Celkem nalezeno 938 dokumentů. (1. strana, celkem 63 stran)

KódReferenceNázevStav
15360/18COM(2018) 787 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on recent developments as regards euro coins - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posledním vývoji týkajícím se euromincíNavrženo k projednání
15344/18COM(2018) 817 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1305/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards certain rules on direct payments and support for rural development in respect of the years 2019 and 2020 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020Navrženo k projednání
15337/18COM(2018) 786 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP (nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů (CSDR))Navrženo k projednání
15304/18COM(2018) 796 finalCommunication from the Commission - Towards a stronger international role of the euro - Sdělení Komise - Posílení úlohy eura na mezinárodní scéněNavrženo k projednání
15294/18COM(2018) 788 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Průběžná zpráva v souladu s čl. 26 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 22. října 2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3/2008Navrženo k projednání
15283/18JOIN(2018) 29 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě partnerství zřízené Dohodou o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacích řádech Rady partnerství, Výboru pro partnerství a specializovaných podvýborů nebo dalších orgánůNavrženo k projednání
15275/18COM(2018) 814 finalCommunication from the Commission - Towards a swift agreement on a long-term budget for Europe's priorities - The European Commission's contribution to the European Council meeting on 13-14 December 2018 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Rychlé dosažení dohody o dlouhodobém rozpočtu k plnění priorit EU - Příspěvek Evropské komise k zasedání Evropské rady ve dnech 13. a 14. prosince 2018Navrženo k projednání
15268/18COM(2018) 790 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění společného rámce pro sledování a hodnocení a o prvních výsledcích týkajících se výkonnosti společné zemědělské politikyNavrženo k projednání
15243/18COM(2018) 767 finalCommunication from the Commission - Capital Markets Union: time for renewed efforts to deliver for investment, growth and a stronger role of the euro - Sdělení Komise - Unie kapitálových trhů: čas obnovit úsilí pro dosažení výsledků v oblasti investic, růstu a silnější role euraNavrženo k projednání
15237/18COM(2018) 798 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Managing Migration In All Its Aspects: Progress Under the European Agenda on Migration - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Řízení všech aspektů migrace: pokrok v provádění evropského programu pro migraciNavrženo k projednání
15233/18COM(2018) 791 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobkyNavrženo k projednání
15223/18COM(2018) 784 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhéNavrženo k projednání
15166/18COM(2018) 776 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a každou jednotlivou jižní zemí evropské politiky sousedství za účelem dojednání podmínek rozšíření poskytování evropské služby pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS) na země evropské politiky sousedstvíNavrženo k projednání
15157/18COM(2018) 778 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (nařízení FLEGT)Navrženo k projednání
15132/18COM(2018) 774 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o politice Evropské unie v oblasti humanitární pomoci a o jejím provádění v roce 2017Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)