Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Stanislav Gross

Schůze: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51

1. schůze (15. - 17. 7. 1998)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny
část č. 31 (17. 7. 1998)

2. schůze (22. - 24. 7. 1998)

6. Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí
část č. 7 (22. 7. 1998)

15. Návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 17 a č. 19 přijatých k 2. a 4. bodu pořadu 2. schůze
část č. 8, část č. 10 (22. 7. 1998)

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

část č. 2 (18. 8. 1998), část č. 26 (19. 8. 1998)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
části č. 26-37, část č. 39, části č. 41-49, část č. 51 (19. 8. 1998)

5. schůze (13. - 21. 10. 1998)

část č. 5 (13. 10. 1998), část č. 48, část č. 57, část č. 62, část č. 67 (14. 10. 1998), část č. 149, část č. 152, část č. 155, část č. 165 (20. 10. 1998)

5. Návrh na stanovení počtu poslanců v jednotlivých stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 9 (13. 10. 1998)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/ - prvé čtení
část č. 58 (14. 10. 1998)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení
části č. 59-60 (14. 10. 1998)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení
část č. 61 (14. 10. 1998)

9. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení
části č. 48-56, části č. 62-70 (14. 10. 1998)

24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 13. února 1998 v Ulánbátaru /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení
části č. 149-150 (20. 10. 1998)

25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Sofii dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení
části č. 150-151 (20. 10. 1998)

27. Návrh na volbu předsedy a dalšího člena Fondu dětí a mládeže
části č. 151-153 (20. 10. 1998)

31. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 144 (16. 10. 1998)

33. Návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 154, části č. 163-164 (20. 10. 1998)

34. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1.čtvrtletí 1998 /sněmovní tisk 5/
části č. 156-158 (20. 10. 1998)

35. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 9/
část č. 138 (16. 10. 1998)

36. Informace České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 1997 /sněmovní tisk 7/
část č. 159 (20. 10. 1998)

37. Informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik /sněmovní tisk 8/
části č. 159-163 (20. 10. 1998)

38. Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1997 (ve srovnání s rokem 1996) /sněmovní tisk 12/
části č. 166-174 (20. 10. 1998)

39. Základní teze rozvoje informačních systémů veřejné správy a teze zavádění účinné ochrany osobních údajů /sněmovní tisk 13/
části č. 174-176 (20. 10. 1998)

6. schůze (29. - 30. 10. 1998)

část č. 10, část č. 15 (30. 10. 1998)

4. Senátní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry /sněmovní tisk 15/ - třetí čtení
části č. 10-11 (30. 10. 1998)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997 /sněmovní tisk 25/ - třetí čtení
části č. 12-15 (30. 10. 1998)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 26/ - třetí čtení
část č. 11 (30. 10. 1998)

7. schůze (24. 11. - 2. 12. 1998)

část č. 85 (26. 11. 1998), část č. 145, část č. 147, část č. 157, část č. 167 (2. 12. 1998)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - druhé čtení
části č. 18-23 (24. 11. 1998)

5. Návrh způsobu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 v opakovaném prvém čtení a čteních dalších v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
části č. 83-87 (26. 11. 1998)

6. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení
části č. 23-25 (24. 11. 1998)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - prvé čtení
část č. 25, části č. 27-31 (24. 11. 1998)

12. Návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb. /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení
část č. 72 (25. 11. 1998)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb. /sněmovní tisk 51/ - prvé čtení
část č. 95 (26. 11. 1998)

19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic, která byla podepsána dne 17. září 1998 v Praze /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení
část č. 89 (26. 11. 1998)

20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, která byla podepsána v Almaty dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení
část č. 90 (26. 11. 1998)

21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám, sjednaná dne 23. srpna 1978 ve Vídni /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení
část č. 91 (26. 11. 1998)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení
části č. 144-145, části č. 147-149, části č. 156-166 (2. 12. 1998)

25. Návrh na odvolání ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 149-150 (2. 12. 1998)

26. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Blatné
části č. 151-154 (2. 12. 1998)

27. Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 135 (1. 12. 1998), části č. 154-155 (2. 12. 1998)

28. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky
část č. 155 (2. 12. 1998)

29. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 22/
části č. 167-175 (2. 12. 1998)

30. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1997 /sněmovní tisk 48/
části č. 175-177 (2. 12. 1998)

31. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1998 /sněmovní tisk 55/
části č. 93-94 (26. 11. 1998)

32. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden - červen 1998 /sněmovní tisk 57/
části č. 177-178 (2. 12. 1998)

33. Informace o zvýhodněném financování za I. pololetí roku 1998 /sněmovní tisk 58/
části č. 178-180 (2. 12. 1998)

34. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1999 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za rok 1999 /sněmovní tisk 64/
části č. 180-182 (2. 12. 1998)

35. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 67/
části č. 183-186 (2. 12. 1998)

36. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
části č. 77-83 (26. 11. 1998)

38. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 /sněmovní tisk 30/ - druhé čtení
část č. 88 (26. 11. 1998)

39. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 /sněmovní tisk 30/ - třetí čtení
část č. 89 (26. 11. 1998)

8. schůze (12. - 15. 1. 1999)

část č. 49, část č. 58 (13. 1. 1999), část č. 76 (14. 1. 1999)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/3/ - druhé čtení
část č. 27 (12. 1. 1999)

3. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM
část č. 31, část č. 33, část č. 35, části č. 37-40 (13. 1. 1999)

5. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Taťány Jirousové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb. a zákona č. 2/1998 Sb. /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení
části č. 50-53 (13. 1. 1999)

6. Návrh poslanců Marie Machaté a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení
části č. 53-56 (13. 1. 1999)

7. Návrh poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení
část č. 57, části č. 59-66 (13. 1. 1999)

8. Návrh poslanců Tomáše Kvapila a Libora Ambrozka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení
části č. 66-69 (13. 1. 1999)

9. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon České národní rady č.279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 256/1995 Sb. /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení
část č. 70, část č. 72 (13. 1. 1999)

10. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění zákona č. 254/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb. /sněmovní tisk 74/ - prvé čtení
část č. 72, části č. 74-75 (13. 1. 1999)

21. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
části č. 76-84 (14. 1. 1999)

22. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
části č. 117-118 (14. 1. 1999)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

část č. 49 (3. 2. 1999), část č. 145 (9. 2. 1999), část č. 210 (11. 2. 1999)

2. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) /sněmovní tisk 18/ - druhé čtení
část č. 9 (2. 2. 1999)

7. Senátní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) /sněmovní tisk 16/ - druhé čtení
části č. 120-123 (5. 2. 1999)

8. Návrh poslanců Jiřího Karase a Pavla Tollnera na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení
část č. 32 (3. 2. 1999)

9. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona o referendu a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o referendu) /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení
část č. 35 (3. 2. 1999)

10. Vládní návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení
části č. 59-60 (3. 2. 1999)

12. Vládní návrh zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 91/ - prvé čtení
část č. 49 (3. 2. 1999)

13. Návrh poslanců Pavla Němce a dalších na vydání zákona o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 81/ - prvé čtení
část č. 50, části č. 52-56 (3. 2. 1999)

15. Vládní návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení
části č. 61-62 (3. 2. 1999)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 93/ - prvé čtení
část č. 62, části č. 64-68 (3. 2. 1999)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 106/ - prvé čtení
část č. 92 (4. 2. 1999)

19. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 /sněmovní tisk 108/ - prvé čtení
části č. 57-58 (3. 2. 1999)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb. /sněmovní tisk 111/ - prvé čtení
části č. 123-128 (5. 2. 1999)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 112/ - prvé čtení
části č. 129-133 (5. 2. 1999)

26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Rada Evropy číslo 121, sjednaná v Granadě dne 3. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998 /sněmovní tisk 83/ - prvé čtení
část č. 136 (5. 2. 1999)

27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze dne 25. listopadu 1998 /sněmovní tisk 86/ - prvé čtení
části č. 136-137 (5. 2. 1999)

28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. října 1998 v Asuncionu /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení
část č. 137 (5. 2. 1999)

29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. února 1998 v Pchjongjangu /sněmovní tisk 85/ - prvé čtení
část č. 138 (5. 2. 1999)

30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. prosince 1998 v Praze /sněmovní tisk 94/ - prvé čtení
část č. 139 (5. 2. 1999)

31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. října 1998 v San José /sněmovní tisk 109/ - prvé čtení
část č. 140 (5. 2. 1999)

32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15.října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28.května 1998 /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení
část č. 173 (10. 2. 1999)

33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 13. února 1998 v Ulánbátaru /sněmovní tisk 23/ -druhé čtení
části č. 140-141 (5. 2. 1999)

34. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Sofii dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 27/ - druhé čtení
část č. 141 (5. 2. 1999)

35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 17. září 1998 v Praze /sněmovní tisk 49/ - druhé čtení
část č. 142 (5. 2. 1999)

36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, podepsaná v Almaty dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 56/ - druhé čtení
část č. 143 (5. 2. 1999)

37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám, sjednaná dne 23. srpna 1978 ve Vídni /sněmovní tisk 59/ - druhé čtení
části č. 143-144 (5. 2. 1999)

40. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 34/ - třetí čtení
část č. 181 (10. 2. 1999)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb. /sněmovní tisk 51/ - třetí čtení
část č. 194 (10. 2. 1999)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - třetí čtení
části č. 211-217 (11. 2. 1999)

44. Senátní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) /sněmovní tisk 16/ - třetí čtení
část č. 207 (10. 2. 1999)

49. Informace ministra financí o dopadu revidované prognózy vývoje české ekonomiky na státní rozpočet
část č. 159 (9. 2. 1999)

50. Zpráva vlády České republiky o aktuální situaci vzniklé na trhu vepřového masa v souvislosti s obnovením dovozu této komodity a na trhu mléka v souvislosti s krizí odbytu prvovýrobců a o možnostech řešení této situace
části č. 166-167 (9. 2. 1999)

51. Harmonogram dalšího postupu privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu /sněmovní tisk 70/
části č. 218-229, část č. 231 (11. 2. 1999)

57. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 76, části č. 78-82 (4. 2. 1999)

60. Pravidla hospodaření poslaneckých klubů na rok 1999
části č. 194-195 (10. 2. 1999)

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

část č. 2, části č. 21-22 (23. 3. 1999), část č. 29 (24. 3. 1999), část č. 96, části č. 98-99, část č. 104, část č. 107, část č. 113 (25. 3. 1999), části č. 208-211 (31. 3. 1999), části č. 294-296, části č. 301-302, část č. 319 (2. 4. 1999)

2. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 24/ - druhé čtení
části č. 21-28 (23. 3. 1999)

4. Návrh poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - druhé čtení
části č. 12-20 (23. 3. 1999)

5. Návrh poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - druhé čtení
část č. 65 (24. 3. 1999), část č. 98 (25. 3. 1999)

6. Návrh poslanců Tomáše Kvapila a Libora Ambrozka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 65/ - druhé čtení
části č. 99-101 (25. 3. 1999)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - druhé čtení
části č. 101-106 (25. 3. 1999)

8. Návrh poslanců Evžena Snítilého, Jana Bláhy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) /sněmovní tisk 82/ - druhé čtení
části č. 133-134 (26. 3. 1999)

15. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 124/ - prvé čtení
části č. 212-216, části č. 218-219, části č. 221-224, části č. 226-232 (31. 3. 1999)

33. Vládní návrh zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů /sněmovní tisk 158/ - prvé čtení
část č. 199 (31. 3. 1999)

35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská sociální charta (1961), Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě (1988), Protokol pozměňující Evropskou sociální chartu (1991) /sněmovní tisk 113/ - prvé čtení
část č. 297, části č. 299-300, části č. 303-308 (2. 4. 1999)

36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce, 1997 a Listina o změně Ústavy Mezinárodní organizace práce, 1997, přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997 /sněmovní tisk 115/ - prvé čtení
část č. 242 (31. 3. 1999)

38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení
část č. 243 (31. 3. 1999)

39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 1. října 1998 /sněmovní tisk 117/ - prvé čtení
část č. 238 (31. 3. 1999)

40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními orgány, podepsaná ve Štrasburku 24. června 1998 /sněmovní tisk 126/ - prvé čtení
části č. 244-245 (31. 3. 1999)

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení /sněmovní tisk 127/ - prvé čtení
části č. 246-247 (31. 3. 1999)

42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), Rada Evropy číslo 143, sjednaná ve Valettě dne 16.1.1992, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 17.12.1998 /sněmovní tisk 133/ - prvé čtení
části č. 241-242 (31. 3. 1999)

43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv uzavřených Československou socialistickou republikou /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení
část č. 239 (31. 3. 1999)

44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu, sjednaná v Ottawě dne 20. 9. 1951 /sněmovní tisk 151/ - prvé čtení
části č. 240-241 (31. 3. 1999)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - třetí čtení
části č. 269-270 (1. 4. 1999)

55. Návrh na změny ve složení zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 317 (2. 4. 1999)

56. Návrh na změny ve složení zástupců pojištěnců do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 317-320 (2. 4. 1999)

73. Vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky do operace JOINT GUARDIAN /sněmovní tisk 148/
části č. 30-37, část č. 39, části č. 41-49 (24. 3. 1999)

75. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 79, část č. 88 (25. 3. 1999)

76. Ústní interpelace
části č. 107-121 (25. 3. 1999), část č. 286, část č. 288 (1. 4. 1999)

77. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny
části č. 219-220 (31. 3. 1999)

78. Stanovisko Poslanecké sněmovny k opatřením rady Státního fondu tržní regulace v zemědělství
části č. 233-238 (31. 3. 1999)

11. schůze (14. 4. 1999)

část č. 2, část č. 26 (14. 4. 1999)

1. Změna mandátu pro vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky a nevyzbrojeného dopravního letounu An - 26 Armády České republiky, schváleného 10. schůzí Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 176/
části č. 3-12, část č. 14, části č. 16-19, části č. 21-25, části č. 27-30 (14. 4. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

část č. 2, část č. 5, část č. 7 (11. 5. 1999), část č. 99, část č. 108, část č. 114 (13. 5. 1999), část č. 123, část č. 141 (14. 5. 1999), část č. 162, část č. 167 (18. 5. 1999), část č. 236 (20. 5. 1999), část č. 312 (1. 6. 1999), část č. 391, část č. 395, část č. 405, část č. 422 (3. 6. 1999), část č. 473, část č. 485, část č. 496, část č. 514 (9. 6. 1999)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - opakované druhé čtení
části č. 163-167, část č. 171 (18. 5. 1999)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 112/ - druhé čtení
části č. 142-146 (14. 5. 1999)

13. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) /sněmovní tisk 150/ - druhé čtení
části č. 147-151 (14. 5. 1999), části č. 167-168 (18. 5. 1999)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb. /sněmovní tisk 206/ - prvé čtení
části č. 168-170 (18. 5. 1999)

15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Bulharské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 17. července 1998 v Sofii /sněmovní tisk 71/ - druhé čtení
části č. 170-171 (18. 5. 1999)

16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rozhodnutí Společného výboru č. 3/1998 k Dohodě mezi státy Evropského sdružení volného obchodu a Českou republikou o zrušení Protokolu C /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení
část č. 172 (18. 5. 1999)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - třetí čtení
části č. 172-173 (18. 5. 1999)

18. Návrh poslanců Petra Mareše a Waltera Bartoše na vydání zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením /sněmovní tisk 149/ - prvé čtení
část č. 186 (18. 5. 1999)

23. Informace ministra financí o odhadu vývoje veřejných rozpočtů v roce 1999 a o opatřeních vlády směřujících k dodržení zákona o státním rozpočtu na tento rok
část č. 105, část č. 107 (13. 5. 1999), část č. 132, části č. 141-142 (14. 5. 1999)

24. Návrh na změnu počtu poslanců v některých stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 152 (14. 5. 1999)

25. Bezpečnostní strategie České republiky
části č. 152-153 (14. 5. 1999), části č. 229-230, část č. 235 (19. 5. 1999)

26. Zpráva vlády o stavu české společnosti
části č. 238-239, části č. 241-243, části č. 245-246, části č. 249-250, část č. 252 (20. 5. 1999), části č. 486-490 (9. 6. 1999)

27. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny - Rady pro vzdělávání v České republice
části č. 154-157 (14. 5. 1999)

29. Návrh koncepce reformy veřejné správy /sněmovní tisk 196/
část č. 210 (19. 5. 1999)

30. Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1999 /sněmovní tisky 75 a a 75/2/
část č. 157, část č. 159 (14. 5. 1999)

31. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1999 /sněmovní tisk 76/
části č. 159-160 (14. 5. 1999)

32. Komplexní zhodnocení povodňové katastrofy v červenci 1997 a návrh systému zabezpečení obnovy území postižených povodněmi, případně dalšími přírodními katastrofami /sněmovní tisk 87/
části č. 252-259 (20. 5. 1999)

34. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1998 /sněmovní tisk 107/
část č. 160 (14. 5. 1999)

35. Výroční zpráva a roční účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 119/
části č. 475-476 (9. 6. 1999)

36. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.7.1998 do 31.12.1998 /sněmovní tisk 118/
část č. 161 (14. 5. 1999)

37. Návrh na navýšení odměn členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 161 (14. 5. 1999)

40. Vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 155/ - prvé čtení
části č. 318-323, část č. 325 (1. 6. 1999)

41. Návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 131/ - prvé čtení
části č. 335-340 (1. 6. 1999)

53. Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení
část č. 436 (3. 6. 1999)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 202/ - prvé čtení
část č. 474 (9. 6. 1999)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 203/ - prvé čtení
části č. 313-315 (1. 6. 1999)

59. Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení
část č. 294 (21. 5. 1999)

62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách /sněmovní tisk 210/ - prvé čtení
části č. 123-125 (14. 5. 1999)

64. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 212/ - prvé čtení
část č. 463 (8. 6. 1999)

65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 213/ - prvé čtení
části č. 464-468 (8. 6. 1999)

66. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 214/ - prvé čtení
část č. 475 (9. 6. 1999)

74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou /sněmovní tisk 172/ - prvé čtení
část č. 316 (1. 6. 1999)

79. Vládní návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) /sněmovní tisk 88/ - třetí čtení
části č. 403-404 (3. 6. 1999)

85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 112/ - třetí čtení
části č. 391-402 (3. 6. 1999)

86. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) /sněmovní tisk 150/ - třetí čtení
části č. 405-409 (3. 6. 1999)

87. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 243
část č. 464 (8. 6. 1999)

88. Návrh na volbu členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky
část č. 259 (20. 5. 1999)

89. Návrh na volbu dalších poslanců - členů některých stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
části č. 476-477 (9. 6. 1999)

91. Návrh na způsob projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1998 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
část č. 477 (9. 6. 1999)

92. Úmluva č. 178 a Doporučení č. 185 o inspekci pracovních a životních podmínek (námořníci), 1996; Úmluva č. 179 a Doporučení č. 186 o najímání a umísťování námořníků, 1996; Úmluva č. 180 o pracovní době námořníků a posádkách lodí, 1996; Doporučení č. 187 o mzdách, pracovní době námořníků a posádkách lodí, 1996; Protokol z roku 1996 k Úmluvě o obchodním loďstvu (minimální standardy), 1976, přijaté na 84. zasedání Mezinárodní konference práce v říjnu 1996; Doporučení č. 188 o soukromých agenturách práce, 1997, přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997 /sněmovní tisk 114/
části č. 473-474 (9. 6. 1999)

93. Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 116/
části č. 478-483 (9. 6. 1999)

95. Koncepce zahraniční politiky České republiky
část č. 490, část č. 495, části č. 497-498, část č. 500, části č. 502-506, část č. 508, části č. 510-514, části č. 516-518 (9. 6. 1999)

96. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného výkonu usnesení obecního zastupitelstva obce Lužice
část č. 476 (9. 6. 1999)

97. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 86, část č. 88, část č. 90, části č. 96-97, části č. 99-102 (13. 5. 1999)

98. Ústní interpelace
část č. 108, části č. 110-116, část č. 118, části č. 120-122 (13. 5. 1999), části č. 422-424 (3. 6. 1999)

100. Zřízení vyšetřovací komise PS pro šetření regionálního transplantačního centra v Ostravě
části č. 326-327, části č. 333-334 (1. 6. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

části č. 6-7 (29. 6. 1999), část č. 102, část č. 113 (1. 7. 1999), část č. 183 (2. 7. 1999), část č. 197, část č. 215, část č. 217, část č. 219, části č. 238-239 (7. 7. 1999), část č. 277 (8. 7. 1999), část č. 302, část č. 318 (9. 7. 1999)

2. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - druhé čtení
části č. 219-222 (7. 7. 1999)

7. Návrh poslanců Cyrila Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) /sněmovní tisk 120/ - druhé čtení
část č. 26 (29. 6. 1999)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii /sněmovní tisk 134/ - druhé čtení
části č. 223-225 (7. 7. 1999)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - druhé čtení
část č. 175 (2. 7. 1999)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 274/ - zkrácené jednání
část č. 130 (1. 7. 1999)

29. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize /sněmovní tisk 281/ - zkrácené jednání
části č. 183-189, části č. 194-196 (2. 7. 1999)

41. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - prvé čtení
část č. 191, části č. 193-194 (2. 7. 1999), části č. 198-199 (7. 7. 1999)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 261/ - prvé čtení
část č. 226 (7. 7. 1999)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
části č. 277-279 (8. 7. 1999)

47. Vládní návrh zákona o transformaci Českých drah a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku /sněmovní tisk 265/ - prvé čtení
části č. 227-228, části č. 231-232, část č. 234, část č. 236 (7. 7. 1999)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce, 1997 a Listina o změně Ústavy Mezinárodní organizace práce, 1997, přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997 /sněmovní tisk 115/ - druhé čtení
část č. 247 (7. 7. 1999)

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 123/ - druhé čtení
části č. 248-249 (7. 7. 1999)

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 132/ - druhé čtení
část č. 249 (7. 7. 1999)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 1. října 1998 /sněmovní tisk 117/ - druhé čtení
část č. 250 (7. 7. 1999)

62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení /sněmovní tisk 127/ - druhé čtení
části č. 250-251 (7. 7. 1999)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), Rada Evropy číslo 143, sjednaná ve Valettě dne 16.1.1992, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 17. 12. 1998 /sněmovní tisk 133/ - druhé čtení
část č. 251 (7. 7. 1999)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv uzavřených Československou socialistickou republikou /sněmovní tisk 138/ - druhé čtení
část č. 251 (7. 7. 1999)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu, sjednaná v Ottawě dne 20. 9. 1951 /sněmovní tisk 151/ - druhé čtení
část č. 251 (7. 7. 1999), část č. 272 (8. 7. 1999)

66. Vládní návrh "Sjednání Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o podmínkách pro účast České republiky v programech 5. Rámcového programu Evropského společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje a demonstrací (1998 - 2002) a ve výzkumných programech a výukových aktivitách 5. Rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a výukové aktivity (1998 - 2002)" /sněmovní tisk 185/ - druhé čtení
část č. 240 (7. 7. 1999)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna znění článku 43 odstavce 2 Úmluvy o právech dítěte /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení
část č. 280 (8. 7. 1999)

68. Vládní návrh, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky ke Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, sjednanému ve Štrasburku dne 6. března 1959 /sněmovní tisk 234/ - prvé čtení
části č. 281-282 (8. 7. 1999)

78. Vládní návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 92/ - třetí čtení
části č. 309-310 (9. 7. 1999)

79. Návrh poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. 299/1997 Sb. /sněmovní tisk 96/ - třetí čtení
část č. 310 (9. 7. 1999)

80. Návrh poslanců Milana Zuny a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 100/ - třetí čtení
části č. 311-313 (9. 7. 1999)

82. Návrh poslanců Cyrila Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) /sněmovní tisk 120/ - třetí čtení
část č. 314 (9. 7. 1999)

84. Návrh poslanců Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - třetí čtení
části č. 314-316 (9. 7. 1999)

87. Vládní návrh zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) /sněmovní tisk 135/ - třetí čtení
části č. 302-303 (9. 7. 1999)

88. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 136/ - třetí čtení
část č. 303 (9. 7. 1999)

89. Vládní návrh zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 139/ - třetí čtení
části č. 303-304 (9. 7. 1999)

91. Vládní návrh zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 141/ - třetí čtení
část č. 305 (9. 7. 1999)

92. Vládní návrh zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 142/ - třetí čtení
část č. 306 (9. 7. 1999)

93. Vládní návrh zákona o ozbrojených silách České republiky /sněmovní tisk 143/ - třetí čtení
části č. 306-307 (9. 7. 1999)

94. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
část č. 308 (9. 7. 1999)

95. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže /sněmovní tisk 125/ - třetí čtení
části č. 318-319 (9. 7. 1999)

97. Vládní návrh zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) /sněmovní tisk 154/ - třetí čtení
části č. 319-320 (9. 7. 1999)

100. Vládní návrh zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů /sněmovní tisk 158/ - třetí čtení
část č. 316 (9. 7. 1999)

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 159/ - třetí čtení
část č. 317 (9. 7. 1999)

104. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny vládou České republiky
část č. 165 (2. 7. 1999)

106. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 215 (7. 7. 1999)

107. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra v Ostravě
část č. 215, část č. 217 (7. 7. 1999)

108. Návrh na volbu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 216-217 (7. 7. 1999)

109. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
části č. 216-218 (7. 7. 1999)

110. Účetní závěrka a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1998 /sněmovní tisk 178/
část č. 32 (29. 6. 1999)

112. Výroční zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 179/
části č. 240-241 (7. 7. 1999)

113. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1998 /sněmovní tisk 197/
část č. 241 (7. 7. 1999)

114. Informace obsahující rozbor stavu vývozu a jeho podpory /sněmovní tisk 218/
části č. 242-243 (7. 7. 1999)

115. Vládní návrh na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě /sněmovní tisk 225/
části č. 291-294 (8. 7. 1999)

119. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1998 /sněmovní tisk 240/
části č. 245-247 (7. 7. 1999)

121. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 102-106, části č. 108-123 (1. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

část č. 31, část č. 70, části č. 74-75 (13. 10. 1999), část č. 175, část č. 181 (15. 10. 1999), část č. 199 (19. 10. 1999), část č. 246 (20. 10. 1999), část č. 351, část č. 356 (22. 10. 1999), část č. 378 (2. 11. 1999), část č. 424 (3. 11. 1999), část č. 566, část č. 573 (10. 11. 1999), část č. 590 (11. 11. 1999)

9. Návrh poslanců Petra Mareše a Waltera Bartoše na vydání zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením /sněmovní tisk 149/ - druhé čtení
části č. 32-38 (13. 10. 1999)

10. Vládní návrh zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 156/ - druhé čtení
části č. 39-42 (13. 10. 1999)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 157/ - druhé čtení
části č. 42-43 (13. 10. 1999)

12. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení
části č. 43-44 (13. 10. 1999)

13. Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv /sněmovní tisk 181/ - druhé čtení
části č. 44-45 (13. 10. 1999)

14. Vládní návrh zákona o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - druhé čtení
části č. 45-48 (13. 10. 1999)

15. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/ - druhé čtení
části č. 48-50 (13. 10. 1999)

18. Vládní návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 272/ - druhé čtení
části č. 51-54 (13. 10. 1999)

20. Vládní návrh zákona o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - druhé čtení
část č. 57 (13. 10. 1999)

21. Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky /sněmovní tisk 205/ - druhé čtení
část č. 57 (13. 10. 1999)

23. Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 199/ - druhé čtení
části č. 71-73, části č. 75-77 (13. 10. 1999)

26. Vládní návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) /sněmovní tisk 248/ - druhé čtení
část č. 88 (13. 10. 1999)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
části č. 58-68 (13. 10. 1999)

32. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Václava Krásy a Pavla Němce na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 217/ - druhé čtení
části č. 593-598 (11. 11. 1999)

34. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Libora Krátkého, Františka Ondruše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech /sněmovní tisk 229/ - druhé čtení
části č. 437-439 (3. 11. 1999)

35. Návrh poslanců Jana Grůzy, Petra Plevy, Jiřího Václavka, Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb. /sněmovní tisk 231/ - druhé čtení
část č. 106 (14. 10. 1999)

37. Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení
část č. 241, části č. 246-248 (20. 10. 1999)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí /sněmovní tisk 261/ - druhé čtení
části č. 248-250 (20. 10. 1999)

41. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) /sněmovní tisk 39/5/ - zamítnutý Senátem
část č. 200 (19. 10. 1999)

42. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení
části č. 202-203, části č. 205-206, části č. 209-211, část č. 213, část č. 217, části č. 219-220, části č. 222-226 (19. 10. 1999), část č. 234, část č. 236 (20. 10. 1999)

