Stenografický zápis 36. schůze, 17. května 2001


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 785/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Marie Machatá
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Marie Machatá
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Miloslav Výborný


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. /sněmovní tisk 841/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Jana Volfová
Poslankyně Jitka Kupčová


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 925/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Milan Cabrnoch
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Stanislav Němec


51. Vládní návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) /sněmovní tisk 919/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Miloslav Ransdorf
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Pavel Tollner
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání bylo přerušeno ve 12.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 920/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Josef Ježek
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Josef Ježek
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Michal Kraus


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví ze dne 13. srpna 1961 /sněmovní tisk 810/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Světlana Navarová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Škromach


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 17. listopadu 2000 /sněmovní tisk 820/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsaná dne 19. září 2000 v Berlíně /sněmovní tisk 891/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Václav Frank
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Václav Exner


58. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky se sjednáním Dodatku 2 k Memorandu o porozumění týkajícímu se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE), podepsaného dne 13. listopadu 2000 v Marseille, a při jeho provádění s aplikací ustanovení Dohody o postavení Západoevropské unie, zástupců států a mezinárodního personálu, podepsané v Paříži dne 11. května 1955 /sněmovní tisk 901/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Jan Svoboda


59. Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva, 20. prosince 1996) a Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva, 20. prosince 1996) /sněmovní tisk 903/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Světlana Navarová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 15.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.01 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


89. Ústní interpelace

Poslanec Ladislav Šustr
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Ladislav Šustr
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Pavel Severa
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Pavel Severa
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 16.26 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Alena Svobodová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Svobodová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Miroslava Němcová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Alena Páralová
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ladislav Šustr
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Václav Exner
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Václav Exner
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Miroslava Němcová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Jaromír Kohlíček
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání skončilo v 18.20 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP