Informace o podmínkách pro příjem a zpracování dokumentů

Opatření platná během nouzového stavu od 12. října 2020

Příjem a zpracování veškerých dokumentů adresovaných poslankyním, poslancům nebo funkcionářům Poslanecké sněmovny, jejich asistentům, dále poslaneckým klubům a jejich zástupcům i útvarům a zaměstnancům Kanceláře Poslanecké sněmovny, zajišťuje podatelna Kanceláře Poslanecké sněmovny, sídlící na adrese Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana.

Provozní doba podatelny po dobu mimořádných opatření:

Po:       9.00 – 12.00
St:       12.00 – 15.00

Adresa pro doručování listinných zásilek, včetně digitálních dokumentů uložených na technických nosičích dat:

Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Sněmovní 176/4
118 26 Praha 1 - Malá Strana

IČO: 00006572
DIČ: CZ00006572

Adresy podatelny pro doručování elektronické pošty:

e-mail:
posta@psp.cz

Datová schránka:

Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

Identifikátor datové schránky: bykaigw

Kontakt webovými formuláři pro registrované uživatele Informačního systému Parlamentu (ISP) na stránkách www.psp.cz

Telefonický kontakt na jednotlivé členy a organizační složky Poslanecké sněmovny:
tel. 257 171 111 (spojovatelka)

Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
tel. 257 171 717

Podmínky pro příjem a zpracování dokumentů

Dokumenty v listinné podobě:

 • při osobním podání je možné vyžádat od podatelny potvrzení o převzetí, které obsahuje otisk podacího razítka s datem podání a jednoznačný identifikátor dokumentu
 • podání adresované na jméno musí být adresováno osobě, která je aktuálně poslankyní/poslancem, poslaneckým asistentem, zástupcem poslaneckého klubu, nebo zaměstnancem Kanceláře Poslanecké sněmovny. Ostatní podání podatelna vrací odesílateli stejnou cestou, jakou byla doručena
 • podatelna nezpracuje podání, které je neúplné, nečitelné a nelze z něho určit kontaktní údaje odesílatele
 • v případě, že je doručený dokument neúplný, nečitelný nebo poškozený, lze však určit kontaktní údaje jeho odesílatele, vyrozumí tohoto podatelna o zjištěné vadě a vyzve k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, podání se dále nezpracovává
 • podatelna zpracuje pouze ty obchodní nabídky a reklamy, které byly zaslány na vyžádání.

Dokumenty v digitální podobě:

 • podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě (včetně datové zprávy, v níž je obsažený) úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů povolen (viz níže)
 • příjem elektronické pošty a datové zprávy na podatelně je odesílateli potvrzen automatickou odpovědí, ke které může být připojena výzva k doplnění nebo k opravě podání
 • výzvu k doplnění nebo k opravě podání digitálního dokumentu obdrží odesílatel pouze jednou, a to stejnou cestou, jakou podání učinil. Pokud na výzvu nereaguje nebo nedojde k opravě či doplnění požadovaných údajů, podání se dále nezpracovává
 • podatelna nezpracuje digitální podání, které zabezpečovací software Kanceláře Poslanecké sněmovny vyhodnotí jako zavirované, obsahující škodlivé nebo nebezpečné kódy
 • podatelna zpracuje pouze ty obchodní nabídky a reklamy v digitální podobě, které byly zaslány na vyžádání
 • velikost podání zasílaného datovou schránkou nesmí překročit 20 MB
 • velikost podání zasílaného e-mailem nesmí překročit 18 MB
 • elektronická podatelna přijímá digitální dokumenty pouze v datových formátech:
  • DOC(X), XLS(X), PPT(X)
  • PDF/PDF/A, ISO 19005
  • TXT (prostý text dle ISO 8859 – 2)
  • HTM/HTML
  • RTF
  • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918
  • TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný)
  • GIF
  • PNG, ISO/IEC 15948
  • FO/ZFO (602XML Filler dokument; formuláře v datových schránkách)
  • MPEG-2, ISO/IEC 13818
  • MPEG-1, ISO/IEC 11172
  • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)
  • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
  • WAV, modulace Pulse-code modulation PCM
  • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury
  • ISDOC, ISDOCX (verze 5.2 a vyšší) – elektronické faktury
  • UN/CEFACT XML, OASIS UBL 2.1 – elektronické faktury
 • podatelna přijímá digitální dokumenty ve výše uvedených formátech rovněž na technických nosičích dat:
  • přípustné technické nosiče dat jsou:
   • CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, BD-R (Blu-Ray disc)
   • technické nosiče dat se souborovým systémem NTFS nebo FAT 32:
    • USB Flash disk
    • externí HDD
    • SSD
  • technický nosič dat musí obsahovat pouze soubory vztahující se k jednomu podání
  • obsah technického nosiče dat je na podatelně evidován nahráním do elektronického systému spisové služby. Technický nosič dat se vrací zpět odesílateli pouze na vyžádání
  • podatelna ověří, zda dokument doručený v digitální podobě na technickém nosiči splňuje nároky na doručení digitálního dokumentu (viz výše). Pokud je nesplňuje a lze-li určit kontaktní údaje odesílatele, vyzve podatelna odesílatele k doplnění podání nebo k odstranění chyb v podání. Pokud není vada odstraněna, podání se dále nezpracovává.

Zvláštní ustanovení:

 • podání podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, které je určeno bezpečnostním útvarům Kanceláře Poslanecké sněmovny, musí být označeno slovy: „BEZPEČNOSTNÍ ÚTVAR - NEOTVÍRAT“. Podání, které nebude tímto způsobem označeno, bude podatelnou zpracováno obvyklým způsobem
 • dokumenty s vulgárním nebo nekonkrétním obsahem adresované obecně Poslanecké sněmovně, všem poslancům nebo skupině poslanců bez ohledu na jejich příslušnost, podatelna předává k vyřízení na Samostatné oddělení styku s veřejností
 • obyčejné listinné podání adresované na člena vlády je podatelnou přijato a zasláno vládní rozdělovnou na Úřad vlády nebo na příslušné ministerstvo. Odesílatel není o tomto postupu informován
 • doporučená listinná pošta adresovaná členu vlády se vrací přepravní společnosti k doručení na příslušné úřady
 • digitální podání adresované na člena vlády nebo jinou funkci, jejíž výkon nespadá do kompetencí Poslanecké sněmovny, je podatelnou vzato na vědomí a odmítnuto s doporučením kontaktovat orgán veřejné moci, pod který výkon takové funkce spadá.

Opatření platná během nouzového stavu do 17. května 2020 (24. března 2020)
ISP (příhlásit)