47. Návrh poslanců Moniky Horákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 299/ - prvé čtení
část č. 117, část č. 121 (14. 10. 1999)

50. Návrh poslanců Michala Doktora, Svatomíra Recmana, Bohuslava Sobotky a Pavla Šafaříka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 244/ - prvé čtení
část č. 169 (15. 10. 1999)

51. Návrh poslanců Vojtěcha Vymětala, Karla Černého a dalších na vydání zákona o změně hranice Brněnského a Jihlavského kraje /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení
části č. 173-174 (15. 10. 1999)

54. Vládní návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti /sněmovní tisk 282/ - prvé čtení
části č. 179-181 (15. 10. 1999)

55. Návrh poslanců Ladislava Šustra, Augustina Bubníka, Stanislava Voláka a Michala Krause na vydání zákona o ochraně olympijských symbolik /sněmovní tisk 293/ - prvé čtení
část č. 270 (20. 10. 1999)

59. Návrh poslanců Václava Krásy, Ludmily Müllerové, Josefa Jalůvky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - prvé čtení
část č. 281 (20. 10. 1999)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení
části č. 282-283 (20. 10. 1999)

61. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - prvé čtení
část č. 283 (20. 10. 1999)

62. Návrh poslanců Libora Ježka, Vladimíra Doležala a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 321/ - prvé čtení
části č. 284-286 (20. 10. 1999)

68. Vládní návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 374/ - prvé čtení
části č. 455-456 (3. 11. 1999)

69. Vládní návrh zákona o obecních daních a o změně některých souvisejících zákonů (o obecních daních) /sněmovní tisk 375/ - prvé čtení
části č. 432-436 (3. 11. 1999)

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 388/ - prvé čtení
část č. 457 (3. 11. 1999)

76. Návrh poslanců Ivana Langera, Petry Buzkové, Evy Dundáčkové, Zdeňka Jičínského, Jitky Kupčové a Jana Zahradila na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení
část č. 563 (10. 11. 1999)

77. Návrh poslance Stanislava Grosse na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 361/ - prvé čtení
část č. 262, části č. 267-268 (20. 10. 1999)

80. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - prvé čtení
části č. 389-393 (2. 11. 1999)

81. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - prvé čtení
části č. 394-401 (2. 11. 1999)

82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení
části č. 401-403 (2. 11. 1999)

89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 349/ - prvé čtení
části č. 356-357 (22. 10. 1999)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 355/ - prvé čtení
části č. 357-359 (22. 10. 1999)

91. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 357/ - prvé čtení
části č. 359-361 (22. 10. 1999)

93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - prvé čtení
část č. 416 (3. 11. 1999)

97. Vládní návrh zákona o státním zastupitelství a o změně některých souvisejících zákonů (o státním zastupitelství) /sněmovní tisk 370/ - prvé čtení
části č. 425-432 (3. 11. 1999)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 383/ - prvé čtení
části č. 442-444, části č. 446-450 (3. 11. 1999)

99. Vládní návrh zákona o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách) /sněmovní tisk 377/ - prvé čtení
části č. 361-369 (22. 10. 1999)

100. Vládní návrh zákona o veřejné podpoře /sněmovní tisk 378/ - prvé čtení
části č. 451-453 (3. 11. 1999)

101. Vládní návrh zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení
část č. 454 (3. 11. 1999)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 385/ - prvé čtení
části č. 373-374 (22. 10. 1999)

104. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 386/ - prvé čtení
části č. 457-459 (3. 11. 1999)

105. Vládní návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/ - prvé čtení
části č. 459-460 (3. 11. 1999)

106. Vládní návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - prvé čtení
části č. 460-465 (3. 11. 1999), část č. 469 (4. 11. 1999)

107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou /sněmovní tisk 172/ - druhé čtení
části č. 182-183 (15. 10. 1999)

108. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna znění článku 43 odstavce 2 Úmluvy o právech dítěte /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení
části č. 183-184 (15. 10. 1999)

109. Vládní návrh, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky ke Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, sjednanému ve Štrasburku dne 6. března 1959 /sněmovní tisk 234/ - druhé čtení
části č. 184-185 (15. 10. 1999)

110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, sjednaná v Haagu dne 19. října 1996 /sněmovní tisk 182/ - druhé čtení
část č. 186 (15. 10. 1999)

111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsaná dne 3. listopadu 1997 v Ottawě /sněmovní tisk 238/ - druhé čtení
část č. 186 (15. 10. 1999)

112. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, podepsaná ve Washingtonu dne 4. února 1998 /sněmovní tisk 239/ - druhé čtení
část č. 187 (15. 10. 1999)

113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, sjednaná v Paříži dne 17.12.1997 /sněmovní tisk 243/ - druhé čtení
části č. 187-188 (15. 10. 1999)

114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a o obnovení výchovy dětí, sjednaná v Lucemburku dne 20.5.1980 /sněmovní tisk 256/ - druhé čtení
části č. 188-189 (15. 10. 1999)

115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení ze dne 29. května 1993 /sněmovní tisk 262/ - druhé čtení
část č. 190 (15. 10. 1999)

116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. března 1999 v Sofii /sněmovní tisk 180/ - druhé čtení
části č. 190-191 (15. 10. 1999)

117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 22. ledna 1999 /sněmovní tisk 224/ - druhé čtení
část č. 191 (15. 10. 1999)

118. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Čtvrtý dodatek k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu - zvláštní jednorázová alokace zvláštních práv čerpání /sněmovní tisk 230/ - druhé čtení
část č. 192 (15. 10. 1999)

119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 20. září 1997 v Ammánu /sněmovní tisk 246/ - druhé čtení
část č. 192 (15. 10. 1999)

120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1999 v Port Louis /sněmovní tisk 279/ - prvé čtení
části č. 192-193 (15. 10. 1999)

121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku podepsaná v Praze dne 12. května 1999 /sněmovní tisk 339/ - prvé čtení
část č. 193 (15. 10. 1999)

122. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin /sněmovní tisk 300/ - prvé čtení
část č. 194 (15. 10. 1999)

123. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992 /sněmovní tisk 327/ - prvé čtení
části č. 194-195 (15. 10. 1999)

124. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě /sněmovní tisk 301/ - prvé čtení
část č. 196 (15. 10. 1999)

125. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci při pohraničním odbavování /sněmovní tisk 302/ - prvé čtení
část č. 196 (15. 10. 1999)

126. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v hraničních otázkách /sněmovní tisk 303/ - prvé čtení
část č. 196 (15. 10. 1999)

127. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic /sněmovní tisk 348/ - prvé čtení
části č. 196-197 (15. 10. 1999)

128. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích, podepsaná ve Varšavě dne 9. 3. 1998 /sněmovní tisk 308/ - prvé čtení
části č. 197-198 (15. 10. 1999)

129. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Litevskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení
část č. 198 (15. 10. 1999)

148. Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky /sněmovní tisk 205/ - třetí čtení
část č. 302 (21. 10. 1999)

156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 566, části č. 568-576 (10. 11. 1999)

157. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - třetí čtení
části č. 577-578 (10. 11. 1999)

167. Vládní návrh zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) /sněmovní tisk 269/ - třetí čtení
části č. 579-583 (10. 11. 1999)

171. Informace rozpočtového výboru o projednání Zprávy o měnovém vývoji za rok 1998
část č. 589 (10. 11. 1999)

174. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného výkonu usnesení obecního zastupitelstva městské části Ústí nad Labem - Neštěmice
část č. 82 (13. 10. 1999)

175. Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1998 (ve srovnání s rokem 1997) /sněmovní tisk 254/
část č. 529 (9. 11. 1999)

177. Analýza výnosů daně z přidané hodnoty /sněmovní tisk 259/
část č. 584 (10. 11. 1999)

178. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 1999 /sněmovní tisk 276/
části č. 585-586 (10. 11. 1999)

179. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1999 /sněmovní tisk 330/
části č. 586-589 (10. 11. 1999)

185. Zpráva o podpoře malého a středního podnikání ze státního rozpočtu v České republice v roce 1998 /sněmovní tisk 290/
části č. 370-371 (22. 10. 1999)

186. Dodatek k Informaci obsahující rozbor stavu vývozu a jeho podpory /sněmovní tisk 218/2/
části č. 372-373 (22. 10. 1999)

192. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) /sněmovní tisk 400/ - zkrácené jednání
části č. 590-592 (11. 11. 1999)

18. schůze (4. - 10. 11. 1999)

část č. 11 (10. 11. 1999)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 336/ - druhé čtení
části č. 11-16 (10. 11. 1999)

3. Vládní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry /sněmovní tisk 335/ - třetí čtení
část č. 9 (9. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

část č. 56 (1. 12. 1999), část č. 95, část č. 119, část č. 123 (2. 12. 1999), část č. 148 (3. 12. 1999), části č. 212-213, část č. 237, část č. 240 (8. 12. 1999), části č. 278-279, část č. 283, část č. 296, část č. 301, část č. 310 (9. 12. 1999), část č. 320, část č. 346 (10. 12. 1999), části č. 355-356 (21. 12. 1999)

3. Návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/4/ - vrácený Senátem
část č. 13 (30. 11. 1999)

7. Projednání časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na I. pololetí 2000
části č. 19-20 (30. 11. 1999)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení
část č. 22 (30. 11. 1999)

9. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - druhé čtení
část č. 23 (30. 11. 1999)

12. Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Jiřího Václavka a dalších na vydání ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků /sněmovní tisk 174/ - druhé čtení
část č. 40 (1. 12. 1999)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 367/ - druhé čtení
části č. 213-215 (8. 12. 1999)

17. Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení) /sněmovní tisk 423/ - prvé čtení
části č. 56-62 (1. 12. 1999)

