Dokument EU 13586/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie na posílení uplatňování Listiny základních práv v EU
/kód dokumentu 13586/20, COM(2020) 711 final/ISP (příhlásit)