Dokument EU 11855/20

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Renovační vlna pro Evropu - ekologizace našich budov, vytvoření pracovních míst, zlepšení životních podmínek
/kód dokumentu 11855/20, COM(2020) 662 final/ISP (příhlásit)