Studie

ISSN 2533-4131

 

1.229 Všeobecná referenda ve státech Evropské unie - ústavní a zákonná úprava; závaznost a praxe referend (Dokument PDF, 571 KB)
Autor: Jindřiška Syllová
(srovnávací studie, 12/2017, 20 str.)
Práce se zabývá všeobecným referendem ve státech EU na celostátní úrovni. Referendální rozhodování má svá specifika, zejména podléhá možnosti manipulace a omezení menšinových práv. Z tohoto důvodu většina států omezuje referenda na záležitosti schválení zákona nebo neschválení zákona. Neomezené všeobecné referendum v Evropě neexistuje. Omezeno je obvykle také rozhodování ve finanční a rozpočtové oblasti. Práce se vyjadřuje k závaznosti jednotlivých typů referend. Práce pojednává rovněž o možnosti lidové iniciativy (iniciativy k referendu nebo k zákonu) na celostátní úrovni ve státech EU. Lidová iniciativa je ve většině států významným způsobem omezena, v některých státech není vůbec připuštěna. Práce byla obnovena v r. 2017, obsahuje přehled uskutečněných referend u většiny zemí od r. 1990.

1.239 Plat poslanců a poslanecké náhrady ve vybraných evropských zemích (Dokument PDF, 502 KB)
Autor: Barbora Mičicová
(srovnávací studie, 12/2017, 20 str.)
Práce je zaměřena na srovnání výše poslaneckého platu, funkčních příplatků a poslaneckých náhrad v zemích V4, Francii, Německu a Rakousku. Práce se zaměřuje na způsob čerpání poslaneckých náhrad a na otázku, zda jsou plat, příplatky a náhrady předmětem daně z příjmu.

2.105 Návrh státního rozpočtu na rok 2018 - základní parametry (Dokument PDF, 606 KB)
Autoři: Daša Smetanková, Dominika Dubská
(studie, 11/2017, 23 str.)
Studie navazuje a její text vychází z řady produktů Parlamentního institutu věnovaných rozpočtové politice, přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018. První část je věnovaná shrnutí základních parametrů a víceletým výdajovým rámcům. Dále se práce věnuje makroekonomické predikci, budoucímu vývoji ekonomiky a zadlužení, deficitu a fiskálním cílům vlády. Poslední část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2018 z několika hledisek např. ve srovnání s návrhem státního rozpočtu na rok 2017. Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státní rozpočtu.

3.213 Brexit - přehled událostí týkajících se plánovaného vystoupení Spojeného království z Evropské unie, aktuální stav vyjednávání, možný dopad (Dokument PDF, 671 KB)
Autor: Eva Balounová
(studie, 11/2017, 24 str.)
Práce Parlamentního institutu se věnuje otázce vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Práce je rozdělena na několik částí. První částí je úvod, kde je stručně nastíněna aktuální situace a právní základ pro vystoupení z EU. Druhá část představuje události ve Spojeném království, rozebírá referendum z června 2016, věnuje se následnému politickému vývoji i procesu notifikace dle čl. 50 SEU. Je představen EU (Withdrawal) Bill a postoje Spojeného království, včetně projevu Theresy Mayové v září 2017 ve Florencii. Třetí část práce se věnuje událostem v rámci EU-27, zejména tedy dokumentům vydaným v souvislosti s vyjednáváním o vystoupení. Tato část rovněž stručně představuje, jak se otázce věnují národní parlamenty ČS. Čtvrtá část představuje aktuální stav vyjednávání, shrnuje pokrok po proběhlých vyjednávacích kolech, možný posun do druhé fáze vyjednávání a další otázky. Tato část odráží stav ke dni 20. října 2017. Další dvě kapitoly práce se věnují postupu a pohledu v rámci V4, resp. ČR. Závěrem jsou představeny možné scénáře budoucího vztahu UK-EU, dopady Brexitu a je stručně zmíněna i otázka přesunu agentur z UK.

5.323 Právní úprava přestupků ve vybraných zemí Evropy, se zaměřením na přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku
Autoři: Tomáš Babka, Martin Kavěna, Petra Mylková, Jan Němec, Michal Pohl, Jindřiška Syllová, Eva Tetourová, Barbora Mičicová, Radek Píša
(srovnávací studie, 11/2017, 51 str.)
Práce se zabývá problematikou právní úpravy přestupků ve vybraných zemích Evropy, přičemž zvláštní důraz je věnován přestupkům v oblasti veřejného pořádku, občanského soužití a majetku. Práce se zaměřuje především na sankce udělované za tato protiprávní jednání a na postupy uplatňované, jestliže pachatel dobrovolně neplní uložené sankce. Mimo jiné se text zabývá také vymezením subjektů příslušných k projednávání takto spáchaných přestupků a postupů, které mohou být uplatněny, jestliže pachatel jedná při spáchání přestupku recidivně. Součástí této práce je také zodpovězení otázky, zda právní řády vybraných zemí umožňují postihovat dávky sociální povahy v případě nesplnění sankcí uložených za spáchaný přestupek.

1.107 Přehled členů vlád - ministrů a jejich náměstků od listopadu 1989 do září 2017 (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Eva Dostálová, Petr Dundek, Petr Kolář, Soňa Šteigerová
(studie, 9/2017, 96 str.)
Tato práce podává přehled členů všech vlád působících na území České republiky od listopadu 1989, a to vlád jak federálních, tak republikových. Počínaje vznikem samostatné České republiky, pak tato práce také zahrnuje seznam náměstků jednotlivých ministrů. Práce také obsahuje údaje o období, kdy dotyčná osoba danou funkci vykonávala a její politickou příslušnost (pokud byly údaje dohledatelné).

