Studie

ISSN 2533-4131

 

5.432 Srovnání přístupu vybraných zemí k doplňkové a alternativní medicíně (Dokument PDF, 854 KB)
Autoři: Markéta Nováková, Magdalena Zachová
(srovnávací studie, 4/2024, 49 str.)
Srovnávací analýza se věnuje popsání přístupu sledovaných zemí k problematice doplňkové a alternativní medicíny z hlediska její profesní regulace, požadavků na vzdělání a toho, zda mohou být výkony doplňkové a alternativní medicíny hrazeny státní zdravotnickou službou nebo ze zákonného zdravotního pojištění. Sledovanými zeměmi jsou Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, Spojené království a Švýcarsko.

5.433 Děti uvězněných rodičů (Dokument PDF, 680 KB)
Autor: Marta Krausová
(srovnávací studie, 4/2024, 20 str.)
Studie mapuje postavení dětí uvězněných rodičů ve Finsku, Německu, Norsku, Nizozemsku a Rakousku. Zabývá se možnostmi navýšení návštěvních hodin pro rodiče s dětmi a existencí pro děti upravených návštěvních místností ve vězeních či delších návštěv v bytech mimo věznice. Dále řeší možnost online komunikace, telefonické komunikace a potřeby zranitelných dětí. Součástí studie je také šetření o existenci programů pro rodiče a děti, jakož i programů pro vězně k získaní rodičovských dovedností.

1.222 Korespondenční hlasování (Dokument PDF, 386 KB)
Autor: Štěpán Pecháček
(studie, 12/2023, 16 str.)
Studie přináší přehled využívání korespondenčního hlasování v evropských zemích. Podrobněji je rozebrána právní úprava zemí sousedících s Českou republikou. Součástí práce je také přehled legislativních iniciativ směřujících k zavedení možnosti korespondenčního hlasování v České republice.

3.279 Možnost odebrání azylu ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 445 KB)
Autor: Magdalena Zachová
(informační podklad, 12/2023, 21 str.)
Tato studie se věnuje tématu odebírání azylu ve vybraných zemích Evropské unie. V první části práce jsou představeny dokumenty, které upravují postavení uprchlíka a také vymezují, za jakých okolností je možné osobě azyl odejmout. Druhá část studie popisuje relevantní právní úpravu ve zvolených státech.

5.429 Zastupování dětí v kolizních případech (Dokument PDF, 511 KB)
Autor: Jindřiška Syllová
(srovnávací studie, 12/2023, 28 str.)
Z komparace vyplývá, že existuje několik systémů zastupování dítěte ve sporech o péči a výchovu a práva na vyjádření dítěte u soudu. Francouzský a belgický systém spočívá v možnosti zastoupení dítěte advokátem, který je k tomu zvlášť vzdělán. Zároveň se trvá na právu vyjádření vůle a přání dítěte, od poměrně raného věku. Systém obsahuje zvláště kvalifikované soudce, kteří se na problematiku specializují; soudce hraje při ochraně dítěte primární roli. Podobně se pokoušejí ke sporům týkajícím se péče o děti přistoupit v Polsku, kde jsou také zvlášť kvalifikované soudy. Německý a rakouský systém se snaží překonat paternalistické zacházení orgánů péče o dítě prostřednictvím zvláštního institutu zástupce (advokáta) dítěte. Tato osoba musí zastupovat jen zájmy dítěte, je vyloučen střet zájmů. Nicméně v Rakousku může být funkce zástupce vykonávána zaměstnancem orgánu péče o dítě, kromě toho nefiguruje ve všech řízeních. Maďarský systém se blíží skandinávskému modelu. Orgán péče o dítě má mimořádnou úlohu při rozhodování o dětech.

1.107 Přehled členů vlád - ministrů a jejich náměstků od listopadu 1989 do října 2023 (Dokument PDF, 2 MB)
Autoři: Eva Dostálová, Petr Dundek, Petr Kolář, Soňa Šteigerová
(studie, 10/2023, 122 str.)
Tato práce podává přehled členů všech vlád působících na území České republiky od listopadu 1989, a to vlád jak federálních, tak republikových. Počínaje vznikem samostatné České republiky, pak tato práce také zahrnuje seznam náměstků jednotlivých ministrů. Práce také obsahuje údaje o období, kdy dotyčná osoba danou funkci vykonávala a její politickou příslušnost (pokud byly údaje dohledatelné).

