Prohlášení přístupnosti

ČR - Kancelář Poslanecké sněmovny (dále jen KPS) se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, a to tak, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky psp.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou po posouzení v září 2020 v převážné a rozhodující části v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Základní formou sdělení o obsahu sněmovních schůzí jsou stenoprotokoly a jejich přepisy a zvukové záznamy (§ 68 zákona č.90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů), jež jsou na internetových stránkách psp.cz zveřejněny vždy současně a propojeně. Stejně tak jsou stenoprotokoly hypertextovými odkazy propojené s jednotlivými sněmovními tisky a kompletní historií jejich projednávání a s jednotlivými jmennými výpisy všech hlasování na schůzích Poslanecké sněmovny.

Níže uvedený obsah není ve smyslu výše uvedených právních předpisů úplně přístupný, a to z následujících důvodů:

1. z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

  • Internetové stránky psp.cz obsahují fotografie a další obrázky jako doplňkovou alternativu k již existujícímu textovému obsahu. Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají všude textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1), případně text není dostatečně konkrétní a smysluplný. Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativního textu ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona); přičemž je nutné vzít v úvahu, že obsah obrázků pouze ilustruje zveřejněný text.
    Velký podíl zveřejněných fotografií a ilustrací je součástí sbírek kulturního dědictví, jež jsou objektem zájmu z historického, uměleckého, archeologického, estetického a vědeckého hlediska a jsou součástí sbírek Parlamentní knihovny a archivu, na něž se zákon č. 99/2019 Sb. nevztahuje vzhledem k nutnosti zachovat pravost jejich znázornění.
  • Některé dokumenty (převážně historické) obsahují netextovou vrstvu (kritéria 1.1.1 standardu WCAG 2.1) – např. některé dokumenty PDF obsahují naskenované obrazy dokumentů bez textové vrstvy. Vzhledem k množství, objemu a různorodosti druhů těchto dokumentů by doplnění textové vrstvy způsobilo vzhledem k odhadovaným nákladům a ve vztahu k očekávanému přínosu nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona), přičemž některé dokumenty jsou zveřejňovány povinně dle jiných právních předpisů a KPS není oprávněna do těchto dokumentů zasahovat. Kancelář Poslanecké sněmovny zpřístupní tyto dokumenty individuálně dle konkrétních požadavků.
  • Obdobně je to i případě antispamového řešení při registraci do systému ISP (technika kontrolního kódu CAPTCHA). Součástí registračního formuláře je i nutnost zadání textu, který je v grafické podobě – případným automatizovaným programům se ztíží možnost zahlcení systému ISP. Zavedením textového popisu by tato technika ztratila smyslu. Alternativa, např. automaticky generovaným převodem textu na řeč, znamená mnohem náročnější systém a nepřiměřenou zátěž (§ 7 zákona). Součástí stránky s registračním formulářem je i kontaktní email, na němž lze požádat o registraci administrátorem ISP.
  • Není splněn požadavek přeformátování (reflow, kritérium 1.4.10 standardu WCAG 2.1) – bloky obsahu neumožňují dostatečné přeformátování dle rozlišení zobrazovacího zařízení – splnění znamená nasazení plně responzivního designu stránek, což je v současné době předmětem koncepčních a rozpočtově-finančních úvah a stanovení časového horizontu dokončení přestavby internetových stránek.
  • Není splněn požadavek používání barev (kritérium 1.4.1 standardu WCAG 2.1), zvláště užívání barvy jako jediného vizuálního prostředku k poskytnutí informace. V případě informace o stavu projednávání sněmovního tisku je barva použita jako alternativní forma informace, kterou lze získat i textově z databázových tabulek. Vzhledem k tomu, že internetové stránky psp.cz používají barevné rozlišení na více místech a je třeba v každém konkrétním případě zvolit odpovídající alternativní způsob zobrazení, bude soulad splněn nejpozději do 30. 6. 2021.

2. jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;

  • Ne všechny videozáznamy na internetových stránkách obsahují titulky nebo audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. září 2020.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením pracovníky Odboru informatiky KPS.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: pristupnost@psp.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

ČR – Kancelář Poslanecké sněmovny, Odbor informatiky
Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1
email: pristupnost@psp.cz

 

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz


Záruky při používání WWW serveru Poslanecké sněmovny

a) Kancelář Poslanecké sněmovny neodpovídá za škody způsobené používáním dat nebo služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto WWW serveru nebo jiných systémů nebo služeb využívajících data nebo služby tohoto WWW serveru. Používání takových dat nebo služeb znamená automaticky souhlas s tímto vymezením odpovědnosti.

b) Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím této služby mají pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny bez předchozího oznámení.

c) Veškeré informace zpřístupňované prostřednictvím této služby zůstávají majetkem Kanceláře Poslanecké sněmovny.

d) Přístup k informacím tohoto WWW serveru je veřejný a není nijak omezen. Automatické strojové kopírování velkých objemů dokumentů je omezeno.


© 1995-2023, Parlament České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny
ISP (příhlásit)