5.375 Profesní komory pedagogů/pedagogických pracovníků ve vybraných evropských zemích (Dokument PDF, 445 KB)
Autor: Barbora Mičicová
(srovnávací studie, 9/2017, 11 str.)
Práce je zaměřena na existenci profesních komor učitelů ve vybraných evropských státech. V první části práce je popsán systém profesních komor v České republice a následně je uveden popis profesní samosprávy učitelů v Irsku, jednotlivých zemích Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ve Finsku, Německu, Norsku, Rakousku a Slovensku.

2.098 Evropský rozpočtový rámec, rozpočtové instituce a rozpočtové rámce v ČR a ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 0 MB)
Autoři: Daša Smetanková, Renáta Čermáková, Karolína Bucifalová
(srovnávací studie, 8/2017, 28 str.)
Studie se věnuje evropskému rozpočtovému rámci, představuje jeho vývoj a implementaci jednotlivých opatření, jako je dluhová brzda, výdajový strop nebo automatický korekční mechanizmus apod. Navazuje představením a komparací rozpočtového rámce vybraných evropských zemí, a to jak zemí eurozóny tak zemí, které podobně jako ČR neplatí eurem. Studie také představuje nově přijatý rozpočtový rámec ČR v rámci zákona o rozpočtové odpovědnosti. Z rozpočtového rámce jsou především vyzdviženy tzv. fiskální rady, kterým se text věnuje jak v obecné rovině (jejich významem, cílem a úkoly), tak také konkrétně jak na úrovni EU a ve vybraných evropských zemích.

5.376 Exekutoři ve vybraných zemích - Postavení, dohled, kárná odpovědnost exekutorů, odvolání exekutorů (Dokument PDF, 478 KB)
Autoři: Monika Šamová, Martin Kavěna, Kateřina Benčatová
(srovnávací studie, 8/2017, 19 str.)
V práci se autoři zabývají postavením exekutorů ve vybraných státech EU, konkrétně v České republice, Francii, Itálii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku a Spojeném království. Práce se věnuje rovněž problematice dohledu nad exekutory, jejich kárnou odpovědností a odvoláním.

2.104 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 - základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Daša Smetanková, Josef Vácha
(studie, 6/2017, 31 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších údajů obsažených v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016. První část je věnovaná zhodnocení ekonomického vývoje v ČR a v Evropě v roce 2016. Následuje shrnutí základních parametrů hospodaření vlády ČR v roce 2016, také např. ve vztahu k plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií. Jádro práce se věnuje již samotné analýze příjmů a výdajů rozpočtu, a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem tak vůči hospodaření v roce 2015. Struktura textu vychází ze struktury návrhu státního závěrečného účtu za rok 2016.

5.372 Evidence bydliště vlastních občanů ve vybraných státech Evropy, včetně navazující lidskoprávní judikatury nejvyšších soudů ČR (Dokument PDF, 390 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, spolupráce Pavel Raus
(srovnávací studie, 6/2017, 11 str.)
V Evropě existují různé systémy registrace bydliště občanů států. Francouzský systém pochází z domicilu, tedy původního bydliště resp. domovského práva člověka. Každý občan podle tohoto systému musí mít svůj domicil, jehož úlohou je péče o občany. Z domicilů se vytváří databáze občanů a je na něj navázán systém evidence občanů a občanské průkazy. Domicil je zároveň používán v jiných právních oborech včetně sociálního zabezpečení. Podobný systém je v Belgii. Německý systém je založen na prvotním technicko-administrativním hlášení bydliště jednotlivých občanů a dalších obyvatel. Systém umožňuje více druhů pobytu (hlavní, vedlejší bydliště). Na bydliště jsou pak navázány další právní obory (procesní řády apod.), ovšem nikoliv bezpodmínečně. Některé právní předpisy mají vlastní konstrukci bydliště. Podobný jako v Německu je systém evidence v ČR, v Rakousku a na Slovensku. Ve Švédsku má Daňový úřad kromě daňových úkolů i pravomoci v evidenci obyvatel a jejich bydlišť.

5.373 Snižování byrokratické zátěže v evropských zemích (Dokument PDF, 517 KB)
Autor: Barbora Mičicová
(srovnávací studie, 6/2017, 15 str.)
V práci je uveden přehled orgánů státní správy odpovědných za snižování byrokratické zátěže ve vybraných evropských zemích a přístup Evropské unie k této otázce.

5.374 Digitalizace státní správy v evropských zemích (Dokument PDF, 518 KB)
Autor: Barbora Mičicová
(srovnávací studie, 6/2017, 17 str.)
V práci je uveden přehled orgánů státní správy odpovědných za digitalizaci státní správy ve vybraných evropských zemích.

5.371 Doktorské studium ve vybraných zemích (postavení doktorandů, délka studia, systém financování) (Dokument PDF, 470 KB)
Autor: Monika Šamová
(srovnávací studie, 4/2017, 15 str.)
Práce nabízí podrobný přehled vnitrostátní právní úpravy doktorských studií ve vybraných evropských zemích (Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Slovensko a Spojené království). Cílem práce je popsat a porovnat délku doktorského studia, postavení doktorandů a způsobů financování jejich doktorského výzkumu ve výše jmenovaných státech. V závěru jsou shrnuty rozdíly a podobnosti v jednotlivých právních úpravách, na základě kterých je většina států rozdělena do dvou skupin v závislosti na tom, zda v dané zemi převládá model zaměstnávání doktorandů univerzitou nebo výzkumným střediskem.

5.331 Právní úprava státního zastupitelství ve vybraných zemích (Dokument PDF, 704 KB)
Autoři: Tomáš Babka, Petra Bartošková, Martin Kavěna, Daniela Mazancová Dupláková, Michal Pohl, Monika Šamová, Jindřiška Syllová, Eva Tetourová
(studie, 2/2017, 55 str.)
Studie poskytuje podrobný přehled právní úpravy státního zastupitelství ve vybraných evropských zemích (Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Velká Británie). Vnitrostátní právní úprava uvedených států je podrobně popsána z hlediska právního zakotvení státního zastupitelství, struktury státního zastupitelství, způsobu jmenování a odvolávání funkcionářů, vztahu státního zastupitelství k ostatním relevantním orgánům, systému řízení jednotlivých úrovní státního zastupitelství a popisu pravomocí státního zastupitelství. Informační podklad dále poskytuje přehled dostupných zdrojů pro další případné rešerše, a to nejen primárních zdrojů (vnitrostátní zákony), ale též dostupných překladů zákonů, odborných publikací i srovnávacích materiálů a publikací Evropské unie na téma právní úpravy státního zastupitelství v členských státech EU.

1.237 Implementace Úmluvy o právech dítěte v České republice (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Barbora Mičicová
(studie, 1/2017, 90 str.)
Cílem práce je poskytnout přehled mezinárodních a vnitrostátních předpisů a dokumentů, které souvisejí s implementací závazků vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte a stručně zhodnotit naplňování jednotlivých článků uvedené úmluvy v České republice. Práce dále popisuje exekutivní orgány, které mají v kompetenci dodržování a kontrolu Úmluvy o právech dítěte v České republice, implementaci Opčních protokolů Úmluvy o právech dítěte v České republice a kompetence a odpovědnost Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí za konkrétní případy porušování práv dítěte.

1.238 Zákonná úprava lobbingu ve vybraných zemích (Dokument PDF, 433 KB)
Autoři: Barbora Mičičová, Štěpán Pecháček
(srovnávací studie, 1/2017, 13 str.)
Práce přináší přehled právní úpravy lobbingu v zemích, které přijaly pro oblast lobbingu zvláštní právní úpravu. Srovnávány jsou zejména definice lobbingu, lobbovaného, lobbisty, existence registru lobbistů, existence etického kodexu lobbistů a povinnosti lobbistů a lobovaných.

3.197 CETA - Obchodní smlouva EU - Kanada (Dokument PDF, 661 KB)
Autoři: Daša Smetanková, Pavlo Olshansky
(studie, 1/2017, 28 str.)
Práce se věnuje komplexní obchodní smlouvě mezi zeměmi EU a Kanadou CETA. CETA je komplexní dohoda, jež má přinést liberalizaci trhů nejen zboží, ale rovněž služeb a investic. Jedná se o smlouvu tzv. nové generace, která zahrnuje také ustanovení týkající se obchodu a udržitelného rozvoje. Práce přináší přehled obchodních vztahů Kanady a EU s přihlédnutím na obchod České republiky a Kanady. Následně se věnuje průběhu vyjednávání smlouvy, podpisu a pravidlům procesu ratifikace. Po podpisu smlouvy a jeho schválení v Radě a Evropském parlamentu dojde k jejímu prozatímnímu provádění. Hlavní část práce se zabývá obsahem smlouvy, přináší shrnutí vybraných kapitol. Závěrem rozebírá také kritiku a obavy z této obchodní smlouvy.

4.025 Těžba uranu na našem území po roce 1945 (Dokument PDF, 581 KB)
Autor: Eva Balounová
(studie, 12/2016, 28 str.)
Práce se věnuje problematice těžby uranu na našem území po roce 1945 a jeho vývozu do SSSR, respektive zejména toho, zda byly ze strany SSSR poskytnuty kompenzace za ztráty na životním prostředí, které v důsledku těžby uranu vznikly. Tyto ztráty lze označit jako staré ekologické zátěže. Není známo, že by ze strany SSSR nebo později Ruské federace byly tyto zátěže nějak kompenzovány. Pro bližší představu o dohodě a vztahu mezi Československem (později ČSSR) a SSSR je blíže představena celá historie těžby uranu a jeho vývozu do SSSR. Jádro práce spočívá v rozboru dohody vlád ČSR a SSSR a protokolu z 23. listopadu 1945 o těžbě uranové rudy v ČSR a dodávkách do SSSR a jejich následných modifikacích a doplňků. Z analýzy dohody, cen placených ze strany SSSR za uran (v čase v zásadě klesajících) a nákladů ze strany ČSR je jasné, že těžba nebyla zisková a že ČSR (resp. ČSSR) doplácela nejen za ztráty na životním prostředí. Je třeba však vzít v potaz to, že uran na území ČSR nebyl světově konkurenceschopný a také to, jaká byla politická situace v době vzniku dohody. To je v práci také popsáno. Konečně práce popisuje i to, jaké ztráty na životním prostředí po těžbě uranu zůstaly a to, že náklady na odstranění starých ekologických zátěží jsou v tomto případě velké. Závěrem je nutno zmínit, že těžba uranu byla spojena i s dalšími negativy – např. pracovním nasazením vězňů, dopady na zdraví lidí, pracovními úrazy při těžbě, apod., které bohužel nemohly být z důvodu rozsahu v práci popsány. V rámci objektivního pochopení těžby uranu na území ČR je však třeba na tyto faktory pamatovat.

5.238 Svátky ve vybraných zemích světa (Dokument PDF, 527 KB)
Autoři: Rostislav Hefka, Martin Kavěna, Eva Medková, Josef Palán, Jana Pantoflíčková, Viktor Pavlík, Štěpán Pecháček, Jindřiška Syllová
(informační podklad, 12/2016, 28 str.)
Tento přehled si klade za cíl informovat o aktuálním stavu státem uznaných svátků, při kterých je poskytováno pracovní volno.

2.103 Návrh státního rozpočtu na rok 2017 - základní parametry (Dokument PDF, 542 KB)
Autoři: Daša Smetanková, Josef Vácha
(studie, 11/2016, 17 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších vybraných parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017. První část je věnovaná shrnutí základních parametrů, priorit vlády a víceletým výdajovým rámcům. Dále se práce věnuje makroekonomické predikci nejen MF ČR, budoucímu vývoji ekonomiky a zadlužení, deficitu a fiskálním cílům vlády. Poslední část již přináší základní přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2017 z několika hledisek např. také ve srovnání s návrhem státního rozpočtu na rok 2016.

