(9.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 180. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 hlasovalo pro 83, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Pane předsedající, mám pocit, že jsme rozhodli o všech pozměňovacích návrzích, takže můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Sdílím váš pocit, pane zpravodaji. Nevidím námitky, proto přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, podle sněmovního tisku 372, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Karel Sehoř: Obě stanoviska jsou kladná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 181 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodaji. Pan ministr setrvává na svém místě, neboť dalším bodem je bod

 

107.
Vládní návrh zákona o námořní plavbě
/sněmovní tisk 373/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Martin Starec. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 373/2. Žádám pana ministra i pana zpravodaje, aby spolu se mnou sledovali rozpravu, kterou otevírám. Slovo má pan ministr.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Pane předsedající, dámy a pánové, chci zdůraznit, že návrh zákona o námořní plavbě, který víceméně upravuje to, co bylo před padesáti lety přijato naposled, byl podrobně projednáván na schůzi hospodářského výboru. Chtěl bych poděkovat poslancům za řadu zásadních modifikací, ke kterým tam došlo. Mohu říci, že v tisku 373/2 část A, body A1 - A24, lze akceptovat.

Nelze akceptovat pozměňovací návrhy předložené panem poslancem Teplíkem, a to ze dvou důvodů. Formulační návrhy byly většinou předtím už zapracovány na jednání hospodářského výboru. Je v nich ale mnohem horší věc - provozovatel se nahrazuje majitelem. Jsou tady pochybnosti z hlediska mezinárodního práva, ale daleko horší je, jestliže budeme znovu rozvíjet námořní dopravu, je velmi pravděpodobné, že si někteří provozovatelé najmou plavidla ze států s lacinou vlajkou. Tam půjdou daně - což není tak podstatné - ale plná odpovědnost za tato plavidla od sociálních až po technické parametry by šla za naším státem. Myslím si, že by to mohlo mít velmi nepříznivý dosah pro ekonomiku této země, mohlo by to dokonce navodit situaci, která by umožnila odčerpávat po přijetí tohoto zákona legálně prostředky z České republiky jinam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministru Peltrámovi. Do rozpravy se dále hlásí pan kolega Tomáš Teplík. Další přihlášky nemám.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych vás v tuto chvíli rád požádal o to, abyste hlasovali pro to, aby mé pozměňovací návrhy pod bodem B byly staženy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu ve třetím čtení uzavírám. Táži se, jestli chce pan zpravodaj využít závěrečného slova. Pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, probíhá třetí čtení návrhu zákona o námořní plavbě, tisk 373. Já jen připomenu, že pozměňovací návrhy jsme dostali v tisku 373/2, přičemž tam byly dvě skupiny návrhů, A a B. Poté co pan kolega Teplík stáhl své pozměňovací návrhy pod písmenem B, se nám situace dále usnadní.

Než začneme o čemkoliv hlasovat, tak bych velmi stručně naznačil, jakým způsobem bychom postupovali při hlasování. Za prvé bychom nejdříve udělali jednu legislativně technickou záležitost, která se týká § 56 až § 58 (rekreační jachty), kde místo správného slova "provozovatel" se používá nesprávné slovo "uživatel". Předem říkám, že ministerstvo dopravy s návrhem souhlasí. Pak bychom hlasovali o návrzích A jako celku, protože jde o komplexní návrh projednaný v hospodářském výboru a jednotlivé návrhy v něm uvedené spolu souvisí. Připomínám, že je to bod A1 až A24.

Oceňuji postoj kolegy Teplíka, který nám umožní projednávat racionálnějším způsobem tento sněmovní tisk.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane zpravodaji. Myslím, že nejprve bychom měli hlasovat o stažení pozměňovacích návrhů uvedených pod B.

 

Poslanec Martin Starec: Souhlasím.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Odhlašuji vás a prosím o novou registraci. Není-li námitek, první hlasování u tohoto návrhu zákona se týká stažení pozměňovacích návrhů uvedených pod písmenem B.

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 182, které zahajuji a ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 157 pro 148, proti nikdo.

 

Nejsou-li námitky, nyní bychom postupovali tak, jak jste navrhl, pane zpravodaji. Prosím, abyste předkládal návrhy. Ještě vidím připomínku poslance Teplíka, zřejmě k proceduře.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Já bych rád požádal pana zpravodaje, aby se o bodu A20 hlasovalo zvláště.

 

Poslanec Martin Starec: Nejprve je tu legislativně technická záležitost. Týká se to bodu A20, to je části 3, nový § 56 - § 58, kde navrhuji, aby místo nesprávného slova "uživatel" dali správné slovo "provozovatel". Provedli bychom tuto změnu a pak bychom o celém bodu hlasovali zvláště, a teprve pak o všech ostatních bodech najednou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Musím se zeptat, zda někdo nemá námitky vůči tomu, že se jedná o legislativně technickou úpravu. Námitku nikdo nevznáší? Prosím, pane kolego, pojďte k mikrofonu.

 

Poslanec Petr Mareš: Pane předsedající, námitku nemám. Prosím jen, aby v rámci hlasování o bodech A se hlasovalo navíc zvlášť o bodech A1, A2 a A15.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP