za koordinaci protidrogové politiky odpovědné zejména ministerstvo zdravotnictví. V Anglii a Walesu je odpovědné Ministerstvo vnitra a v České republice vláda.

3/2018 Příjmy a platby do rozpočtu EU (Dokument PDF, 364 KB)
Studie reflektuje výši povinných plateb, příjmů a provozní rozpočtovou bilanci od roku 2004 do roku 2016, respektive 2017. Zaměřuje se na Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo a Rakousko. Za relevantního ukazatele považuje komparaci výše příjmů a výdajů na jednoho obyvatele ve zkoumaných státech. Čistými příjemci jsou země Visegrádské čtyřky, čistými plátci Německo a Rakousko.

2/2018 Evropská občanská iniciativa - zhodnocení fungování a návrh revize evropské občanské iniciativy (Dokument PDF, 324 KB)
Text se věnuje zhodnocení fungování Evropské občanské iniciativy, která byla jakožto nástroj pro posílení participativní demokracie a snížení demokratického deficitu v EU zavedena Lisabonskou smlouvou a pravidla a postupy jejího fungování byly nastaveny nařízením, které přijal Evropský parlament a Rada EU v únoru 2011. Text přináší aktuální přehled o počtu a úspěšnosti podaných iniciativ i hlavních návrzích na změnu jejího fungování, které reagují výsledky přezkumu fungování Evropské občanské iniciativy z roku 2015.

1/2018 Evropský semestr - stručný přehled (Dokument PDF, 702 KB)
Vybrané téma stručně popisuje harmonogram evropského semestru, který je rozdělen do čtyř fází. Evropský semestr zahrnuje tři bloky koordinace hospodářské politiky. Přípravná fáze: analýza situace a činnosti navazující na předchozí rok začíná v listopadu předchozího roku. První fáze: politické pokyny na úrovni EU trvá od ledna do března. Druhá fáze: cíle, politiky a plány jednotlivých zemí je stanovena od dubna do června. Poslední fáze provádění připadá na období od července až do konce roku. Slovník pojmů zahrnuje vybrané instituce, dokumenty a strategie Evropské unie.

9/2017 PESCO – stálá strukturovaná spolupráce - Smluvní zakotvení, principy, závazky a historický vývoj (Dokument PDF, 345 KB)
Vybrané téma se věnuje stálé strukturované spolupráci (PESCO), součásti společné bezpečnostní a obranné politiky EU. PESCO představuje dobrovolné vytvoření užší skupiny členských států, které se zavazují k plnění náročnějších závazků v oblasti obrany. Cílem spolupráce PESCO je posílit obranné kapacity členských států a EU jako celku. Vedle toho napomůže k naplnění ambicí EU na globální úrovni. Práce se věnuje třem oblastem 1) právně-institucionálnímu zakotvení spolupráce v smluvním rámci současné EU, 2) principům PESCO, závazkům a principům řízení a 3) historickému vývoji jednání o spolupráci v posledním roce.

8/2017 K právní úpravě zajištění bezpečnosti ve světle novely směrnice o zbraních (Dokument PDF, 326 KB)
Práce se věnuje otázce vztahu ústavního práva České republiky k právu Evropské unie, a to v kontextu navrhované novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a směrnice o zbraních.

7/2017 Mírový proces v Sýrii - dokumenty stanovující principy a zásady politických rozhovorů v Sýrii (Dokument PDF, 350 KB)
Text se věnuje představení principů a zásadám politických rozhovorů v Sýrii. Představeny jsou hlavní dokumenty, na jejichž splnění odkazují aktéři (především EU a zvláštní zmocněnec generálního tajemníka OSN pro Sýrii). Těmito hlavními dokumenty jsou šestibodový mírový plán, rezoluce RB OSN 2042(2012) a 2043(2012) a návazné Ženevské komuniké. Dokumenty stanovují nutnost zavedení klidu zbraní a zahájení mírových politických rozhovorů. Politické rozhovory mají být plně v rukou a odpovědností syrských znepřátelených stran; nemá se jednat o vnucený mír.

6/2017 Sociální podpora pro rodiny s vícerčaty (Dokument PDF, 247 KB)
Materiál se zabývá podporou vícerčat v právních řádech vybraných zemí EU. Zároveň zohledňuje i případnou explicitní úpravu podpory rodin s dětmi narozenými krátce po sobě.

5/2017 Vývoj projednávání návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Dokument PDF, 377 KB)

4/2017 Izraelsko-palestinský konflikt: Historický vývoj a současnost, palestinský politický systém (Dokument PDF, 395 KB)
Práce se věnuje historického přehledu a současnosti izraelsko-palestinského konfliktu, nejnovějšímu vývoji v otázce uznání Palestinského státu a charakteristice politického systému Palestinské samosprávy. Představeny jsou jednotlivé historické události, které ovlivnily současnou podobu konfliktu (kapitola 1). Po druhé světové válce se předpokládalo vytvoření dvou států, ačkoli v té době vznikl pouze stát židovský. V kapitole 2 je zmapován vývoj mírových rozhovorů o dvoustátním řešení v nedávné době. Kapitola 3 se věnuje přehledu uznání Palestinského státu. V poslední kapitole je popsán politický systém Palestinské samosprávy, včetně průběhu, výsledků a dopadu parlamentních voleb v roce 2006 a komunálních voleb v roce 2012. Podobu jednání mezi Izraelem a představiteli Palestinské samosprávy výrazně také ovlivňují vnitropolitické vztahy mezi palestinskými hnutími Hamás a Fatah.

3/2017 Volby do Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace (září 2016) (Dokument PDF, 716 KB)
Práce se věnuje volbám do ruské Státní dumy v září 2016. Popisuje změny ve volebním právu, které se prvně uplatňovaly před zářijovými volbami, dále témata předvolební kampaně, výsledky voleb a povolební situaci. V poslední části se práce věnuje zprávám o narušení voleb a možným machinacím s volebními výsledky.

2/2017 Informace k Brexitu - Přehled událostí týkajících se plánovaného vystoupení Spojeného království z Evropské unie (Dokument PDF, 350 KB)
Práce Parlamentního institutu stručně představuje poslední vývoj týkající se otázky referenda ve Spojeném království a následné přípravy na spuštění článku 50 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to jak v samotném Spojeném království, tak v dalších zemích Evropské unie. Práce se zaměřuje i na aktivity zemí V4, České republiky a dále parlamentů jednotlivých členských států.

1/2017 Ústavní referendum v Itálii 2016 (Dokument PDF, 248 KB)

11/2016 K návrhu revize směrnice o vysílání pracovníků a souvisejícím dokumentům (Dokument PDF, 327 KB)

10/2016 Brexit a role národních parlamentů (Dokument PDF, 469 KB)
Práce si klade za cíl přiblížit výsledky a pozadí červnového referenda o setrvání Spojeného království v Evropské unii. Jelikož výsledek referenda je pro odchod Spojeného království z Unie, práce přibližuje proces vystoupení, tak jak je upraven primárním právem EU. Práce rovněž shrnuje události, které od červnového referenda proběhly, a to ve Spojeném království, EU, České republice a Visegrádské skupině. Práce se rovněž snaží přiblížit aktivity národních parlamentů věnující se sledování problematiky. Je stručně shrnut mechanismus červené karty, jehož návrh výsledkem referenda přestal být aktuální, nicméně může být inspirací pro národní parlamenty, o čem do budoucna uvažovat. Závěrem jsou představeny možné budoucí scénáře uspořádání vztahů UK-EU a stručně i možný ekonomický dopad na Českou republiku. Ten se samozřejmě bude odvíjet od nastaveného rámce. Předvídat další dopady se jeví nyní jako předčasné.

9/2016 Předčasné volby do srbského Národního shromáždění 2016 (Dokument PDF, 423 KB)
Práce se věnuje předčasným parlamentním volbám v dubnu 2016. V první části jsou představeny důvody pro konání předčasných voleb a výsledky hlasování. Volby přinesly vítězství Srbské pokrokové strany v čele se staronovým premiérem Aleksandarem Vučićem. V druhé části se práce věnuje stručné charakteristice jednotlivých politických stran, které získaly mandát. Poslední část obsahuje povolební vyjednávání včetně programu nové koaliční vlády, jejíž předsedou se stal opět Aleksandar Vučić a místopředsedou Ivica Dačić.

8/2016 Turecko - Ekonomický vývoj, obchodní vztahy Turecka a EU, příliv zahraničních investic (Dokument PDF, 394 KB)
Práce přináší přehled ekonomického vývoje v Turecku v posledních letech, přičemž obsahuje přehled základních makroekonomických ukazatelů v období před ekonomickou krizí až do současnosti. Text se také zaměřuje na zahraniční obchod a především na obchodní vztahy Turecka a EU. Přináší přehled hlavních obchodních komodit a statistické údaje o zahraničním obchodě země a také data týkající se přílivu přímých zahraničních investic.

7/2016 Volby ve Španělsku 2015: od patového výsledku k předčasným volbám (Dokument PDF, 335 KB)
Práce představuje základní charakteristiky politického systému Španělska, hlavní politické strany a volební systém. Zaměřuje se na témata volební kampaně na podzim roku 2015, výsledky parlamentních voleb a povolební situaci. Rozebírá změny, které volby roku 2015 vnesly do fungování stranického systému, a důvody nemožnosti vzniku nové vlády, jež vyústily ve vypsání předčasných voleb, které se budou konat 26. června 2016.

6/2016 Úprava výkonu podnikatelských aktivit veřejných funkcionářů v Chorvatsku (Dokument PDF, 247 KB)
Práce přináší přehled úpravy výkonu podnikatelských aktivit veřejných funkcionářů v Chorvatsku. Zvláštností chorvatské úpravy je skutečnost, že se vztahuje na široký okruh veřejných funkcionářů (nejenom volených) a výrazným způsobem omezuje možnosti výkonu jejich podnikatelských aktivit. K výraznému omezení podnikatelských aktivit došlo novelou z roku 2015.

5/2016 Závěry Rady k Evropské politice sousedství a procesu stabilizace a přidružení (Dokument PDF, 478 KB)
V prosinci 2015 proběhla dvě zasedání ve formátu ministrů členských států, na nichž byla diskutována dvě témata související s blízkým sousedstvím EU a procesem rozšiřování, stabilizace a přidružení. Obě témata úzce souvisejí s vnější činností EU. Revize ENP byla vyvolána v souvislosti s děním v některých státech takzvaného Východního partnerství a děním na Ukrajině. V politice sousedství se nově navrhuje diferencovaný přístup k jednotlivým zapojeným zemím. Oba materiály rovněž reagují na současné výzvy (bezpečnostní situace a migrační tlak). Dne 11. prosince 2015 projednala Rada pro obecné záležitosti (General Affairs Council, GAC) závěry o rozšíření a procesu stabilizace a přidružení (viz kapitola 1). O tři dny později projednávala Rada pro zahraniční věci (Foreign Affairs Council, FAC) závěry o revizi Evropské politiky sousedství (viz kapitola 2). Obě témata souvisejí s vnější činností EU a představují nástroj stabilizace blízkého okolí EU.

4/2016 Íránský jaderný program - Mezinárodní vývoj a přijetí Společného komplexního akčního plánu (Dokument PDF, 492 KB)

3/2016 Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva (Dokument PDF, 358 KB)

2/2016 Organizace školního roku ve vybraných zemích (Dokument PDF, 338 KB)

1/2016 Průběh a výsledky pařížského jednání o klimatu 2015 (COP21) – komentář k Pařížské dohodě (Dokument PDF, 260 KB)

12/2015 Úprava petičního práva ve vybraných státech Evropské unie a ve Švýcarsku (Dokument PDF, 494 KB)

11/2015 Nasazení ozbrojených sil při ochraně státní hranice (Dokument PDF, 230 KB)

10/2015 Volby v Turecku, červen 2015 (Dokument PDF, 229 KB)

9/2015 Pravomoc zpravodajských služeb k přístupu k bankovním, daňovým a komunikačním informacím ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 478 KB)

8/2015 Předčasné parlamentní volby na Ukrajině, říjen 2014 (Dokument PDF, 323 KB)

7/2015 Izraelské parlamentní volby 2015 (Dokument PDF, 272 KB)

6/2015 Mírové řešení východoukrajinské krize (tzv. Minské dohody) – vývoj a současný stav (Dokument PDF, 258 KB)

5/2015 Ke zdanění emisních povolenek v ČR (Dokument PDF, 249 KB)

4/2015 Změna klimatu – co bude po Kjótském protokolu? Evropský pohled. (Dokument PDF, 465 KB)

3/2015 Parlamentní volby v Estonsku, březen 2015 (Dokument PDF, 245 KB)

2/2015 Řecké parlamentní volby 2015 (Dokument PDF, 278 KB)

1/2015 Všeobecné volby v Bosně a Hercegovině, říjen 2014 (Dokument PDF, 306 KB)

8/2014 Závěry Rady pro zahraniční věci o Společné bezpečnostní a obranné politice (Dokument PDF, 239 KB)

7/2014 Volby v Srbsku v roce 2014 (Dokument PDF, 270 KB)

6/2014 Prezidentské volby na Slovensku v roce 2014 (Dokument PDF, 293 KB)

5/2014 Vybrané ústavněprávní aspekty novely zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (senátní tisk č. 285) (Dokument PDF, 238 KB)

4/2014 Souběh výsluhy vojáků a policistů a platu ve státní službě po skončení služebního poměru (komparace) (Dokument PDF, 234 KB)

3/2014 Maďarsko - Parlamentní volby 2014 (Dokument PDF, 282 KB)

2/2014 Zpráva DAC o stavu rozvojové spolupráce v roce 2013 (Dokument PDF, 252 KB)

1/2014 Postavení úředních osob - učitelé jako úřední osoby? (Dokument PDF, 247 KB)

14/2013 K pravomoci prezidenta jmenovat členy vlády (výběr z literatury, shrnutí názorů) (Dokument PDF, 256 KB)

13/2013 Současný stav aplikace lustračních zákonů ve střední, východní a jižní Evropě (Dokument PDF, 228 KB)

12/2013 Německo - volby do Spolkového sněmu 2013 (Dokument PDF, 294 KB)

11/2013 Posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (Dokument PDF, 247 KB)

10/2013 Parlamentní volby na Islandu, duben 2013 (Dokument PDF, 206 KB)

9/2013 Postavení prezidenta a „prezidentské vlády“ v Portugalsku (Dokument PDF, 183 KB)

8/2013 Insolvence a zákaz následné podnikatelské činnosti (Dokument PDF, 278 KB)
Srovnávací práce představuje právní úpravu ve vybraných státech Evropské unie (Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Spojené království), která se vztahuje k problematce insolvence a následného zákazu podnikatelské činnosti. Jedná se nejčastěji o tyto právní instituty: (i) v případě tzv. osobního bankrotu může být úpadci – fyzické osobě - uložen zákaz další podnikatelské činnosti, resp. dalšího působení v orgánech právnických osob; (ii) v případě úpadku právnické osoby může být fyzické osobě, která se podílela na řízení této společnosti, uložen zákaz další podnikatelské činnosti, resp. zákaz dalšího působení v orgánech právnických osob. Výše uvedené zákazy mohou mít povahu trestní sankce (trest zákazu činnosti) nebo povahu obecného předpokladu pro podnikatelskou činnost nebo pro výkon funkce.

7/2013 Finanční příspěvek zasloužilým sportovcům (Dokument PDF, 162 KB)

6/2013 Bulharsko - volby 2013 (Dokument PDF, 202 KB)

5/2013 Italské parlamentní volby 2013 (Dokument PDF, 193 KB)

4/2013 Institut majetkového přiznání a daň z bohatství (Dokument PDF, 840 KB)

3/2013 Izraelské parlamentní volby 2013 (Dokument PDF, 236 KB)

2/2013 Vývoj v Mali a role maliské armády v současném konfliktu (Dokument PDF, 254 KB)

1/2013 Rumunské parlamentní volby (Dokument PDF, 210 KB)

18/2012 Litevské parlamentní volby 2012 (Dokument PDF, 347 KB)

17/2012 Ukrajina: Parlamentní volby 2012 (Dokument PDF, 276 KB)

16/2012 Parlamentní volby v Gruzii 2012 (Dokument PDF, 307 KB)

15/2012 Nizozemsko: Volby do dolní komory Generálních stavů 2012 (Dokument PDF, 274 KB)

14/2012 Referendum o odvolání prezidenta v Rumunsku (Dokument PDF, 248 KB)

13/2012 Prezidentské a parlamentní volby ve Francii (Dokument PDF, 227 KB)

12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi (Dokument PDF, 169 KB)

11/2012 I. Výňatky z aktuálních rezolucí PS RE obsahující výzvy, aby ČR ratifikovala některé úmluvy RE II. Národní parlamenty – garanti lidských práv v Evropě III. Zajištění dodržování a účinnosti Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (Dokument PDF, 207 KB)

10/2012 K úpravě vedení a financování volebních kampaní podle tisku č. 719 (Dokument PDF, 237 KB)

9/2012 Priority kyperského předsednictví v Radě Evropské unie /1. červenec 2012 - 31. prosinec 2012/ (Dokument PDF, 208 KB)

8/2012 Řecké parlamentní volby 2012 (Dokument PDF, 246 KB)

7/2012 Proces přibližování Republiky Srbsko (Dokument PDF, 388 KB)

6/2012 Analýza parlamentních voleb 2012 na Slovensku v kontextu slovenského stranicko-politického sytému (Dokument PDF, 255 KB)

5/2012 Volby do Státní Dumy Federálního shromáždění Ruské federace v roce 2011 a volby Prezidenta Ruské federace v roce 2012 (Dokument PDF, 233 KB)

4/2012 Předčasné parlamentní volby ve Slovinsku 2011 (Dokument PDF, 209 KB)

3/2012 Parlamentní volby v Chorvatsku 2011 - Zaměření na téma evropské integrace ve volební kampani (Dokument PDF, 337 KB)

2/2012 Chorvatská smlouva o přistoupení k EU a schvalování české výjimky z Lisabonské smlouvy (Dokument PDF, 207 KB)

1/2012 Ekonomické reformy a úsporná opatření v Itálii a Španělsku (Dokument PDF, 225 KB)

25/2011 Nová vlna italské dluhové krize (Dokument PDF, 170 KB)

24/2011 Makedonie - volby 2011 (Dokument PDF, 212 KB)

23/2011 Dánské parlamentní volby 2011 (Dokument PDF, 200 KB)

22/2011 Parlamentní volby v Polsku 2011 (Dokument PDF, 244 KB)

21/2011 Předčasné parlamentní volby v Lotyšsku, září 2011 (Dokument PDF, 220 KB)

20/2011 Všeobecné volby v Brazílii (Dokument PDF, 287 KB)

19/2011 K návrhu občanského zákoníku (Dokument PDF, 299 KB)

18/2011 Současné posuny v koncepci Evropské politiky sousedství (Dokument PDF, 202 KB)

17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně (Dokument PDF, 176 KB)

16/2011 Turecké parlamentní volby 2011 (Dokument PDF, 271 KB)

15/2011 Priority Polského předsednictví v Radě EU (Dokument PDF, 203 KB)

14/2011 Benátská komise - stanovisko k nové ústavě Maďarska (Dokument PDF, 216 KB)

13/2011 Portugalsko – Parlamentní volby 2011 (Dokument PDF, 236 KB)

12/2011 Víceletý finanční rámec EU (Dokument PDF, 248 KB)

11/2011 Elektronické zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie (Dokument PDF, 188 KB)

10/2011 Prezidentské volby v Kazachstánu 2011 (Dokument PDF, 194 KB)

9/2011 Kanada volby 2011 (Dokument PDF, 180 KB)

8/2011 Parlamentní volby ve Finsku 2011 (Dokument PDF, 240 KB)

7/2011 Irské parlamentní volby 2011 (Dokument PDF, 234 KB)

6/2011 Estonsko – parlamentní volby 2011 (Dokument PDF, 272 KB)

5/2011 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie: pět kroků směrem k bezpečnější Evropě (Dokument PDF, 220 KB)

4/2011 Zpráva ze společného zasedání Výboru EP pro zahraniční věci (AFET), Podvýboru EP pro lidská práva, delegace EP pro vztahy s Běloruskem a delegace EP do Parlamentního shromáždění EURONEST na téma: „Aktuální politická situace v Bělorusku po prosincových prezidentských volbách“ (Dokument PDF, 212 KB)

3/2011 Smlouva o strategických zbraních (Dokument PDF, 147 KB)
Václav Lídl

2/2011 Moldavsko – referendum a parlamentní volby 2010 (Dokument PDF, 166 KB)

1/2011 Budoucnost politiky soudržnosti (kohezní politiky) (Dokument PDF, 194 KB)

20/2010 Parlamentní volby v Lotyšsku 2010 (Dokument PDF, 174 KB)

19/2010 Mezi Kodaní a Cancúnem: přehled hlavních událostí předcházejících Konferenci OSN o klimatických změnách v mexickém Cancúnu (Dokument PDF, 178 KB)

18/2010 PARLAMENTNÍ VOLBY VE ŠVÉDSKU 2010 (Dokument PDF, 167 KB)

17/2010 BOSNA A HERCEGOVINA: VŠEOBECNÉ VOLBY 2010 (Dokument PDF, 245 KB)

16/2010 NOVÝ RÁMEC FINANČNÍHO DOHLEDU EU BANKOVNÍ DAŇ/POPLATEK EVROPSKÝ SEMESTR (Dokument PDF, 314 KB)

15/2010 Priority belgického předsednictví v oblasti vnějších vztahů (Dokument PDF, 305 KB)

14/2010 Parlamentní volby v Nizozemsku 2010 (Dokument PDF, 247 KB)

13/2010 Federální parlamentní volby v Belgii 2010 (Dokument PDF, 206 KB)

12/2010 Parlamentní volby na Slovensku 2010 (Dokument PDF, 267 KB)

11/2010 Zpřísnění kontroly rozpočtové disciplíny v EU (Dokument PDF, 203 KB)

10/2010 Zpráva Výboru expertů k novému Strategickému konceptu NATO (Dokument PDF, 307 KB)

9/2010 Informace k aktuálnímu stavu vyjednávání rámcové dohody upravující vztahy mezi Komisí a EP, tzv. meziinstitucionální dohody (stav k 11.6.2010) (Dokument PDF, 258 KB)

8/2010 Parlamentní volby 2010 ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (Dokument PDF, 351 KB)

7/2010 Parlamentní volby v Maďarsku 2010 (Dokument PDF, 263 KB)

6/2010 Volby v Chile 2009/2010 (Dokument PDF, 187 KB)

5/2010 Vyostření boje islámských kruhů a armády v Turecku (Dokument PDF, 188 KB)

4/2010 Prezidentské volby v Rumunsku 2009 (Dokument PDF, 244 KB)

3/2010 Prezidentské volby na Ukrajině 2010 (Dokument PDF, 241 KB)

2/2010 Německo – volby do Spolkového sněmu 2009 (Dokument PDF, 320 KB)

1/2010 Vojenské mise v Afghánistánu a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Politický a stranický systém Afghánistánu, Postoj USA, EU a ČR k vývoji v Afghánistánu (Dokument PDF, 246 KB)

