(14.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále registruji procedurální přihlášku pana poslance Krause. Prosím.

 

Poslanec Michal Kraus: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, velice se omlouvám, ale zpochybnil bych předchozí hlasování, protože jsem zjistil ve sjetině, že přestože jsem hlasoval "ne", mám ve sjetině "ano". Dovoluji si tedy požádal sněmovnu, aby hlasovala o zpochybnění posledního hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Krause.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 83, a ptám se, kdo souhlasí s procedurální námitkou. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 83 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 151 vyslovilo 130 a 4 byli proti.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o vrácení tohoto návrhu předkladateli k dopracování.

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 84, a ptám se, kdo je pro vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 84 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 156 vyslovilo 91 a 58 bylo proti. Konstatuji tedy, že návrh zákona byl opět vrácen navrhovateli k dopracování.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, tím jsme projednali všechna první čtení, která nejsou pevně zasazena na některé dny. Seznámím vás nyní s tím, jakým způsobem budeme pokračovat v dnešním jednání. Prosím současně o klid.

Nedala jsem ještě hlasovat o návrhu pana poslance Křečka, což učiním za chvíli. Nyní bych vás ráda seznámila s tím, jak budeme dále pokračovat.

Budeme tedy dále projednávat mezinárodní smlouvy, a to nejprve druhá čtení a pak první čtení. Po skončení by byly zařazeny body Zprávy, návrhy a další body, ovšem s tím, že v 15.20 hodin, kdy uplyne lhůta, bude zařazeno třetí čtení vládního návrhu o státní sociální podpoře.

 

V tuto chvíli tedy dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Křečka, který navrhl, aby první dva body, které jsou zařazeny na zítřejší jednání, tzn. obě novely občanského zákoníku, byly zařazeny bezprostředně po 12. hodině.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 85 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 85 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 154 vyslovilo 107, 13 bylo proti.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme se tedy zabývat blokem druhých čtení mezinárodních smluv.

Bod číslo 53, což je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Manile dne 13. listopadu 2000, sněmovní tisk 795, bohužel nelze projednávat z toho důvodu, že pan ministr Rusnok je dlouhodobě omluven z důvodu zasedání ministrů OECD v Paříži.

 

Budeme tedy projednávat bod

 

55.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu přístup
České republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví ze dne 13. srpna 1961
/sněmovní tisk 810/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v rámci druhého čtení uvedl vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví ze dne 13. srpna 1961.

Úmluva o omezení případů bezdomovectví byla Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu předložena dne 27. prosince loňského roku. První čtení proběhlo 28. února t. r., kdy byl výše uvedený vládní návrh přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Zahraniční výbor se zabýval projednáváním této smlouvy 19. dubna, tento vládní návrh projednal a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovil souhlas s touto úmluvou.

Úmluva, která se předkládá k vyslovení souhlasu Parlamentu, je úmluvou Organizace spojených nároků a byla vypracována na základě rezoluce 896, schválené Valným shromážděním OSN 4. 12. 1954. Tím, že se Česká republika přihlásí k této mezinárodní úmluvě, k tomuto mezinárodně smluvnímu rámci OSN, demonstruje svou politickou orientaci a postavení v rámci světového společenství.

Co se týče cílů úmluvy, jde - jak vyplývá i ze samotného názvu úmluvy - o jednotný mezinárodní rámec a mechanismus snižování existujícího počtu osob bez státního občanství, a to tím způsobem, že se osobě, která by jinak zůstala osobou bez státního občanství, zabezpečí možnost nabytí státního občanství i v těch případech, kdy ho tato osoba již nemůže nabýt podle vnitrostátního práva některé ze smluvních stran, které ratifikovaly tuto úmluvu.

Tato úmluva je úmluvou o lidských právech a základních svobodách ve smyslu čl. 10 Ústavy ČR, ve znění pozdějších předpisů. Předkládaná úmluva bude tedy v rámci své vnitrostátní aplikace bezprostředně závazná a bude mít přednost před zákonem.

Dosud platná vnitrostátní úprava, tedy především zákon o nabývání a pozbývání státního občanství, ve znění pozdějších předpisů, je plně v souladu s textem úmluvy, až na několik výjimek, které jsem zde uvedl v rámci prvního čtení a které byly poměrně podrobně prodiskutovány při projednávání v zahraničním výboru. Myslím si, paní místopředsedkyně, že nemá smysl, abych zde opakoval argumentaci, která zazněla v rámci prvního čtení a která také zazněla na zahraničním výboru.

Končím tedy své úvodní slovo a vřele doporučuji Poslanecké sněmovně příslušným kvorem tuto úmluvu schválit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grossovi a nyní prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Světlanu Navarovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 810/1.

 

Poslankyně Světlana Navarová: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové, vládní návrh projednal zahraniční výbor a rovněž doporučuje tuto úmluvu považovat za mezinárodní smlouvu o lidských právech a základních svobodách podle čl. 10 ústavy, a doporučuje současně Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna

1. konstatuje, že Úmluva o omezení případů bezdomovectví ze dne 13. srpna 1961 je mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách podle čl. 10 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.;

2. vyslovuje souhlas podle čl. 39 odst. 4 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., s Úmluvou o omezení případů bezdomovectví ze dne 13. srpna 1961."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP