(14.20 hodin)

(pokračuje Dostál)

To není snad možné. Dovolte, abych vám řekl, co pan zpravodaj po mně chtěl. Cituji zápis z 22. schůze 9. března 2000. Tento pan zpravodaj po mně chtěl: "Při bližším zkoumání jsem zjistil skutečnost, že tento text vládní předlohy je torzem původně připravovaného zákona o audiovizi, který ministerstvo ve spolupráci s Českou filmovou komorou po dva roky připravovalo. Měl definovat nejen povinnosti zainteresovaných, ale také, a to hlavně" - a teď, pane zpravodaji, dávejte prosím pozor - "definovat způsob podpory původní české tvorby. Ta totiž dosti výrazně potřebuje jakési promotion při exportu českých děl do zahraničí, zajištění jejich pravidelné prezentace na zahraničních trzích, festivalech, veletrzích apod."

Jinými slovy, to, co jste teď tomuto zákonu vyčetl, jste chtěl, abych do toho zákona dodal. Na základě požadavku jste sněmovně doporučil, aby sněmovna uložila Ministerstvu kultury, resp. Pavlu Dostálovi předložit zákon, který šel do Legislativní rady vlády, a nikoliv který prošel vládou. Protože ten, který prošel vládou, se vám nelíbil, protože Legislativní rada vlády od něj odpárala ono audiovizuální centrum.

Já jsem neudělal, pane poslanče, nic jiného, než že jsem vzal ono původní znění, po kterém voláte v této své řeči z této schůze, vy po něm přímo voláte, uděláte o tom usnesení, aby Dostál toto vykonal. A teď mně řeknete, že to nechcete, a prostě navrhujete, aby to bylo zamítnuto. Nezlobte se na mě, pane poslanče, ale já si připadám opravdu jako v Kocourkově.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane ministře. Nicméně vás musím upozornit na to, že jste neotevřel rozpravu, protože rozpravu sice otevře ministr, ale nikoliv předkladatel, který má běžné právo na závěrečné slovo, kterým rozpravu neotvírá. Pakliže chcete otevřít rozpravu, musel by to udělat jiný ministr.

Pan zpravodaj se přihlásil ke slovu.

 

Poslanec Josef Ježek: Chápu rozčilení pana ministra kultury, leč musím vám říci, že máte pravdu jenom částečně.

My jsme samozřejmě volali po tom, abyste nám předložil, jak to usnesení zní, onen tisk, který byl ve znění předloženém Ministerstvem kultury před jeho projednáním v legislativní radě. Ale já jsem v úvodu své zprávy, nebo potom v závěru své zprávy řekl, že předložený návrh zákona, tisk 920, nesplňuje bohužel očekávání, které sněmovna dle mého soudu měla při projednávání usnesení číslo 1075. Vzhledem k tomu, že jsme tehdy neměli dostatek informací o původní verzi návrhu zákona, vkládali jsme do něj jisté naděje spojené s řešením tohoto problému. Leč řešení tohoto problému, tak jak je nastíněno v tisku 920, je podle mě takové, že prostě není vhodné. A ten způsob neřeší. Domníváte se přece, že náplní Českého audiovizuálního centra má být na jedné straně vedení evidence osob, které v audiovizi podnikají, na druhé straně spolupracovat se zahraničními, národními, mezinárodními a nevládními organizacemi, to je všechno v pořádku. Zajišťovat a zprostředkovat informace o možnostech využití českých technických služeb pro výrobu audiovizuálních děl a lokalitách vhodných pro výrobu audiovizuálních děl - to je přece jasná komerční práce, kterou žádný úřad nemusí zajišťovat. Soustřeďovat, poskytovat informace o právních, finančních, daňových a pojišťovacích podmínkách audiovizuální tvorby a podnikání - to snad zajišťují také běžné komerční kanceláře, atd. Kromě toho je zde, jak jsem už řekl, další oblast, která je prezentování Státním fondem kinematografie, který je poměrně důležitou složkou podpory kinematografie české jakoby celku, ale zůstává mimo úplně tuto scénu a není v této chvíli tedy angažován.

Proto se domnívám, že ten návrh, tak jak je předložen, je sice splněním toho usnesení, které sněmovna na své 26. schůzi přijala, ale není řešením tohoto problému jako takového. V tuto chvíli však bohužel nevím, jestli se bavíme v rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ne, nebavíte se v rozpravě, rozprava byla uzavřena. Právě jste přednesl závěrečné slovo, pane zpravodaji. Pakliže chcete otevřít rozpravu, je možné podat návrh na znovuotevření rozpravy, nebo vystoupením člena vlády, který ovšem není předkladatel zákona.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Dovolte, abych otevřel rozpravu, aby pan poslanec (smích v sále) mohl dokončit svou historickou úlohu v tom, že znemožní sám sebe, protože vyhazuje ministra s tím, co po něm chtěl. To mi za to stojí, abych otevřel tuto rozpravu. (Smích v sále.) Protože to se ještě nestalo. Já otvírám rozpravu nad problémem, který se jmenuje audiovizuální centrum. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane ministře, já vám děkuji za vaše závěrečné slovo. Nicméně vám sděluji, že jste rozpravu neotevřel. Slovo má ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, vážená paní místopředsedkyně, já vám přeji hezké odpoledne a chci tímto vystoupením dát prostor panu poslanci, aby dokončil svoji historickou úlohu. Tečka. (Smích, potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, v tuto chvíli byla otevřena rozprava. Pan poslanec Ježek se hlásí.

 

Poslanec Josef Ježek: Já děkuji oběma pánům ministrům za otevření rozpravy a umožnění mi, abych se definitivně znemožnil. Takže, dámy a pánové, navrhuji zamítnout předložený vládní návrh zákona, tisk 920, v prvním čtení. V případě, že by tato alternativa neprošla, navrhuji vrácení tohoto sněmovního tisku k dopracování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím. Doufám, že již definitivně. Pan ministr závěrečné slovo přednesl, pan zpravodaj také závěrečné slovo přednesl. Prosím tedy všechny, kteří se chtějí zúčastnit hlasování o zamítnutí předloženého návrhu, aby se dostavili do sněmovny.

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 81 rozhodneme o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 81 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 81 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 151 vyslovilo 44 a 74 bylo proti.

 

Nyní zahajuji hlasování pořadové číslo 82 a ptám se, kdo je pro návrh na vrácení předloženého návrhu k dopracování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 82 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 152 vyslovilo 78 a 51 bylo proti.

 

Tím jsme projednali tento bod. Konstatuji, že návrh zákona byl vrácen navrhovateli k dopracování.

 

V tuto chvíli registruji procedurální přihlášku pana Křečka.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Paní předsedající, kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych dal procedurální návrh na úpravu jednání sněmovny zítra dopoledne. Jako druhý a třetí bod byly zařazeny tisky 682804, tj. novela občanského zákoníku. Já bych si dovolil požádat, aby tyto body byl zařazeny po dvanácté hodině dopoledne. Důvodem této žádosti je skutečnost, že zpravodaj těchto výborů se musí dopoledne podrobit lékařské prohlídce, nebude přítomen a má připravenu řadu pozměňovacích návrhů, které by měl přednést. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP