Dokument EU 7358/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o právu rozhodném pro majetkové účinky transakcí s cennými papíry
/kód dokumentu 7358/18, COM(2018) 89 final/ISP (příhlásit)