2.128 Návrh státního rozpočtu na rok 2024 - základní parametry (Dokument PDF, 824 KB)
Autoři: Daša Smetanková, Klára Jankovská
(studie, 10/2023, 25 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2024. První část je věnována shrnutí základních parametrů, výdajovým prioritám vlády a výdajovému rámci. Následuje část věnovaná makroekonomické predikci, ze které návrh rozpočtu při odhadu příjmů vychází. Studie se rovněž věnuje vývoji zadlužení, deficitu a fiskálním cílům vlády. Hlavní část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2024 z několika hledisek např. ve srovnání s rokem 2023. Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

5.428 Dohoda o vině a trestu v kontextu trestných činů znásilnění a domácího násilí (Dokument PDF, 505 KB)
Autoři: Magdalena Zachová, Marta Krausová
(srovnávací studie, 10/2023, 19 str.)
Dohoda o vině a trestu patří mezi instituty, které mají svůj původ v anglosaském právu. Tato práce popisuje, jakým způsobem byla dohoda o vině a trestu včleněna do právních řádů kontinentálního typu ve vybraných evropských státech. Zvláštní pozornost je pak věnována možnosti uzavření této dohody v případě trestného činu znásilnění a domácího násilí.

5.389 Srovnání právní úpravy eutanazie a asistované sebevraždy ve vybraných státech (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Markéta Nováková, Marta Krausová, Gabriela Zukalová, Markéta Slancová, Dominik Malina
(srovnávací studie, 9/2023, 77 str.)
Cílem práce je představit aktuální informace o právní úpravě eutanazie a asistované sebevraždy. Úvodní část práce obsahuje přehled základní judikatury Evropského soudu pro lidská práva v této oblasti. Dále se práce věnuje podrobné analýze právní úpravy v 11 vybraných (většinou evropských) státech. Kromě představení právní úpravy v těchto státech jsou čtenářům poskytnuta i dostupná statistická data o reportovaných případech aktivní eutanazie nebo asistované sebevraždy ve sledovaných zemích. Dále práce představuje srovnání právní úpravy ve vztahu k lékařům a lékařským pracovníkům se zaměřením na jejich možnost odmítnout provést eutanazii nebo asistovat pacientům při ukončování jejich života. Část práce se také věnuje otázce, zda mohou pacienti ze třetích zemí a jejich příbuzní cestovat za účelem ukončení jejich života do zemí, kde je tento postup umožněn. Kromě právní úpravy aktivní eutanazie a asistované sebevraždy práce představuje i přehled právních úprav v zemích EU, kde v rámci trestního zákoníku existují privilegované skutkové podstaty trestných činů zabití na žádost a účast na sebevraždě, při jejichž spáchání hrozí pachatelům nižší trest. Na závěr práce jsou představeny základní informace o právní úpravě aktivní eutanazie či asistované sebevraždy ve všech zbývajících jurisdikcích, které nebyly před tím v rámci práce podrobně představeny.

2.127 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022 - základní parametry (Dokument PDF, 2 MB)
Autor: Klára Jankovská; Daša Smetanková
(studie, 8/2023, 35 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších údajů obsažených v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022. První část je věnována zhodnocení ekonomického vývoje v ČR a v Evropě v roce 2022. Následuje shrnutí základních parametrů hospodaření vlády ČR v roce 2022. Jádro práce se věnuje analýze příjmů a výdajů rozpočtu, a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2022, tak vůči hospodaření v roce 2021. Struktura textu vychází ze struktury návrhu státního závěrečného účtu za rok 2022.

5.427 Průběh a délka přípravného řízení ve vybraných zemích (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Marta Krausová, Kristýna Šopková, Dominik Malina
(srovnávací studie, 8/2023, 40 str.)
Studie srovnává trestní řízení ve vybraných státech. Ze států s kontinentálním právním systémem jde o Německo, Francii, Norsko a Švédsko. Ze států anglosaského (angloamerického) právního systému jde o USA a Spojené království: Anglii a Wales. Studie se zaměřuje na přípravné řízení a jeho průběh. V tomto ohledu mapuje jednotlivé fáze přípravného řízení a procesní úkony, které jsou v jejich průběhu vykonávány. Speciální otázkou, na kterou se studie zaměřuje, je existence lhůt pro trvání přípravného řízení a dále jeho skutečná délka. Pokud má daný stát taková data dostupná, studie tato data uvádí a v závěrečné tabulce se pokouší o jejich srovnání (ačkoli vzhledem k odlišnosti trestněprávních systémů je jakékoli srovnávání komplikované).

3.271 Důkazní použití informací získaných zpravodajskými službami (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Magdalena Zachová
(studie, 6/2023, 37 str.)
Studie je srovnáním používání informací získaných zpravodajskými službami pro účely přípravy, vyšetřování a trestního stíhání osob. Všechny podrobněji analyzované státy rozlišují mezi zpravodajskými funkcemi a funkcemi, které slouží k prověřování popř. k vyšetřování a stíhání osob. Analyzované státy mají v zákoně stanovenu formu spolupráce mezi zpravodajskými službami a policejními orgány. Tato forma spolupráce umožňuje přinejmenším předání informací mezi zpravodajskými službami a policejními orgány nebo dalšími orgány provádějícími trestní řízení.

5.426 Legální definice domácího násilí a speciální zákony o domácím násilí v evropských zemích (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Marta Krausová, Markéta Nováková, Vojtěch Bíba
(studie, 6/2023, 20 str.)
Práce se zabývá otázkou, které evropské státy definují ve své legislativě domácí násilí a komplexně ho upravují. U států, které mají takové zákony, se pak zabývá jejich obsahem a tím, do jakých oblastí práva zasahují, a srovnává v nich obsažené definice domácího násilí. Práce též řeší mezinárodně právní kontext domácího násilí (Istanbulská úmluva) a chystanou úpravu na úrovni EU.

5.419 Zaměstnávání zdravotně postižených osob v zemích EU a koncept sociálního podnikání (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Klára Jankovská
(studie, 5/2023, 32 str.)
Problematikou zaměstnávání zdravotně postižených osob se zabývá jak Evropská unie, tak jednotlivé členské státy. Každý stát však definuje osoby zdravotně postižené (OZP) jinak, stejně jako těmto osobám poskytuje jiné podmínky, co se týče jejich zaměstnávání. Většina států má stanovenou kvótu pro zaměstnávání OZP, která se často dá nahradit i jiným způsobem. Tento text přináší stručný přehled kvót pro zaměstnávání OZP a případně jejich ekvivalentů, výčet a definice specializovaných podniků pro OZP v jednotlivých státech a podrobnější případové studie pěti členských států.

5.424 Důchodové systémy v zemích EU (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Tereza Krček, Daša Smetanková
(srovnávací studie, 3/2023, 74 str.)
Studie se věnuje analýze důchodových systému v zemích EU. V úvodu jsou představeny teoretické koncepty, modely a jednotlivé prvky důchodových systémů posilující jejich udržitelnost. Studie obsahuje podrobný popis důchodových systému v pěti členských státech EU. Vybrané byly různorodé systémy, jež reprezentují různé formy nastavení: Slovensko, Německo, Dánsko, Švédsko a Irsko. Slovensko v roce 2004 zavedlo klasický třípilířový systém, jež je pravidelně upravován. Od roku 2023 opět zavedeno propojení důchodového věku se střední délkou života. Německý veřejný pilíř obsahuje dva instituty podporující udržitelnost – faktor udržitelnosti a rezervu udržitelnosti. Dánsko je příkladem země, kde je důchodová dávka téměř stejná pro všechny a velkou roli hraje zaměstnanecké či soukromé připojištění. Podobně významnou roli hraje zaměstnanecký důchod také ve Švédsku. V Irsku je státní důchod nízký a závisí na počtu odvedených příspěvků do systému, a ne na jejich výši.

5.425 Veřejné práce v rámci sociálních dávek poskytovaných nezaměstnaným (Dokument PDF, 466 KB)
Autor: Jindřiška Syllová
(srovnávací studie, 3/2023, 25 str.)
Dávky v nezaměstnanosti a podpora v hmotné nouzi jsou dávky, které mohou být podmíněny řadou výkonů osoby, která se o ně uchází. Součástí těchto výkonů jsou i aktivizační výkony. V rámci aktivizačních výkonů je možno stanovit i povinnost účastnit se veřejných prací. Studie srovnává sociální systémy a postavení veřejných prací v nich. Povinnost veřejných prací musí splňovat - kromě toho, že osoba musí být schopná pracovat - řadu nároků, které vyplývají z dodržování základních práv.

5.420 Restorativní justice v zahraniční právní úpravě (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Marta Krausová, Magdalena Zachová, Andrej Polák
(srovnávací studie, 2/2023, 71 str.)
Studie představuje pojem restorativní justice a zkoumá zakotvení principů restorativní justice zejména v trestněprávních předpisech vybraných států. Pozornost je věnovávána také tématu mediace a právům obětí trestných činů.

5.421 Právní úprava řešení problematiky chátrajících neobydlených staveb - instituty stavebního práva, přestupky, vyvlastnění a památková péče (Dokument PDF, 0 MB)
Autoři: Marta Krausová, Markéta Nováková, Magdalena Zachová
(srovnávací studie, 12/2022, 19 str.)
Práce se zabývá instituty, kterými je možné řešit chátrající neobydlené stavby, a to jak v rámci stavebního práva, tak v rámci památkové péče, případně i nástroji z dalších právních oblastí. Jsou rozebrány čtyři státy: Francie, Německo, Polsko a Rakousko.

5.422 Náhradní mateřství se zaměřením na právní úpravu hrazení nákladů spojených s náhradním mateřstvím a právní úpravu a důsledky přeshraničního objednání dítěte (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Markéta Nováková
(srovnávací studie, 12/2022, 27 str.)
Tato práce se věnuje popisu situace ve vybraných evropských jurisdikcích, které disponují právní úpravou umožňující realizaci náhradního mateřství, nebo tuto právní úpravu připravují a proces přijetí legislativy je již v pokročilé fázi. Mezi zkoumané jurisdikce byla na základě těchto kritérií vybrána Belgie, Dánsko, Irsko, Kypr, Nizozemsko, Řecko a Spojené království. Cílem této práce je odpovědět na otázky, jakým způsobem jsou v těchto jurisdikcích hrazeny náklady spojené s náhradním mateřstvím a jaká je úprava přeshraniční "objednávky" náhradního mateřství.

5.423 Opatření na úsporu energií - opatření vlád členských států EU na podporu úspor energií domácností, podnikatelů i veřejné správy (Dokument PDF, 579 KB)
Autoři: Tereza Krček, Daša Smetanková
(srovnávací studie, 12/2022, 22 str.)
Srovnávací studie se věnuje analýze opatření na úspory energií ve vybraných členských státech EU, jež začaly vlády přijímat v reakci na rostoucí ceny energií akcelerované válkou na Ukrajině. Studie vychází primárně z informací získaných v rámci dotazníkového šetření připraveného Economic Governance Support Unit Evropského parlamentu, parlamentní dimenzí českého předsednictví v Radě EU a vědeckými službami národních parlamentů. Studie srovnává opatření v 9 členských zemích (Finsko, Lucembursko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Švédsko).

5.418 Srovnání postupů pro výběr členů dohledových orgánů veřejnoprávních televizí - se zaměřením na výběr členů orgánu, jejich odvolávání a soudní přezkum (Dokument PDF, 2 MB)
Autoři: Marta Krausová, Markéta Nováková
(informační podklad, 11/2022, 86 str.)
Cílem této práce je popsat, jakým způsobem jsou nominováni, voleni či jmenováni členové dozorčích (kontrolních) orgánů veřejnoprávních televizí ve vybraných evropských zemích. Zároveň práce poskytuje analýzu celkové struktury orgánů zkoumaných veřejnoprávních televizí, včetně způsobu výběru členů výkonných orgánů a jejich vztahu k dozorčímu orgánu. Dále se práce zabývá popisem podmínek, které musejí kandidáti splňovat pro výkon funkce v orgánech, včetně pravidel upravujících střet zájmů nebo neslučitelnost funkcí, délkou trvaní mandátu členů orgánů nebo podmínkami odvolávání a jeho případného soudního přezkumu. Práce je rozdělena do tří částí. V první jsou představena doporučení Rady Evropy k danému tématu, druhá část obsahuje stručné shrnutí regulace v 18 vybraných evropských zemích a v třetí části je do hloubky představena právní úprava v pěti vybraných zemích (Finsko, Francie, Německo, Polsko a Spojené království).

2.126 Návrh státního rozpočtu na rok 2023 – základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Klára Jankovská, Daša Smetanková
(studie, 10/2022, 26 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2023. První část je věnována shrnutí základních parametrů, výdajovým prioritám vlády a výdajovému rámci. Následuje část věnovaná makroekonomické predikci, ze které návrh rozpočtu při odhadu příjmů vychází. Studie se rovněž věnuje vývoji zadlužení, deficitu a fiskálním cílům vlády. Hlavní část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2023 z několika hledisek např. ve srovnání s rokem 2022. Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

5.417 Regulace přístupu mladistvých k energetickým a slazeným nápojům ve vybraných zemích (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Markéta Nováková
(srovnávací studie, 10/2022, 38 str.)
Cílem práce bylo zmapovat, zda ve vybraných státech existuje regulace přístupu k energetickým nápojům potažmo slazeným nápojům obecně ve vztahu k mladistvým. Vybranými státy byly Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Spojené království a Švédsko. Předmětem studie bylo dále i zhodnocení možné regulace přístupu k energetickým nápojům z hlediska práva EU.

2.125 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021 - základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Klára Jankovská, Daša Smetanková
(studie, 9/2022, 36 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších údajů obsažených v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021. První část je věnována zhodnocení ekonomického vývoje v ČR a v Evropě v roce 2021. Následuje shrnutí základních parametrů hospodaření vlády ČR v roce 2021. Jádro práce se věnuje analýze příjmů a výdajů rozpočtu, a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2021, tak vůči hospodaření v roce 2020. Struktura textu vychází ze struktury návrhu státního závěrečného účtu za rok 2021.

5.416 Reformy funkcí rad médií veřejné služby ve státech střední a východní Evropy a jejich srovnání se západoevropskými modely (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Jindřiška Syllová
(informační podklad, 9/2022, 26 str.)
Omezení funkcí mediálních rad médií veřejné služby je jedním z nástrojů, jak bránit politizaci médií veřejné služby. Dalšími z nástrojů je omezení politických nominací do rad médií, rozptýlení pravomocí mezi více orgánů kontrolujících média a rovněž kontrola politizace ze strany soudů. Studie popisuje, které nástroje depolitizace používají státy střední a východní Evropy.

3.268 Regulace soukromého bezpečnostního sektoru (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Magdalena Zachová
(srovnávací studie, 8/2022, 31 str.)
Studie nastiňuje, jakým způsobem je právně regulován soukromý bezpečnostní sektor ve vybraných evropských státech. V práci jsou představeny relevantní právní předpisy, které upravují činnosti prováděné bezpečnostními agenturami a aktivity soukromých detektivů. Studie popisuje podmínky provozování soukromé bezpečnostní činnosti a konkrétní požadavky, jež jsou kladeny na bezpečnostní pracovníky.

5.413 Rozhodnutí soudů o opatřeních během pandemie - analýza a tabulka soudních rozhodnutí (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Jindřiška Syllová
(studie, 8/2022, 26)
Práce zpracovává rozhodnutí českých soudů přijatá v souvislosti s pandemií covid-19. Ukazuje vývoj judikatury od počátečního odmítání návrhů až k soudnímu aktivismu, kdy některé soudy samy posuzovaly přiměřenost technických pandemických opatření. Vývoj judikatury nakonec došel k tomu, že posouzení přiměřenosti je věcí odborných tvůrců opatření, ale že je nutné plné odůvodnění přijatých opatření, aby tato mohla být soudně přezkoumána, jak je to v právním státě nezbytné.

5.415 Gender pay gap v EU a v České republice (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Tereza Krček
(srovnávací studie, 8/2022, 25 str.)
Krátká studie se zabývá přehledem statistik, které ukazují na rozdíly v odměňování žen a mužů (gender pay gap), včetně neupraveného rozdílu v odměňování žen a mužů používaného ke sledování nerovnováhy v příjmech mezi muži a ženami. Odpovídá na otázku, proč ženy vydělávají méně než muži. Zabývá se diskriminací v odměňování, nerovnostmi, kterým ženy čelí v přístupu k práci, přijímání do pracovního poměru více než muži. Studie se zaměřuje na Evropskou unii a na Českou republiku.

2.124 Zdanění v zemích EU s přihlédnutím k České republice (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Tereza Krček, Daša Smetanková
(studie, 7/2022, 23 str.)
Studie pojednává o zdanění fyzických a právnických osob v členských státech EU. Blíže se zaměřuje na Českou republiku, kterou porovnává s ostatními členskými státy. Studie si klade za cíl zjistit, zda je zdanění v České republice nastaveno optimálně, a přinést potřebná doporučení pro zlepšení, která se zakládají na expertních studiích.

5.404 Skutková podstata znásilnění v právních řádech států, kde je znásilnění definováno na základě absence souhlasu (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Marta Krausová, Magdalena Zachová
(studie, 6/2022, 52 str.)
Práce rozebírá skutkové podstaty znásilnění v evropských státech, kde je definice znásilnění založena na základě absence souhlasu (Belgie, Dánsko, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Řecko, Slovinsko, Spojené království, Švédsko), včetně dvou států, u kterých lze přijetí takové definice v brzké době očekávat (Slovensko, Španělsko). Práce obsahuje překlady definic znásilnění z trestních zákoníků a u některých států též kontext jejich přijetí a aplikaci v praxi. Kromě toho práce představuje také závaznou definici znásilnění uvedenou v Istanbulské úmluvě, relevantní judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a Modelový zákon o znásilnění (Rada OSN pro lidská práva).

5.414 Opatření ke zmírnění dopadů rostoucích cen energií (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Tereza Krček, Daša Smetanková
(informační podklad, 4/2022, 42 str.)
Studie se věnuje opatřením vybraných členských států, jež mají za cíl zmírnit dopady rostoucích cen energií na konečné spotřebitele. Ceny energií začaly růst ve druhé polovině roku 2021. Již tehdy vlády jednotlivých států začaly přijímat opatření na zmírnění růstu cen energií pro konečné spotřebitele. Již tehdy vyzvala také Evropská komise členské státy k tomu, aby se snažily svým občanům pomoci zvládnout zvyšující se ceny energií. Každá vláda se s růstem cen vypořádala jinak. Je možné vysledovat 3 formy podpory: regulaci ceny, snížení daní, sociální podporu (cílená nebo plošná).

1.252 Jednání se vzdáleným přístupem ve výborech evropských parlamentů a jeho možnosti v běžném provozu (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Jindřiška Syllová
(studie, 3/2022, 24 str.)
Studie se zabývá procedurami, které byly zavedeny v evropských parlamentech a které umožňují vzdálený přístup poslanců k jednání výborů. Většina parlamentů za tímto účelem změnila jednací řád, podrobnosti může stanovit některý z orgánů parlamentu. V praxi většina států vzdálený přístup používala, a to včetně vzdáleného hlasování.

2.106 Daňová asignace jako nástroj na financování neziskového sektoru (Dokument PDF, 945 KB)
Autoři: Daša Smetanková, Tereza Krček
(studie, 2/2022, 25 str.)
Daňová asignace je jeden ze způsobů financování neziskového sektoru, jenž byl prvotně zaveden v zemích jižní Evropy jako způsob financování katolické církve. Jako forma financování neziskového sektoru byl zaveden a zpopularizován až v zemích střední a východní Evropy, a to v době kdy se v těchto zemích začínal neziskový sektor teprve rozvíjet. V předložené práci je daňová asignace analyzována jako jeden ze způsobů státní podpory financování neziskového sektoru a ve vztahu k dalším: dotace a daňové zvýhodnění darů. Rovněž jsou analyzovány ekonomické dopady daňové asignace a také výhody a nevýhody jejího zavedení. V poslední části práce přináší přehled a komparaci modelů daňové asignace v jednotlivých zemích kde byla zavedena a také příklad Rakouska, kde daňová asignace zavedena není, ale existuje tam církevní daň, jež může být zaměňována s asignací.

2.123 Nový návrh státního rozpočtu na rok 2022 (únor 2022) - základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Tereza Krček, Daša Smetanková
(studie, 2/2022, 19 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022 a srovnává je s původním návrhem SR 2022 představeném v říjnu 2021. První část je věnována shrnutí základních parametrů a výdajovým prioritám vlády. Následuje část věnovaná makroekonomické predikci, ze které návrh rozpočtu při odhadu příjmů vychází. Studie se rovněž věnuje vývoji zadlužení a deficitu. Hlavní část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2022 ve srovnání s původním návrhem 2022 (říjen 2021). Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

5.412 Právní úprava povinného očkování ve státech EU - komparace států EU a Spojeného království, současný stav (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Jindřiška Syllová
(srovnávací studie, 12/2021, 25 str.)
Studie obsahuje právní úpravy států, které zavedly nebo právě zavádějí povinné očkování proti covidu-19. Obsahuje podrobné zpracování zejména francouzské, německé, rakouské a lotyšské regulace. Studie dochází k tomu, že většina států usiluje o to, aby vakcinace byla podmínkou pro přístup do zaměstnání.

1.251 Úprava volební kampaně ve vztahu k využívání veřejných prostředků (Dokument PDF, 972 KB)
Autor: Štěpán Pecháček
(studie, 11/2021, 15 str.)
Práce se zabývá problematikou zneužívání veřejných prostředků ve volební kampani. Rozebírá příslušné právní úpravy ve vybraných zemích a přináší také příklady konkrétního zneužívání veřejných prostředků. Součástí práce je i přehled standardů nastavených mezinárodními organizacemi, zejména OBSE a Radou Evropy.

2.122 Návrh státního rozpočtu na rok 2022 - základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Klára Jankovská
(studie, 11/2021, 26 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022. První část je věnována shrnutí základních parametrů, výdajovým prioritám vlády a výdajovému rámci. Následuje část věnovaná makroekonomické predikci, ze které návrh rozpočtu při odhadu příjmů vychází. Studie se rovněž věnuje vývoji zadlužení, deficitu a fiskálním cílům vlády. Hlavní část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2022 z několika hledisek např. ve srovnání s rokem 2021. Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

5.410 Srovnání způsobů určování výše náhrady nemajetkové újmy za nezákonné zbavení svobody, nezákonné trestní stíhání a neúměrně dlouhé trestní řízení v zemích EU (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Marta Krausová, Markéta Nováková, Magdalena Zachová, Martin Tefr
(studie, 11/2021, 54 str.)
Práce představuje srovnání právních úprav ve vybraných členských státech EU ohledně způsobu určení výše náhrady nemajetkové újmy od státu, přičemž se zaměřuje na náhradu nemajetkové újmy za: 1) neoprávněné zbavení svobody (např. uvalením vazby, zadržením apod., nikoli z důvodu uložení trestu odnětí svobody), 2) nezákonné trestní stíhání a 3) nepřiměřenou délku trestního stíhání. Cílem bylo vyhledat zahraniční právní úpravy, které obsahují konkrétní, nikoli jen obecná pravidla pro určení výše náhrady nemajetkové újmy, například pomocí stanovení pevných hranic výše náhrady, maximálních limitů aj.

5.411 Způsoby financování veřejnoprávních médií (Dokument PDF, 919 KB)
Autor: Klára Jankovská
(studie, 10/2021, 28 str.)
Financování veřejnoprávních médií je otázkou jak na celoevropské, tak na národní úrovni. Jednotlivé evropské státy si, s ohledem na existující dokumenty na nadnárodní úrovni, samy volí systém financování své veřejnoprávní televize a rozhlasu. Veřejnoprávní média mohou být financována výhradně z veřejných prostředků, které jsou buď vybírány různými způsoby v podobě poplatků či jsou uvolněny ze státního rozpočtu. Mohou ovšem mít i jiné zdroje příjmů, například reklamu. Tento text přináší přehled přístupů jednotlivých členských států EU a Velké Británie v otázce financování veřejnoprávních médií.

2.121 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 - základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Klára Jankovská
(studie, 8/2021, 34 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších údajů obsažených v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020. První část je věnována zhodnocení ekonomického vývoje v ČR a v Evropě v roce 2020. Následuje shrnutí základních parametrů hospodaření vlády ČR v roce 2020. Jádro práce se věnuje analýze příjmů a výdajů rozpočtu, a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2020, tak vůči hospodaření v roce 2019. Struktura textu vychází ze struktury návrhu státního závěrečného účtu za rok 2020.

3.264 Zahraniční bojovníci (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Magdalena Zachová
(studie, 7/2021, 29 str.)
Práce se zabývá tématem zahraničních bojovníků. V první kapitole jsou představeny pojmy „zahraniční bojovník“ a „zahraniční teroristický bojovník“ a také vybrané právní dokumenty a předpisy, které se dané problematiky týkají. Druhá kapitola nastiňuje způsoby, jakými se jednotlivé státy vypořádávají s hrozbami, jež zahraniční bojovníci představují. Zkoumané státy většinou přistupují ke kombinaci preventivních a represivních opatření, k nimž patří nejen např. odebrání občanství a zákaz vycestování do zahraničí, ale také nabídka psychologické podpory a různých programů, které mohou ulehčit navrátivším se zahraničním bojovníkům reintegraci do společnosti.

5.408 On-line volby orgánů advokátních komor v zemích EU (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Marta Krausová, Markéta Nováková, Jakub Charvát, Pavel Kokeš
(studie, 7/2021, 42 str.)
Práce představuje přehled právní úpravy voleb do orgánů advokátních komor v zemích Evropské unie se zaměřením na to, jakým způsobem jsou organizovány volby a samotné hlasování a zda je umožněno volit členy orgánů komory za pomoci on-line prostředků. Práce se zaměřuje pouze na volby do orgánů, které mají řídicí funkci ve vztahu k vnitřním a vnějším záležitostem komory a mohou za komoru jednat. Kromě způsobu pořádání voleb práce přináší i stručný popis struktury jednotlivých advokátních komor a jejich orgánů ve zkoumaných zemích, což by mělo čtenářům umožnit pochopit hierarchické vztahy orgánů v rámci zkoumaných komor.

5.409 Vznik právního rámce pro jednotný trh s daty - současný stav, zamýšlené cíle a prostředky k jejich dosažení (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Miroslav Jakab, Adam Bouhetal
(studie, 7/2021, 23 str.)
Se stále rostoucím významem informačních technologií v evropské i světové ekonomice roste i význam dat, která jsou těmito technologiemi generována, sbírána, předávána a jinak zpracovávána. Zatímco unijní strategické dokumenty i legislativa reagovaly na fenomény spojené s daty již od konce 20. století, v posledních letech se data stávají jedním z explicitních cílů unijních politik. Tato práce stručně popisuje vývoj unijních politik souvisejících s daty, hodnotí význam dat pro vnitřní trh a překážky jejich volného pohybu, shrnuje současnou relevantní úpravu na tomto poli a popisuje budoucí plány Komise.

4.028 Analýza produkce a nakládání s bioodpady a související legislativy ve vybraných evropských zemích (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Tomáš Brandejský, Jan Vlna
(studie, 5/2021, 33 str.)
Tato studie obsahuje informace o produkci a nakládání s bioodpady ve vybraných evropských zemích (Belgie, Německo, Rakousko, Slovinsko a Švédsko), a také informace o související legislativě. Studie je zaměřena na třídění bioodpadu, jeho kompostování a následnou aplikaci kompostu na zemědělskou půdu. Studie obsahuje také statistická data, infografiku a citace právních předpisů.

5.406 Právní úprava mikromobility ve vybraných evropských státech (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Tomáš Brandejský
(studie, 5/2021, 23 str.)
V této práci je rozebrána právní úprava provozu dopravních prostředků mikromobility (zejm. elektrokol, e-koloběžek a e-skateboardů) v některých evropských státech. Jsou zde popsána dopravní pravidla, technické požadavky, povinná výbava, pojištění odpovědnosti a pravomoc obcí, jakož i nejasnosti a nedostatky současné legislativy.

5.407 Regulace taxislužby a služeb poskytovaných společností Uber (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Magdalena Zachová
(studie, 5/2021, 24 str.)
Tato studie se zabývá právní regulací taxislužby a služeb poskytovaných společností Uber. První kapitola se soustředí na právní předpisy EU, které upravují služby informační společnosti a služby v oblasti dopravy, a zmiňuje rozdíly mezi těmito službami. V této kapitole jsou popsána i rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie týkající se společnosti Uber. Druhá kapitola přináší přehled právních předpisů a relevantních soudních rozhodnutí vybraných států EU.

1.250 Použití elektronických zařízení při projevech v parlamentu a zásady slušného chování s tím spojené - ve vybraných parlamentech EU a Severní Ameriky (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Petr Pecháček, Jan Pavlínek, Jindřiška Syllová
(studie, 4/2021, 35 str.)
Tato studie zkoumá současnou teorii a praxi parlamentních komor vybraných evropských a severoamerických zemí, co se týče použití elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, notebooky, tablety aj., na parlamentních jednáních. Konkrétně se věnuje čtyřem tématům v této oblasti: možnostem použití elektronických zařízení během plenárních schůzí, možnostem z těchto zařízení číst projevy, dále otázce poskytování služebních zařízení kancelářemi jednotlivých parlamentů a také tomu, jak v současné době vybrané parlamentní komory přistupují k problematice distančních jednání a účasti na jednání komor, v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19.

2.120 Podpora podnikatelů v souvislosti s pandemií covid-19 (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Tereza Krček, Daša Smetanková
(studie, 3/2021, 25 str.)
Studie se zabývá programy určenými na přímou podporu podnikatelům (kompenzace) v souvislosti s omezením jejich činnosti v důsledku koronavirové pandemie, které byly připravené na celorepublikové (vládní resp. spolkové) úrovni. Srovnávaná je pomoc podnikatelům v Rakousku, Německu a České republice. Zaměřuje se na přímou podporu malým a středním podnikatelům, ať už určenou přímo na fixní náklady (Rakousko nebo Německo, v ČR zejména sektorové programy), nebo univerzálním plošným příspěvkem (Česká republika).

5.405 Regulace dovozu zboží pocházejícího z nucené práce (Dokument PDF, 0 MB)
Autor: Magdalena Zachová
(studie, 2/2021, 15 str.)
Práce se zabývá regulací dovozu zboží pocházejícího z nucené práce. Zvláštní pozornost je věnována aktuální situaci Ujgurů v ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. V první kapitole je nastíněn evropský rámec. Podle Evropského parlamentu by měla nová legislativa EU zahrnovat zákaz uvádění zboží pocházejícího z nucené práce na unijní trh. Druhá kapitola se soustředí na přístupy vybraných evropských států a na nástroje, které mohou přispět k tomu, aby k porušování zákazu nucené práce nedocházelo. Ve třetí kapitole jsou představeny některá opatření a zákony přijaté v Kanadě a v USA.

5.399 Distanční vzdělávání a digitální kompetence v době koronavirové krize (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Jan Vlna
(studie, 1/2021, 14 str.)
Studie se věnuje tématu distančního online vzdělávání a digitálních kompetencí, které se s ohledem na přerušení prezenční výuky na školách v době koronavirové krize stalo celosvětově velmi aktuálním. První teoretická část se věnuje formám a výzvám spojeným s online distanční výukou a předkládá možné nástroje podpory této formy vzdělávání. Dále definuje digitální kompetence a její ukotvení v kontextu evropské politiky a praxe na školách. Druhá část studie přináší zhodnocení zkušeností s distanční online výukou v době uzavření škol na jaře 2020 z důvodu koronavirové krize, a to ve vybraných zemích: Česká republika, Finsko, Rakousko a Velká Británie.

1 2 3 4 5 >>
ISP (příhlásit)