5.370 Hanobení prezidenta (Dokument PDF, 455 KB)
Autoři: Eva Sochorová, Jindřiška Syllová, Petr Valenta
(studie, 11/2016, 13 str.)
Práce přináší přehled historických souvislostí institutu hanobení hlavy státu na území České republiky a komparativní přehled trestněprávní ochrany hlavy státu v sousedních zemích ČR a v dalších zemích EU. Součástí práce je také výklad Evropského soudu pro lidská práva, který se týká míry ochrany osob aktivních ve veřejném životě.

5.369 Příprava budoucích učitelů (Dokument PDF, 557 KB)
Autoři: Barbora Mičicová, Monika Šamová
(srovnávací studie, 10/2016, 18 str.)
Práce přináší přehled přípravy budoucích učitelů ve vybraných evropských zemích. Obsahuje popis kvalifikace pedagogických pracovníků, osnovy učitelské přípravy, popis přijímacího řízení do učitelské přípravy, způsob financování pedagogických fakult a další vzdělávání učitelů. Do přehledu jsou zařazeny Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Finsko, Francie a Velká Británie (Anglie).

5.368 Použití léčivého přípravku mimo schválené indikace nebo pro jinou skupinu pacientů („off-label“) v EU a ve Francii (Dokument PDF, 0 MB)
Autoři: Michal Pohl, Darina Šimková
(studie, 9/2016, 17 str.)
Tato práce Parlamentního institutu se zabývá některými aspekty použití léčivých přípravků v režimu off-label podle unijního práva a rovněž podle právní úpravy ve Francii. Jde o problematiku předepisování léčivého přípravku v jiných indikacích nebo u jiné skupiny pacientů, než vyplývá z jeho schváleného povolení k uvedení na trh. Francie je uváděna jako příklad státu, kde je tato praxe rozšířená. Práce nejprve popisuje právní úpravu EU a následně pak vnitrostátní úpravu ve Francii, která navazuje na požadavky stanovené unijním právem. Popisuje konkrétní důvody, jež mohou vést k předepsání léčivého přípravku nad rámec jeho povolení k uvedení na trh a které jsou často legitimní. Podrobněji popisuje tzv. Doporučení k dočasnému použití (RTU), což je model regulace předepisování léčivých přípravků nad rámec jejich schválených indikací nebo podmínky pro použití, který je ve Francii uplatňován. Práce vysvětluje např., který subjekt je oprávněn k vydání RTU, jaký postup jeho vydání předchází a jakým způsobem probíhá sledování pacientů, jimž byl léčivý přípravek aplikován, pokud se jedná o jeho účinnost a bezpečnost. V neposlední řadě se práce věnuje také podmínkám úhrady léčivého přípravku v rámci RTU z veřejného zdravotního pojištění. V závěru pak práce stručně hodnotí přínosy a negativa související s existencí režimu Doporučení k dočasnému použití (RTU) ve Francii.

1.235 Organizace práce parlamentu (Dokument PDF, 470 KB)
Autor: Štěpán Pecháček
(srovnávací studie, 8/2016, 18 str.)
Práce popisuje základní způsob organizace práce parlamentních komor ve Francii, Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku. Sledovány jsou v těchto zemích podmínky pro předkládání návrhů zákonů, stanovování programu jednání, určování řečnické doby, způsob organizace interpelací a podmínky účasti členů vlády na jednání parlamentu.

1.236 Zapojení výborů do legislativního procesu v parlamentech (Dokument PDF, 397 KB)
Autor: Jan Němec
(srovnávací studie, 8/2016, 11 str.)
Práce přináší podrobný přehled zapojení parlamentních výborů do legislativního procesu ve Francii, Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku. Sledovány jsou kromě procedurálních otázek zejména pravomoci výborů v rámci legislativního procesu, způsob projednávání návrhu zákona ve výborech, počet projednávání návrhu zákona výborem či způsob podávání pozměňovacích návrhů.

4.023 Regulace chovu a obchodu se psy v EU - Problematika tzv. psích množíren v právních úpravách členských států Evropské unie (Dokument PDF, 537 KB)
Autor: Eva Balounová
(srovnávací studie, 8/2016, 21 str.)
Práce Parlamentního institutu úvodem nastiňuje problémy, které v České republice a Evropské unii existují v souvislosti s chovem psů a obchodem s nimi. Práce popisuje právní úpravu chovu psů a obchodu s nimi na úrovni práva Evropské unie, včetně na jaře 2016 schváleného „právního rámce pro zdraví zvířat“. Dále jsou představena nezávazná prohlášení či iniciativy probíhající na evropské úrovni. Práce rovněž zmiňuje doporučení neziskových organizací zabývajících se problematikou na celoevropské úrovni. Společným jmenovatelem výzev jak politických představitelů, tak neziskových organizací je zejména povinná registrace zvířat a jejich odpovídající označování (čipování), objevují se otázky regulace obchodu (např. internetového obchodu), informování spotřebitele, ochrana spotřebitele, atp. V další části práce je představena právní úprava a stav v České republice, včetně v minulosti již uvažovaných změn, které nebyly prosazeny. Samotná komparativní část práce srovnává právní úpravu v evropských zemích v oblastech, které mohou vést ke zlepšení situace – těmito oblastmi je povinné čipování a centralizovaná evidence psů, regulace obchodu se psy, ochrana zvířat během přepravy, ochrana spotřebitele, informování, osvěta a vzdělávání. Rovněž jsou představeny nově schválené právní úpravy směřující ke zlepšení stavu – ve Francii a Polsku. Závěrem jsou shrnuty zásadní poznatky vyplývající z komparace a doporučení na úrovni EU.

4.024 Turistické značení v Evropě - Právní úprava turistického značení ve vybraných státech Evropy (Dokument PDF, 461 KB)
Autor: Eva Balounová
(srovnávací studie, 8/2016, 15 str.)
Práce Parlamentního institutu představuje existující právní zakotvení turistického značení v právních řádech evropských zemí. Práce nejprve představuje turistické značení v České republice, včetně jeho historického vývoje a právní úpravy. Práce rovněž představuje typy značení, které se v evropských zemích používají. Práce vznikla při vědomí toho, že v České republice existuje velmi propracovaný systém turistického značení. Autorka práce si je rovněž vědoma snah de lege ferenda zakotvit problematiku turistického značení do právního řádu České republiky. Proto se práce snaží najít odpovědi na to, jestli je v některých zemích Evropy tzv. právo turistického značení nebo právo turistických cest právně ukotveno. Dále se práce věnuje problematice trestání za poškození nebo zničení turistické značky. Rovněž byla věnována pozornost financování provádění a udržování turistického značení. Práce je rozčleněna na dvě části – v první je představen stav v České republice, v druhé pak stav v jednotlivých zemích Evropy s tím, že úvodem jsou představeny právní úpravy sousedních zemí ČR a poté dalších vybraných evropských zemí. Závěrem jsou stručně shrnuty výsledky této komparativní studie.

2.102 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 - základní parametry (Dokument PDF, 781 KB)
Autor: Daša Smetanková
(studie, 6/2016, 26 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších údajů obsažených v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015. První část je věnovaná zhodnocení ekonomického vývoje v ČR a v Evropě v roce 2015. Následuje shrnutí základních parametrů hospodaření vlády ČR v roce 2015, také např. ve vztahu k plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií. Jádro práce se věnuje již samotné analýze příjmů a výdajů rozpočtu, a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem tak vůči hospodaření v roce 2014. Struktura textu vychází ze struktury návrhu státního závěrečného účtu za rok 2015.

5.270 Trestní a správní odpovědnost právnických osob ve vybraných členských státech EU (Dokument PDF, 524 KB)
Autoři: Kristýna Hračovová, Martin Kavěna, Dominik Skočovský, Monika Šamová
(studie, 6/2016, 26 str.)
Práce poskytuje přehled veřejnoprávních postihů protiprávního jednání právnických osob (trestní a správní odpovědnost). V první části práce jsou uvedeny nejčastější cíle veřejnoprávních postihů (prevence protiprávního jednání, odplata za spáchaný čin, náprava pachatele). Zdůrazňuje se, že právní akty Evropské unie nepřikazují členským státům zcela jednotný regulační model odpovědnosti právnických osob. Postihy mohou spočívat jak ve správním, tak v trestním právu. Ve světě existují tři základní modely odpovědnosti právnických osob: americký model (trestní odpovědnost právnické osoby za širokou škálu jednání zaměstnanců firmy), anglický či francouzský model (více restriktivní model trestní odpovědnosti) a německý model (správní odpovědnost právnických osob).

5.366 Inkluzivní vzdělávání ve vybraných evropských státech (Dokument PDF, 841 KB)
Autoři: Renáta Zahořáková, Petr Kala
(srovnávací studie, 5/2016, 19 str.)
Práce přináší přehled forem inkluzivního vzdělávání ve vybraných evropských zemích. Obsahuje popis právního rámce a dále popis základních metod zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávacího systému. Do přehledu jsou, kromě aktuálního popisu situace v ČR, zařazeny Finsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Velká Británie (Anglie a Wales).

5.367 Posudek psychologické způsobilosti k držení zbraní ve vybraných státech (Dokument PDF, 509 KB)
Autoři: Jan Šeba, Eva Balounová
(srovnávací studie, 4/2016, 20 str.)
Práce stručně představuje evropskou a českou právní úpravu podrobení se psychologickému vyšetření k získání zbrojního průkazu, jádrem práce je pak komparace dané problematiky ve vybraných zemích EU a v Izraeli. Součástí práce je rovněž tabulka, která shrnuje získané poznatky o tom, zda je v dané zemi k získání zbrojního průkazu nutné se podrobit psychologickému či psychiatrickému vyšetření, popř. jestli je potřeba jej opakovat za účelem obnovení licence. Práce se rovněž zabývá tím, jestli lékaři mají možnost nahlížet do centrálního registru zbraní, či jestli mají povinnost ohlašovat osoby, u nichž by se držení zbraně mohlo jevit jako problematické (v souvislosti s de lege ferenda navrhovaným stavem v ČR).

2.101 Centrální evidence účtů ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 429 KB)
Autor: Daša Smetanková
(srovnávací studie, 3/2016, 10 str.)
Studie přináší komparaci systému centrální evidence bankovních účtů ve vybraných zemích EU, v nichž takováto centrální databáze existuje. Centrální registr bankovních účtů není, z obecného hlediska, v evropských zemích ojedinělý. V některých státech existuje jeden centrální registr jako např. ve Francii nebo v Rakousku, v Německu je zase systém decentralizovaný. Registry účtů se také v jednotlivých zemích liší dle účelu, jenž plní. V Belgii je přístup do databáze umožněn daňovým orgánům a např. ve Španělsku vznikl registr jako součást boje proti praní špinavých peněz a terorismu. Obecně bývá přístup k informacím z databáze omezen na finanční zpravodajské jednotky, daňovou a celní zprávu nebo soudní orgány v trestním řízení. V některých zemích má přístup k datům také např. správa sociálního zabezpečení (Portugalsko) a další orgány.

5.365 Žákovské samosprávy ve vybraných zemích Evropy (Dokument PDF, 424 KB)
Autor: Renáta Zahořáková
(srovnávací studie, 3/2016, 11 str.)
Práce přináší přehled působnosti žákovských samospráv ve vybraných zemích Evropy. Popisuje právní zakotvení a působnost žákovských samospráv v České republice, ve Francii, v Německu, Norsku, Polsku, Rakousku a na Slovensku.

1.159 Právní úprava střetu zájmů poslanců a dalších veřejných činitelů (Dokument PDF, 690 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Michaela Macháčková, Eva Medková, Petr Kolář
(srovnávací studie, 2/2016, 45 str.)
V úvodní části tohoto informačního podkladu autoři poukazují na vývojovou linii, kterou sleduje vývoj právních úprav a podávání prohlášení o střetu zájmů. Stručně zmiňují důvody, které k zavedení tohoto institutu vedly. Zároveň konstatují, že dochází k neustálému rozšiřování počtu osob, které mají povinnost takové prohlášení podat. Poté se autoři zaměřují na popis obecné charakteristiky jednotlivých trendů, které se v současných právních úpravách střetu zájmů dají vysledovat. Věnují se trendu britskému, francouzskému a nordickému. Kromě toho, že se zmiňují o existenci dvou typů prohlášení o střetu zájmů, kterými jsou prohlášení o majetku a prohlášení o činnosti, poukazují zejména na různé důvody, pro které je prohlášení podáváno, na důvěrnost či naopak veřejnost v něm poskytnutých informací, nebo na to, zda je proces jejich podávání formalizován či nikoli. Těžiště práce však spočívá v popisu stávajících právních úprav ve vybraných evropských státech. Situaci, která se vyskytuje v každém z nich, je věnována samostatná kapitola sledující toto základní schéma: u každého typu prohlášení (existují-li v daném státě oba typy) je taxativním či demonstrativním výčtem uveden okruh osob, které jsou povinny či oprávněny jej podat, dále se pojednává o jeho formálních a obsahových náležitostech, o orgánu, ke kterému se podává, a o lhůtách, v jakých je nutno tak učinit. V závěru je uvedeno, zda v dané zemi existuje orgán, který na podávání prohlášení dohlíží, a případně, zda lze porušení povinností s podáváním prohlášení spjatých sankcionovat. Pokud ano, jakým způsobem, za jakých okolností a kým.

1.233 Omezení členů vlády vykonávat určité činnosti po dobu výkonu vládní funkce a deklarace členů vlády bránící střetu zájmů (Dokument PDF, 571 KB)
Autoři: Štěpán Pecháček, Jindřiška Syllová, Michaela Macháčková, Rostislav Hefka
(studie, 2/2016, 27 str.)
Prvním nástrojem zajišťujícím regulaci střetu zájmů členů vlády jsou prohlášení o majetku, aktivech, činnostech, příjmech a darech a jejich změnách. V některých státech se povinnost odevzdávat prohlášení vztahuje vedle členů parlamentu i na členy vlády a jiné vysoké státní funkcionáře. V některých zemích, zejména v nových demokraciích střední a východní Evropy, je okruh osob povinných podat prohlášení za účelem zabránění střetu zájmů neúměrně rozšiřován i na jiné činitele než vedoucí centrálních orgánů, často až na úroveň obcí, což činí celý systém obvykle neúčinným. Druhým nástrojem bránícím střetu zájmů je potenciální úprava prostřednictvím zákazů, tedy regulace neslučitelnosti výkonu funkce člena vlády s podnikatelskou nebo jinak formulovanou činností. Zákaz může zahrnovat i členství v orgánech obchodních společností nebo vlastnictví podílů v obchodních či jiných společnostech. Zákazy jsou upraveny jen v některých státech. U ostatních států se předpokládá, že se člen vlády vlastní aktivní činnosti po dobu výkonu funkce člena vlády vzdá z důvodu časové neslučitelnosti (například výkonu manažerské funkce nebo aktivního výkonu nějakého povolání). Nepřípustnost souběžného výkonu aktivní podnikatelské činnosti a členství ve vládě je v tomto případě spíše politickou záležitostí. Může však být „regulována“ interními pokyny vlády, pokynem předsedy vlády, neoficiálními ujednáními nebo zvyklostmi. Dále může být „upravena“ dobrovolnými etickými kodexy v rámci exekutivy nebo jiným mimoprávním způsobem, např. v rámci politických stran. Práce provádí srovnání právních i neprávních regulací vybraných států.

1.234 Regulace délky řečnické doby jednacími řády evropských parlamentů (Dokument PDF, 302 KB)
Autoři: Jan Němec, Daša Smetanková
(studie, 1/2016, 15 str.)


2.097 Mandatorní výdaje státního rozpočtu (Dokument PDF, 822 KB)
Autor: Daša Smetanková
(studie, 12/2015, 17 str.)
Práce analyzuje vývoj mandatorních výdajů státního rozpočtu České republiky od roku 1995. Sleduje vývoj těchto povinných výdajů v souvislosti s růstem výdajů státního rozpočtu. Analyzovány jsou jednotlivé složky mandatorních a quasi mandatorních výdajů (sociální transfery, zdravotní pojištění, penzijní připojištění, stavební spoření, dluhová služba, mzdy organizačních složek státu a příspěvkových organizací atd.). Zaměřuje se především na změny legislativy, které ovlivnily nárůst nebo pokles mandatorních výdajů a tím i výši výdajů státního rozpočtu.

3.179 Právní rámec přechodu z mírového do válečného stavu ve vybraných státech NATO (Dokument PDF, 280 KB)
Autoři: Tomáš Kabíček, Jan Němec
(studie, 12/2015, 12 str.)
Studie poskytuje bližší informace o právním rámci ve vybraných členských státech NATO, konkrétně v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Kanadě, Maďarsku, Německu, Řecku a Turecku. Země byly vybrány s ohledem na srovnatelnost s Českou republikou, tj. jedná se o parlamentní systémy a ve většině případů o země střední velikosti. Cílem komparace je identifikovat společné parametry právního rámce přechodu z mírového do válečného stavu. Mezi hlavní proměnné právní úpravy patří a) lhůty pro činnosti kompetentních orgánů, a to jejich samotná existence a délka, b) lhůty pro platnost mimořádných opatření, c) zapojení parlamentu do schvalování mimořádných opaření (předběžné, průběžné, ex post) a potřebná většina pro schválení takových opatření (běžná, kvalifikovaná), d) existence zvláštních kolektivních orgánů pro výjimečné stavy (parlamentní výbory, rady národní obrany apod.) a způsob jejich vytváření a obsazování (stálé vs. ad hoc, se zapojením parlamentu, či spíše vládně-obranné), e) odstupňování vyhlášení mimořádných stavů (stav nouze, stav ohrožení, válečný stav atp.

