(Schůze opět zahájena v 15.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v našem jednání. Zvu vás všechny do jednacího sálu. Na žádost z pléna vás odhlašuji a žádám o novou registraci.

V hlasování pořadové číslo 317 rozhodneme o návrhu pana poslance Filipa na odročení projednávání tohoto bodu. Hlasování zahájím, jakmile dosáhneme usnášeníschopnosti, což se zatím nedaří, ale přísun poslanců je tak vydatný, že se nepochybně tomu tak stane. Pan poslanec Čevela má náhradní kartu číslo 6.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 317 a ptám se: Kdo souhlasí s návrhem na odročení tohoto bodu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 41 poslankyň a poslanců, proti bylo 52.

 

Můžeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích. Nikoli. Vidím přihlášku předsedy poslaneckého klubu KSČM. Prosím pana předsedu Filipa, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, dovolte, abych oznámil, že za takovéhoto stavu se klub KSČM nezúčastní jednání a jediné, co vám chci dnes sdělit je, že klub KSČM se rozhodl, že provede ověřovací misi na území Svazové republiky Jugoslávie, že z poslaneckého klubu je připraveno odjet devět poslanců, z toho čtyři v pondělí večer odjedou do Jugoslávie a po jednání s představiteli Parlamentu svazové skupštiny si na jednotlivých místech ověří skutečnou situaci, která je v tuto chvíli ve Svazové republice Jugoslávii. Děkuji vám. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi poslaneckého klubu KSČM Vojtěchu Filipovi. My budeme pokračovat dál v jednání. (Poslanci za KSČM opouštějí sál.)

 

Poslanec Jan Vidím: Pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dříve nežli přistoupíme k odvolávání jednotlivých členů dozorčí rady a jejich náhradníků, je nezbytné rozhodnout o  způsobu, jakým toto učiníme. Protože žádný zákon nestanoví způsob odvolávání, navrhuji tento způsob veřejným hlasováním, a to po jménech jednotlivých členů dozorčí rady a náhradníků.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Slyšeli jsme návrh. Ptám se, jestli někdo má jiný návrh. Jiný návrh nezazněl, takže nechám hlasovat o návrhu na způsob hlasování tak, jak jej přednesl předseda volební komise pan Vidím.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 318, ve kterém o tomto návrhu rozhodneme.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování končí a z přítomných 110 poslankyň a poslanců pro bylo 96, proti nebyl nikdo.

 

Můžete podle schválené procedury, pane předsedo, předkládat jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o odvolání pana Miroslava Rašky.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je to první návrh, o kterém rozhodneme v hlasování pořadové číslo 319, které jsem zahájil. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování končí. Z přítomných 110 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 78, proti byli 3. Návrh byl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o odvolání pana Zdeňka Rozlivky.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 320 a ptám se: Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se z přítomných 111 poslankyň a poslanců pro vyslovilo 93, proti nebyl nikdo.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o odvolání pana Karla Slezáka.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 321, ve kterém rozhodneme o tomto návrhu a ptám se: Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování končí. Z přítomných 110 poslankyň a poslanců pro bylo 91, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že pánové Raška, Rozlivka a Slezák byli odvoláni z dozorčí rady VZP ČR.

Nyní budeme hlasovat o odvolání náhradníků zástupců pojištěnců do dozorčí rady VZP.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím o předkládání návrhů.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Budeme hlasovat o odvolání pana Josefa Hellera.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 322, ve kterém rozhodneme o tomto návrhu. Ptám se: Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování končí. Z přítomných 110 poslanců se pro vyslovilo 93, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o odvolání pana Josefa Valenty.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 323 a ptám se: Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování končí. Z přítomných 111 poslanců se pro vyslovilo 88, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že pánové Heller a Valenta byli odvoláni z funkcí náhradníků v dozorčí radě VZP ČR.

Dovolte mi, abych přivítal v řadách sociálních demokratů pana Karla Vymětala.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Má zde bratra. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Vidím: Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy na volbu za členy dozorčí rady VZP ČR: paní Helena Auderlická, US, paní Jana Dvořáková, ČSSD, pan Dalibor Matulka, KSČM, pan Jiří Stříteský, ODS, pan František Tresa, ČSSD, pan Jan Vidím, ODS. Návrhy na volbu náhradníků do dozorčí rady: pan Erben Karel, US, pan Reitoral František, ČSSD, pan Stříteský Jiří, ODS, pan František Tresa, ČSSD.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP