Poslanecká sněmovna

Volby do PS

Volby do obou komor Parlamentu České republiky se podle Ústavy České republiky konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.

Jednání PS

Jednáním Poslanecké sněmovny se rozumí konání a postupy plenární schůze Sněmovny; v širším slova smyslu i jednání orgánů Sněmovny.

Proces přijímání zákonů

Funkce zákonodárná znamená přijímání ústavních zákonů a zákonů ostatních. V České republice je Parlament výhradním zákonodárcem.

Přehled zákonodárné činnosti

Úplný seznam zákonů včetně ústavních zákonů, které byly přijaty Parlamentem České republiky a vyhlášeny ve Sbírce zákonů České republiky v uvedeném období.

Ústava ČR

Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb. Ústava je základní zákon státu, právní norma nejvyšší právní síly a ostatní právní normy se od ní odvíjejí. Je součástí právního řádu, který s ní musí být v souladu.

Jednací řád

Zákon č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jednací řád Poslanecké sněmovny upravuje zásady jednání Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a funkcionářů.

Historie parlamentarismu
a české ústavnosti

Přehled významných momentů ve vývoji českého parlamentarismu.

Kancelář Poslanecké sněmovny

Kancelář plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Sněmovny, jejích orgánů, funkcionářů, poslanců a poslaneckých klubů.

Parlamentní knihovna

poskytuje informační a knihovnické služby poslancům a senátorům, orgánům Poslanecké sněmovny a Senátu, zaměstnancům jejich Kanceláří a odborné i širší veřejnosti.

Parlamentní institut

Slouží jako odborné zázemí pro Poslaneckou sněmovnu, Senát, jejich orgány a Kanceláře komor. Parlamentní institut je rozdělen do tří oddělení, která poskytují rozdílné služby.

Předsednictví ČR v Radě EU 2022

V rámci předsednictví probíhají i parlamentní akce, kterým je věnována speciální web stránka parlamentní dimenze předsednictví PARLEU2022.CZ.

Mise Taiwan

Návštěva předsedkyně PSP ČR s delegací Svazu průmyslu a dopravy ČR,
Česko-taiwanské obchodní komory na Tchaj-wanu, vědeckých institucí a samospráv ve dnech 25. až 30. 3. 2023

Krymská platforma

Druhý parlamentní summit Mezinárodní krymské platformy

23. a 24. října 2023
ISP (příhlásit)