Sněmovní tisk 785
Vl. novela trestního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2000.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 785/0 dne 5. 12. 2000.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 12. 2000 (usnesení č. 345). Určil zpravodaje: JUDr. Miloslav Výborný a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

  • 1

    Čtení proběhlo 24. 1. 2001 na 32. schůzi.
    Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1393).
    Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

  • V
  • 2

    2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 5. 2001 na 36. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 5. 2001 na 36. schůzi.
    Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 785/3, který byl rozeslán 21. 5. 2001 v 11:00.

  • 3

    3. Čtení proběhlo 24., 25. 5. 2001 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 420, usnesení č. 1619).

Senát

  • PS

    Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 66, dokument 66/0.

  • O

    Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský).

  • V
    • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 6. 2001 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 66/1 (schvaluje).
    • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 27. 6. 2001 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 66/2 (schvaluje).

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 7. 2001.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 7. 2001.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 265/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: odměňování, osoba samostatně výdělečně činná, právní systém, tlumočení, trestní právo, trestní řízení, znalecký posudekISP (příhlásit)