(15.40 hodin)

(pokračuje Buzková)

Tím jsme projednali tento bod.

Pane poslanče máte pravděpodobně procedurální připomínku.

 

Poslanec Jan Svoboda: Děkuji za udělení slova. Pro stenozáznam bych chtěl říci, že v hlasování číslo 94 jsem hlasoval ano, ale chtěl jsem hlasovat ne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem je bod 59. schváleného pořadu schůze, kterým je

 

59.
Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě Světové organizace
duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva, 20. prosince 1996)
a Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců
a o zvukových záznamech (Ženeva, 20. prosince 1996)
/sněmovní tisk 903/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, předkládám k vašemu souhlasu návrh na přístup ČR ke dvěma smlouvám Světové organizace duševního vlastnictví přijatým na diplomatické konferenci v Ženevě v prosinci 1996. Jde o tzv. internetové smlouvy, které upravují práva autorů, práva výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů z hlediska šíření v digitálním prostředí. Jde tedy o smlouvu velice aktuální.

Autorský zákon, který jsme přijali loňského roku, bylo to číslo 121, který nabyl účinnosti 1. prosince 2000, byl zpracován již s přihlédnutím k tomu, že se ČR stane smluvní stranou obou smluv. Zákon proto obsahuje ustanovení vztahující se k těmto smlouvám. Jejich rozbor z hlediska souladu s autorským právem je součástí dokumentace předkládaného návrhu, který máte v lavicích.

Podle smlouvy o právu autorském se na mezinárodní úrovni přiznává ochrana takovým výsledkům tvůrčí činnosti autorů, jako jsou počítačové programy a soubory údajů neboli databáze. Katalog výlučných majetkových práv se rozšiřuje o nová práva autorů na pronájem, na sdělování veřejnosti včetně zpřístupňování děl internetem a na rozšiřování rozmnoženin. Podle druhu smlouvy se poprvé na mezinárodní úrovni přiznávají osobnostní práva výkonných umělců k jejich živým sluchem vnímatelným výkonům a výkonům zaznamenaným na zvukový záznam. Také se rozšiřuje katalog jejich výlučných majetkových práv o právo na rozmnožování a na rozšiřování zaznamenaných výkonů, dále o právo na pronájem a na zpřístupnění zaznamenaných výkonů internetem.

Obdobná majetková práva se přiznávají výrobcům zvukových záznamů. Smluvním stranám se ponechává na vůli upravit vnitrostátně místo výlučného práva, místo tohoto práva, jen právo na přiměřenou odměnu za vysílání zvukových záznamů a za jejich sdělování veřejnosti.

Všem třem nositelům práv, to znamená autorům, výkonným umělcům a výrobcům zvukových záznamů, se stanoví právní ochrana proti těm, kteří obcházejí technické prostředky, omezují nakládání s chráněnými předměty, např. kódování, a kteří zasahují do elektronické informace o identifikaci práv.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, moderní technologie šíření děl přes hranice státu vyžaduje stále více mezinárodní harmonizaci práv duševního vlastnictví. Nezbytnou úroveň ochrany zakotvují právě smlouvy, ke kterým se navrhuje přístup tak, aby ČR byla mezi prvními třiceti státy, které uložením listin o ratifikaci nebo přístupu uvedou obě smlouvy v platnost. Dle tohoto počtu zbývá u obou smluv ještě asi osm států, mezi které patříme i my.

Děkuji vám a prosím o podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Dostálovi. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro první čtení poslankyně Světlana Navarová.

 

Poslankyně Světlana Navarová: Vážená paní předsedající, ctění členové vlády, milé kolegyně a kolegové, obě smlouvy obsažené v tisku 903 patří do balíku mezinárodních úmluv a smluv spravovaných Světovou organizací duševního vlastnictví, která je specializovanou agenturou OSN pro oblast správy duševního vlastnictví. Z toho, co zde bylo řečeno, chci hlavně zdůraznit, že náš autorský zákon číslo 121/2000 Sb. je nejen plně harmonizován se všemi dosud vydanými směrnicemi Evropských společenství, ale obsahuje i ustanovení obou těchto smluv, ke kterým se navrhuje přistoupit.

Není důvodu váhat. Vřele doporučuji propustit návrh do druhého čtení a přikázat jej k projednání zahraničnímu výboru. Protože není důvod přístup odkládat a také po dohodě s předkladatelem navrhuji zkrátit lhůtu k projednání o třicet dnů, tak aby obě smlouvy mohly být projednány ještě na červnové schůzi sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Hlásí se paní poslankyně Navarová.

 

Poslankyně Světlana Navarová: V rozpravě musím ještě zopakovat, že navrhuji zkrátit lhůtu k projednání o třicet dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dále se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. Budeme se zabývat návrhem na přikázání zahraničnímu výboru.

Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 97 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 97 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 107 vyslovilo 103, nikdo nebyl proti.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty o třicet dnů.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 98, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 98 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 110 vyslovilo 85 a 8 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta pro jeho projednání byla zkrácena o třicet dnů.

 

Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že je 15.50 hodin a v 16.00 hodin budeme pokračovat bodem ústní interpelace na předsedu vlády, vyhlašuji do 16 hodin přestávku.

 

(Jednání přerušeno v 15.50 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP