(15.30 hodin)

Poslanec Vladimír Laštůvka: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych k úvodnímu slovu pana ministra dodal několik informací, které podle mého názoru jsou důležité také pro naši orientaci nad tímto tiskem. V roce 1976 byla založena tzv. Nezávislá evropská programová skupina, jejímž úkolem bylo spojit se a vzájemně koordinovat zbrojní aktivity zúčastněných zemí. Podepsáním Maastrichtské smlouvy v roce 1991 vyvstala otázka posunutí spolupráce v oblasti vyzbrojování na vyšší úroveň. Z tohoto důvodu došlo k přenesení pravomocí na Západoevropskou unii, přičemž k formální přeměně na Západoevropskou skupinu pro vyzbrojování došlo v roce 1993. To je předmětná záležitost tohoto tisku. V souvislosti s naším vstupem do NATO, se změnou statusu našeho členství v ZEU na přidruženého člena, Česká republika 26. března 1999 oficiálně požádala o členství v Západoevropské skupině pro vyzbrojování a 13. listopadu 2000 v Marseille se uskutečnilo zasedání, během něhož bylo rozhodnuto o členství České republiky v tomto orgánu.

Chtěl bych velmi vřele podpořit tuto aktivitu české vlády, velmi ji vítám. Doporučuji propustit tisk do druhého čtení samozřejmě a navrhuji, aby vedle zahraničního výboru předmětný tisk projednal také výbor pro obranu a bezpečnost. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, milé kolegyně. Dovolte mi několik poznámek ke sněmovnímu tisku č. 901. První poznámka je k názvu toho tisku. V celém tisku se totiž jedná o vojenský výzkum a vyzbrojování, a to v rámci spolupráce Západoevropské unie, což v názvu není zdůrazněno.

Česká republika je od vstupu do NATO přidruženým členem WEU a v Marseille požádala o členství v Západoevropské skupině pro vyzbrojování WEAG, neboli West European atd. Tisk obsahuje řadu materiálů, které by v budoucnu mohly teoreticky umožnit zapojení našich zbrojovek do činnosti WEAG. Jde o Memorandum porozumění - MOU, THALES - programové memorandum o porozumění, PMOU - Euklid, Memorandum o porozumění SOCRATE, dále doprovodný dopis k Dodatku 2 k Memorandu o porozumění SOCRATE úřadujícímu předsedovi Rady ministrů ZEU.

Domnívám se, že v našem programu, tedy v programu KSČM, se nevyskytuje pasáž, která by jakkoliv podporovala zapojování České republiky do vojenských struktur NATO nebo Západoevropské unie, a tak mohu říci jediné pozitivum, že jediná část tohoto tisku, proti které nemohu mít nějaké námitky, která je věcně v pořádku, je poskytnutí diplomatického statutu osobám zapojeným v mezinárodních organizacích a programech.

Chtěl bych zde zdůraznit, že vstup do tohoto společenství bude stát ČR podle předkladatele 1,645 miliardy Kč. Jde o příspěvek za vstup a další poplatky. I toto je pouze další malý podpůrný argument navíc pro to, abych navrhl zamítnutí předkládaného tisku v prvém čtení.

Zároveň by bylo vhodné vyzvat vládu k využití takto získaných prostředků k podpoře financování vysokých škol či základního výzkumu třeba i v dané oblasti. Pokud jde o zvláštnosti předložených materiálů, potom dva materiály jsou velmi netradičně předkládané. Pokud jste to, vážení kolegové, prostudovali, tak PMOU - Euklid je předkládáno v anglické verzi, která je výrazně označená jako pracovní kopie, a to vedle českého překladu - tedy velkým Working COPY. Jsou to písmena naprosto nepřehlédnutelná i pro mne, který jsem krátkozraký, nějakých 12 cm vysoká.

Na straně 23/35 anglické verze materiálu Memorandum o porozumění THALES - to je v oddíle nazvaném Section 16 neboli Oddíl 16, signature neboli podpis - se dočteme ve volném prostoru zřejmě ručně dopsanou formulaci: podepsáno v listopadu 1996. Čili já se domnívám, že ta úprava předkládaných součástí tisku neodpovídá tomu, jaké nároky ba se na takovéto tisky měly klást. Tato štábní kultura si jistě vyžádá vyhodnocení u předkladatele.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, končím rozpravu. Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Dámy a pánové, já si dovolím jen upravit pana poslance s tím, že se zřejmě přehlédl při čtení materiálu - není to 1,645 miliardy Kč, ale je to 1,6 milionu Kč. Domnívám se, že takto vynaložený členský příspěvek je zanedbatelný proti tomu, co Česká republika, Armáda ČR i Asociace obranného průmyslu získá při přístupu k informacím o obranném průmyslu, vědě a výzkumu. Prosím proto sněmovnu o schválení uvedeného materiálu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Já vás všechny odhlašuji, prosím o novou registraci. Ptám se pana zpravodaje, zda si přeje vystoupit. Je tomu tak. Hovoří pan poslanec Laštůvka.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, i já rovněž věřím, že údaj 1,6 miliardy bylo pouhým přeřeknutím, nikoliv účelovou argumentací.

Chtěl bych podtrhnout, že prvořadým cílem Západoevropské skupiny pro vyzbrojování je koordinovat společné zbrojní programy a společnou hospodářskou činnost a posilovat pozice Evropy v obranném výzkumu a technologii. Západoevropská skupina pro vyzbrojování podporuje výzkumné iniciativy a vytváří podmínky pro otevřený trh s vojenskou technikou v Evropě. Cílem je dále zkvalitnit a rozvíjet spolupráci v oblasti obranného průmyslu a koordinovat činnost ve sféře vyzbrojování. Vzhledem k těmto skutečnostem se předpokládá zapojení českých zbrojních subjektů do této činnosti.

Dámy a pánové, prosím vás o podpoření a propuštění tohoto tisku do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím, aby si všichni zkontrolovali, zda jsou zaregistrováni.

 

Budeme hlasovat nejprve o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, tak jak ho předložil pan poslanec Kohlíček, a to v hlasování pořadové číslo 94, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 94 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 111 vyslovilo 17 a 85 bylo proti.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 95 a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 95 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 115 vyslovilo 110 a jeden byl proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu. (Připomínka zpravodaje). Takže jsme neukončili projednávání tohoto bodu, protože mě pan zpravodaj upozorňuje, že navrhl v rozpravě přikázání výboru pro obranu a bezpečnost.

 

O tomto návrhu musíme ještě nyní hlasovat, a to v hlasování pořadové číslo 96, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 96 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 117 vyslovilo 82 a 20 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro obranu a bezpečnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP