Vybraná témata

ISSN 2533-414X

 

1/2020 Zákaz vstupu dětí do restauračních zařízení (Dokument PDF, 717 KB)
Vybrané téma popisuje, za jakých okolností může provozovatel restauračního zařízení zakázat přístup dětem podle českého práva. Ve zkratce nelze dětem zakázat přístup do provozoven s nabídkou pokrmů, které jsou otevřené přes den. Na druhou stranu zřejmě lze zakázat vstup dětí do v noci otevřených „náleven“ bez nabídky pokrmů. Materiál kromě toho popisuje logiku podobných zákazů a vznik antidiskriminačního práva v USA a současnou situaci ohledně přístupu dětí do restaurací tam a dále pak v Německu, Spojeném království a Francii.

7/2019 Parlamentní volby v Bosně a Hercegovině 2018 (Dokument PDF, 829 KB)
Materiál se věnuje volbám na celostátní úrovni v Bosně a Hercegovině, které proběhly v říjnu 2018. Voliči v těchto volbách zvolili politickou reprezentaci do celostátního Parlamentního shromáždění (Poslanecké sněmovny) a ustavili trojčlenné prezídium země. Po volbách probíhala zdlouhavá jednání; teprve až na začátku prosince 2019 se podařilo schválit kandidáta na před-sedu rady ministrů na celostátní úrovni.

6/2019 Politické priority v oblasti migrace a azylu - nová Evropská komise a chorvatské předsednictví v 1. pol. 2020 (Dokument PDF, 663 KB)
Dne 27. listopadu 2019 byla plénem Evropského parlamentu schválena Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyen, která v červenci jako kandidátka na funkci předsedkyně Evropské komise předestřela politické směry pro příští Evropskou komisi, 2019-2024. Na úrovni Rady bude od ledna 2020 zajišťovat výkon předsednictví Chorvatsko, které v říjnu 2019 představilo Priority programu chorvatského předsednictví. Směřování evropské migrační politiky v zásadě navazuje na činnost Junckerovy Evropské komise. Ursula von der Leyen chce nicméně předložit návrh nového paktu o přistěhovalectví a azylu, který by měl řešit zejména neshody ohledně povinného relokačního mechanismu v dublinském nařízení. Podoba tohoto návrhu není dosud známa a měla by být předložena v první polovině roku 2020. Ministři vnitra V4 a Rakouska považují takový návrh za skvělou příležitost k přehodnocení stávajících politik, které by měly být postaveny na shodě mezi všemi členskými státy bez povinných kvót nebo finančních sankcí.

5/2019 K aktuální situaci v severní Sýrii (Dokument PDF, 1 MB)
Myšlenka vytvoření tzv. „bezpečné zóny“ v severní Sýrii v širším kontextu.

4/2019 Tolerance alkoholu v krvi u cyklistů v porovnání s řidiči, sankce za její porušení a povinná bezpečnostní opatření (Dokument PDF, 0 MB)
Ze srovnání maximální možné míry alkoholu v krvi u cyklistů vyplývá, že převážně většina evropských států požití alkoholu u cyklistů toleruje za předpokladu, že jsou schopni bezpečné jízdy. V opačném případě jsou cyklistům ukládány sankce, které se v jednotlivých státech liší (pokuta, odnětí svobody, zákaz řízení nemotorového vozidla, odebrání řidičského průkazu, odebrání bodů). Povinná bezpečnostní opatření jízdních kol ve všech srovnávaných státech zahrnují osvětlení jízdního kola. Některé státy dále vyžadují zvonek, odrazky, brzdy, zámek, reflexní vestu a ochrannou přílbu.

3/2019 Preventivní opatření proti přemnožení koček, ochrana koček a psů před nelegálním množením (Dokument PDF, 686 KB)
Studie se věnuje problematice účinné právní regulace v oblasti kontroly populace koček a psů a srovnává existující právní přístupy vybraných členských států Evropské unie s navrhovanými legislativními změnami v České republice. Cílem těchto legislativních změn je zabránit nelegálním praktikám v oblasti množení koček a psů a obchodování s nimi. Studie popisuje nastavený rámec postupu směrem ke kastraci a sterilizaci koček a jednotné evidenci koček i psů na půdě EU.

2/2019 Ochrana věřitele v českém a německém dědickém řízení (Dokument PDF, 771 KB)
Práce popisuje základní instituty českého a německého dědického řízení a srovnává je z pohledu ochrany zájmů zůstavitelových věřitelů. Srovnávané instituty jsou pro přehlednost shrnuty do tří kategorií: řešení předlužené pozůstalosti, řešení omezené solventnosti dědice a instituty, které nespadají do předchozích dvou kategorií. V obou úpravách lze vysledovat řadu koncepčních rozdílů, které ztěžují případné srovnání dopadu jednotlivých institutů. Německé dědické právo však svým nastavením zřejmě může věřitele v určitých situacích stavět do příznivější pozice.

1/2019 Politické skupiny v Evropském parlamentu ve volebním období 2014 - 2019 (Dokument PDF, 1 MB)
V Evropském parlamentu se poslanci sdružují v politických skupinách (frakcích) podle politické příslušnosti. Tyto politické skupiny mají obdobnou strukturu jako národní strany. Volí si předsedu (v některém případě i dva předsedy) a místopředsedy. Politické skupiny v Evropském parlamentu je nutné odlišit od tzv. evropských politických stran. Práce jednak popisuje úkoly svěřené politickým skupinám jednacím řádem Evropského parlamentu a postavení evropských politických stran a nadací, jednak obsahuje část zabývající se charakteristikou jednotlivých politických skupin v Evropském parlamentu (2014 – 2019).

7/2018 Prezidentské a parlamentní volby v Turecku - průběh voleb a jejich výsledky, politické a ústavní změny, principy kemalismu a politického islámu (Dokument PDF, 0 MB)
Příspěvek se věnuje analýze parlamentních a prezidentských voleb v Turecku v roce 2018. Prezidentské a parlamentní volby se v Turecku konaly v jeden den, 24. června 2018. Rozhodnout v nich mohlo 60 milionů oprávněných voličů, kteří si v parlamentních volbách zvolili téměř 43 % hlasů stranu AKP a v prezidentských volbách si z kandidátů vybrali téměř 53 % hlasů Recepa Tayyipa Erdoğana. První část se zabývá analýzou voleb do Velkého národního shromáždění Turecka, popisuje volební systém, relevantní politické strany ucházející se o voličské hlasy. Sleduje i souběžně s nimi konané prezidentské volby, s ohledem na kompetence a nově rozšířené pravomoci prezidenta na základě poslední změny ústavy a politické či názorové profily jednotlivých kandidátů. V druhé části je představena dosavadní národní ideologie Turecké republiku – kemalismus – v porovnání s ideologií a politikou současného prezidenta Erdoğana. Dále jsou vysvětleny hlavní principy politického islámu a nastíněny rozdíly mezi islamismem a fundamentalismem.

6/2018 Rakousko: Předčasné volby do Národní rady 2017 (Dokument PDF, 1 MB)
V říjnu 2017 proběhly v Rakousku předčasné parlamentní volby, v nichž bylo zvoleno 183 členů Národní rady, první komory spolkového parlamentu. Klíčovým tématem těchto voleb bylo zavedení opatření na snížení migračního tlaku na zemi, ačkoli hlavní nápor opadl v průběhu let 2015 a 2016. V důsledku dominance tohoto tématu se rozpadla dosavadní velká koalice a došlo k sestavení pravicové koalice. V následujícím textu je představen politický systém země, politický vývoj před volbami, hlavní politické strany, které ve volbách uspěly, a předvolební kampaň a sestavování koalice. Zároveň je Rakousko modelovou zemí zákonné úpravy islámu, která v minulých letech doznala výrazných změn. Z toho důvodu je tato úprava včetně nedávné změny v příspěvku též popsána.

5/2018 Předčasné parlamentní volby v Bulharsku 2017 (Dokument PDF, 722 KB)
Práce se věnuje předčasným parlamentní volbám v Bulharsku, které se konaly 25. března 2017. V první části je představen politický systém země. Následuje část se stručnou charakteristikou hlavních politických stran, které ve volbách uspěly. Druhá část nabízí přehled klíčových událostí během předchozích let, které k předčasným volbám vedly, předvolebním tématům, volebním výsledky a povolební situaci.

4/2018 Koordinace protidrogové politiky - srovnání České republiky, Německa, Nizozemska a Velké Británie (Anglie a Walesu) (Dokument PDF, 628 KB)
Práce je zaměřena na komparaci koordinace protidrogové politiky v České republice, Německu, Nizozemsku a v Anglii a Walesu. Každá ze zkoumaných zemí přistupuje k této otázce jiným způsobem. V Německu a Nizozemsku je za koordinaci protidrogové politiky odpovědné zejména ministerstvo zdravotnictví. V Anglii a Walesu je odpovědné Ministerstvo vnitra a v České republice vláda.

3/2018 Příjmy a platby do rozpočtu EU (Dokument PDF, 364 KB)
Studie reflektuje výši povinných plateb, příjmů a provozní rozpočtovou bilanci od roku 2004 do roku 2016, respektive 2017. Zaměřuje se na Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo a Rakousko. Za relevantního ukazatele považuje komparaci výše příjmů a výdajů na jednoho obyvatele ve zkoumaných státech. Čistými příjemci jsou země Visegrádské čtyřky, čistými plátci Německo a Rakousko.

2/2018 Evropská občanská iniciativa - zhodnocení fungování a návrh revize evropské občanské iniciativy (Dokument PDF, 324 KB)
Text se věnuje zhodnocení fungování Evropské občanské iniciativy, která byla jakožto nástroj pro posílení participativní demokracie a snížení demokratického deficitu v EU zavedena Lisabonskou smlouvou a pravidla a postupy jejího fungování byly nastaveny nařízením, které přijal Evropský parlament a Rada EU v únoru 2011. Text přináší aktuální přehled o počtu a úspěšnosti podaných iniciativ i hlavních návrzích na změnu jejího fungování, které reagují výsledky přezkumu fungování Evropské občanské iniciativy z roku 2015.

1/2018 Evropský semestr - stručný přehled (Dokument PDF, 702 KB)
Vybrané téma stručně popisuje harmonogram evropského semestru, který je rozdělen do čtyř fází. Evropský semestr zahrnuje tři bloky koordinace hospodářské politiky. Přípravná fáze: analýza situace a činnosti navazující na předchozí rok začíná v listopadu předchozího roku. První fáze: politické pokyny na úrovni EU trvá od ledna do března. Druhá fáze: cíle, politiky a plány jednotlivých zemí je stanovena od dubna do června. Poslední fáze provádění připadá na období od července až do konce roku. Slovník pojmů zahrnuje vybrané instituce, dokumenty a strategie Evropské unie.

9/2017 PESCO – stálá strukturovaná spolupráce - Smluvní zakotvení, principy, závazky a historický vývoj (Dokument PDF, 345 KB)
Vybrané téma se věnuje stálé strukturované spolupráci (PESCO), součásti společné bezpečnostní a obranné politiky EU. PESCO představuje dobrovolné vytvoření užší skupiny členských států, které se zavazují k plnění náročnějších závazků v oblasti obrany. Cílem spolupráce PESCO je posílit obranné kapacity členských států a EU jako celku. Vedle toho napomůže k naplnění ambicí EU na globální úrovni. Práce se věnuje třem oblastem 1) právně-institucionálnímu zakotvení spolupráce v smluvním rámci současné EU, 2) principům PESCO, závazkům a principům řízení a 3) historickému vývoji jednání o spolupráci v posledním roce.

8/2017 K právní úpravě zajištění bezpečnosti ve světle novely směrnice o zbraních (Dokument PDF, 326 KB)
Práce se věnuje otázce vztahu ústavního práva České republiky k právu Evropské unie, a to v kontextu navrhované novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a směrnice o zbraních.

7/2017 Mírový proces v Sýrii - dokumenty stanovující principy a zásady politických rozhovorů v Sýrii (Dokument PDF, 350 KB)
Text se věnuje představení principů a zásadám politických rozhovorů v Sýrii. Představeny jsou hlavní dokumenty, na jejichž splnění odkazují aktéři (především EU a zvláštní zmocněnec generálního tajemníka OSN pro Sýrii). Těmito hlavními dokumenty jsou šestibodový mírový plán, rezoluce RB OSN 2042(2012) a 2043(2012) a návazné Ženevské komuniké. Dokumenty stanovují nutnost zavedení klidu zbraní a zahájení mírových politických rozhovorů. Politické rozhovory mají být plně v rukou a odpovědností syrských znepřátelených stran; nemá se jednat o vnucený mír.

6/2017 Sociální podpora pro rodiny s vícerčaty (Dokument PDF, 247 KB)
Materiál se zabývá podporou vícerčat v právních řádech vybraných zemí EU. Zároveň zohledňuje i případnou explicitní úpravu podpory rodin s dětmi narozenými krátce po sobě.

5/2017 Vývoj projednávání návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Dokument PDF, 377 KB)

4/2017 Izraelsko-palestinský konflikt: Historický vývoj a současnost, palestinský politický systém (Dokument PDF, 395 KB)
Práce se věnuje historického přehledu a současnosti izraelsko-palestinského konfliktu, nejnovějšímu vývoji v otázce uznání Palestinského státu a charakteristice politického systému Palestinské samosprávy. Představeny jsou jednotlivé historické události, které ovlivnily současnou podobu konfliktu (kapitola 1). Po druhé světové válce se předpokládalo vytvoření dvou států, ačkoli v té době vznikl pouze stát židovský. V kapitole 2 je zmapován vývoj mírových rozhovorů o dvoustátním řešení v nedávné době. Kapitola 3 se věnuje přehledu uznání Palestinského státu. V poslední kapitole je popsán politický systém Palestinské samosprávy, včetně průběhu, výsledků a dopadu parlamentních voleb v roce 2006 a komunálních voleb v roce 2012. Podobu jednání mezi Izraelem a představiteli Palestinské samosprávy výrazně také ovlivňují vnitropolitické vztahy mezi palestinskými hnutími Hamás a Fatah.

3/2017 Volby do Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace (září 2016) (Dokument PDF, 716 KB)
Práce se věnuje volbám do ruské Státní dumy v září 2016. Popisuje změny ve volebním právu, které se prvně uplatňovaly před zářijovými volbami, dále témata předvolební kampaně, výsledky voleb a povolební situaci. V poslední části se práce věnuje zprávám o narušení voleb a možným machinacím s volebními výsledky.

2/2017 Informace k Brexitu - Přehled událostí týkajících se plánovaného vystoupení Spojeného království z Evropské unie (Dokument PDF, 350 KB)
Práce Parlamentního institutu stručně představuje poslední vývoj týkající se otázky referenda ve Spojeném království a následné přípravy na spuštění článku 50 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to jak v samotném Spojeném království, tak v dalších zemích Evropské unie. Práce se zaměřuje i na aktivity zemí V4, České republiky a dále parlamentů jednotlivých členských států.

1/2017 Ústavní referendum v Itálii 2016 (Dokument PDF, 248 KB)

11/2016 K návrhu revize směrnice o vysílání pracovníků a souvisejícím dokumentům (Dokument PDF, 327 KB)

10/2016 Brexit a role národních parlamentů (Dokument PDF, 469 KB)
Práce si klade za cíl přiblížit výsledky a pozadí červnového referenda o setrvání Spojeného království v Evropské unii. Jelikož výsledek referenda je pro odchod Spojeného království z Unie, práce přibližuje proces vystoupení, tak jak je upraven primárním právem EU. Práce rovněž shrnuje události, které od červnového referenda proběhly, a to ve Spojeném království, EU, České republice a Visegrádské skupině. Práce se rovněž snaží přiblížit aktivity národních parlamentů věnující se sledování problematiky. Je stručně shrnut mechanismus červené karty, jehož návrh výsledkem referenda přestal být aktuální, nicméně může být inspirací pro národní parlamenty, o čem do budoucna uvažovat. Závěrem jsou představeny možné budoucí scénáře uspořádání vztahů UK-EU a stručně i možný ekonomický dopad na Českou republiku. Ten se samozřejmě bude odvíjet od nastaveného rámce. Předvídat další dopady se jeví nyní jako předčasné.

9/2016 Předčasné volby do srbského Národního shromáždění 2016 (Dokument PDF, 423 KB)
Práce se věnuje předčasným parlamentním volbám v dubnu 2016. V první části jsou představeny důvody pro konání předčasných voleb a výsledky hlasování. Volby přinesly vítězství Srbské pokrokové strany v čele se staronovým premiérem Aleksandarem Vučićem. V druhé části se práce věnuje stručné charakteristice jednotlivých politických stran, které získaly mandát. Poslední část obsahuje povolební vyjednávání včetně programu nové koaliční vlády, jejíž předsedou se stal opět Aleksandar Vučić a místopředsedou Ivica Dačić.

8/2016 Turecko - Ekonomický vývoj, obchodní vztahy Turecka a EU, příliv zahraničních investic (Dokument PDF, 394 KB)
Práce přináší přehled ekonomického vývoje v Turecku v posledních letech, přičemž obsahuje přehled základních makroekonomických ukazatelů v období před ekonomickou krizí až do současnosti. Text se také zaměřuje na zahraniční obchod a především na obchodní vztahy Turecka a EU. Přináší přehled hlavních obchodních komodit a statistické údaje o zahraničním obchodě země a také data týkající se přílivu přímých zahraničních investic.

7/2016 Volby ve Španělsku 2015: od patového výsledku k předčasným volbám (Dokument PDF, 335 KB)
Práce představuje základní charakteristiky politického systému Španělska, hlavní politické strany a volební systém. Zaměřuje se na témata volební kampaně na podzim roku 2015, výsledky parlamentních voleb a povolební situaci. Rozebírá změny, které volby roku 2015 vnesly do fungování stranického systému, a důvody nemožnosti vzniku nové vlády, jež vyústily ve vypsání předčasných voleb, které se budou konat 26. června 2016.

6/2016 Úprava výkonu podnikatelských aktivit veřejných funkcionářů v Chorvatsku (Dokument PDF, 247 KB)
Práce přináší přehled úpravy výkonu podnikatelských aktivit veřejných funkcionářů v Chorvatsku. Zvláštností chorvatské úpravy je skutečnost, že se vztahuje na široký okruh veřejných funkcionářů (nejenom volených) a výrazným způsobem omezuje možnosti výkonu jejich podnikatelských aktivit. K výraznému omezení podnikatelských aktivit došlo novelou z roku 2015.

5/2016 Závěry Rady k Evropské politice sousedství a procesu stabilizace a přidružení (Dokument PDF, 478 KB)
V prosinci 2015 proběhla dvě zasedání ve formátu ministrů členských států, na nichž byla diskutována dvě témata související s blízkým sousedstvím EU a procesem rozšiřování, stabilizace a přidružení. Obě témata úzce souvisejí s vnější činností EU. Revize ENP byla vyvolána v souvislosti s děním v některých státech takzvaného Východního partnerství a děním na Ukrajině. V politice sousedství se nově navrhuje diferencovaný přístup k jednotlivým zapojeným zemím. Oba materiály rovněž reagují na současné výzvy (bezpečnostní situace a migrační tlak). Dne 11. prosince 2015 projednala Rada pro obecné záležitosti (General Affairs Council, GAC) závěry o rozšíření a procesu stabilizace a přidružení (viz kapitola 1). O tři dny později projednávala Rada pro zahraniční věci (Foreign Affairs Council, FAC) závěry o revizi Evropské politiky sousedství (viz kapitola 2). Obě témata souvisejí s vnější činností EU a představují nástroj stabilizace blízkého okolí EU.

4/2016 Íránský jaderný program - Mezinárodní vývoj a přijetí Společného komplexního akčního plánu (Dokument PDF, 492 KB)

3/2016 Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva (Dokument PDF, 358 KB)

2/2016 Organizace školního roku ve vybraných zemích (Dokument PDF, 338 KB)

1/2016 Průběh a výsledky pařížského jednání o klimatu 2015 (COP21) – komentář k Pařížské dohodě (Dokument PDF, 260 KB)

12/2015 Úprava petičního práva ve vybraných státech Evropské unie a ve Švýcarsku (Dokument PDF, 494 KB)

11/2015 Nasazení ozbrojených sil při ochraně státní hranice (Dokument PDF, 230 KB)

10/2015 Volby v Turecku, červen 2015 (Dokument PDF, 229 KB)

9/2015 Pravomoc zpravodajských služeb k přístupu k bankovním, daňovým a komunikačním informacím ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 478 KB)

8/2015 Předčasné parlamentní volby na Ukrajině, říjen 2014 (Dokument PDF, 323 KB)

7/2015 Izraelské parlamentní volby 2015 (Dokument PDF, 272 KB)

6/2015 Mírové řešení východoukrajinské krize (tzv. Minské dohody) – vývoj a současný stav (Dokument PDF, 258 KB)

5/2015 Ke zdanění emisních povolenek v ČR (Dokument PDF, 249 KB)

4/2015 Změna klimatu – co bude po Kjótském protokolu? Evropský pohled. (Dokument PDF, 465 KB)

3/2015 Parlamentní volby v Estonsku, březen 2015 (Dokument PDF, 245 KB)

2/2015 Řecké parlamentní volby 2015 (Dokument PDF, 278 KB)

1/2015 Všeobecné volby v Bosně a Hercegovině, říjen 2014 (Dokument PDF, 306 KB)

8/2014 Závěry Rady pro zahraniční věci o Společné bezpečnostní a obranné politice (Dokument PDF, 239 KB)

7/2014 Volby v Srbsku v roce 2014 (Dokument PDF, 270 KB)

6/2014 Prezidentské volby na Slovensku v roce 2014 (Dokument PDF, 293 KB)

5/2014 Vybrané ústavněprávní aspekty novely zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (senátní tisk č. 285) (Dokument PDF, 238 KB)

4/2014 Souběh výsluhy vojáků a policistů a platu ve státní službě po skončení služebního poměru (komparace) (Dokument PDF, 234 KB)

3/2014 Maďarsko - Parlamentní volby 2014 (Dokument PDF, 282 KB)

2/2014 Zpráva DAC o stavu rozvojové spolupráce v roce 2013 (Dokument PDF, 252 KB)

1/2014 Postavení úředních osob - učitelé jako úřední osoby? (Dokument PDF, 247 KB)

14/2013 K pravomoci prezidenta jmenovat členy vlády (výběr z literatury, shrnutí názorů) (Dokument PDF, 256 KB)

13/2013 Současný stav aplikace lustračních zákonů ve střední, východní a jižní Evropě (Dokument PDF, 228 KB)

12/2013 Německo - volby do Spolkového sněmu 2013 (Dokument PDF, 294 KB)

11/2013 Posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (Dokument PDF, 247 KB)

10/2013 Parlamentní volby na Islandu, duben 2013 (Dokument PDF, 206 KB)

9/2013 Postavení prezidenta a „prezidentské vlády“ v Portugalsku (Dokument PDF, 183 KB)

8/2013 Insolvence a zákaz následné podnikatelské činnosti (Dokument PDF, 278 KB)
Srovnávací práce představuje právní úpravu ve vybraných státech Evropské unie (Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Spojené království), která se vztahuje k problematce insolvence a následného zákazu podnikatelské činnosti. Jedná se nejčastěji o tyto právní instituty: (i) v případě tzv. osobního bankrotu může být úpadci – fyzické osobě - uložen zákaz další podnikatelské činnosti, resp. dalšího působení v orgánech právnických osob; (ii) v případě úpadku právnické osoby může být fyzické osobě, která se podílela na řízení této společnosti, uložen zákaz další podnikatelské činnosti, resp. zákaz dalšího působení v orgánech právnických osob. Výše uvedené zákazy mohou mít povahu trestní sankce (trest zákazu činnosti) nebo povahu obecného předpokladu pro podnikatelskou činnost nebo pro výkon funkce.

7/2013 Finanční příspěvek zasloužilým sportovcům (Dokument PDF, 162 KB)

6/2013 Bulharsko - volby 2013 (Dokument PDF, 202 KB)

5/2013 Italské parlamentní volby 2013 (Dokument PDF, 193 KB)

4/2013 Institut majetkového přiznání a daň z bohatství (Dokument PDF, 840 KB)

3/2013 Izraelské parlamentní volby 2013 (Dokument PDF, 236 KB)

2/2013 Vývoj v Mali a role maliské armády v současném konfliktu (Dokument PDF, 254 KB)

1/2013 Rumunské parlamentní volby (Dokument PDF, 210 KB)

18/2012 Litevské parlamentní volby 2012 (Dokument PDF, 347 KB)

17/2012 Ukrajina: Parlamentní volby 2012 (Dokument PDF, 276 KB)

16/2012 Parlamentní volby v Gruzii 2012 (Dokument PDF, 307 KB)

15/2012 Nizozemsko: Volby do dolní komory Generálních stavů 2012 (Dokument PDF, 274 KB)

14/2012 Referendum o odvolání prezidenta v Rumunsku (Dokument PDF, 248 KB)

13/2012 Prezidentské a parlamentní volby ve Francii (Dokument PDF, 227 KB)

12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi (Dokument PDF, 169 KB)

11/2012 I. Výňatky z aktuálních rezolucí PS RE obsahující výzvy, aby ČR ratifikovala některé úmluvy RE II. Národní parlamenty – garanti lidských práv v Evropě III. Zajištění dodržování a účinnosti Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (Dokument PDF, 207 KB)

10/2012 K úpravě vedení a financování volebních kampaní podle tisku č. 719 (Dokument PDF, 237 KB)

9/2012 Priority kyperského předsednictví v Radě Evropské unie /1. červenec 2012 - 31. prosinec 2012/ (Dokument PDF, 208 KB)

8/2012 Řecké parlamentní volby 2012 (Dokument PDF, 246 KB)

7/2012 Proces přibližování Republiky Srbsko (Dokument PDF, 388 KB)

6/2012 Analýza parlamentních voleb 2012 na Slovensku v kontextu slovenského stranicko-politického sytému (Dokument PDF, 255 KB)

5/2012 Volby do Státní Dumy Federálního shromáždění Ruské federace v roce 2011 a volby Prezidenta Ruské federace v roce 2012 (Dokument PDF, 233 KB)

4/2012 Předčasné parlamentní volby ve Slovinsku 2011 (Dokument PDF, 209 KB)

3/2012 Parlamentní volby v Chorvatsku 2011 - Zaměření na téma evropské integrace ve volební kampani (Dokument PDF, 337 KB)

2/2012 Chorvatská smlouva o přistoupení k EU a schvalování české výjimky z Lisabonské smlouvy (Dokument PDF, 207 KB)

1/2012 Ekonomické reformy a úsporná opatření v Itálii a Španělsku (Dokument PDF, 225 KB)

25/2011 Nová vlna italské dluhové krize (Dokument PDF, 170 KB)

24/2011 Makedonie - volby 2011 (Dokument PDF, 212 KB)

23/2011 Dánské parlamentní volby 2011 (Dokument PDF, 200 KB)

22/2011 Parlamentní volby v Polsku 2011 (Dokument PDF, 244 KB)

21/2011 Předčasné parlamentní volby v Lotyšsku, září 2011 (Dokument PDF, 220 KB)

20/2011 Všeobecné volby v Brazílii (Dokument PDF, 287 KB)

19/2011 K návrhu občanského zákoníku (Dokument PDF, 299 KB)

18/2011 Současné posuny v koncepci Evropské politiky sousedství (Dokument PDF, 202 KB)

17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně (Dokument PDF, 176 KB)

16/2011 Turecké parlamentní volby 2011 (Dokument PDF, 271 KB)

15/2011 Priority Polského předsednictví v Radě EU (Dokument PDF, 203 KB)

14/2011 Benátská komise - stanovisko k nové ústavě Maďarska (Dokument PDF, 216 KB)

13/2011 Portugalsko – Parlamentní volby 2011 (Dokument PDF, 236 KB)

12/2011 Víceletý finanční rámec EU (Dokument PDF, 248 KB)

11/2011 Elektronické zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie (Dokument PDF, 188 KB)

10/2011 Prezidentské volby v Kazachstánu 2011 (Dokument PDF, 194 KB)

9/2011 Kanada volby 2011 (Dokument PDF, 180 KB)

8/2011 Parlamentní volby ve Finsku 2011 (Dokument PDF, 240 KB)

7/2011 Irské parlamentní volby 2011 (Dokument PDF, 234 KB)

6/2011 Estonsko – parlamentní volby 2011 (Dokument PDF, 272 KB)

5/2011 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie: pět kroků směrem k bezpečnější Evropě (Dokument PDF, 220 KB)

4/2011 Zpráva ze společného zasedání Výboru EP pro zahraniční věci (AFET), Podvýboru EP pro lidská práva, delegace EP pro vztahy s Běloruskem a delegace EP do Parlamentního shromáždění EURONEST na téma: „Aktuální politická situace v Bělorusku po prosincových prezidentských volbách“ (Dokument PDF, 212 KB)

3/2011 Smlouva o strategických zbraních (Dokument PDF, 147 KB)
Václav Lídl

2/2011 Moldavsko – referendum a parlamentní volby 2010 (Dokument PDF, 166 KB)

1/2011 Budoucnost politiky soudržnosti (kohezní politiky) (Dokument PDF, 194 KB)

20/2010 Parlamentní volby v Lotyšsku 2010 (Dokument PDF, 174 KB)

19/2010 Mezi Kodaní a Cancúnem: přehled hlavních událostí předcházejících Konferenci OSN o klimatických změnách v mexickém Cancúnu (Dokument PDF, 178 KB)

18/2010 PARLAMENTNÍ VOLBY VE ŠVÉDSKU 2010 (Dokument PDF, 167 KB)

17/2010 BOSNA A HERCEGOVINA: VŠEOBECNÉ VOLBY 2010 (Dokument PDF, 245 KB)

16/2010 NOVÝ RÁMEC FINANČNÍHO DOHLEDU EU BANKOVNÍ DAŇ/POPLATEK EVROPSKÝ SEMESTR (Dokument PDF, 314 KB)

15/2010 Priority belgického předsednictví v oblasti vnějších vztahů (Dokument PDF, 305 KB)

14/2010 Parlamentní volby v Nizozemsku 2010 (Dokument PDF, 247 KB)

13/2010 Federální parlamentní volby v Belgii 2010 (Dokument PDF, 206 KB)

12/2010 Parlamentní volby na Slovensku 2010 (Dokument PDF, 267 KB)

11/2010 Zpřísnění kontroly rozpočtové disciplíny v EU (Dokument PDF, 203 KB)

10/2010 Zpráva Výboru expertů k novému Strategickému konceptu NATO (Dokument PDF, 307 KB)

9/2010 Informace k aktuálnímu stavu vyjednávání rámcové dohody upravující vztahy mezi Komisí a EP, tzv. meziinstitucionální dohody (stav k 11.6.2010) (Dokument PDF, 258 KB)

8/2010 Parlamentní volby 2010 ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (Dokument PDF, 351 KB)

7/2010 Parlamentní volby v Maďarsku 2010 (Dokument PDF, 263 KB)

6/2010 Volby v Chile 2009/2010 (Dokument PDF, 187 KB)

5/2010 Vyostření boje islámských kruhů a armády v Turecku (Dokument PDF, 188 KB)

4/2010 Prezidentské volby v Rumunsku 2009 (Dokument PDF, 244 KB)

3/2010 Prezidentské volby na Ukrajině 2010 (Dokument PDF, 241 KB)

2/2010 Německo – volby do Spolkového sněmu 2009 (Dokument PDF, 320 KB)

1/2010 Vojenské mise v Afghánistánu a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Politický a stranický systém Afghánistánu, Postoj USA, EU a ČR k vývoji v Afghánistánu (Dokument PDF, 246 KB)

11/2009 Příprava konference v Kodani (Dokument PDF, 223 KB)

10/2009 Balíček Komise k politice rozšíření 2009 (Dokument PDF, 294 KB)

9/2009 Proces sestavování Evropské komise (Informační podklad pro VEZ) (Dokument PDF, 243 KB)

8/2009 Právní memorandum k usnesení Ústavního soudu PI. ÚS 24/09 (Dokument PDF, 141 KB)

7/2009 Albánie – volby 2009 (Dokument PDF, 250 KB)

6/2009 Bulharsko – volby 2009 (Dokument PDF, 221 KB)

5/2009 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2009 (Dokument PDF, 1 MB)

4/2009 ČERNÁ HORA - Předčasné parlamentní volby 2009 (Dokument PDF, 231 KB)

3/2009 Izraelský politický systém a strany (Dokument PDF, 236 KB)

2/2009 Kosovo: Rok od vyhlášení nezávislosti (Dokument PDF, 269 KB)

1/2009 Zpráva francouzského předsednictví o Evropské bezpečnostní a obranné politice (Dokument PDF, 236 KB)

17/2008 Východní partnerství (Dokument PDF, 259 KB)

16/2008 Názory na umístění komponentů systému protiraketové obrany USA na území České republiky (Dokument PDF, 310 KB)

15/2008 Volby v Litvě 2008 (Dokument PDF, 225 KB)

14/2008 Slovinsko – volby 2008 (Dokument PDF, 279 KB)

13/2008 Rakousko – volby 2008 (Dokument PDF, 271 KB)

12/2008 Parlamentní volby 2008 v Bělorusku (Dokument PDF, 240 KB)

11/2008 Aktuální informace ke konfliktu v Gruzii (Dokument PDF, 246 KB)

10/2008 Proces o zrušení vládní Strany Spravedlnosti a rozvoje v Turecku (Dokument PDF, 128 KB)

10/2008 Proces o zrušení vládní Strany Spravedlnosti a rozvoje v Turecku (Dokument PDF, 128 KB)

9/2008 Dopady využívání biopaliv v dopravě (Dokument PDF, 237 KB)

8/2008 Aktuální činnost Mezinárodního trestního soudu (situace v Demokratické republice Kongo a ve Středoafrické republice) (Dokument PDF, 163 KB)

7/2008 Volby na Maltě (Dokument PDF, 266 KB)

6/2008 Itálie - volby 2008 (Dokument PDF, 281 KB)

5/2008 Španělsko – volby 2008 (Dokument PDF, 245 KB)

4/2008 Evropská politika sousedství (Dokument PDF, 192 KB)

3/2008 Kosovo (Dokument PDF, 220 KB)
Ústava Republiky Kosovo

2/2008 Kosovo (Dokument PDF, 264 KB)
Stav uznávání Kosova jako nezávislého státu v zemích EU. Prozatímní samosprávné instituce. Evropská pomoc Kosovu.

1/2008 Kosovo (Dokument PDF, 288 KB)
Jednání o Kosovu v národních parlamentech. Ekonomika Kosova.

18/2007 Slovensko - Volby 2006 (Dokument PDF, 239 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému. Charakteristika politických stran. Složení parlamentu a vlády 2002-2006. Výsledky voleb a nové složení parlamentu 2006.

17/2007 Rozdělení křesel v Evropském parlamentu pro období 2009-2014 (Dokument PDF, 272 KB)

16/2007 Portugalské předsednictví v EU (Dokument PDF, 294 KB)
Priority v oblasti SZBP. Reforma SZBP na mezivládní konferenci.

15/2007 Turecko - Volby 2007 (Dokument PDF, 368 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému a parlamentních politických stran. Hlavní politické strany. Výsledky voleb a nové složení parlamentu.

14/2007 Irsko - Volby 2007 (Dokument PDF, 198 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému a parlamentních politických stran. Hlavní politické strany. Výsledky voleb a nové složení parlamentu.

13/2007 Rakousko - Volby 2006 (Dokument PDF, 284 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému a parlamentních politických stran. Výsledky voleb a nové složení parlamentu. Složení parlamentu a vlády.

12/2007 Německo - Volby 2005 (Dokument PDF, 305 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému a parlamentních politických stran. Výsledky voleb a nové složení parlamentu. Složení parlamentu a vlády.

11/2007 Belgie - Volby 2007 (Dokument PDF, 224 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému a parlamentních politických stran. Výsledky voleb a nové složení parlamentu 2007. Složení parlamentu a vlády 2003-2007.

10/2007 Francie - Volby 2007 (Dokument PDF, 221 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému a parlamentních politických stran. Výsledky voleb a nové složení parlamentu 2007. Složení parlamentu a vlády 2002-2007.

9/2007 Maďarsko - Volby 2006 (Dokument PDF, 201 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému. Charakteristika politických stran. Složení parlamentu a vlády 2002-2006. Výsledky voleb a nové složení parlamentu 2006.

8/2007 Polsko - Volby 2005 (Dokument PDF, 219 KB)
Politický systém. Charakteristika stranického systému. Charakteristika politických stran. Složení parlamentu a vlády 2001-2005. Výsledky voleb a nové složení parlamentu 2005.

7/2007 Jednání o statusu Kosova v Evropském parlamentu (Dokument PDF, 227 KB)

6/2007 Finsko - Volby 2007 (Dokument PDF, 211 KB)
Ústavní a volební systém. Charakteristika stranického systému. Charakteristika politických stran. Složení parlamentu a vlády.

5/2007 Estonsko - Volby 2007 (Dokument PDF, 232 KB)
Ústavní a volební systém. Charakteristika stranického systému. Charakteristika politických stran. Složení parlamentu a vlády. Příloha: e-voting v Estonsku.

4/2007 Stav jednání o statusu Kosova a příprava evropské civilní mise (Dokument PDF, 241 KB)

3/2007 Německé předsednictví Evropské unie (Dokument PDF, 337 KB)

2/2007 Zpráva Studijní skupiny pro Irák (The Iraq Study Group Report, výtah zásadních poznatků) (Dokument PDF, 252 KB)

1/2007 Stav ratifikace Smlouvy o ústavě pro Evropu v členských státech EU (Dokument PDF, 238 KB)

5/2006 Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo (Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6.2006) (Dokument PDF, 306 KB)

4/2006 Vybraná témata (Dokument PDF, 339 KB)

 • Priority finského předsednictví
 • Aktuální stav procesu rozšiřování EU

3/2006 Vybraná témata (Dokument PDF, 207 KB)

 • Nález Ústavního soudu ČR o Evropském zatýkacím rozkazu
 • Aktuální činnost Mezinárodního trestního soudu (situace v Demokratické republice Kongo a v Iráku)

2/2006 Domnělé využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů (Dokument PDF, 203 KB)

1/2006 Vybraná témata (Dokument PDF, 321 KB)

 • Veřejné zakázky v oblasti obrany (iniciativy Komise, Kodex chování členských států, činnost Evropské obranné agentury)
 • Diskuse o budoucím statutu Kosova

2/2005 Vybraná témata (Dokument PDF, 296 KB)

 • Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací (perspektivy po summitech v květnu a říjnu 2005)
 • Vztahy mezi Evropskou unií a Ukrajinou (Perspektivy před summitem v prosinci 2005)
 • Rozpočet Společné zahraniční a bezpečnostní politiky pro rok 2006 a ve finanční perspektivě 2007-2013
 • Budoucnost procesu rozšíření

1/2005 Vybraná témata (Dokument PDF, 269 KB)

 • Strategie Evropské unie pro Afriku
 • Strategie Evropské unie pro Palestinu
 • Strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich a proti nedovolenému obchodování s nimi
 • Strategie Evropské unie pro boj s terorismem

101/2002 Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 4.1. do 13.1.2012
ISP (příhlásit)