Dokument EU 6540/17

Pracovní dokument útvarů Komise - Zpráva o České republice 2017 - Průvodní dokument ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině - Evropský semestr 2017: posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011
/kód dokumentu 6540/17, SWD(2017) 69 final/ISP (příhlásit)