Dokument EU 5034/17

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů institucemi, orgány, úřady a agenturami Unie a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES
/kód dokumentu 5034/17, COM(2017) 8 final, 2017/0002 (COD)/ISP (příhlásit)