18. Vládní návrh zákona o okresních úřadech /sněmovní tisk 424/ - prvé čtení
části č. 62-63 (1. 12. 1999)

19. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - prvé čtení
části č. 64-65 (1. 12. 1999)

20. Vládní návrh ústavního zákona o zkrácení funkčního období zastupitelstva hlavního města Prahy /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení
části č. 66-68 (1. 12. 1999)

21. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - prvé čtení
část č. 69 (1. 12. 1999)

22. Vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů /sněmovní tisk 440/ - prvé čtení
části č. 70-73 (1. 12. 1999)

25. Vládní návrh zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení
část č. 80 (1. 12. 1999)

26. Vládní návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 438/ - prvé čtení
části č. 80-81, část č. 83 (1. 12. 1999)

27. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 439/ - prvé čtení
části č. 81-83 (1. 12. 1999)

28. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 351/ - prvé čtení
části č. 84-86 (1. 12. 1999)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - prvé čtení
části č. 86-90 (1. 12. 1999)

31. Vládní návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 436/ - prvé čtení
části č. 90-91 (1. 12. 1999)

32. Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - prvé čtení
část č. 92 (1. 12. 1999)

33. Vládní návrh zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) ve znění zákona č. 13/1998 Sb. /sněmovní tisk 448/ - prvé čtení
části č. 93-94 (1. 12. 1999)

35. Návrh na prodloužení lhůty pro předložení zprávy o zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a.s.
část č. 108 (2. 12. 1999)

36. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/4/ - prvé čtení nového rozpočtu
části č. 218-220, části č. 231-232, části č. 234-235, část č. 237, části č. 239-242 (8. 12. 1999)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - druhé čtení
části č. 119-127 (2. 12. 1999)

42. Návrh poslanců Moniky Horákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení
části č. 128-130 (2. 12. 1999)

43. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998 /sněmovní tisk 363/ - druhé čtení
části č. 148-152 (3. 12. 1999)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 257/ - druhé čtení
části č. 152-153, část č. 156 (3. 12. 1999)

47. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Michaela Kuneše a Aleny Svobodové na vydání zákona o Horské službě České republiky /sněmovní tisk 350/ - prvé čtení
části č. 199-203 (7. 12. 1999)

48. Návrh poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 366/ - prvé čtení
části č. 159-161 (3. 12. 1999)

49. Návrh poslanců Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Pavla Němce, Jana Grůzy a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 394/ - prvé čtení
části č. 161-163 (3. 12. 1999)

52. Vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon) /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení
části č. 164-167 (3. 12. 1999)

53. Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy) /sněmovní tisk 427/ - prvé čtení
části č. 157-158 (3. 12. 1999)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením /sněmovní tisk 430/ - prvé čtení
část č. 168 (3. 12. 1999)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. /sněmovní tisk 432/ - prvé čtení
části č. 168-169 (3. 12. 1999)

58. Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu, splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999, převyšujícího rozpočtovaný schodek /sněmovní tisk 416/ - zkrácené jednání
části č. 347-348 (10. 12. 1999)

59. Vládní návrh zákona o přiznání k majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku) /sněmovní tisk 428/ - prvé čtení
části č. 248-249 (8. 12. 1999)

60. Vládní návrh zákona o registračních pokladnách a o změně některých dalších zákonů (zákon o registračních pokladnách) /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení
části č. 256-257 (8. 12. 1999)

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o Informačním centru Organizace spojených národů v Praze /sněmovní tisk 397/ - prvé čtení
části č. 320-321 (10. 12. 1999)

72. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - třetí čtení
části č. 203-208 (7. 12. 1999)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - třetí čtení
části č. 208-211 (7. 12. 1999)

75. Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Jiřího Václavka a dalších na vydání ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků /sněmovní tisk 174/ - třetí čtení
části č. 257-261 (8. 12. 1999)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 367/ - třetí čtení
část č. 353 (10. 12. 1999), části č. 358-360 (21. 12. 1999)

79. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - třetí čtení
části č. 297-303 (9. 12. 1999)

83. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998 /sněmovní tisk 363/ - třetí čtení
část č. 278 (9. 12. 1999)

84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení
části č. 303-304 (9. 12. 1999)

85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení
části č. 279-280 (9. 12. 1999)

86. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 169-170 (3. 12. 1999)

87. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě
část č. 170 (3. 12. 1999), část č. 236 (8. 12. 1999)

88. Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku České republiky
část č. 170 (3. 12. 1999)

89. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
část č. 170 (3. 12. 1999), část č. 236 (8. 12. 1999)

90. Dodatek ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1. 1998 až 31. 12. 1998 /sněmovní tisk 341/
části č. 282-283 (9. 12. 1999)

91. Výroční zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za rok 1998 (2. verze) /sněmovní tisk 353/
části č. 283-284 (9. 12. 1999)

92. Návrh na odvolání Dozorčí rady Grantové agentury České republiky
části č. 284-286 (9. 12. 1999)

93. Informace o zvýhodněném financování za I. pololetí 1999 /sněmovní tisk 368/
část č. 270 (8. 12. 1999)

94. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - červen 1999) /sněmovní tisk 369/
část č. 270 (8. 12. 1999)

95. Informace rozpočtového výboru o projednání Zprávy o měnovém vývoji za první pololetí 1999 a za třetí čtvrtletí 1999
část č. 281 (9. 12. 1999)

96. Zpráva vlády o stavu a vývoji dluhové služby a poskytnutých státních zárukách /sněmovní tisk 380/
část č. 296 (9. 12. 1999)

97. Zpráva vlády - Střednědobý fiskální výhled na období let 2000 - 2005 /sněmovní tisk 382/
části č. 305-307 (9. 12. 1999)

98. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 1999 /sněmovní tisk 398/
části č. 271-272 (8. 12. 1999)

99. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 417/
části č. 308-311 (9. 12. 1999)

100. Vládní návrh základních pravidel rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v druhé etapě /sněmovní tisk 387/
části č. 312-314 (9. 12. 1999)

102. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1998 /sněmovní tisk 413/
části č. 268-270 (8. 12. 1999)

103. Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 419/
části č. 361-364 (21. 12. 1999)

105. Ústní interpelace
části č. 130-132 (2. 12. 1999), část č. 308, části č. 314-319 (9. 12. 1999)

106. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 261-263, části č. 265-268 (8. 12. 1999)

107. Zpráva vlády České republiky o řešení situace v nesolventních podnicích při nevyplácení mezd zaměstnancům
části č. 337-341, části č. 343-345 (10. 12. 1999)

110. Vládní návrh na vázání rozpočtových výdajů státního rozpočtu na rok 1999 v kapitolách Poslanecká sněmovna, Senát, Nejvyšší kontrolní úřad /sněmovní tisk 456/
části č. 346-347 (10. 12. 1999)

111. Návrh na prodloužení lhůty pro předložení zprávy o zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě
část č. 364 (21. 12. 1999)

112. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
části č. 356-357 (21. 12. 1999)

20. schůze (21. - 22. 12. 1999)

část č. 24 (21. 12. 1999)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
část č. 8, části č. 10-19, části č. 21-26 (21. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

část č. 4 (18. 1. 2000), část č. 206, část č. 221 (26. 1. 2000), část č. 283 (27. 1. 2000)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách /sněmovní tisk 210/3/ - vrácený Senátem
část č. 8 (18. 1. 2000)

5. Návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) /sněmovní tisk 248/3/ - vrácený Senátem
části č. 9-10 (18. 1. 2000)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. /sněmovní tisk 229/4/ - zamítnutý Senátem
části č. 10-12 (18. 1. 2000)

7. Vládní návrh zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 493/ - prvé čtení
části č. 13-18 (18. 1. 2000)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 316/ - druhé čtení
část č. 19 (18. 1. 2000)

17. Návrh poslance Stanislava Grosse na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 361/ - druhé čtení
část č. 20, části č. 25-26 (18. 1. 2000)

19. Vládní návrh zákona o námořní plavbě /sněmovní tisk 373/ - druhé čtení
části č. 28-30 (18. 1. 2000)

24. Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení
část č. 259 (26. 1. 2000)

31. Návrh poslanců Václava Krásy, Ludmily Müllerové, Josefa Jalůvky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - druhé čtení
části č. 45-47 (19. 1. 2000)

38. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - prvé čtení
části č. 207-208, části č. 210-211, část č. 213, části č. 216-222 (26. 1. 2000)

39. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
části č. 222-223 (26. 1. 2000)

40. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení
části č. 223-224 (26. 1. 2000)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení
část č. 151 (21. 1. 2000)

64. Návrh poslance Zdeňka Koudelky na vydání zákona o Zeměměřické komoře /sněmovní tisk 411/ - prvé čtení
části č. 225-228 (26. 1. 2000)

65. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Ivana Langera, Stanislava Grosse, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona o elektronickém podpisu /sněmovní tisk 415/ - prvé čtení
část č. 229, části č. 231-233 (26. 1. 2000)

66. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o významných dnech /sněmovní tisk 449/ - prvé čtení
části č. 319-320 (28. 1. 2000)

67. Senátní návrh zákona o Památníku doby nesvobody 1939 - 1989 /sněmovní tisk 450/ - prvé čtení
části č. 321-331 (28. 1. 2000)

71. Vládní návrh zákona o hospodaření energií a o změně zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky (zákon o hospodaření energií) /sněmovní tisk 494/ - prvé čtení
části č. 309-312 (28. 1. 2000)

87. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, podepsaná dne 24. listopadu 1999 v Bratislavě /sněmovní tisk 492/ - prvé čtení
část č. 241 (26. 1. 2000)

107. Vládní návrh zákona o námořní plavbě /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení
části č. 264-265 (27. 1. 2000)

108. Vládní návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení
části č. 283-285 (27. 1. 2000)

113. Návrh poslanců Jaroslava Plachého, Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. a zákona č. 125/1998 Sb. /sněmovní tisk 242/ - třetí čtení
část č. 298 (27. 1. 2000)

121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 347/ - třetí čtení
část č. 313 (28. 1. 2000)

123. Návrh poslanců Ivana Langera, Petry Buzkové, Evy Dundáčkové, Zdeňka Jičínského, Jitky Kupčové a Jana Zahradila na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 359/ - třetí čtení
části č. 314-317 (28. 1. 2000)

124. Vládní návrh zákona o Státním fondu dopravy a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 365/ - třetí čtení
část č. 266 (27. 1. 2000)

127. Změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 332 (28. 1. 2000)

128. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
části č. 333-334 (28. 1. 2000)

133. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 81, část č. 84 (19. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

část č. 31 (23. 2. 2000), část č. 96 (24. 2. 2000), část č. 153 (25. 2. 2000), části č. 194-195 (29. 2. 2000), část č. 274, část č. 286, část č. 304, část č. 311 (2. 3. 2000), část č. 345, část č. 359 (3. 3. 2000), část č. 363, část č. 372 (8. 3. 2000), části č. 409-410, části č. 416-417 (9. 3. 2000)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - druhé čtení
část č. 16 (22. 2. 2000)

6. Vládní návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/ - druhé čtení
části č. 80-81 (23. 2. 2000)

7. Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení) /sněmovní tisk 422/ - druhé čtení
části č. 153-162, část č. 164 (25. 2. 2000)

9. Vládní návrh zákona o okresních úřadech /sněmovní tisk 424/ - druhé čtení
část č. 177 (25. 2. 2000)

10. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - druhé čtení
části č. 177-182 (25. 2. 2000)

11. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - druhé čtení
část č. 182 (25. 2. 2000)

12. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - druhé čtení
části č. 31-34 (23. 2. 2000)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení
části č. 35-40 (23. 2. 2000)

14. Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - druhé čtení
části č. 22-23 (22. 2. 2000)

16. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - druhé čtení
části č. 23-24 (22. 2. 2000)

17. Návrh poslanců Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - druhé čtení
část č. 81 (23. 2. 2000)

18. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - druhé čtení
části č. 25-26, části č. 28-30 (22. 2. 2000)

24. Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy) /sněmovní tisk 427/ - druhé čtení
části č. 40-42 (23. 2. 2000)

27. Vládní návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy /sněmovní tisk 445/ - druhé čtení
část č. 252 (1. 3. 2000)

32. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 541/ - prvé čtení
část č. 267 (1. 3. 2000)

33. Vládní návrh zákona o spolcích a o změně některých dalších zákonů (zákon o spolcích) /sněmovní tisk 520/ - prvé čtení
část č. 42, části č. 44-46 (23. 2. 2000)

34. Vládní návrh zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. /sněmovní tisk 522/ - prvé čtení
část č. 47 (23. 2. 2000)

35. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - prvé čtení
části č. 48-49 (23. 2. 2000)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 531/ - prvé čtení
část č. 50 (23. 2. 2000)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - prvé čtení
část č. 51 (23. 2. 2000)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 533/ - prvé čtení
část č. 51 (23. 2. 2000)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 536/ - prvé čtení
části č. 52-53 (23. 2. 2000)

47. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách /sněmovní tisk 464/ - prvé čtení
části č. 114-119 (24. 2. 2000)

49. Senátní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. /sněmovní tisk 467/ - prvé čtení
části č. 97-98 (24. 2. 2000)

50. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 468/ - prvé čtení
části č. 99-100 (24. 2. 2000)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb. /sněmovní tisk 469/ - prvé čtení
část č. 127 (24. 2. 2000)

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 513/ - prvé čtení
části č. 269-271 (1. 3. 2000)

57. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - prvé čtení
část č. 477 (10. 3. 2000)

59. Vládní návrh, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 521/ - prvé čtení
část č. 478 (10. 3. 2000)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 529/ - prvé čtení
část č. 478 (10. 3. 2000)

61. Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy /sněmovní tisk 457/ - prvé čtení
části č. 478-479 (10. 3. 2000)

62. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán /sněmovní tisk 534/ - prvé čtení
část č. 121 (24. 2. 2000)

63. Vládní návrh zákona o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní sprány České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) /sněmovní tisk 542/ - prvé čtení
části č. 268-269 (1. 3. 2000)

66. Vládní návrh zákona o Záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 544/ - prvé čtení
části č. 493-494 (10. 3. 2000)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 12. května 1999 v Praze /sněmovní tisk 404/ - druhé čtení
část č. 85 (23. 2. 2000)

79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997 /sněmovní tisk 519/ - prvé čtení
části č. 90-91 (23. 2. 2000)

88. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - třetí čtení
části č. 346-361 (3. 3. 2000)

89. Podpůrné programy zemědělství pro rok 2000, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství /sněmovní tisk 503/
část č. 362 (7. 3. 2000), části č. 381-383 (8. 3. 2000)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - třetí čtení
část č. 327 (3. 3. 2000)

92. Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení) /sněmovní tisk 422/ - třetí čtení
části č. 397-398 (8. 3. 2000)

93. Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení) /sněmovní tisk 423/ - třetí čtení
část č. 400 (8. 3. 2000)

95. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - třetí čtení
části č. 410-414 (9. 3. 2000)

96. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - třetí čtení
části č. 414-420 (9. 3. 2000)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - třetí čtení
části č. 283-286 (2. 3. 2000)

99. Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - třetí čtení
části č. 287-293 (2. 3. 2000)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 357/ - třetí čtení
části č. 293-295 (2. 3. 2000)

104. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - třetí čtení
části č. 421-423 (9. 3. 2000)

105. Návrh poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 366/ - třetí čtení
část č. 303 (2. 3. 2000)

107. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 386/ - třetí čtení
části č. 441-443 (9. 3. 2000)

108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 431/ - třetí čtení
části č. 444-445 (9. 3. 2000)

109. Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy) /sněmovní tisk 427/ - třetí čtení
části č. 445-446 (9. 3. 2000)

110. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením /sněmovní tisk 430/ - třetí čtení
část č. 446 (9. 3. 2000)

111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. /sněmovní tisk 432/ - třetí čtení
části č. 295-297 (2. 3. 2000)

112. Vládní návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy /sněmovní tisk 445/ - třetí čtení
části č. 447-449 (9. 3. 2000)

113. Návrh na změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 343 (3. 3. 2000), část č. 384 (8. 3. 2000)

115. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
část č. 345 (3. 3. 2000), část č. 384 (8. 3. 2000)

116. Dodatek ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1. 1998 až 31. 12. 1998 /sněmovní tisk 341/
části č. 475-476 (10. 3. 2000)

117. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k České televizi
části č. 469-470, části č. 472-474 (10. 3. 2000)

118. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 459/
části č. 480-481 (10. 3. 2000)

119. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 460/
části č. 481-483 (10. 3. 2000)

120. Návrh na zajištění financování Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení z mimorozpočtových zdrojů v letech 2000 a 2001 /sněmovní tisk 466/
část č. 484 (10. 3. 2000)

122. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1.-3. čtvrtletí 1999 /sněmovní tisk 473/
části č. 486-487 (10. 3. 2000)

123. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2000 /sněmovní tisk 485/
části č. 487-488 (10. 3. 2000)

124. Postup privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu /sněmovní tisk 505/
části č. 489-493 (10. 3. 2000)

126. Přehled finančních prostředků poskytovaných na obnovu vodních toků po povodních /sněmovní tisk 514/
části č. 484-486 (10. 3. 2000)

127. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Libora Ježka
část č. 476 (10. 3. 2000)

130. Stanovisko ministra financí a ministra vnitra k výkonu vlastnických práv státu ve finančních institucích se zaměřením na Komerční banku a Českou pojišťovnu
části č. 277-279, části č. 281-282 (2. 3. 2000)

131. Ústní interpelace
části č. 311-314 (2. 3. 2000)

136. Informace ministra financí o podmínkách a postupu prodeje státního podílu České spořitelny
část č. 365, části č. 368-369, části č. 371-374, části č. 376-381 (8. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

část č. 5 (4. 4. 2000)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb. /sněmovní tisk 584/ - prvé čtení
část č. 78, část č. 81 (5. 4. 2000)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 585/ - prvé čtení
část č. 83 (5. 4. 2000), část č. 95 (6. 4. 2000)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o kontrole nabývání a držení střelných zbraní jednotlivými osobami ze dne 28. června 1978, která byla za Českou republiku podepsána v Budapešti dne 7. května 1999 /sněmovní tisk 487/ - druhé čtení
část č. 105 (6. 4. 2000)

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích /sněmovní tisk 561/ - prvé čtení
část č. 105 (6. 4. 2000)

62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech /sněmovní tisk 562/ - prvé čtení
část č. 106 (6. 4. 2000)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích /sněmovní tisk 589/ - prvé čtení
části č. 106-107 (6. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

6. Návrh zákona o okresních úřadech /sněmovní tisk 424/3/ - vrácený Senátem
část č. 19 (16. 5. 2000)

13. Vládní návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje /sněmovní tisk 470/ - druhé čtení
část č. 46 (17. 5. 2000)

21. Vládní návrh zákona o spolcích a o změně některých dalších zákonů (zákon o spolcích) /sněmovní tisk 520/ - druhé čtení
část č. 82 (17. 5. 2000), část č. 100 (18. 5. 2000)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 513/ - druhé čtení
části č. 49-50 (17. 5. 2000)

23. Vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon) /sněmovní tisk 447/ - druhé čtení
část č. 33 (17. 5. 2000)

31. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o významných dnech /sněmovní tisk 449/ - druhé čtení
část č. 155 (19. 5. 2000)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 585/ - druhé čtení
část č. 133, část č. 139 (19. 5. 2000)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997 /sněmovní tisk 519/ - druhé čtení
části č. 265-266 (25. 5. 2000)

97. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 513/ - třetí čtení
část č. 255 (25. 5. 2000)

99. Vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon) /sněmovní tisk 447/ - třetí čtení
část č. 203 (24. 5. 2000)

100. Vládní návrh zákona o Záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 544/ - třetí čtení
část č. 205 (24. 5. 2000)

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/ - třetí čtení
část č. 207, část č. 209 (24. 5. 2000)

120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 585/ - třetí čtení
část č. 303, část č. 305 (26. 5. 2000)

139. Ústní interpelace
části č. 289-291, části č. 293-297 (25. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

9. Vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 477/ - druhé čtení
části č. 15-16 (27. 6. 2000)

19. Vládní návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 498/ - druhé čtení
část č. 41 (28. 6. 2000)

38. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně některých zákonů (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 611/ - prvé čtení
část č. 99 (29. 6. 2000)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích /sněmovní tisk 561/ - druhé čtení
části č. 239-240 (4. 7. 2000)

74. Vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 477/ - třetí čtení
části č. 354-355 (12. 7. 2000)

85. Vládní návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 498/ - třetí čtení
část č. 155 (30. 6. 2000)

98. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky /sněmovní tisk 656/
část č. 373 (13. 7. 2000)

125. Ústní interpelace
část č. 127, část č. 131 (29. 6. 2000), část č. 409, část č. 412 (13. 7. 2000)

137. Návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) /sněmovní tisk 547/3/ - vrácený Senátem
část č. 442 (14. 7. 2000)

139. Žádost o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance Jaroslava Bašty
část č. 350 (12. 7. 2000)

27. schůze (14. 9. - 27. 10. 2000)

24. Vládní návrh zákona o soudcích a přísedících, o řízení ve věcech soudců a o změně zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 540/ - druhé čtení
část č. 71 (15. 9. 2000)

44. Souhrnná informace vlády o stavu vyšetřování eventuální trestné činnosti v družstevních záložnách
část č. 114, části č. 119-120 (20. 9. 2000)

71. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení
část č. 196 (21. 9. 2000)

79. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 138-141 (20. 9. 2000)

80. Ústní interpelace
části č. 40-42 (14. 9. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb. /sněmovní tisk 584/ - druhé čtení
část č. 179 (24. 10. 2000)

39. Vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením /sněmovní tisk 697/ - prvé čtení
část č. 65, část č. 67 (18. 10. 2000)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 698/ - prvé čtení
část č. 69, část č. 71 (18. 10. 2000)

41. Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) /sněmovní tisk 708/ - prvé čtení
část č. 72 (18. 10. 2000)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, a zákon č. …/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 738/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 187, části č. 190-191 (24. 10. 2000)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 736/ - prvé čtení
část č. 186 (24. 10. 2000)

72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb. /sněmovní tisk 584/ - třetí čtení
části č. 301-302 (27. 10. 2000)

86. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1999 /sněmovní tisk 658/
část č. 201, část č. 203 (24. 10. 2000)

87. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti na území České republiky v roce 1999 (ve srovnání s rokem 1998) /sněmovní tisk 662/
část č. 210, část č. 216 (25. 10. 2000)

88. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 1999 /sněmovní tisk 687/
části č. 217-218 (25. 10. 2000)

104. Ústní interpelace
části č. 122-123, část č. 128 (19. 10. 2000), části č. 289-290 (26. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, a zákon č. …/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 738/ - druhé čtení
část č. 63, část č. 66 (29. 11. 2000)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, a zákon č. …/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 738/ - třetí čtení
část č. 221, části č. 223-224, část č. 226, část č. 228 (6. 12. 2000)

92. Informace předsedy vlády k průběhu vyšetřování krachu společnosti H - Systém, zejména v souvislosti s podezřením na propojení s financováním ČSSD
část č. 333, části č. 335-336, část č. 340, části č. 342-343 (12. 12. 2000)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

11. Návrh poslanců Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - druhé čtení
část č. 25 (23. 1. 2001)

13. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - druhé čtení
část č. 44 (24. 1. 2001)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 698/ - druhé čtení
části č. 53-54, část č. 57 (24. 1. 2001)

17. Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) /sněmovní tisk 708/ - druhé čtení
část č. 44, část č. 46 (24. 1. 2001)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 698/ - třetí čtení
části č. 129-130 (26. 1. 2001)

38. Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) /sněmovní tisk 708/ - třetí čtení
část č. 131 (26. 1. 2001)

48. Ústní interpelace
část č. 101, část č. 103 (25. 1. 2001)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

11. Vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením /sněmovní tisk 697/ - druhé čtení
část č. 44 (21. 2. 2001)

29. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - prvé čtení
část č. 81 (21. 2. 2001)

41. Vládní návrh zákona o evidenci některých plateb pro účely správy daní a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 826/ - prvé čtení
část č. 138 (23. 2. 2001)

44. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - prvé čtení
část č. 138 (23. 2. 2001)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 736/ - druhé čtení
část č. 213 (28. 2. 2001)

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích, podepsaná 19. září 2000 v Berlíně /sněmovní tisk 770/ - druhé čtení
část č. 214 (28. 2. 2001)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví ze dne 13. srpna 1961 /sněmovní tisk 810/ - prvé čtení
části č. 216-217 (28. 2. 2001)

75. Vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením /sněmovní tisk 697/ - třetí čtení
části č. 180-181, část č. 183 (27. 2. 2001)

100. Ústní interpelace
části č. 119-121, části č. 125-126 (22. 2. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb., zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 584/5/ - vrácený Senátem
část č. 8 (3. 4. 2001)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 698/5/ - vrácený Senátem
část č. 10 (3. 4. 2001)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 870/ - prvé čtení
část č. 203, část č. 206 (11. 4. 2001)

50. Vládní návrh zákona o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích) /sněmovní tisk 874/ - prvé čtení
části č. 207-208 (11. 4. 2001)

79. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 226-227, část č. 229, část č. 232 (12. 4. 2001)

80. Ústní interpelace
část č. 125 (5. 4. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

13. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - druhé čtení
části č. 25-26 (15. 5. 2001)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony /sněmovní tisk 921/ - prvé čtení
část č. 44 (16. 5. 2001)

52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 920/ - prvé čtení
část č. 107 (17. 5. 2001)

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví ze dne 13. srpna 1961 /sněmovní tisk 810/ - druhé čtení
část č. 108 (17. 5. 2001)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsaná dne 19. září 2000 v Berlíně /sněmovní tisk 891/ - prvé čtení
část č. 110, část č. 112 (17. 5. 2001)

62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 785/ - třetí čtení
část č. 285 (24. 5. 2001)

88. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 254-258 (24. 5. 2001)

89. Ústní interpelace
části č. 122-123 (17. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

části č. 245-246 (10. 7. 2001)

14. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - druhé čtení
část č. 77 (27. 6. 2001)

15. Vládní návrh zákona o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích) /sněmovní tisk 874/ - druhé čtení
část č. 21 (26. 6. 2001)

36. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 967/ - prvé čtení
část č. 63, části č. 68-70 (27. 6. 2001)

38. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 968/ - prvé čtení
část č. 28, část č. 34 (27. 6. 2001)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 969/ - prvé čtení
část č. 72 (27. 6. 2001)

67. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - třetí čtení
část č. 356 (12. 7. 2001)

78. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB
části č. 175-176 (3. 7. 2001)

82. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky od března 2000 do současnosti /sněmovní tisk 931/
část č. 324, část č. 326 (11. 7. 2001)

98. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 86, část č. 88 (28. 6. 2001)

99. Ústní interpelace
části č. 118-122, část č. 124 (28. 6. 2001)

38. schůze (18. - 21. 9. 2001)

část č. 6 (18. 9. 2001)

3. Návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/4/ - vrácený Senátem
část č. 10 (18. 9. 2001)

4. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 968/ - druhé čtení
část č. 11 (18. 9. 2001)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony /sněmovní tisk 921/ - druhé čtení
část č. 63, část č. 65 (19. 9. 2001)

16. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 69 (19. 9. 2001)

17. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 968/ - třetí čtení
část č. 71 (21. 9. 2001)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony /sněmovní tisk 921/ - třetí čtení
část č. 91 (21. 9. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/ - prvé čtení
část č. 84 (18. 10. 2001)

15. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 968/ - druhé čtení
část č. 160 (23. 10. 2001)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 969/ - druhé čtení
část č. 38 (17. 10. 2001)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 870/ - druhé čtení
část č. 46 (17. 10. 2001)

53. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 1071/ - prvé čtení
část č. 259 (25. 10. 2001)

55. Vládní návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 1070/ - prvé čtení
část č. 263, část č. 266 (25. 10. 2001)

95. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/ - prvé čtení
část č. 426 (1. 11. 2001)

107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsaná dne 19. září 2000 v Berlíně /sněmovní tisk 891/ - druhé čtení
část č. 431, část č. 433 (1. 11. 2001)

121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954 /sněmovní tisk 1047/ - prvé čtení
část č. 442 (1. 11. 2001)

143. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 870/ - třetí čtení
části č. 251-252 (25. 10. 2001)

174. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky za rok 2000 (ve srovnání s rokem 1999) /sněmovní tisk 1008/
část č. 302, část č. 305 (26. 10. 2001)

175. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 1009/
část č. 306 (26. 10. 2001)

176. Zpráva o stavu vyšetřování v úvěrních a spořitelních družstvech /sněmovní tisk 1023/
části č. 307-308 (26. 10. 2001)

182. Ústní interpelace
části č. 116-117 (18. 10. 2001)

42. schůze (15. 11. 2001)

část č. 3, část č. 5 (15. 11. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony /sněmovní tisk 921/3/ - vrácený Senátem
části č. 19-20 (27. 11. 2001)

48. Vládní návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 1105/ - prvé čtení
část č. 135 (30. 11. 2001)

52. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu /sněmovní tisk 1142/ - prvé čtení
části č. 136-137 (30. 11. 2001)

53. Vládní návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 1148/ - prvé čtení
část č. 137, část č. 139 (30. 11. 2001)

66. Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 1154/ - prvé čtení
část č. 170, části č. 173-175 (4. 12. 2001)

67. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 1155/ - prvé čtení
část č. 176 (4. 12. 2001)

68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1156/ - prvé čtení
část č. 176, část č. 180 (4. 12. 2001), část č. 197, část č. 199 (5. 12. 2001)

74. Vládní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce a o souvisejících změnách /sněmovní tisk 1151/ - prvé čtení
část č. 205 (5. 12. 2001)

75. Vládní návrh zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1162/ - prvé čtení
část č. 209, část č. 211, část č. 213, část č. 215 (5. 12. 2001)

76. Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím a o změně některých dalších zákonů (zákon o právu shromažďovacím) /sněmovní tisk 1163/ - prvé čtení
část č. 215, část č. 219 (5. 12. 2001)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., a zákona č. …/2001 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 1164/ - prvé čtení
část č. 287 (7. 12. 2001)

78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1165/ - prvé čtení
část č. 290, část č. 293 (7. 12. 2001)

84. Návrh poslanců Václava Krásy, Marka Bendy, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o Institutu pro dokumentaci totality a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1118/ - prvé čtení
část č. 322 (11. 12. 2001)

85. Návrh poslance Františka Pejřila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1122/ - prvé čtení
část č. 328, části č. 332-333 (12. 12. 2001)

96. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti, podepsaná dne 30. listopadu 1999 v Praze /sněmovní tisk 1128/ - prvé čtení
část č. 224 (5. 12. 2001)

124. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2000 /sněmovní tisk 1114/
část č. 457 (14. 12. 2001)

125. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích mezinárodního společenství na Balkáně po 31. prosinci 2001 /sněmovní tisk 1115/
část č. 496 (19. 12. 2001)

139. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 381 (13. 12. 2001)

140. Ústní interpelace
části č. 120-122, části č. 125-126 (29. 11. 2001)

142. Informace předsedy Poslanecké sněmovny o jeho vystoupení v Evropském parlamentu dne 5. 12. 2001
část č. 287 (7. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 870/3/ - vrácený Senátem
část č. 10 (29. 1. 2002)

12. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 1071/ - druhé čtení
část č. 24, část č. 26 (29. 1. 2002)

42. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/ - druhé čtení
část č. 102, část č. 105 (31. 1. 2002)

45. Vládní návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 1070/ - druhé čtení
část č. 291 (8. 2. 2002)

80. Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1145/ - prvé čtení
část č. 237 (6. 2. 2002)

84. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Pavla Severy, Tomáše Kladívka, Miloše Titze, Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1179/ - prvé čtení
část č. 279 (7. 2. 2002)

93. Návrh poslanců Milana Urbana, Ladislava Šustra, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1193/ - prvé čtení
část č. 336 (12. 2. 2002)

113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki /sněmovní tisk 1038/ - druhé čtení
část č. 467 (15. 2. 2002)

115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954 /sněmovní tisk 1047/ - druhé čtení
část č. 468 (15. 2. 2002)

118. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení ze dne 28. června 1962 /sněmovní tisk 1187/ - prvé čtení
část č. 448 (14. 2. 2002)

123. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu a další závažné trestné činnosti, podepsaná dne 13. listopadu 2001 v Praze /sněmovní tisk 1208/ - prvé čtení
část č. 452 (14. 2. 2002)

133. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 1071/ - třetí čtení
část č. 219, část č. 222 (6. 2. 2002)

150. Návrh poslanců Vladimíra Doležala a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 61/2001 Sb. /sněmovní tisk 991/ - třetí čtení
část č. 371 (13. 2. 2002)

164. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1022/ - třetí čtení
část č. 385 (13. 2. 2002)

166. Vládní návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 1070/ - třetí čtení
část č. 459, část č. 461 (15. 2. 2002)

171. Řešení situace v letecké záchranné službě
části č. 194-195, část č. 197, část č. 223 (6. 2. 2002)

180. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2002 /sněmovní tisk 1209/
část č. 472 (15. 2. 2002)

181. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 258-259 (7. 2. 2002)

182. Ústní interpelace
část č. 281, části č. 287-288 (7. 2. 2002)

185. Návrh doprovodného usnesení k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen
část č. 436 (14. 2. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

části č. 4-5, část č. 8 (12. 3. 2002)

21. Vládní návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 1148/ - druhé čtení
část č. 38 (13. 3. 2002)

22. Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 1154/ - druhé čtení
část č. 38, části č. 44-46 (13. 3. 2002)

24. Vládní návrh zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1162/ - druhé čtení
část č. 47 (13. 3. 2002)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., a zákona č. …/2001 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 1164/ - druhé čtení
části č. 50-51 (13. 3. 2002)

26. Vládní návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 1159/ - druhé čtení
část č. 53, část č. 69, část č. 72, část č. 74 (13. 3. 2002)

27. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 1160/ - druhé čtení
část č. 214 (20. 3. 2002)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1156/ - druhé čtení
část č. 178 (19. 3. 2002)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1157/ - druhé čtení
části č. 185-187 (19. 3. 2002)

32. Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím a o změně některých dalších zákonů (zákon o právu shromažďovacím) /sněmovní tisk 1163/ - druhé čtení
část č. 52 (13. 3. 2002)

39. Návrh poslanců Františka Ondruše, Petra Nečase a Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb. a zákona č. 60/2001 Sb. /sněmovní tisk 1000/ - druhé čtení
část č. 297, část č. 300 (22. 3. 2002)

41. Návrh poslanců Václava Krásy, Marka Bendy, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o Institutu pro dokumentaci totality a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1118/ - druhé čtení
část č. 99 (14. 3. 2002)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu /sněmovní tisk 1142/ - druhé čtení
část č. 257 (21. 3. 2002)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1243/ - prvé čtení
část č. 108 (14. 3. 2002)

74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích s napojením na státní silnici I/26 a spolkovou silnici B20 /sněmovní tisk 1121/ - druhé čtení
část č. 159 (15. 3. 2002)

75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti, podepsaná dne 30. listopadu 1999 v Praze /sněmovní tisk 1128/ - druhé čtení
část č. 159 (15. 3. 2002)

81. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích, ze dne 21. prosince 1973, podepsaná dne 26. října 2001 v Praze /sněmovní tisk 1256/ - prvé čtení
část č. 164 (15. 3. 2002)

87. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1102/ - třetí čtení
část č. 208 (20. 3. 2002)

102. Vládní návrh zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1162/ - třetí čtení
část č. 304 (22. 3. 2002)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., a zákona č. …/2001 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 1164/ - třetí čtení
část č. 335 (26. 3. 2002)

104. Vládní návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 1159/ - třetí čtení
část č. 168, část č. 174, část č. 176, část č. 178 (19. 3. 2002)

105. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 1160/ - třetí čtení
část č. 394, část č. 406, část č. 410 (9. 4. 2002)

107. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1157/ - třetí čtení
část č. 330 (26. 3. 2002)

125. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1116/ - třetí čtení
část č. 365 (27. 3. 2002)

128. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu /sněmovní tisk 1142/ - třetí čtení
část č. 416 (9. 4. 2002)

145. Ústní interpelace
část č. 120, část č. 124 (14. 3. 2002)

146. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o založení Evropské společnosti pro financování železničních vozů EUROFIMA a k jejímu Dodatkovému protokolu /sněmovní tisk 1211/ - druhé čtení
část č. 162 (15. 3. 2002)

156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1296/ - zkrácené jednání
část č. 381, část č. 383, část č. 400 (9. 4. 2002)

48. schůze (9. 4. 2002)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem, podepsaná dne 5. března 2002 v Praze, a změna Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem ze dne 5. března 2002, sjednaná výměnou osobních nót (Haag, 13. února 2002, Praha, 5. března 2002) /sněmovní tisk 1275/ - prvé čtení
část č. 14 (9. 4. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

část č. 5 (23. 4. 2002)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. /sněmovní tisk 1246/ - druhé čtení
část č. 21 (23. 4. 2002)

19. Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím a o změně některých dalších zákonů (zákon o právu shromažďovacím) /sněmovní tisk 1163/ - druhé čtení
část č. 85, část č. 87 (25. 4. 2002)

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu a další závažné trestné činnosti, podepsaná dne 13. listopadu 2001 v Praze /sněmovní tisk 1208/ - druhé čtení
část č. 154 (26. 4. 2002)

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích, ze dne 21. prosince 1973, podepsaná dne 26. října 2001 v Praze /sněmovní tisk 1256/ - druhé čtení
část č. 153 (26. 4. 2002)

49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem, podepsaná dne 5. března 2002 v Praze, a změna Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem ze dne 5. března 2002, sjednaná výměnou osobních nót (Haag, 13. února 2002, Praha, 5. března 2002) /sněmovní tisk 1275/ - druhé čtení
část č. 153 (26. 4. 2002)

105. Ústní interpelace
části č. 188-190 (2. 5. 2002)

51. schůze (13. 6. 2002)

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1156/3/ - vrácený Senátem
část č. 14 (13. 6. 2002)

9. Návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 1159/4/ - vrácený Senátem
část č. 15 (13. 6. 2002)

10. Návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 1160/10/ - vrácený Senátem
část č. 16 (13. 6. 2002)

11. Návrh zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1162/3/ - vrácený Senátem
část č. 16 (13. 6. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP