Studie

ISSN 2533-4131

 

1.234 Regulace délky řečnické doby jednacími řády evropských parlamentů (Dokument PDF, 789 KB)
Autoři: Jan Němec, Daša Smetanková, Štěpán Pecháček
(srovnávací studie, 11/2018, 15 str.)
Čas dostupný pro parlamentní rozpravu patří mezi nejvzácnější zdroje fungování parlamentu. S ohledem na to vznikla úprava nakládání s časem v jednotlivých fázích legislativního procesu a dalších činnostech parlamentní komory a jejích členů. Regulována bývá jak celková doba vyhrazená pro rozpravu, tak její rozdělení mezi jednotlivé řečníky, stanovování pořadí vystoupení či případné přednostní právo udělované aktérům rozpravy se zvláštní funkcí (členové vlády, předsedové poslaneckých klubů, zpravodaj výboru atp.). Na základě rozboru ustanovení jednacích řádů v parlamentních komorách vybraných členských států Evropské unie práce přináší typologii regulace nakládání s časem v parlamentní rozpravě, od nejpřísnější regulace k relativně volnému využívání času ze strany členů parlamentů.

5.382 Právní úprava radiofarmak v ČR, Slovensku a Rakousku se zaměřením na neregistrovaná radiofarmaka vyráběná v malém rozsahu (Dokument PDF, 850 KB)
Autoři: Michal Pohl, Marta Krausová
(srovnávací studie, 9/2018, 21 str.)
Radiofarmaka jsou léčivé přípravky obsahující jeden nebo více radionuklidů využívané v rámci nukleární medicíny k diagnostickým i terapeutickým účelům. Kromě radiofarmak vyráběných průmyslově nebo za užití registrovaných radionuklidových kitů, generátorů a prekursorů, které podléhají registraci (market authorization) podle zákona č. 378/2008 Sb., o léčivech (respektive podle směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků), je možné radiofarmaka též připravovat v malém rozsahu a pro individuální potřebu (small-scale radiopharmaceuticals). Úprava těchto radiofarmak nepodléhá registraci a je v členských státech EU rozdílná. Tato práce se ve své první části zabývá právními předpisy upravujícími radiofarmaka na úrovni EU, včetně výjimky z úpravy směrnice, která umožňuje přípravu radiofarmak v malém rozsahu na lékařský předpis nebo v lékárně podle lékopisu. V další části se práce komplexně věnuje české právní úpravě radiofarmak vyráběných v malém rozsahu na základě § 79 zákona o léčivech a dále též dalším „výjimkám“ z povinnosti registrace léčivých přípravků, jakož i samotnému procesu registrace. Poslední část práce se zabývá úpravou radiofarmak vyráběných v malém rozsahu na Slovensku a v Rakousku.

1.242 Kontrola kvality legislativy (Dokument PDF, 823 KB)
Autoři: Klára Urbanová, Eva Tetourová, Radek Píša, Dominik Gira
(srovnávací studie, 8/2018, 15 str.)
Ve světě existují dva základní modely tvorby legislativy. Centralizovaný, kdy je tvorbou legislativy pověřen jeden pro to zvlášť zřízený úřad a decentralizovaný model, kdy jsou tvorbou legislativy pověřena jednotlivá, věcně příslušná ministerstva. S tím souvisejí i různé systémy zajišťující odbornou revizi a kontrolu kvality návrhů právních předpisů. Práce poskytuje komparativní přehled těchto systémů ve vybraných členských státech EU a věnuje se formám a institucím, které jsou v daných zemích kontrolou kvality legislativy pověřeny.

2.107 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017 - základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Daša Smetanková
(studie, 8/2018, 31 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších údajů obsažených v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017. První část je věnována zhodnocení ekonomického vývoje v ČR a v Evropě v roce 2017. Následuje shrnutí základních parametrů hospodaření vlády ČR v roce 2017, také např. ve vztahu k plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií. Jádro práce se věnuje již samotné analýze příjmů a výdajů rozpočtu, a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem tak vůči hospodaření v roce 2016. Struktura textu vychází ze struktury návrhu státního závěrečného účtu za rok 2017.

1.241 Referenda ve Švýcarsku - ústavní úprava; spolková referenda v letech 2016 a 2017 (Dokument PDF, 753 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Miroslav Nerad
(studie, 7/2018, 17 str.)
Referenda jsou ve Švýcarsku běžným rozhodovacím nástrojem. Jejich iniciování ze strany občanů je snadné, z tohoto důvodu se na spolkové i kantonální úrovni konají k různým otázkám každý rok ve více termínech. Nebezpečí populistické či jiné manipulace s tématem referenda je vzhledem k jeho obvyklosti ve Švýcarsku značně oslabeno. Mezi iniciativou k referendu a konáním referenda je vždy dostatečný časový odstup. Státní orgány se mohou informativně vyjádřit k tématu referenda, které je iniciováno iniciativou, mohou podat i protinávrh. Změna ústavy jak na spolkové, tak na kantonální úrovni, je podrobena obligatornímu referendu. Práce obsahuje ústavní úpravu referend jak na spolkové, tak kantonální úrovni (dva různé kantony). Dále obsahuje výčet spolkových referend v letech 2016 a 2017, včetně účasti občanů a podrobných výsledků.

