Dokument EU 6356/18

Pracovní dokument útvarů Komise - Zpráva o České republice 2018: Průvodní dokument k sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině - Evropský semestr 2018: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011
/kód dokumentu 6356/18, SWD(2018) 202 final/ISP (příhlásit)