2.100 Konkurenceschopnost České republiky v rámci EU (Dokument PDF, 931 KB)
Autor: Daša Smetanková
(studie, 11/2015, 15 str.)
Práce se věnuje konkurenceschopnosti České republiky v mezinárodním a především evropském srovnání. Přináší a analyzuje nejnovější výsledky mezinárodních hodnocení konkurenceschopnosti a výsledky České republiky. Konkurenceschopnost je komplexní ekonomická kategorie a je jedním z hlavních měřítek úspěšnosti země v mezinárodním srovnání. Každoročně vychází několik žebříčků mezinárodní konkurenceschopnosti. Jedno z nejvíce respektovaných hodnocení vydává WEF, které každoročně zveřejňuje Zprávu o globální konkurenceschopnosti (Global Competiveness Report) a jednou za dva roky také Zprávu o evropské konkurenceschopnosti (The Europe 2020 Competitiveness Report). Konkurenceschopností evropských zemí a konkurenceschopností EU jako celku se pravidelně zabývá také Evropská komise. Zaměřuje se na konkurenceschopnost průmyslu, která se vztahuje ke schopnosti firem konkurovat na domácích a světových trzích, a také jednotlivých zemí podporovat podnikání.

2.099 Právní úprava evidence tržeb ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 392 KB)
Autoři: Daša Smetanková, Josef Palán
(srovnávací studie, 9/2015, 17 str.)
Povinností podnikatelů ve všech evropských zemích je vést účetnictví a uchovávat finanční záznamy z důvodu daňové povinnosti. Většina států EU nemá zavedenou povinnost evidence tržeb formou registračních pokladen nebo jiných systémů. Navzdory tomu existuje v rámci EU několik modelů elektronické evidence tržeb, i když většina zemí zavádí nebo zavedla povinnost pouze offline evidence, případně hybridní model. Jako důvod pro zavedení elektronické evidence tržeb se uvádí spravedlivější konkurenční prostředí, lepší výběr daní a boj s daňovými úniky. Studie přináší komparací vybraných zemí EU, které povinnost evidence tržeb mají zavedenou nebo ji plánují zavést.

3.178 Migrace, azyl a uprchlictví v EU (základní pojmosloví, právní úprava a související statistiky) (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Eva Tetourová, Daniel Volek, Barbora Obračajová, Martin Kuta
(studie, 9/2015, 62 str.)
V rámci debat o aktuálních událostech v oblasti migrace velmi často dochází k zaměňování pojmů, které s fenoménem migrace souvisejí, zejména pak pojmů uprchlík, běženec a migrant. Jejich rozlišování je však v tomto případě zcela klíčové, neboť s každým z těchto označení se pojí jiný právní status, povinnosti na straně přijímajícího státu a míra ochrany, která může, nebo dokonce musí být těmto osobám poskytnuta. Základní dělení vychází z předpokladu, že zatímco kategorie běženců, zahrnující také uprchlíky, opouští svou vlast v zásadě nedobrovolně, v důsledku určité nepříznivé situace, která by mohla mít za následek narušení jejich osobní integrity, ostatní migranti se na cestu vydávají dobrovolně, většinou s cílem zajistit lepší život pro sebe a své rodiny, aniž by jim v dosavadních podmínkách hrozila újma na životě, zdraví či svobodě. Mezi ně patří jednak nelegální ekonomičtí migranti, kteří se snaží nezákonnou cestou uniknout chudobě či nezaměstnanosti, tak také cizinci legálně pobývající na území schengenského prostoru na základě nejrůznějších povolení k pobytu či práci na území některého členského státu. Studie má za cíl uvedené pojmy objasnit, včetně vysvětlení pojmů souvisejících, a poskytnout základní přehled o mezinárodní, evropské i vnitrostátní právní úpravě, která se těchto skupin osob dotýká. Práce není svým obsahem vyčerpávající a nemá ambici charakterizovat všechny skupiny osob, které migrují, včetně důvodů, které je k tomu vedou. Text je zpracováván ve světle aktuální migrační krize v EU a vysvětlení pojmů směřuje právě k současným debatám usilujícím o nalezení jejího řešení. Z tohoto důvodu je k uvedenému tématu přistupováno se značnou mírou zjednodušení tak, aby text plnil funkci stručného a srozumitelného přehledu o dané problematice. Na uvedené pojmosloví pak navazuje druhá část práce věnovaná statistikám, která podává přehled o konkrétních číslech v rámci jednotlivých kategorií napříč EU.

5.361 Vybrané aspekty právní úpravy myslivosti ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 338 KB)
Autor: Eva Balounová
(srovnávací studie, 9/2015, 13 str.)
Studie se věnuje právní úpravě myslivosti ve vybraných zemích Evropské unie, proto je nejprve představena relevantní mezinárodní a evropská právní úprava a poté jsou systémy v jednotlivých zemích rozděleny do čtyř kategorií – středoevropský revírní systém, skandinávský systém, latinský systém a anglosaský systém. V další části práce jsou podrobněji popsány systémy v jednotlivých vybraných zemích reprezentujících dané skupiny. Nejvíce prostoru je věnováno právní úpravě v sousedních zemích – konkrétně je nejpodrobněji popsána právní úprava na Slovensku, které s Českou republikou sdílí historii i společné tradice, nicméně v dnešní době tam platí novější a v mnoha ohledech propracovanější právní úprava. V popisu právní úpravy v sousedních zemích je kladen důraz na úpravu náhrady škody způsobenou při výkonu myslivosti, divokou zvěří, chráněnou zvěří, nebo naopak na zvěři. Další část práce tvoří tabulky, kde jsou přehledně seřazena data týkající se minimálních požadovaných výměr honiteb v jednotlivých zemích, povinného členství v mysliveckých organizacích a poplatků spojených s výkonem myslivosti. Závěrem jsou uvedeny odkazy na statistiky (zejména počty ulovené zvěře).

5.362 Aktuální legislativní stav při uzavírání životního pojištění (Dokument PDF, 379 KB)
Autor: Renáta Zahořáková
(srovnávací studie, 9/2015, 18 str.)
Práce se zabývá komparací legislativního stavu při uzavírání životního pojištění ve vybraných státech. Zaměřuje se na popis právní úpravy této problematiky v jednotlivých zemích a především na legislativní omezení provize za zprostředkování životního pojištění. Součástí práce je také srovnání s právní úpravou v České republice.

5.364 K ústavnímu a právnímu postavení státního zastupitelství a prokuratury na území České republiky (kompilace zdrojů) (Dokument PDF, 395 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Petr Valenta
(studie, 9/2015, 20 str.)
Práce se zabývá historickým vývojem státního zastupitelství na území České republiky. Vychází z dobových právních předpisů a historických studií k tématu. Zaměřuje se na vztah státního zastupitelství a výkonné moci, především na způsob ustanovování členů státních zastupitelství a jejich případnou odvolatelnost. Dále se věnuje teritoriální organizaci zastupitelství a různou šíří jejich pravomocí. Mapuje období od zřízení státního zastupitelství v pol. 19. století, kdy ještě nebyl ukončen proces definitivního oddělení soudních institucí od moci výkonné. Všímá si skutečnosti, zda orgán veřejné žaloby byl obsažen v ústavních předpisech a zda bylo ústavními předpisy definováno postavení státních zástupců a úřadu státního zastupitelství vůči dalším větvím státní moci. Absence úpravy veřejné žaloby v ústavních dokumentech přetrvávala nejen v období monarchie, ale i v 1. polovině 20. století, stejně jako podřízenost nejvyšších státních zástupců (generálních prokurátorů) výkonné moci. Práce sleduje proměnu struktury, organizace, právní úpravy a pravomoci prokuratury v období po roce 1948, kdy prokuratuře náležel dohled nad dodržováním socialistické zákonnosti. V závěru práce je popsána geneze současného ústavního a právního postavení státního zastupitelství v České republice.

4.022 Řešení problému toulavých psů a regulace zájmového chovu psů ve vybraných státech Evropské unie (Dokument PDF, 577 KB)
Autor: Jan Němec
(srovnávací studie, 7/2015, 12 str.)
Práce se zaměřuje na závažnost a způsoby řešení problému toulavých psů ve vybraných státech Evropské unie s ohledem na to, že kontrola populace toulavých psů je nezbytná z důvodu ochrany zvířat proti týrání, s ohledem na ochranu veřejného zdraví a v neposlední řadě v souvislosti s finančními možnostmi obcí tento problém řešit. Nedílnou součástí řešení tohoto problému je regulace vlastnictví psů (povinnosti čipování a evidence) a jejich prodeje na komerční i zájmové bázi. Z přehledových údajů vyplývá, že nejúspěšnější strategií je existence snadno přístupného centrálního registru psů, kde je možné rychle dohledat majitele zatoulaného psa, spolu s přísnými postihy v případě opuštění psa majitelem.

5.358 Výživné a zálohové výživné ve vybraných evropských státech (Dokument PDF, 533 KB)
Autoři: Renáta Zahořáková, Michal Pohl, Barbora Obračajová
(srovnávací studie, 7/2015, 17 str.)
Práce představuje komparaci právní úpravy výživného ve vybraných státech Evropy. Zaměřuje se na popis právní úpravy výživného v jednotlivých státech a na podmínky pro poskytování zálohového výživného. Součástí práce je také srovnání s právní úpravou a praxí v České republice.

5.359 Právní úprava pančování vína ve vybraných státech EU (Dokument PDF, 308 KB)
Autor: Renáta Zahořáková
(srovnávací studie, 7/2015, 11 str.)
Práce představuje komparaci právní úpravy pančování vína ve vybraných státech Evropy. Zaměřuje se na popis právní úpravy pančování vína v jednotlivých státech a na zjištění, zda je pančování vína v daných zemích považováno za zločin či jiný typ protiprávního jednání. Součástí práce je také srovnání s právní úpravou v České republice.

5.360 Domovské právo – historie, komparace a současný pohled (Dokument PDF, 353 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Barbora Obračajová, Martin Kavěna
(studie, 6/2015, 15 str.)
Studie se zabývá historickým vývojem domovského práva v českých zemích, jakož i zrušením institutu domovského práva v roce 1948. Dále obsahuje komparaci s právní úpravou (historickou i současnou) v Německu, Rakousku a Švýcarsku. V poslední části se studie zabývá domovským právem z pohledu současného ústavněprávního, unijního a mezinárodněprávního rámce.

5.357 Přesčasy lékařů v národní, unijní a právně-komparativní perspektivě (Dokument PDF, 289 KB)
Autoři: Michal Pohl, Magda Komínková
(studie, 5/2015, 13 str.)
Studie se zabývá problematikou práce přesčas vykonávané lékaři v ČR ve světle směrnice EU o pracovní době. Tato směrnice stanoví některá omezení, která se týkají mimo jiné i práce přesčas vykonávané lékaři, a která Česká republika musí implementovat do svého právního řádu. Studie rovněž přináší přehled o implementaci směrnice ve vybraných státech EU.

1 2 3 4 5 >>
ISP (příhlásit)