Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
27. června 2001 v 9.03 hodin

Přítomno: 176 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 37. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali poslanci Klanica, Kühnl, Laštůvka, Payne, Turek, Zvěřina, Bartoš, Jirousová, Matějů, Ouzký, Sehnalová, Skopal, Svoboda, Štěpová a Němcová - většinou z důvodů zahraničních cest. Ze členů vlády předseda vlády Miloš Zeman a Jaromír Schling z důvodu návštěvy předsedy vlády Maďarské republiky Victora Orbána, Karel Březina ze zdravotních důvodů, Miroslav Grégr od 17 hodin kvůli účasti na zasedání výboru vlády pro evropskou integraci, Jan Kavan z důvodu vystoupení v Senátu, Miloš Kužvart a Petr Lachnit z důvodu zahraniční služební cesty.

Dnes budeme nejprve projednávat bod 38, poté projednávání odročeného bodu 12 a dále první čtení podle schváleného pořadu schůze.

 

Prvním bodem je

 

38.
Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 968/ - prvé čtení

 

Ještě dříve, než zahájíme tento bod, požádal o slovo pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, na základě včerejšího jednání vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti RT Centrum Ostrava navrhuji zařadit zprávu této komise jako první bod zítra. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, jste si naprosto jist, že není schválen jiný první bod zítra?

 

Poslanec Josef Janeček: Informoval jsem se na organizačním výboru, bylo mi sděleno, že ne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je to tedy procedurální návrh, nicméně počítalo se samozřejmě, že zítra jako první bod budou odpovědi na písemné interpelace. Chcete tedy opravdu od 9 hodin, nebo by to stačilo po písemných interpelacích? Je takový vžitý zvyk, že písemné interpelace bývají ve čtvrtek dopoledne a členové vlády s tím počítají.

 

Poslanec Josef Janeček: Dobře, souhlasím s tím - okamžitě po písemných interpelacích.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Janečka, aby zpráva vyšetřovací komise, tak jak uvedl, byla zařazena jako první bod zítřejšího jednání po bodu odpovědi na písemné interpelace. Prosím, abyste se dostavili do sněmovny, abychom mohli hlasovat.

 

O tomto procedurálním návrhu pana poslance Janečka rozhodneme v hlasování č. 42, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 42 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 103 vyslovilo 84 a 2 byli proti.

 

Nyní projednáváme vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Za prvé prosím o klid a za druhé prosím pana ministra vnitra Stanislava Grosse, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl.

Vidíte, kolegové, je zde takový hluk, že pan ministr vnitra neslyší, že jsem ho žádala o to, aby šel předložit uvedený návrh zákona.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, vážená pozorná Poslanecká sněmovno. Já bych rád předložil vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, tak jak je tento návrh uveden ve sněmovním tisku č. 968. Stručně bych se vrátil do historie, protože zde v Poslanecké sněmovně zákon o volbách do obecních a městských zastupitelstev zdaleka není poprvé. Je to materie, se kterou se řada z vás měla možnost zde utkat při nejrůznějších příležitostech, naposledy před několika měsíci, kdy jsme se dostali do situace, že Poslanecká sněmovna ukončila neschválením legislativní proces zákona o volbách do obecních a městských zastupitelstev.

Dostali jsme se do situace, kdy poměrně dlouhou dobu ležel neprojednávaný zákon o volbách do obecních a městských zastupitelstev ve druhé komoře českého Parlamentu, v Senátu, a po několika měsících, když se jím Senát začal zabývat, tak i vzhledem k jinému složení politických sil došlo nepochybně k legitimní rozpravě, která vedla k tomu, že do zákona byly učiněny některé zásahy, které zde ve sněmovně nebyly akceptovány, a tím legislativní proces skončil, neboť se jednalo o právní úpravu, která vyžaduje souhlas obou komor Parlamentu České republiky.

My jsme stále v situaci, kdy musíme poměrně urychleně zajistit to, aby se v České republice dalo vykonávat jedno z ústavních práv, které je zaručeno, a to je ústavní právo na samosprávu. Jsme dnes v situaci, kdy v České republice je 39 obcí, kde byly splněny podmínky k tomu, aby byly vyhlášeny nové volby, a těchto 39 obcí nemůže nové svobodné volby konat, a tudíž nemohou občané těchto obcí vykonávat své právo na samosprávu.

K tomuto problému ještě dodávám, že od 1. 1. t. r. Ministerstvo vnitra eviduje tři nové městské obvody a osm nových obcí, kde by se měly volby konat, neboť jsou to nově vzniklé obce, a není možné podle stávající zákonné úpravy, aby zde byly vypsány volby.

Proto Ministerstvo vnitra a vláda předkládá návrh zákona, který by měl řešit situaci, a já bych chtěl v této souvislosti poděkovat Poslanecké sněmovně za to, že si je vědoma časové tísně a umožnila projednávání tohoto návrhu zákona dříve, než bylo původně zařazeno na program sněmovny, a byl bych velice rád, kdyby sněmovna i zvážila návrh, který vím, že v rozpravě bude přednesen, to znamená zkrácení lhůt tak, aby mohlo být projednávání tohoto zákona ukončeno na této schůzi Poslanecké sněmovny, alespoň v této komoře Parlamentu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP