Studie

ISSN 2533-4131

 

5.424 Důchodové systémy v zemích EU (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Tereza Krček, Daša Smetanková
(srovnávací studie, 3/2023, 74 str.)
Studie se věnuje analýze důchodových systému v zemích EU. V úvodu jsou představeny teoretické koncepty, modely a jednotlivé prvky důchodových systémů posilující jejich udržitelnost. Studie obsahuje podrobný popis důchodových systému v pěti členských státech EU. Vybrané byly různorodé systémy, jež reprezentují různé formy nastavení: Slovensko, Německo, Dánsko, Švédsko a Irsko. Slovensko v roce 2004 zavedlo klasický třípilířový systém, jež je pravidelně upravován. Od roku 2023 opět zavedeno propojení důchodového věku se střední délkou života. Německý veřejný pilíř obsahuje dva instituty podporující udržitelnost – faktor udržitelnosti a rezervu udržitelnosti. Dánsko je příkladem země, kde je důchodová dávka téměř stejná pro všechny a velkou roli hraje zaměstnanecké či soukromé připojištění. Podobně významnou roli hraje zaměstnanecký důchod také ve Švédsku. V Irsku je státní důchod nízký a závisí na počtu odvedených příspěvků do systému, a ne na jejich výši.

5.425 Veřejné práce v rámci sociálních dávek poskytovaných nezaměstnaným (Dokument PDF, 466 KB)
Autor: Jindřiška Syllová
(srovnávací studie, 3/2023, 25 str.)
Dávky v nezaměstnanosti a podpora v hmotné nouzi jsou dávky, které mohou být podmíněny řadou výkonů osoby, která se o ně uchází. Součástí těchto výkonů jsou i aktivizační výkony. V rámci aktivizačních výkonů je možno stanovit i povinnost účastnit se veřejných prací. Studie srovnává sociální systémy a postavení veřejných prací v nich. Povinnost veřejných prací musí splňovat - kromě toho, že osoba musí být schopná pracovat - řadu nároků, které vyplývají z dodržování základních práv.

5.420 Restorativní justice v zahraniční právní úpravě (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Marta Krausová, Magdalena Zachová, Andrej Polák
(srovnávací studie, 2/2023, 71 str.)
Studie představuje pojem restorativní justice a zkoumá zakotvení principů restorativní justice zejména v trestněprávních předpisech vybraných států. Pozornost je věnovávána také tématu mediace a právům obětí trestných činů.

5.421 Právní úprava řešení problematiky chátrajících neobydlených staveb - instituty stavebního práva, přestupky, vyvlastnění a památková péče (Dokument PDF, 0 MB)
Autoři: Marta Krausová, Markéta Nováková, Magdalena Zachová
(srovnávací studie, 12/2022, 19 str.)
Práce se zabývá instituty, kterými je možné řešit chátrající neobydlené stavby, a to jak v rámci stavebního práva, tak v rámci památkové péče, případně i nástroji z dalších právních oblastí. Jsou rozebrány čtyři státy: Francie, Německo, Polsko a Rakousko.

5.422 Náhradní mateřství se zaměřením na právní úpravu hrazení nákladů spojených s náhradním mateřstvím a právní úpravu a důsledky přeshraničního objednání dítěte (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Markéta Nováková
(srovnávací studie, 12/2022, 27 str.)
Tato práce se věnuje popisu situace ve vybraných evropských jurisdikcích, které disponují právní úpravou umožňující realizaci náhradního mateřství, nebo tuto právní úpravu připravují a proces přijetí legislativy je již v pokročilé fázi. Mezi zkoumané jurisdikce byla na základě těchto kritérií vybrána Belgie, Dánsko, Irsko, Kypr, Nizozemsko, Řecko a Spojené království. Cílem této práce je odpovědět na otázky, jakým způsobem jsou v těchto jurisdikcích hrazeny náklady spojené s náhradním mateřstvím a jaká je úprava přeshraniční "objednávky" náhradního mateřství.

5.423 Opatření na úsporu energií - opatření vlád členských států EU na podporu úspor energií domácností, podnikatelů i veřejné správy (Dokument PDF, 579 KB)
Autoři: Tereza Krček, Daša Smetanková
(srovnávací studie, 12/2022, 22 str.)
Srovnávací studie se věnuje analýze opatření na úspory energií ve vybraných členských státech EU, jež začaly vlády přijímat v reakci na rostoucí ceny energií akcelerované válkou na Ukrajině. Studie vychází primárně z informací získaných v rámci dotazníkového šetření připraveného Economic Governance Support Unit Evropského parlamentu, parlamentní dimenzí českého předsednictví v Radě EU a vědeckými službami národních parlamentů. Studie srovnává opatření v 9 členských zemích (Finsko, Lucembursko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Švédsko).

5.418 Srovnání postupů pro výběr členů dohledových orgánů veřejnoprávních televizí - se zaměřením na výběr členů orgánu, jejich odvolávání a soudní přezkum (Dokument PDF, 2 MB)
Autoři: Marta Krausová, Markéta Nováková
(informační podklad, 11/2022, 86 str.)
Cílem této práce je popsat, jakým způsobem jsou nominováni, voleni či jmenováni členové dozorčích (kontrolních) orgánů veřejnoprávních televizí ve vybraných evropských zemích. Zároveň práce poskytuje analýzu celkové struktury orgánů zkoumaných veřejnoprávních televizí, včetně způsobu výběru členů výkonných orgánů a jejich vztahu k dozorčímu orgánu. Dále se práce zabývá popisem podmínek, které musejí kandidáti splňovat pro výkon funkce v orgánech, včetně pravidel upravujících střet zájmů nebo neslučitelnost funkcí, délkou trvaní mandátu členů orgánů nebo podmínkami odvolávání a jeho případného soudního přezkumu. Práce je rozdělena do tří částí. V první jsou představena doporučení Rady Evropy k danému tématu, druhá část obsahuje stručné shrnutí regulace v 18 vybraných evropských zemích a v třetí části je do hloubky představena právní úprava v pěti vybraných zemích (Finsko, Francie, Německo, Polsko a Spojené království).

2.126 Návrh státního rozpočtu na rok 2023 – základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Klára Jankovská, Daša Smetanková
(studie, 10/2022, 26 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2023. První část je věnována shrnutí základních parametrů, výdajovým prioritám vlády a výdajovému rámci. Následuje část věnovaná makroekonomické predikci, ze které návrh rozpočtu při odhadu příjmů vychází. Studie se rovněž věnuje vývoji zadlužení, deficitu a fiskálním cílům vlády. Hlavní část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2023 z několika hledisek např. ve srovnání s rokem 2022. Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

5.417 Regulace přístupu mladistvých k energetickým a slazeným nápojům ve vybraných zemích (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Markéta Nováková
(srovnávací studie, 10/2022, 38 str.)
Cílem práce bylo zmapovat, zda ve vybraných státech existuje regulace přístupu k energetickým nápojům potažmo slazeným nápojům obecně ve vztahu k mladistvým. Vybranými státy byly Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Spojené království a Švédsko. Předmětem studie bylo dále i zhodnocení možné regulace přístupu k energetickým nápojům z hlediska práva EU.

2.125 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021 - základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Klára Jankovská, Daša Smetanková
(studie, 9/2022, 36 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších údajů obsažených v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021. První část je věnována zhodnocení ekonomického vývoje v ČR a v Evropě v roce 2021. Následuje shrnutí základních parametrů hospodaření vlády ČR v roce 2021. Jádro práce se věnuje analýze příjmů a výdajů rozpočtu, a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2021, tak vůči hospodaření v roce 2020. Struktura textu vychází ze struktury návrhu státního závěrečného účtu za rok 2021.

5.416 Reformy funkcí rad médií veřejné služby ve státech střední a východní Evropy a jejich srovnání se západoevropskými modely (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Jindřiška Syllová
(informační podklad, 9/2022, 26 str.)
Omezení funkcí mediálních rad médií veřejné služby je jedním z nástrojů, jak bránit politizaci médií veřejné služby. Dalšími z nástrojů je omezení politických nominací do rad médií, rozptýlení pravomocí mezi více orgánů kontrolujících média a rovněž kontrola politizace ze strany soudů. Studie popisuje, které nástroje depolitizace používají státy střední a východní Evropy.

5.419 Zaměstnávání zdravotně postižených osob v zemích EU (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Klára Jankovská
(studie, 9/2022, 27 str.)
Problematikou zaměstnávání zdravotně postižených osob se zabývá jak Evropská unie, tak jednotlivé členské státy. Každý stát však definuje osoby zdravotně postižené (OZP) jinak, stejně jako těmto osobám poskytuje jiné podmínky, co se týče jejich zaměstnávání. Většina států má stanovenou kvótu pro zaměstnávání OZP, která se často dá nahradit i jiným způsobem. Tento text přináší stručný přehled kvót pro zaměstnávání OZP a případně jejich ekvivalentů, výčet a definice specializovaných podniků pro OZP v jednotlivých státech a podrobnější případové studie pěti členských států.

3.268 Regulace soukromého bezpečnostního sektoru (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Magdalena Zachová
(srovnávací studie, 8/2022, 31 str.)
Studie nastiňuje, jakým způsobem je právně regulován soukromý bezpečnostní sektor ve vybraných evropských státech. V práci jsou představeny relevantní právní předpisy, které upravují činnosti prováděné bezpečnostními agenturami a aktivity soukromých detektivů. Studie popisuje podmínky provozování soukromé bezpečnostní činnosti a konkrétní požadavky, jež jsou kladeny na bezpečnostní pracovníky.

5.413 Rozhodnutí soudů o opatřeních během pandemie - analýza a tabulka soudních rozhodnutí (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Jindřiška Syllová
(studie, 8/2022, 26)
Práce zpracovává rozhodnutí českých soudů přijatá v souvislosti s pandemií covid-19. Ukazuje vývoj judikatury od počátečního odmítání návrhů až k soudnímu aktivismu, kdy některé soudy samy posuzovaly přiměřenost technických pandemických opatření. Vývoj judikatury nakonec došel k tomu, že posouzení přiměřenosti je věcí odborných tvůrců opatření, ale že je nutné plné odůvodnění přijatých opatření, aby tato mohla být soudně přezkoumána, jak je to v právním státě nezbytné.

5.415 Gender pay gap v EU a v České republice (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Tereza Krček
(srovnávací studie, 8/2022, 25 str.)
Krátká studie se zabývá přehledem statistik, které ukazují na rozdíly v odměňování žen a mužů (gender pay gap), včetně neupraveného rozdílu v odměňování žen a mužů používaného ke sledování nerovnováhy v příjmech mezi muži a ženami. Odpovídá na otázku, proč ženy vydělávají méně než muži. Zabývá se diskriminací v odměňování, nerovnostmi, kterým ženy čelí v přístupu k práci, přijímání do pracovního poměru více než muži. Studie se zaměřuje na Evropskou unii a na Českou republiku.

2.124 Zdanění v zemích EU s přihlédnutím k České republice (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Tereza Krček, Daša Smetanková
(studie, 7/2022, 23 str.)
Studie pojednává o zdanění fyzických a právnických osob v členských státech EU. Blíže se zaměřuje na Českou republiku, kterou porovnává s ostatními členskými státy. Studie si klade za cíl zjistit, zda je zdanění v České republice nastaveno optimálně, a přinést potřebná doporučení pro zlepšení, která se zakládají na expertních studiích.

5.404 Skutková podstata znásilnění v právních řádech států, kde je znásilnění definováno na základě absence souhlasu (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Marta Krausová, Magdalena Zachová
(studie, 6/2022, 52 str.)
Práce rozebírá skutkové podstaty znásilnění v evropských státech, kde je definice znásilnění založena na základě absence souhlasu (Belgie, Dánsko, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Řecko, Slovinsko, Spojené království, Švédsko), včetně dvou států, u kterých lze přijetí takové definice v brzké době očekávat (Slovensko, Španělsko). Práce obsahuje překlady definic znásilnění z trestních zákoníků a u některých států též kontext jejich přijetí a aplikaci v praxi. Kromě toho práce představuje také závaznou definici znásilnění uvedenou v Istanbulské úmluvě, relevantní judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a Modelový zákon o znásilnění (Rada OSN pro lidská práva).

5.414 Opatření ke zmírnění dopadů rostoucích cen energií (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Tereza Krček, Daša Smetanková
(informační podklad, 4/2022, 42 str.)
Studie se věnuje opatřením vybraných členských států, jež mají za cíl zmírnit dopady rostoucích cen energií na konečné spotřebitele. Ceny energií začaly růst ve druhé polovině roku 2021. Již tehdy vlády jednotlivých států začaly přijímat opatření na zmírnění růstu cen energií pro konečné spotřebitele. Již tehdy vyzvala také Evropská komise členské státy k tomu, aby se snažily svým občanům pomoci zvládnout zvyšující se ceny energií. Každá vláda se s růstem cen vypořádala jinak. Je možné vysledovat 3 formy podpory: regulaci ceny, snížení daní, sociální podporu (cílená nebo plošná).

1.252 Jednání se vzdáleným přístupem ve výborech evropských parlamentů a jeho možnosti v běžném provozu (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Jindřiška Syllová
(studie, 3/2022, 24 str.)
Studie se zabývá procedurami, které byly zavedeny v evropských parlamentech a které umožňují vzdálený přístup poslanců k jednání výborů. Většina parlamentů za tímto účelem změnila jednací řád, podrobnosti může stanovit některý z orgánů parlamentu. V praxi většina států vzdálený přístup používala, a to včetně vzdáleného hlasování.

2.106 Daňová asignace jako nástroj na financování neziskového sektoru (Dokument PDF, 945 KB)
Autoři: Daša Smetanková, Tereza Krček
(studie, 2/2022, 25 str.)
Daňová asignace je jeden ze způsobů financování neziskového sektoru, jenž byl prvotně zaveden v zemích jižní Evropy jako způsob financování katolické církve. Jako forma financování neziskového sektoru byl zaveden a zpopularizován až v zemích střední a východní Evropy, a to v době kdy se v těchto zemích začínal neziskový sektor teprve rozvíjet. V předložené práci je daňová asignace analyzována jako jeden ze způsobů státní podpory financování neziskového sektoru a ve vztahu k dalším: dotace a daňové zvýhodnění darů. Rovněž jsou analyzovány ekonomické dopady daňové asignace a také výhody a nevýhody jejího zavedení. V poslední části práce přináší přehled a komparaci modelů daňové asignace v jednotlivých zemích kde byla zavedena a také příklad Rakouska, kde daňová asignace zavedena není, ale existuje tam církevní daň, jež může být zaměňována s asignací.

2.123 Nový návrh státního rozpočtu na rok 2022 (únor 2022) - základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Tereza Krček, Daša Smetanková
(studie, 2/2022, 19 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022 a srovnává je s původním návrhem SR 2022 představeném v říjnu 2021. První část je věnována shrnutí základních parametrů a výdajovým prioritám vlády. Následuje část věnovaná makroekonomické predikci, ze které návrh rozpočtu při odhadu příjmů vychází. Studie se rovněž věnuje vývoji zadlužení a deficitu. Hlavní část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2022 ve srovnání s původním návrhem 2022 (říjen 2021). Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

5.412 Právní úprava povinného očkování ve státech EU - komparace států EU a Spojeného království, současný stav (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Jindřiška Syllová
(srovnávací studie, 12/2021, 25 str.)
Studie obsahuje právní úpravy států, které zavedly nebo právě zavádějí povinné očkování proti covidu-19. Obsahuje podrobné zpracování zejména francouzské, německé, rakouské a lotyšské regulace. Studie dochází k tomu, že většina států usiluje o to, aby vakcinace byla podmínkou pro přístup do zaměstnání.

1.251 Úprava volební kampaně ve vztahu k využívání veřejných prostředků (Dokument PDF, 972 KB)
Autor: Štěpán Pecháček
(studie, 11/2021, 15 str.)
Práce se zabývá problematikou zneužívání veřejných prostředků ve volební kampani. Rozebírá příslušné právní úpravy ve vybraných zemích a přináší také příklady konkrétního zneužívání veřejných prostředků. Součástí práce je i přehled standardů nastavených mezinárodními organizacemi, zejména OBSE a Radou Evropy.

2.122 Návrh státního rozpočtu na rok 2022 - základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Klára Jankovská
(studie, 11/2021, 26 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022. První část je věnována shrnutí základních parametrů, výdajovým prioritám vlády a výdajovému rámci. Následuje část věnovaná makroekonomické predikci, ze které návrh rozpočtu při odhadu příjmů vychází. Studie se rovněž věnuje vývoji zadlužení, deficitu a fiskálním cílům vlády. Hlavní část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2022 z několika hledisek např. ve srovnání s rokem 2021. Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

5.410 Srovnání způsobů určování výše náhrady nemajetkové újmy za nezákonné zbavení svobody, nezákonné trestní stíhání a neúměrně dlouhé trestní řízení v zemích EU (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Marta Krausová, Markéta Nováková, Magdalena Zachová, Martin Tefr
(studie, 11/2021, 54 str.)
Práce představuje srovnání právních úprav ve vybraných členských státech EU ohledně způsobu určení výše náhrady nemajetkové újmy od státu, přičemž se zaměřuje na náhradu nemajetkové újmy za: 1) neoprávněné zbavení svobody (např. uvalením vazby, zadržením apod., nikoli z důvodu uložení trestu odnětí svobody), 2) nezákonné trestní stíhání a 3) nepřiměřenou délku trestního stíhání. Cílem bylo vyhledat zahraniční právní úpravy, které obsahují konkrétní, nikoli jen obecná pravidla pro určení výše náhrady nemajetkové újmy, například pomocí stanovení pevných hranic výše náhrady, maximálních limitů aj.

5.411 Způsoby financování veřejnoprávních médií (Dokument PDF, 919 KB)
Autor: Klára Jankovská
(studie, 10/2021, 28 str.)
Financování veřejnoprávních médií je otázkou jak na celoevropské, tak na národní úrovni. Jednotlivé evropské státy si, s ohledem na existující dokumenty na nadnárodní úrovni, samy volí systém financování své veřejnoprávní televize a rozhlasu. Veřejnoprávní média mohou být financována výhradně z veřejných prostředků, které jsou buď vybírány různými způsoby v podobě poplatků či jsou uvolněny ze státního rozpočtu. Mohou ovšem mít i jiné zdroje příjmů, například reklamu. Tento text přináší přehled přístupů jednotlivých členských států EU a Velké Británie v otázce financování veřejnoprávních médií.

2.121 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 - základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Klára Jankovská
(studie, 8/2021, 34 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších údajů obsažených v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020. První část je věnována zhodnocení ekonomického vývoje v ČR a v Evropě v roce 2020. Následuje shrnutí základních parametrů hospodaření vlády ČR v roce 2020. Jádro práce se věnuje analýze příjmů a výdajů rozpočtu, a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2020, tak vůči hospodaření v roce 2019. Struktura textu vychází ze struktury návrhu státního závěrečného účtu za rok 2020.

3.264 Zahraniční bojovníci (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Magdalena Zachová
(studie, 7/2021, 29 str.)
Práce se zabývá tématem zahraničních bojovníků. V první kapitole jsou představeny pojmy „zahraniční bojovník“ a „zahraniční teroristický bojovník“ a také vybrané právní dokumenty a předpisy, které se dané problematiky týkají. Druhá kapitola nastiňuje způsoby, jakými se jednotlivé státy vypořádávají s hrozbami, jež zahraniční bojovníci představují. Zkoumané státy většinou přistupují ke kombinaci preventivních a represivních opatření, k nimž patří nejen např. odebrání občanství a zákaz vycestování do zahraničí, ale také nabídka psychologické podpory a různých programů, které mohou ulehčit navrátivším se zahraničním bojovníkům reintegraci do společnosti.

5.408 On-line volby orgánů advokátních komor v zemích EU (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Marta Krausová, Markéta Nováková, Jakub Charvát, Pavel Kokeš
(studie, 7/2021, 42 str.)
Práce představuje přehled právní úpravy voleb do orgánů advokátních komor v zemích Evropské unie se zaměřením na to, jakým způsobem jsou organizovány volby a samotné hlasování a zda je umožněno volit členy orgánů komory za pomoci on-line prostředků. Práce se zaměřuje pouze na volby do orgánů, které mají řídicí funkci ve vztahu k vnitřním a vnějším záležitostem komory a mohou za komoru jednat. Kromě způsobu pořádání voleb práce přináší i stručný popis struktury jednotlivých advokátních komor a jejich orgánů ve zkoumaných zemích, což by mělo čtenářům umožnit pochopit hierarchické vztahy orgánů v rámci zkoumaných komor.

5.409 Vznik právního rámce pro jednotný trh s daty - současný stav, zamýšlené cíle a prostředky k jejich dosažení (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Miroslav Jakab, Adam Bouhetal
(studie, 7/2021, 23 str.)
Se stále rostoucím významem informačních technologií v evropské i světové ekonomice roste i význam dat, která jsou těmito technologiemi generována, sbírána, předávána a jinak zpracovávána. Zatímco unijní strategické dokumenty i legislativa reagovaly na fenomény spojené s daty již od konce 20. století, v posledních letech se data stávají jedním z explicitních cílů unijních politik. Tato práce stručně popisuje vývoj unijních politik souvisejících s daty, hodnotí význam dat pro vnitřní trh a překážky jejich volného pohybu, shrnuje současnou relevantní úpravu na tomto poli a popisuje budoucí plány Komise.

4.028 Analýza produkce a nakládání s bioodpady a související legislativy ve vybraných evropských zemích (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Tomáš Brandejský, Jan Vlna
(studie, 5/2021, 33 str.)
Tato studie obsahuje informace o produkci a nakládání s bioodpady ve vybraných evropských zemích (Belgie, Německo, Rakousko, Slovinsko a Švédsko), a také informace o související legislativě. Studie je zaměřena na třídění bioodpadu, jeho kompostování a následnou aplikaci kompostu na zemědělskou půdu. Studie obsahuje také statistická data, infografiku a citace právních předpisů.

5.406 Právní úprava mikromobility ve vybraných evropských státech (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Tomáš Brandejský
(studie, 5/2021, 23 str.)
V této práci je rozebrána právní úprava provozu dopravních prostředků mikromobility (zejm. elektrokol, e-koloběžek a e-skateboardů) v některých evropských státech. Jsou zde popsána dopravní pravidla, technické požadavky, povinná výbava, pojištění odpovědnosti a pravomoc obcí, jakož i nejasnosti a nedostatky současné legislativy.

5.407 Regulace taxislužby a služeb poskytovaných společností Uber (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Magdalena Zachová
(studie, 5/2021, 24 str.)
Tato studie se zabývá právní regulací taxislužby a služeb poskytovaných společností Uber. První kapitola se soustředí na právní předpisy EU, které upravují služby informační společnosti a služby v oblasti dopravy, a zmiňuje rozdíly mezi těmito službami. V této kapitole jsou popsána i rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie týkající se společnosti Uber. Druhá kapitola přináší přehled právních předpisů a relevantních soudních rozhodnutí vybraných států EU.

1.250 Použití elektronických zařízení při projevech v parlamentu a zásady slušného chování s tím spojené - ve vybraných parlamentech EU a Severní Ameriky (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Petr Pecháček, Jan Pavlínek, Jindřiška Syllová
(studie, 4/2021, 35 str.)
Tato studie zkoumá současnou teorii a praxi parlamentních komor vybraných evropských a severoamerických zemí, co se týče použití elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, notebooky, tablety aj., na parlamentních jednáních. Konkrétně se věnuje čtyřem tématům v této oblasti: možnostem použití elektronických zařízení během plenárních schůzí, možnostem z těchto zařízení číst projevy, dále otázce poskytování služebních zařízení kancelářemi jednotlivých parlamentů a také tomu, jak v současné době vybrané parlamentní komory přistupují k problematice distančních jednání a účasti na jednání komor, v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19.

2.120 Podpora podnikatelů v souvislosti s pandemií covid-19 (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Tereza Krček, Daša Smetanková
(studie, 3/2021, 25 str.)
Studie se zabývá programy určenými na přímou podporu podnikatelům (kompenzace) v souvislosti s omezením jejich činnosti v důsledku koronavirové pandemie, které byly připravené na celorepublikové (vládní resp. spolkové) úrovni. Srovnávaná je pomoc podnikatelům v Rakousku, Německu a České republice. Zaměřuje se na přímou podporu malým a středním podnikatelům, ať už určenou přímo na fixní náklady (Rakousko nebo Německo, v ČR zejména sektorové programy), nebo univerzálním plošným příspěvkem (Česká republika).

5.405 Regulace dovozu zboží pocházejícího z nucené práce (Dokument PDF, 0 MB)
Autor: Magdalena Zachová
(studie, 2/2021, 15 str.)
Práce se zabývá regulací dovozu zboží pocházejícího z nucené práce. Zvláštní pozornost je věnována aktuální situaci Ujgurů v ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. V první kapitole je nastíněn evropský rámec. Podle Evropského parlamentu by měla nová legislativa EU zahrnovat zákaz uvádění zboží pocházejícího z nucené práce na unijní trh. Druhá kapitola se soustředí na přístupy vybraných evropských států a na nástroje, které mohou přispět k tomu, aby k porušování zákazu nucené práce nedocházelo. Ve třetí kapitole jsou představeny některá opatření a zákony přijaté v Kanadě a v USA.

5.399 Distanční vzdělávání a digitální kompetence v době koronavirové krize (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Jan Vlna
(studie, 1/2021, 14 str.)
Studie se věnuje tématu distančního online vzdělávání a digitálních kompetencí, které se s ohledem na přerušení prezenční výuky na školách v době koronavirové krize stalo celosvětově velmi aktuálním. První teoretická část se věnuje formám a výzvám spojeným s online distanční výukou a předkládá možné nástroje podpory této formy vzdělávání. Dále definuje digitální kompetence a její ukotvení v kontextu evropské politiky a praxe na školách. Druhá část studie přináší zhodnocení zkušeností s distanční online výukou v době uzavření škol na jaře 2020 z důvodu koronavirové krize, a to ve vybraných zemích: Česká republika, Finsko, Rakousko a Velká Británie.

5.400 Harm reduction v kontextu závislosti na nikotinu - opatření harm reduction a přístup vybraných evropských států (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Magdalena Zachová
(studie, 1/2021, 20 str.)
Tato práce se zabývá tématem harm reduction. V první kapitole je tento pojem krátce představen. Druhá kapitola se zaměřuje zejména na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES. Třetí kapitola nabízí přehled strategií a přístupů vybraných členských států Evropské unie.

5.401 Mediální výchova ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Štěpán Pecháček, Vojtěch Tuzar
(studie, 1/2021, 18 str.)
Práce se zabývá problematikou mediální výchovy a mediální gramotnosti se zaměřením na schopnost rozeznávat tzv. falešné zprávy. V první časti je vymezen obsah mediální výchovy a gramotnosti. Druhá část obsahuje přehled formálního systému mediální výchovy ve vybraných zemích EU. Země jsou vybrány na základě Indexu mediální gramotnosti.

5.402 Regulace nájemního bydlení - komparace právních nástrojů států a samospráv a ochrana práv nájemníků (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Marta Krausová, Markéta Nováková, Ivan Milev
(studie, 1/2021, 32 str.)
Práce se zabývá regulací nájmů bytů ve vybraných evropských zemích. V první části definuje typy regulace soukromého nájemního sektoru (regulace nájemného první generace, regulace nájemného druhé generace). Rozebírá též vývoj regulace nájmu bytů v postkomunistických zemích a vliv judikatury lidskoprávních soudů na tuto regulaci. Detailněji se práce zaobírá zejména judikaturou českého Ústavního soudu. Dále práce rozebírá modely regulace nájemného v Dánsku, Francii, Německu, Polsku, Rakousku a Švédsku. Řeší především, zda ve státě existuje regulace výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv a jak je řešeno zvyšování nájmu v rámci již uzavřených smluv. Zabývá se též ochranou práv nájemníků, možností výpovědi nájemní smlouvy a možností uzavírání smluv na dobu neurčitou. Na závěr práce obsahuje srovnávací tabulku.

5.403 Právní úprava statusu umělce - umělec „na volné noze“, jeho právní postavení a sociální zabezpečení (Dokument PDF, 972 KB)
Autor: Marta Krausová
(studie, 1/2021, 13 str.)
Studie se zabývá právním postavením samostatně výdělečně činných umělců (nebo jiných osob činných v kulturních a kreativních odvětvích) v sousedních zemích České republiky a dalších evropských zemích. Pokouší se popsat různé modely právního zakotvení statusu samostatně výdělečně činného umělce, který je obvykle spojen se zvláštním systémem sociálního zabezpečení/jinou formou podpory umělce v nouzi.

1.249 Změny jednacích řádů parlamentů upravující vzdálený přístup - v důsledku pandemie 2020, v členských státech EU (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Jindřiška Syllová
(srovnávací studie, 12/2020, 20 str.)
Práce popisuje novelizace jednacích řádů v parlamentech členských států EU. Řada parlamentů umožňuje rozpravy se vzdáleným přístupem poslanců kvůli pandemickému nebezpečí. Vzdáleně je umožněno i hlasování.

2.118 Návrh státního rozpočtu na rok 2021 – základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Daša Smetanková
(studie, 11/2020, 30 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021. Zákon o státním rozpočtu na rok 2021 je předkládán za mimořádných okolností pandemie covid-19 a s tím souvisejícího ekonomického poklesu. To ovlivnilo jeho přípravu i předložení. První část je věnována shrnutí základních parametrů, výdajovým prioritám vlády a výdajovému rámci. Následuje část věnovaná makroekonomické predikci, ze které návrh rozpočtu při odhadu příjmů vychází. Studie se rovněž věnuje vývoji zadlužení, deficitu a fiskálním cílům vlády. Hlavní část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2021 z několika hledisek např. ve srovnání s rokem 2020. Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

2.119 Evropský semestr a státní rozpočet při projednávání v Poslanecké sněmovně PČR (Dokument PDF, 0 MB)
Autor: Daša Smetanková
(studie, 11/2020, 13 str.)
Studie se věnuje problematice evropského semestru a jeho propojení na rozpočtový proces, a to zejména při jejich projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. ES představuje cyklus koordinace rozpočtové a hospodářské politiky s cílem předcházet případným ekonomickým výkyvům v jednotlivých zemích EU a proto by měl být úzce propojen se státním rozpočtem. V úvodu je objasněn princip a smysl cyklu ES a popsány jsou jednotlivé dokumenty ES. Následně je stručně popsán cyklus ES a zapojení PS PČR do jeho projednávání. Práce dále přibližuje propojení ES a národního rozpočtového procesu při jejich projednávání v PS PČR. Na závěr přináší také informace týkající se ES 2021, který byl v důsledku reakce na koronavirovou krizi mírně pozměněn.

5.397 Přístupová práva a speciální výcvik asistenčních psů ve vybraných státech EU (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Jan Vlna
(studie, 11/2020, 20 str.)
Studie se zabývá tématem asistenčních psů, konkrétně dvěma aktuálními otázkami: (1) přístupová práva asistenčních psů do veřejných prostor a (2) výcvik asistenčních psů, a to v rámci deseti vybraných států Evropské unie. V úvodu práce je uvedena definice a jednotlivé mezinárodní kategorie asistenčních psů. Následuje shrnutí komparativní analýzy, které je s ohledem na specifičnost v otázce výcviku asistenčních psů v jednotlivých státech zpracováno v přehledové tabulce. Hlavní část práce uvádí detailní informace k této problematice v jednotlivých vybraných zemích.

5.398 Zdravotnická data - sběr a zveřejňování, otevřená data (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Magdalena Zachová
(studie, 11/2020, 35 str.)
Práce se zabývá tématem zdravotnických dat. V první kapitole je představen pojem otevřených dat a zmíněny jsou rovněž některé benefity, které otevřená data přináší. Druhá kapitola se věnuje sběru a zveřejňování zdravotnických dat ve vybraných členských státech Evropské unie. Pozornost je kladena zejména na instituce, které data sbírají a zveřejňují. Práce se rovněž zaměřuje na to, zda jsou zdravotnická data zveřejňována v otevřeném formátu.

1.246 Možnosti zapojení národních parlamentů do rozhodovacích postupů na úrovni EU v režimu Lisabonské smlouvy (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Eva Tetourová
(studie, 9/2020, 47 str.)
Cílem této analýzy je podat ucelený přehled o právní úpravě zapojení národních parlamentů do rozhodovacích postupů na úrovni EU v režimu Lisabonské smlouvy, jejím významu a praktickém využití. V jejím rámci jsou shrnuty hlavní způsoby, kterými se národní parlamenty podílí na tvorbě unijní legislativy s tím, že jejich řazení vyplývá z logické provázanosti popsaných mechanismů, ale také vazby na příslušné unijní orgány, tedy především Evropskou komisi, Radu, prostřednictvím vlád členských států, i Evropský parlament.

1.248 Nástroje a opatření na zamezení rizika střetu zájmů politických činitelů (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Markéta Nováková
(informační podklad, 9/2020, 19 str.)
Cílem této práce je identifikovat, jaké typy nástrojů a opatření se nabízejí k zamezení rizik spojených se střetem zájmů vysoce postavených politických činitelů. Základní tezí práce je, že pro zamezení rizik plynoucích ze střetu zájmů je třeba, aby existoval a fungoval celý proces ošetřující střet zájmů. Tento proces začíná prevencí (stanovením pravidel a rozšiřováním informací o nich), pokračuje systémem identifikace střetu zájmů, monitoringem a kontrolou plnění povinností a případným řešením nebo alespoň řízením případů střetu. V případě porušení povinností jejich adresáty je třeba, aby systém garantoval vymahatelnost práva a aby umožňoval porušení sankcionovat. Funkčnost systému by měla podpořit existence mechanismů kritického hodnocení současného systému s cílem iniciovat jeho průběžné zlepšování. Práce obsahuje obecné shrnutí všech typů nástrojů, které přispívají k fungování systému. Ačkoli práce neobsahuje zahraniční příklady použití jednotlivých typů nástrojů nebo příklady nejlepší praxe, obsahuje odkazy na již existující studie na dané téma.

2.117 Globální ekonomické krize: Přístupy a východiska (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Tereza Krček
(srovnávací studie, 9/2020, 33 str.)
Studie shrnuje přístupy hospodářských politik vybraných států v době velké hospodářské krize, která ovlivnila světové hospodářství ve 30. letech 20. století, a také v období finanční krize mezi roky 2007 až 2009. Dochází k závěru, že opatření, která podpoří oživení ekonomiky a způsobí nárůst konsolidovaného hrubého dluhu sektoru vládních institucí, mohou být ku prospěchu celé ekonomiky, avšak za přísně stanovených podmínek. Podpůrná opatření by měla být dobře rozmyšlena, efektivně nastavena a zejména by měla v budoucích letech vzniklý dluh snížit. To se v některých evropských státech velmi dobře podařilo, v jiných nikoli.

5.396 Právní úprava mimořádných stavů - komparace vybraných států (Dokument PDF, 874 KB)
Autoři: Matěj Czinege, Kateřina Pechmanová, Lenka Beránková, Eliška Janouškovcová, Jindřiška Syllová
(informační podklad, 9/2020, 18 str.)
Všechny sledované státy mají mimořádné režimy upraveny. Nejvyšší stupeň mimořádného režimu se ve všech sledovaných státech vyhlašuje se souhlasem parlamentu. V době pandemie způsobené virem SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19 byly ve většině uvedených států aplikovány mimořádné režimy nejnižšího stupně. Výjimkou je v tomto směru Polsko, které obecný mimořádný režim nevyhlásilo a použilo pouze úpravu epidemického zákona. Nejvíce byl běžný režim parlamentarismu narušen z analyzovaných států v Maďarsku a Estonsku, kde mimořádný stav umožnil pozastavit zákonodárnou činnost parlamentu, a zákonodárnou moc vykonávala exekutiva. V Maďarsku byl parlament ještě potlačen dodatečným zákonem, který prodloužil platnost legislativního zmocnění exekutivy.

1 2 3 4 5 >>
ISP (příhlásit)