4.026 Ekologická újma - implementace směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s nápravou škod na životním prostředí v právních řádech vybraných členských států (Dokument PDF, 902 KB)
Autor: Eva Balounová
(srovnávací studie, 7/2018, 20 str.)
Tato práce vznikla doplněním původní práce věnované implementaci směrnice ELD v jednotlivých členských státech (část A). Původní práce se věnovala zejména implementaci definice, tedy věcné působnosti směrnice a částečně i osobní působnosti směrnice (př. rozšíření objektivní odpovědnosti, rozšíření definice provozovatele). Druhým zkoumaným bodem byla implementace ustanovení směrnice, od kterých se členské státy mohou odchýlit, neboli ustanovení, která jsou dobrovolná (liberační důvody, finanční zajištění). Část B má za cíl doplnit informace týkající se následujících bodů: • Kdo nejčastěji podává podnět (žádost o opatření) – vzhledem k nedostatečnému množství informací bylo alespoň uvedeno, kdo může podnět podat • Jaké jsou definice ekologické újmy • Jaká je úspěšnost podání – zde zpravidla nebyly k dispozici dostatečné informace • Konkrétní příklady – zde bylo uvedeno 10 případů, práce zahrnuje i odkazy na další případy. Bylo přistoupeno ke zpracování tohoto doplnění zejména ve státech, u kterých jsou dostupné informace a kde je nejvíce nahlášených škod – tedy v Polsku, Maďarsku a dále v Německu, Spojeném království a Španělsku.

2.106 Daňové asignace (Dokument PDF, 856 KB)
Autor: Daša Smetanková
(studie, 5/2018, 19 str.)
Daňová asignace je jeden ze způsobu financování neziskového sektoru, jenž byl prvotně zaveden v zemích jižní Evropy jako způsob financování katolické církve. Jako forma financování neziskového sektoru byl zaveden a zpopularizován až v zemích střední a východní Evropy, a to v době kdy se v těchto zemích začínal neziskový sektor teprve rozvíjet. V předložené práci je daňová asignace analyzována jako jeden ze způsobů státní podpory financování neziskového sektoru a ve vztahu k dalším: dotace a daňové zvýhodnění darů. Rovněž jsou analyzovány ekonomické dopady daňové asignace a také výhody a nevýhody jejího zavedení. V poslední části práce přináší přehled a komparaci modelů daňové asignace v jednotlivých zemích kde byla zavedena a také příklad Rakouska, kde daňová asignace zavedena není, ale existuje tam církevní daň, jež může být zaměňována s asignací.

5.319 Svobodný přístup k informacím v EU a ve vybraných státech
Autoři: Eva Tetourová, Petra Mylková, Michal Pohl, Radek Píša
(srovnávací studie, 5/2018, 26 str.)
Práce se zabývá aktuálně velmi diskutovanou problematikou svobodného přístupu k informacím, a to zejména z pohledu přístupu vybraných států k poskytování informací ve veřejném sektoru. Pozornost je věnována v prvé řadě právní úpravě tohoto tématu na úrovni Evropské unie, jejíž legislativa podstatným způsobem ovlivňuje úpravu této problematiky v jednotlivých členských státech. Další část práce je pak věnována přehledu podmínek pro přístup k informacím ve vybraných evropských státech, a to především ve vztahu k subjektům, které mají právo o informace žádat, druhu informací, na které mají právo, orgánům, které jsou povinny informace poskytovat, či postupu jednotlivých subjektů v procesu poskytování informací a jeho kontrole.

5.325 Ochrana tzv. „strategických“ společností v evropském kontextu
Autor: Martin Kavěna
(studie, 5/2018, 31 str.)
Studie popisuje nástroje na ochranu tzv. strategických společností a jejich slučitelnost s právem EU. Jde zejména o různá právní omezení volného pohybu kapitálu (např. zlaté akcie státu v privatizovaných společnostech, povinné schvalovací řízení před nabytím majetkového podílu ve strategické společnosti ze strany investora atp.), ale i o různé faktické nástroje (např. členský stát si ponechá ovládací podíl ve strategické společnosti, resp. realizuje investice do strategických odvětví prostřednictvím státního investičního fondu, tzv. sovereign wealth fund). Studie podrobněji popisuje právní úpravu ve Francii (dekret č. 2005-1739) a na Slovensku (zákon č. 493/2009 Z.z.) a dále uvádí přehled judikatury Soudního dvora (vč. rozhodnutí Soudního dvora ve věci tzv. "zákona Volkswagen", C-112/05 Komise v. Německo).

5.379 Omezování zahraničního financování neziskových organizací v Evropě (Dokument PDF, 499 KB)
Autoři: Barbora Mičicová, Kristýna Veitová
(srovnávací studie, 5/2018, 14 str.)
Tématem této práce jsou restrikce, které evropské státy zavádějí v oblasti zahraničního financování neziskových organizací. V první části práce jsou uvedeny mezinárodní standardy, které se k této problematice vztahují. Konkrétně se jedná o standardy OSN, Rady Evropy a EU, ze kterých shodně vyplývá, že neziskové organizace by měly mít právo získávat finance od zahraničních subjektů. V druhé části je uveden výčet zemí, které nějaký druh omezení zavedly a reakce relevantních mezinárodních institucí na přijatá opatření.

5.380 Bezpečný pohyb na horách (Dokument PDF, 455 KB)
Autoři: Eva Balounová, Viktor Koliba
(srovnávací studie, 5/2018, 16 str.)
Práce Parlamentního institutu se věnuje bezpečnému pohybu na horách. Práce komparuje právní úpravu v evropských zemích, zejména tedy blízkých zemí, kde jsou hory (Francie, Itálie, Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko). První část u každé země se věnuje právní úpravě pohybu motorových vozidel mimo pozemní komunikace – zvláště tedy na horách. Druhá část se věnuje pravidlům, která v horách platí pro návštěvníky (typicky lyžaře). Třetí část stručně shrnuje právní úpravu horské služby. U každé země byla snaha odpovědět na následující dotazy: Zda existuje speciální právní úprava regulující pohyb motorových vozidel mimo pozemní komunikace (na horách, lyžařských trasách) – zejména vzhledem k vozidlům s právem přednostní jízdy (vozidla zdravotnické záchranné služby, horské služby)? Zda platí závazná pravidla upravující chování a odpovědnost v horách, která by byla upravena závazným právním předpisem? Jak je v právním řádu upravena horská služba?

5.381 Péče o duševně nemocné (Dokument PDF, 667 KB)
Autoři: Eva Balounová, Jana Francová, Michal Pohl
(srovnávací studie, 5/2018, 44 str.)
Práce Parlamentního institutu analyzuje právní úpravu péče o duševně nemocné ve vybraných evropských zemích. Vzhledem k tomu, že se jedná o obsáhlou problematiku, zaměřuje se práce zejména na poslední trendy. Je zkoumáno, zda ve vybraných zemích proběhla v poslední době určitá reforma či rozsáhlá novela v této oblasti a pokud ano, jaké jsou aktuální trendy a směry těchto změn. Je také analyzován systém právní úpravy péče o duševně nemocné, tedy zda existuje zvláštní legislativa týkající se této problematiky (př. zvláštní zákon). Konečně byl kladen důraz na opatření prováděná směrem k lepší dostupnosti péče, deinstitucionalizaci péče, poskytování komunitní péče, integraci nemocných do společnosti, péči o duševně nemocné na pracovišti a ve školách, atp. Byly také analyzovány snahy o zlepšení a posílení práv pacientů a o zlepšení postavení osob starajících se o osoby s duševní poruchou. Práce rovněž závěrem obsahuje odkazy na další relevantní studie.

1.240 Přístup poslanců k utajovaným informacím - se zaměřením na členy bezpečnostních, branných a jiných výborů (Dokument PDF, 772 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Barbora Mičicová
(srovnávací studie, 2/2018, 17 str.)
Práce se zabývá přístupem poslanců k utajovaným informacím ve státech Evropské unie, se zaměřením na výbory, které se s utajovanými informacemi nejčastěji setkávají, tzn. na branné, bezpečností a výbory pověřené kontrolou tajných služeb.

5.377 Problematika zadlužené územní samosprávy v ČR a vybraných zemích EU (Dokument PDF, 507 KB)
Autor: Daša Smetanková
(srovnávací studie, 2/2018, 17 str.)
Studie se zabývá problematikou zadluženosti obcí a zejména se zaměřuje na řešení otázky obcí předlužených, které již nejsou schopny své dluhy splácet. Text srovnává a analyzuje možnosti a způsoby řešení této situace ve vybraných zemích EU (ad hoc nebo automatické vestavěné nástroje), včetně možnosti bankrotu nebo oddlužení obcí, a jejich předcházení.

5.378 Kolektivní právní ochrana ve vybraných členských státech EU (Dokument PDF, 520 KB)
Autor: Darina Nezkusilová
(srovnávací studie, 2/2018, 20 str.)
Práce se zabývá kolektivní právní ochranou ve vybraných zemích EU. Nejdříve se stručně věnuje dosavadnímu vývoji právní úpravy na úrovni EU, kde bylo s ohledem na komplexnost této problematiky a rozdílnost právních řádů a právních tradic jednotlivých členských států přijato prozatím pouze doporučení, z něhož vyplývají zásady, na nichž by členské státy měly své systémy kolektivní právní ochrany založit, pokud se je rozhodnou ve svých právních řádech zavést. Právní úprava kolektivní právní ochrany se v členských státech v mnoha aspektech liší. Rozdílné jsou např. oblasti práva, v nichž lze v jednotlivých členských státech kolektivní právní ochranu uplatňovat. Tyto oblasti zpravidla zahrnují ochranu investorů, ochranu spotřebitele, ochranu životního prostředí nebo ochranu hospodářské soutěže, avšak jednotlivé členské státy kolektivní právní ochranu zpravidla připouštějí jen v některých z těchto oblastí, přičemž mezi nimi existují rozdíly v tom, o které oblasti se jedná. Nejednotnost lze spatřovat i v tom, jaké nároky lze prostřednictvím kolektivní žaloby uplatnit. V některých členských státech lze podat pouze zdržovací žalobu, jejímž cílem je dosáhnout soudního zákazu určitého protiprávního jednání podnikatele, v jiných je naopak možné podat i žalobu na náhradu škody. V členských státech existují různé přístupy i k aktivní legitimaci subjektů, které mohou žalobu jménem skupiny poškozených nebo v jejich zastoupení podat. V neposlední řadě mezi členskými státy existují různé přístupy i v tom, jakým způsobem se poškození připojují ke skupině žalujících. Kolektivní právní úprava může být založena buď na principu „opt-in“, kdy se poškození ke skupině žalujících připojují na základě svého aktivního projevu vůle nebo naopak na principu „opt-out“, podle něhož jsou poškození automaticky součástí žalující skupiny, pokud výslovně neprojeví svoji vůli ji opustit. Existují i členské státy, v nichž je kolektivní právní ochrana založena na kombinaci obou těchto přístupů. Práce se stručně zabývá i otázkami náhrady nákladů řízení, možnostmi financování kolektivní právní ochrany ze strany třetího subjektu a rozdělení vymoženého nároku na náhradu škody mezi poškozené.

1.229 Všeobecná referenda ve státech Evropské unie - ústavní a zákonná úprava; závaznost a praxe referend (Dokument PDF, 571 KB)
Autor: Jindřiška Syllová
(srovnávací studie, 12/2017, 20 str.)
Práce se zabývá všeobecným referendem ve státech EU na celostátní úrovni. Referendální rozhodování má svá specifika, zejména podléhá možnosti manipulace a omezení menšinových práv. Z tohoto důvodu většina států omezuje referenda na záležitosti schválení zákona nebo neschválení zákona. Neomezené všeobecné referendum v Evropě neexistuje. Omezeno je obvykle také rozhodování ve finanční a rozpočtové oblasti. Práce se vyjadřuje k závaznosti jednotlivých typů referend. Práce pojednává rovněž o možnosti lidové iniciativy (iniciativy k referendu nebo k zákonu) na celostátní úrovni ve státech EU. Lidová iniciativa je ve většině států významným způsobem omezena, v některých státech není vůbec připuštěna. Práce byla obnovena v r. 2017, obsahuje přehled uskutečněných referend u většiny zemí od r. 1990.

1.239 Plat poslanců a poslanecké náhrady ve vybraných evropských zemích (Dokument PDF, 502 KB)
Autor: Barbora Mičicová
(srovnávací studie, 12/2017, 20 str.)
Práce je zaměřena na srovnání výše poslaneckého platu, funkčních příplatků a poslaneckých náhrad v zemích V4, Francii, Německu a Rakousku. Práce se zaměřuje na způsob čerpání poslaneckých náhrad a na otázku, zda jsou plat, příplatky a náhrady předmětem daně z příjmu.

2.105 Návrh státního rozpočtu na rok 2018 - základní parametry (Dokument PDF, 606 KB)
Autoři: Daša Smetanková, Dominika Dubská
(studie, 11/2017, 23 str.)
Studie navazuje a její text vychází z řady produktů Parlamentního institutu věnovaných rozpočtové politice, přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018. První část je věnovaná shrnutí základních parametrů a víceletým výdajovým rámcům. Dále se práce věnuje makroekonomické predikci, budoucímu vývoji ekonomiky a zadlužení, deficitu a fiskálním cílům vlády. Poslední část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2018 z několika hledisek např. ve srovnání s návrhem státního rozpočtu na rok 2017. Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státní rozpočtu.

3.213 Brexit - přehled událostí týkajících se plánovaného vystoupení Spojeného království z Evropské unie, aktuální stav vyjednávání, možný dopad (Dokument PDF, 671 KB)
Autor: Eva Balounová
(studie, 11/2017, 24 str.)
Práce Parlamentního institutu se věnuje otázce vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Práce je rozdělena na několik částí. První částí je úvod, kde je stručně nastíněna aktuální situace a právní základ pro vystoupení z EU. Druhá část představuje události ve Spojeném království, rozebírá referendum z června 2016, věnuje se následnému politickému vývoji i procesu notifikace dle čl. 50 SEU. Je představen EU (Withdrawal) Bill a postoje Spojeného království, včetně projevu Theresy Mayové v září 2017 ve Florencii. Třetí část práce se věnuje událostem v rámci EU-27, zejména tedy dokumentům vydaným v souvislosti s vyjednáváním o vystoupení. Tato část rovněž stručně představuje, jak se otázce věnují národní parlamenty ČS. Čtvrtá část představuje aktuální stav vyjednávání, shrnuje pokrok po proběhlých vyjednávacích kolech, možný posun do druhé fáze vyjednávání a další otázky. Tato část odráží stav ke dni 20. října 2017. Další dvě kapitoly práce se věnují postupu a pohledu v rámci V4, resp. ČR. Závěrem jsou představeny možné scénáře budoucího vztahu UK-EU, dopady Brexitu a je stručně zmíněna i otázka přesunu agentur z UK.

5.323 Právní úprava přestupků ve vybraných zemí Evropy, se zaměřením na přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku
Autoři: Tomáš Babka, Martin Kavěna, Petra Mylková, Jan Němec, Michal Pohl, Jindřiška Syllová, Eva Tetourová, Barbora Mičicová, Radek Píša
(srovnávací studie, 11/2017, 51 str.)
Práce se zabývá problematikou právní úpravy přestupků ve vybraných zemích Evropy, přičemž zvláštní důraz je věnován přestupkům v oblasti veřejného pořádku, občanského soužití a majetku. Práce se zaměřuje především na sankce udělované za tato protiprávní jednání a na postupy uplatňované, jestliže pachatel dobrovolně neplní uložené sankce. Mimo jiné se text zabývá také vymezením subjektů příslušných k projednávání takto spáchaných přestupků a postupů, které mohou být uplatněny, jestliže pachatel jedná při spáchání přestupku recidivně. Součástí této práce je také zodpovězení otázky, zda právní řády vybraných zemí umožňují postihovat dávky sociální povahy v případě nesplnění sankcí uložených za spáchaný přestupek.

1.107 Přehled členů vlád - ministrů a jejich náměstků od listopadu 1989 do září 2017 (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Eva Dostálová, Petr Dundek, Petr Kolář, Soňa Šteigerová
(studie, 9/2017, 96 str.)
Tato práce podává přehled členů všech vlád působících na území České republiky od listopadu 1989, a to vlád jak federálních, tak republikových. Počínaje vznikem samostatné České republiky, pak tato práce také zahrnuje seznam náměstků jednotlivých ministrů. Práce také obsahuje údaje o období, kdy dotyčná osoba danou funkci vykonávala a její politickou příslušnost (pokud byly údaje dohledatelné).

5.375 Profesní komory pedagogů/pedagogických pracovníků ve vybraných evropských zemích (Dokument PDF, 445 KB)
Autor: Barbora Mičicová
(srovnávací studie, 9/2017, 11 str.)
Práce je zaměřena na existenci profesních komor učitelů ve vybraných evropských státech. V první části práce je popsán systém profesních komor v České republice a následně je uveden popis profesní samosprávy učitelů v Irsku, jednotlivých zemích Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ve Finsku, Německu, Norsku, Rakousku a Slovensku.

2.098 Evropský rozpočtový rámec, rozpočtové instituce a rozpočtové rámce v ČR a ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 0 MB)
Autoři: Daša Smetanková, Renáta Čermáková, Karolína Bucifalová
(srovnávací studie, 8/2017, 28 str.)
Studie se věnuje evropskému rozpočtovému rámci, představuje jeho vývoj a implementaci jednotlivých opatření, jako je dluhová brzda, výdajový strop nebo automatický korekční mechanizmus apod. Navazuje představením a komparací rozpočtového rámce vybraných evropských zemí, a to jak zemí eurozóny tak zemí, které podobně jako ČR neplatí eurem. Studie také představuje nově přijatý rozpočtový rámec ČR v rámci zákona o rozpočtové odpovědnosti. Z rozpočtového rámce jsou především vyzdviženy tzv. fiskální rady, kterým se text věnuje jak v obecné rovině (jejich významem, cílem a úkoly), tak také konkrétně jak na úrovni EU a ve vybraných evropských zemích.

5.376 Exekutoři ve vybraných zemích - Postavení, dohled, kárná odpovědnost exekutorů, odvolání exekutorů (Dokument PDF, 478 KB)
Autoři: Monika Šamová, Martin Kavěna, Kateřina Benčatová
(srovnávací studie, 8/2017, 19 str.)
V práci se autoři zabývají postavením exekutorů ve vybraných státech EU, konkrétně v České republice, Francii, Itálii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku a Spojeném království. Práce se věnuje rovněž problematice dohledu nad exekutory, jejich kárnou odpovědností a odvoláním.

2.104 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 - základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Daša Smetanková, Josef Vácha
(studie, 6/2017, 31 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších údajů obsažených v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016. První část je věnovaná zhodnocení ekonomického vývoje v ČR a v Evropě v roce 2016. Následuje shrnutí základních parametrů hospodaření vlády ČR v roce 2016, také např. ve vztahu k plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií. Jádro práce se věnuje již samotné analýze příjmů a výdajů rozpočtu, a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem tak vůči hospodaření v roce 2015. Struktura textu vychází ze struktury návrhu státního závěrečného účtu za rok 2016.

5.372 Evidence bydliště vlastních občanů ve vybraných státech Evropy, včetně navazující lidskoprávní judikatury nejvyšších soudů ČR (Dokument PDF, 390 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, spolupráce Pavel Raus
(srovnávací studie, 6/2017, 11 str.)
V Evropě existují různé systémy registrace bydliště občanů států. Francouzský systém pochází z domicilu, tedy původního bydliště resp. domovského práva člověka. Každý občan podle tohoto systému musí mít svůj domicil, jehož úlohou je péče o občany. Z domicilů se vytváří databáze občanů a je na něj navázán systém evidence občanů a občanské průkazy. Domicil je zároveň používán v jiných právních oborech včetně sociálního zabezpečení. Podobný systém je v Belgii. Německý systém je založen na prvotním technicko-administrativním hlášení bydliště jednotlivých občanů a dalších obyvatel. Systém umožňuje více druhů pobytu (hlavní, vedlejší bydliště). Na bydliště jsou pak navázány další právní obory (procesní řády apod.), ovšem nikoliv bezpodmínečně. Některé právní předpisy mají vlastní konstrukci bydliště. Podobný jako v Německu je systém evidence v ČR, v Rakousku a na Slovensku. Ve Švédsku má Daňový úřad kromě daňových úkolů i pravomoci v evidenci obyvatel a jejich bydlišť.

5.373 Snižování byrokratické zátěže v evropských zemích (Dokument PDF, 517 KB)
Autor: Barbora Mičicová
(srovnávací studie, 6/2017, 15 str.)
V práci je uveden přehled orgánů státní správy odpovědných za snižování byrokratické zátěže ve vybraných evropských zemích a přístup Evropské unie k této otázce.

5.374 Digitalizace státní správy v evropských zemích (Dokument PDF, 518 KB)
Autor: Barbora Mičicová
(srovnávací studie, 6/2017, 17 str.)
V práci je uveden přehled orgánů státní správy odpovědných za digitalizaci státní správy ve vybraných evropských zemích.

5.371 Doktorské studium ve vybraných zemích (postavení doktorandů, délka studia, systém financování) (Dokument PDF, 470 KB)
Autor: Monika Šamová
(srovnávací studie, 4/2017, 15 str.)
Práce nabízí podrobný přehled vnitrostátní právní úpravy doktorských studií ve vybraných evropských zemích (Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Slovensko a Spojené království). Cílem práce je popsat a porovnat délku doktorského studia, postavení doktorandů a způsobů financování jejich doktorského výzkumu ve výše jmenovaných státech. V závěru jsou shrnuty rozdíly a podobnosti v jednotlivých právních úpravách, na základě kterých je většina států rozdělena do dvou skupin v závislosti na tom, zda v dané zemi převládá model zaměstnávání doktorandů univerzitou nebo výzkumným střediskem.

5.331 Právní úprava státního zastupitelství ve vybraných zemích (Dokument PDF, 704 KB)
Autoři: Tomáš Babka, Petra Bartošková, Martin Kavěna, Daniela Mazancová Dupláková, Michal Pohl, Monika Šamová, Jindřiška Syllová, Eva Tetourová
(studie, 2/2017, 55 str.)
Studie poskytuje podrobný přehled právní úpravy státního zastupitelství ve vybraných evropských zemích (Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Velká Británie). Vnitrostátní právní úprava uvedených států je podrobně popsána z hlediska právního zakotvení státního zastupitelství, struktury státního zastupitelství, způsobu jmenování a odvolávání funkcionářů, vztahu státního zastupitelství k ostatním relevantním orgánům, systému řízení jednotlivých úrovní státního zastupitelství a popisu pravomocí státního zastupitelství. Informační podklad dále poskytuje přehled dostupných zdrojů pro další případné rešerše, a to nejen primárních zdrojů (vnitrostátní zákony), ale též dostupných překladů zákonů, odborných publikací i srovnávacích materiálů a publikací Evropské unie na téma právní úpravy státního zastupitelství v členských státech EU.

1.237 Implementace Úmluvy o právech dítěte v České republice (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Barbora Mičicová
(studie, 1/2017, 90 str.)
Cílem práce je poskytnout přehled mezinárodních a vnitrostátních předpisů a dokumentů, které souvisejí s implementací závazků vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte a stručně zhodnotit naplňování jednotlivých článků uvedené úmluvy v České republice. Práce dále popisuje exekutivní orgány, které mají v kompetenci dodržování a kontrolu Úmluvy o právech dítěte v České republice, implementaci Opčních protokolů Úmluvy o právech dítěte v České republice a kompetence a odpovědnost Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí za konkrétní případy porušování práv dítěte.

1.238 Zákonná úprava lobbingu ve vybraných zemích (Dokument PDF, 433 KB)
Autoři: Barbora Mičičová, Štěpán Pecháček
(srovnávací studie, 1/2017, 13 str.)
Práce přináší přehled právní úpravy lobbingu v zemích, které přijaly pro oblast lobbingu zvláštní právní úpravu. Srovnávány jsou zejména definice lobbingu, lobbovaného, lobbisty, existence registru lobbistů, existence etického kodexu lobbistů a povinnosti lobbistů a lobovaných.

3.197 CETA - Obchodní smlouva EU - Kanada (Dokument PDF, 661 KB)
Autoři: Daša Smetanková, Pavlo Olshansky
(studie, 1/2017, 28 str.)
Práce se věnuje komplexní obchodní smlouvě mezi zeměmi EU a Kanadou CETA. CETA je komplexní dohoda, jež má přinést liberalizaci trhů nejen zboží, ale rovněž služeb a investic. Jedná se o smlouvu tzv. nové generace, která zahrnuje také ustanovení týkající se obchodu a udržitelného rozvoje. Práce přináší přehled obchodních vztahů Kanady a EU s přihlédnutím na obchod České republiky a Kanady. Následně se věnuje průběhu vyjednávání smlouvy, podpisu a pravidlům procesu ratifikace. Po podpisu smlouvy a jeho schválení v Radě a Evropském parlamentu dojde k jejímu prozatímnímu provádění. Hlavní část práce se zabývá obsahem smlouvy, přináší shrnutí vybraných kapitol. Závěrem rozebírá také kritiku a obavy z této obchodní smlouvy.

4.025 Těžba uranu na našem území po roce 1945 (Dokument PDF, 581 KB)
Autor: Eva Balounová
(studie, 12/2016, 28 str.)
Práce se věnuje problematice těžby uranu na našem území po roce 1945 a jeho vývozu do SSSR, respektive zejména toho, zda byly ze strany SSSR poskytnuty kompenzace za ztráty na životním prostředí, které v důsledku těžby uranu vznikly. Tyto ztráty lze označit jako staré ekologické zátěže. Není známo, že by ze strany SSSR nebo později Ruské federace byly tyto zátěže nějak kompenzovány. Pro bližší představu o dohodě a vztahu mezi Československem (později ČSSR) a SSSR je blíže představena celá historie těžby uranu a jeho vývozu do SSSR. Jádro práce spočívá v rozboru dohody vlád ČSR a SSSR a protokolu z 23. listopadu 1945 o těžbě uranové rudy v ČSR a dodávkách do SSSR a jejich následných modifikacích a doplňků. Z analýzy dohody, cen placených ze strany SSSR za uran (v čase v zásadě klesajících) a nákladů ze strany ČSR je jasné, že těžba nebyla zisková a že ČSR (resp. ČSSR) doplácela nejen za ztráty na životním prostředí. Je třeba však vzít v potaz to, že uran na území ČSR nebyl světově konkurenceschopný a také to, jaká byla politická situace v době vzniku dohody. To je v práci také popsáno. Konečně práce popisuje i to, jaké ztráty na životním prostředí po těžbě uranu zůstaly a to, že náklady na odstranění starých ekologických zátěží jsou v tomto případě velké. Závěrem je nutno zmínit, že těžba uranu byla spojena i s dalšími negativy – např. pracovním nasazením vězňů, dopady na zdraví lidí, pracovními úrazy při těžbě, apod., které bohužel nemohly být z důvodu rozsahu v práci popsány. V rámci objektivního pochopení těžby uranu na území ČR je však třeba na tyto faktory pamatovat.

5.238 Svátky ve vybraných zemích světa (Dokument PDF, 527 KB)
Autoři: Rostislav Hefka, Martin Kavěna, Eva Medková, Josef Palán, Jana Pantoflíčková, Viktor Pavlík, Štěpán Pecháček, Jindřiška Syllová
(informační podklad, 12/2016, 28 str.)
Tento přehled si klade za cíl informovat o aktuálním stavu státem uznaných svátků, při kterých je poskytováno pracovní volno.

2.103 Návrh státního rozpočtu na rok 2017 - základní parametry (Dokument PDF, 542 KB)
Autoři: Daša Smetanková, Josef Vácha
(studie, 11/2016, 17 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších vybraných parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017. První část je věnovaná shrnutí základních parametrů, priorit vlády a víceletým výdajovým rámcům. Dále se práce věnuje makroekonomické predikci nejen MF ČR, budoucímu vývoji ekonomiky a zadlužení, deficitu a fiskálním cílům vlády. Poslední část již přináší základní přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2017 z několika hledisek např. také ve srovnání s návrhem státního rozpočtu na rok 2016.

5.370 Hanobení prezidenta (Dokument PDF, 455 KB)
Autoři: Eva Sochorová, Jindřiška Syllová, Petr Valenta
(studie, 11/2016, 13 str.)
Práce přináší přehled historických souvislostí institutu hanobení hlavy státu na území České republiky a komparativní přehled trestněprávní ochrany hlavy státu v sousedních zemích ČR a v dalších zemích EU. Součástí práce je také výklad Evropského soudu pro lidská práva, který se týká míry ochrany osob aktivních ve veřejném životě.

5.369 Příprava budoucích učitelů (Dokument PDF, 557 KB)
Autoři: Barbora Mičicová, Monika Šamová
(srovnávací studie, 10/2016, 18 str.)
Práce přináší přehled přípravy budoucích učitelů ve vybraných evropských zemích. Obsahuje popis kvalifikace pedagogických pracovníků, osnovy učitelské přípravy, popis přijímacího řízení do učitelské přípravy, způsob financování pedagogických fakult a další vzdělávání učitelů. Do přehledu jsou zařazeny Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Finsko, Francie a Velká Británie (Anglie).

5.368 Použití léčivého přípravku mimo schválené indikace nebo pro jinou skupinu pacientů („off-label“) v EU a ve Francii (Dokument PDF, 0 MB)
Autoři: Michal Pohl, Darina Šimková
(studie, 9/2016, 17 str.)
Tato práce Parlamentního institutu se zabývá některými aspekty použití léčivých přípravků v režimu off-label podle unijního práva a rovněž podle právní úpravy ve Francii. Jde o problematiku předepisování léčivého přípravku v jiných indikacích nebo u jiné skupiny pacientů, než vyplývá z jeho schváleného povolení k uvedení na trh. Francie je uváděna jako příklad státu, kde je tato praxe rozšířená. Práce nejprve popisuje právní úpravu EU a následně pak vnitrostátní úpravu ve Francii, která navazuje na požadavky stanovené unijním právem. Popisuje konkrétní důvody, jež mohou vést k předepsání léčivého přípravku nad rámec jeho povolení k uvedení na trh a které jsou často legitimní. Podrobněji popisuje tzv. Doporučení k dočasnému použití (RTU), což je model regulace předepisování léčivých přípravků nad rámec jejich schválených indikací nebo podmínky pro použití, který je ve Francii uplatňován. Práce vysvětluje např., který subjekt je oprávněn k vydání RTU, jaký postup jeho vydání předchází a jakým způsobem probíhá sledování pacientů, jimž byl léčivý přípravek aplikován, pokud se jedná o jeho účinnost a bezpečnost. V neposlední řadě se práce věnuje také podmínkám úhrady léčivého přípravku v rámci RTU z veřejného zdravotního pojištění. V závěru pak práce stručně hodnotí přínosy a negativa související s existencí režimu Doporučení k dočasnému použití (RTU) ve Francii.

1.235 Organizace práce parlamentu (Dokument PDF, 470 KB)
Autor: Štěpán Pecháček
(srovnávací studie, 8/2016, 18 str.)
Práce popisuje základní způsob organizace práce parlamentních komor ve Francii, Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku. Sledovány jsou v těchto zemích podmínky pro předkládání návrhů zákonů, stanovování programu jednání, určování řečnické doby, způsob organizace interpelací a podmínky účasti členů vlády na jednání parlamentu.

1.236 Zapojení výborů do legislativního procesu v parlamentech (Dokument PDF, 397 KB)
Autor: Jan Němec
(srovnávací studie, 8/2016, 11 str.)
Práce přináší podrobný přehled zapojení parlamentních výborů do legislativního procesu ve Francii, Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku. Sledovány jsou kromě procedurálních otázek zejména pravomoci výborů v rámci legislativního procesu, způsob projednávání návrhu zákona ve výborech, počet projednávání návrhu zákona výborem či způsob podávání pozměňovacích návrhů.

4.023 Regulace chovu a obchodu se psy v EU - Problematika tzv. psích množíren v právních úpravách členských států Evropské unie (Dokument PDF, 537 KB)
Autor: Eva Balounová
(srovnávací studie, 8/2016, 21 str.)
Práce Parlamentního institutu úvodem nastiňuje problémy, které v České republice a Evropské unii existují v souvislosti s chovem psů a obchodem s nimi. Práce popisuje právní úpravu chovu psů a obchodu s nimi na úrovni práva Evropské unie, včetně na jaře 2016 schváleného „právního rámce pro zdraví zvířat“. Dále jsou představena nezávazná prohlášení či iniciativy probíhající na evropské úrovni. Práce rovněž zmiňuje doporučení neziskových organizací zabývajících se problematikou na celoevropské úrovni. Společným jmenovatelem výzev jak politických představitelů, tak neziskových organizací je zejména povinná registrace zvířat a jejich odpovídající označování (čipování), objevují se otázky regulace obchodu (např. internetového obchodu), informování spotřebitele, ochrana spotřebitele, atp. V další části práce je představena právní úprava a stav v České republice, včetně v minulosti již uvažovaných změn, které nebyly prosazeny. Samotná komparativní část práce srovnává právní úpravu v evropských zemích v oblastech, které mohou vést ke zlepšení situace – těmito oblastmi je povinné čipování a centralizovaná evidence psů, regulace obchodu se psy, ochrana zvířat během přepravy, ochrana spotřebitele, informování, osvěta a vzdělávání. Rovněž jsou představeny nově schválené právní úpravy směřující ke zlepšení stavu – ve Francii a Polsku. Závěrem jsou shrnuty zásadní poznatky vyplývající z komparace a doporučení na úrovni EU.

4.024 Turistické značení v Evropě - Právní úprava turistického značení ve vybraných státech Evropy (Dokument PDF, 461 KB)
Autor: Eva Balounová
(srovnávací studie, 8/2016, 15 str.)
Práce Parlamentního institutu představuje existující právní zakotvení turistického značení v právních řádech evropských zemí. Práce nejprve představuje turistické značení v České republice, včetně jeho historického vývoje a právní úpravy. Práce rovněž představuje typy značení, které se v evropských zemích používají. Práce vznikla při vědomí toho, že v České republice existuje velmi propracovaný systém turistického značení. Autorka práce si je rovněž vědoma snah de lege ferenda zakotvit problematiku turistického značení do právního řádu České republiky. Proto se práce snaží najít odpovědi na to, jestli je v některých zemích Evropy tzv. právo turistického značení nebo právo turistických cest právně ukotveno. Dále se práce věnuje problematice trestání za poškození nebo zničení turistické značky. Rovněž byla věnována pozornost financování provádění a udržování turistického značení. Práce je rozčleněna na dvě části – v první je představen stav v České republice, v druhé pak stav v jednotlivých zemích Evropy s tím, že úvodem jsou představeny právní úpravy sousedních zemí ČR a poté dalších vybraných evropských zemí. Závěrem jsou stručně shrnuty výsledky této komparativní studie.

2.102 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 - základní parametry (Dokument PDF, 781 KB)
Autor: Daša Smetanková
(studie, 6/2016, 26 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších údajů obsažených v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015. První část je věnovaná zhodnocení ekonomického vývoje v ČR a v Evropě v roce 2015. Následuje shrnutí základních parametrů hospodaření vlády ČR v roce 2015, také např. ve vztahu k plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií. Jádro práce se věnuje již samotné analýze příjmů a výdajů rozpočtu, a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem tak vůči hospodaření v roce 2014. Struktura textu vychází ze struktury návrhu státního závěrečného účtu za rok 2015.

5.270 Trestní a správní odpovědnost právnických osob ve vybraných členských státech EU (Dokument PDF, 524 KB)
Autoři: Kristýna Hračovová, Martin Kavěna, Dominik Skočovský, Monika Šamová
(studie, 6/2016, 26 str.)
Práce poskytuje přehled veřejnoprávních postihů protiprávního jednání právnických osob (trestní a správní odpovědnost). V první části práce jsou uvedeny nejčastější cíle veřejnoprávních postihů (prevence protiprávního jednání, odplata za spáchaný čin, náprava pachatele). Zdůrazňuje se, že právní akty Evropské unie nepřikazují členským státům zcela jednotný regulační model odpovědnosti právnických osob. Postihy mohou spočívat jak ve správním, tak v trestním právu. Ve světě existují tři základní modely odpovědnosti právnických osob: americký model (trestní odpovědnost právnické osoby za širokou škálu jednání zaměstnanců firmy), anglický či francouzský model (více restriktivní model trestní odpovědnosti) a německý model (správní odpovědnost právnických osob).

5.366 Inkluzivní vzdělávání ve vybraných evropských státech (Dokument PDF, 841 KB)
Autoři: Renáta Zahořáková, Petr Kala
(srovnávací studie, 5/2016, 19 str.)
Práce přináší přehled forem inkluzivního vzdělávání ve vybraných evropských zemích. Obsahuje popis právního rámce a dále popis základních metod zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávacího systému. Do přehledu jsou, kromě aktuálního popisu situace v ČR, zařazeny Finsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Velká Británie (Anglie a Wales).

5.367 Posudek psychologické způsobilosti k držení zbraní ve vybraných státech (Dokument PDF, 509 KB)
Autoři: Jan Šeba, Eva Balounová
(srovnávací studie, 4/2016, 20 str.)
Práce stručně představuje evropskou a českou právní úpravu podrobení se psychologickému vyšetření k získání zbrojního průkazu, jádrem práce je pak komparace dané problematiky ve vybraných zemích EU a v Izraeli. Součástí práce je rovněž tabulka, která shrnuje získané poznatky o tom, zda je v dané zemi k získání zbrojního průkazu nutné se podrobit psychologickému či psychiatrickému vyšetření, popř. jestli je potřeba jej opakovat za účelem obnovení licence. Práce se rovněž zabývá tím, jestli lékaři mají možnost nahlížet do centrálního registru zbraní, či jestli mají povinnost ohlašovat osoby, u nichž by se držení zbraně mohlo jevit jako problematické (v souvislosti s de lege ferenda navrhovaným stavem v ČR).

2.101 Centrální evidence účtů ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 429 KB)
Autor: Daša Smetanková
(srovnávací studie, 3/2016, 10 str.)
Studie přináší komparaci systému centrální evidence bankovních účtů ve vybraných zemích EU, v nichž takováto centrální databáze existuje. Centrální registr bankovních účtů není, z obecného hlediska, v evropských zemích ojedinělý. V některých státech existuje jeden centrální registr jako např. ve Francii nebo v Rakousku, v Německu je zase systém decentralizovaný. Registry účtů se také v jednotlivých zemích liší dle účelu, jenž plní. V Belgii je přístup do databáze umožněn daňovým orgánům a např. ve Španělsku vznikl registr jako součást boje proti praní špinavých peněz a terorismu. Obecně bývá přístup k informacím z databáze omezen na finanční zpravodajské jednotky, daňovou a celní zprávu nebo soudní orgány v trestním řízení. V některých zemích má přístup k datům také např. správa sociálního zabezpečení (Portugalsko) a další orgány.

5.365 Žákovské samosprávy ve vybraných zemích Evropy (Dokument PDF, 424 KB)
Autor: Renáta Zahořáková
(srovnávací studie, 3/2016, 11 str.)
Práce přináší přehled působnosti žákovských samospráv ve vybraných zemích Evropy. Popisuje právní zakotvení a působnost žákovských samospráv v České republice, ve Francii, v Německu, Norsku, Polsku, Rakousku a na Slovensku.

1.159 Právní úprava střetu zájmů poslanců a dalších veřejných činitelů (Dokument PDF, 690 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Michaela Macháčková, Eva Medková, Petr Kolář
(srovnávací studie, 2/2016, 45 str.)
V úvodní části tohoto informačního podkladu autoři poukazují na vývojovou linii, kterou sleduje vývoj právních úprav a podávání prohlášení o střetu zájmů. Stručně zmiňují důvody, které k zavedení tohoto institutu vedly. Zároveň konstatují, že dochází k neustálému rozšiřování počtu osob, které mají povinnost takové prohlášení podat. Poté se autoři zaměřují na popis obecné charakteristiky jednotlivých trendů, které se v současných právních úpravách střetu zájmů dají vysledovat. Věnují se trendu britskému, francouzskému a nordickému. Kromě toho, že se zmiňují o existenci dvou typů prohlášení o střetu zájmů, kterými jsou prohlášení o majetku a prohlášení o činnosti, poukazují zejména na různé důvody, pro které je prohlášení podáváno, na důvěrnost či naopak veřejnost v něm poskytnutých informací, nebo na to, zda je proces jejich podávání formalizován či nikoli. Těžiště práce však spočívá v popisu stávajících právních úprav ve vybraných evropských státech. Situaci, která se vyskytuje v každém z nich, je věnována samostatná kapitola sledující toto základní schéma: u každého typu prohlášení (existují-li v daném státě oba typy) je taxativním či demonstrativním výčtem uveden okruh osob, které jsou povinny či oprávněny jej podat, dále se pojednává o jeho formálních a obsahových náležitostech, o orgánu, ke kterému se podává, a o lhůtách, v jakých je nutno tak učinit. V závěru je uvedeno, zda v dané zemi existuje orgán, který na podávání prohlášení dohlíží, a případně, zda lze porušení povinností s podáváním prohlášení spjatých sankcionovat. Pokud ano, jakým způsobem, za jakých okolností a kým.

1 2 3 4 5 >>
ISP (příhlásit)