11/2009 Příprava konference v Kodani (Dokument PDF, 223 KB)

10/2009 Balíček Komise k politice rozšíření 2009 (Dokument PDF, 294 KB)

9/2009 Proces sestavování Evropské komise (Informační podklad pro VEZ) (Dokument PDF, 243 KB)

8/2009 Právní memorandum k usnesení Ústavního soudu PI. ÚS 24/09 (Dokument PDF, 141 KB)

7/2009 Albánie – volby 2009 (Dokument PDF, 250 KB)

6/2009 Bulharsko – volby 2009 (Dokument PDF, 221 KB)

5/2009 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2009 (Dokument PDF, 1 MB)

4/2009 ČERNÁ HORA - Předčasné parlamentní volby 2009 (Dokument PDF, 231 KB)

3/2009 Izraelský politický systém a strany (Dokument PDF, 236 KB)

2/2009 Kosovo: Rok od vyhlášení nezávislosti (Dokument PDF, 269 KB)

1/2009 Zpráva francouzského předsednictví o Evropské bezpečnostní a obranné politice (Dokument PDF, 236 KB)

17/2008 Východní partnerství (Dokument PDF, 259 KB)

16/2008 Názory na umístění komponentů systému protiraketové obrany USA na území České republiky (Dokument PDF, 310 KB)

15/2008 Volby v Litvě 2008 (Dokument PDF, 225 KB)

14/2008 Slovinsko – volby 2008 (Dokument PDF, 279 KB)

13/2008 Rakousko – volby 2008 (Dokument PDF, 271 KB)

12/2008 Parlamentní volby 2008 v Bělorusku (Dokument PDF, 240 KB)

11/2008 Aktuální informace ke konfliktu v Gruzii (Dokument PDF, 246 KB)

10/2008 Proces o zrušení vládní Strany Spravedlnosti a rozvoje v Turecku (Dokument PDF, 128 KB)

10/2008 Proces o zrušení vládní Strany Spravedlnosti a rozvoje v Turecku (Dokument PDF, 128 KB)

9/2008 Dopady využívání biopaliv v dopravě (Dokument PDF, 237 KB)

8/2008 Aktuální činnost Mezinárodního trestního soudu (situace v Demokratické republice Kongo a ve Středoafrické republice) (Dokument PDF, 163 KB)

7/2008 Volby na Maltě (Dokument PDF, 266 KB)

6/2008 Itálie - volby 2008 (Dokument PDF, 281 KB)

5/2008 Španělsko – volby 2008 (Dokument PDF, 245 KB)

4/2008 Evropská politika sousedství (Dokument PDF, 192 KB)

3/2008 Kosovo (Dokument PDF, 220 KB)
Ústava Republiky Kosovo

2/2008 Kosovo (Dokument PDF, 264 KB)
Stav uznávání Kosova jako nezávislého státu v zemích EU. Prozatímní samosprávné instituce. Evropská pomoc Kosovu.

1/2008 Kosovo (Dokument PDF, 288 KB)
Jednání o Kosovu v národních parlamentech. Ekonomika Kosova.

18/2007 Slovensko - Volby 2006 (Dokument PDF, 239 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému. Charakteristika politických stran. Složení parlamentu a vlády 2002-2006. Výsledky voleb a nové složení parlamentu 2006.

17/2007 Rozdělení křesel v Evropském parlamentu pro období 2009-2014 (Dokument PDF, 272 KB)

16/2007 Portugalské předsednictví v EU (Dokument PDF, 294 KB)
Priority v oblasti SZBP. Reforma SZBP na mezivládní konferenci.

15/2007 Turecko - Volby 2007 (Dokument PDF, 368 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému a parlamentních politických stran. Hlavní politické strany. Výsledky voleb a nové složení parlamentu.

14/2007 Irsko - Volby 2007 (Dokument PDF, 198 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému a parlamentních politických stran. Hlavní politické strany. Výsledky voleb a nové složení parlamentu.

13/2007 Rakousko - Volby 2006 (Dokument PDF, 284 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému a parlamentních politických stran. Výsledky voleb a nové složení parlamentu. Složení parlamentu a vlády.

12/2007 Německo - Volby 2005 (Dokument PDF, 305 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému a parlamentních politických stran. Výsledky voleb a nové složení parlamentu. Složení parlamentu a vlády.

11/2007 Belgie - Volby 2007 (Dokument PDF, 224 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému a parlamentních politických stran. Výsledky voleb a nové složení parlamentu 2007. Složení parlamentu a vlády 2003-2007.

10/2007 Francie - Volby 2007 (Dokument PDF, 221 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému a parlamentních politických stran. Výsledky voleb a nové složení parlamentu 2007. Složení parlamentu a vlády 2002-2007.

9/2007 Maďarsko - Volby 2006 (Dokument PDF, 201 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému. Charakteristika politických stran. Složení parlamentu a vlády 2002-2006. Výsledky voleb a nové složení parlamentu 2006.

8/2007 Polsko - Volby 2005 (Dokument PDF, 219 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému. Charakteristika politických stran. Složení parlamentu a vlády 2001-2005. Výsledky voleb a nové složení parlamentu 2005.

7/2007 Jednání o statusu Kosova v Evropském parlamentu (Dokument PDF, 227 KB)

6/2007 Finsko - Volby 2007 (Dokument PDF, 211 KB)
Ústavní a volební systém. Charakteristika stranického systému. Charakteristika politických stran. Složení parlamentu a vlády.

5/2007 Estonsko - Volby 2007 (Dokument PDF, 232 KB)
Ústavní a volební systém. Charakteristika stranického systému. Charakteristika politických stran. Složení parlamentu a vlády. Příloha: e-voting v Estonsku.

4/2007 Stav jednání o statusu Kosova a příprava evropské civilní mise (Dokument PDF, 241 KB)

3/2007 Německé předsednictví Evropské unie (Dokument PDF, 337 KB)

2/2007 Zpráva Studijní skupiny pro Irák (The Iraq Study Group Report, výtah zásadních poznatků) (Dokument PDF, 252 KB)

1/2007 Stav ratifikace Smlouvy o ústavě pro Evropu v členských státech EU (Dokument PDF, 238 KB)

5/2006 Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo (Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6.2006) (Dokument PDF, 306 KB)

4/2006 Vybraná témata (Dokument PDF, 339 KB)

 • Priority finského předsednictví
 • Aktuální stav procesu rozšiřování EU

3/2006 Vybraná témata (Dokument PDF, 207 KB)

 • Nález Ústavního soudu ČR o Evropském zatýkacím rozkazu
 • Aktuální činnost Mezinárodního trestního soudu (situace v Demokratické republice Kongo a v Iráku)

2/2006 Domnělé využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů (Dokument PDF, 203 KB)

1/2006 Vybraná témata (Dokument PDF, 321 KB)

 • Veřejné zakázky v oblasti obrany (iniciativy Komise, Kodex chování členských států, činnost Evropské obranné agentury)
 • Diskuse o budoucím statutu Kosova

2/2005 Vybraná témata (Dokument PDF, 296 KB)

 • Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací (perspektivy po summitech v květnu a říjnu 2005)
 • Vztahy mezi Evropskou unií a Ukrajinou (Perspektivy před summitem v prosinci 2005)
 • Rozpočet Společné zahraniční a bezpečnostní politiky pro rok 2006 a ve finanční perspektivě 2007-2013
 • Budoucnost procesu rozšíření

1/2005 Vybraná témata (Dokument PDF, 269 KB)

 • Strategie Evropské unie pro Afriku
 • Strategie Evropské unie pro Palestinu
 • Strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich a proti nedovolenému obchodování s nimi
 • Strategie Evropské unie pro boj s terorismem

101/2002 Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 4.1. do 13.1.2012
ISP (příhlásit)