Dokument EU 8076/18

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2018 Communication on EU Enlargement Policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018
/kód dokumentu 8076/18, COM(2018) 450 final/ISP (příhlásit)