Dokument EU 8219/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života
/kód dokumentu 8219/20, COM(2020) 380 final/ISP (příhlásit)