Dokument EU 13590/18

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Commission Work Programme 2019 - Delivering what we promised and preparing for the future - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2019 - Splnění našich slibů a příprava na budoucnost
/kód dokumentu 13590/18, COM(2018) 800 final/ISP (příhlásit)