Pořad 37. schůze

37. schůze (26., 27., 28., 29. června, 3., 4., 10., 11., 12., 13. července 2001)


Zahájení schůze

1. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 717/6/ - vrácený prezidentem republiky

Projednávání (26. června 2001)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 809/4/ - vrácený Senátem

Projednávání (26. června 2001)

3. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999, a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 711/4/ - vrácený Senátem

Projednávání (26. června 2001)

4. Návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) /sněmovní tisk 839/5/ - vrácený Senátem

Projednávání (26. června 2001)

5. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 835/ - druhé čtení

Projednávání (26. června 2001)

6. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 872/ - druhé čtení

Projednávání (26. června 2001)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 871/ - druhé čtení

Projednávání (26. června 2001)

8. Vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 875/ - druhé čtení

Projednávání (26. června 2001)

9. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 884/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (28. června 2001)
Projednávání, část č. 2 (29. června 2001)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. /sněmovní tisk 873/ - druhé čtení

Projednávání (28. června 2001)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 886/ - druhé čtení

Projednávání (26. června 2001)

12. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o přijímání a vyřizování stížností /sněmovní tisk 574/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (26. června 2001)
Projednávání, část č. 2 (27. června 2001)

13. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Stanislava Křečka, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 804/ - druhé čtení

Projednávání (29. června 2001)

14. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - druhé čtení

Projednávání (27. června 2001)

15. Vládní návrh zákona o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích) /sněmovní tisk 874/ - druhé čtení

Projednávání (26. června 2001)

16. Návrh poslance Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. /sněmovní tisk 831/ - druhé čtení

Projednávání (26. června 2001)

17. Vládní návrh zákona o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva /sněmovní tisk 842/ - druhé čtení

Projednávání (29. června 2001)

18. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 850/ - druhé čtení

Projednávání (26. června 2001)

19. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Martina Kocourka, Milana Ekerta, Michala Krause a Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 852/ - druhé čtení

Projednávání (26. června 2001)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 864/ - druhé čtení

Projednávání (26. června 2001)

21. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 680/ - druhé čtení

Projednávání (26. června 2001)

22. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 861/ - druhé čtení

Projednávání (26. června 2001)

23. Vládní návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - prvé čtení

Projednávání (29. června 2001)

24. Vládní návrh zákona o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě /sněmovní tisk 970/ - prvé čtení

Projednávání (29. června 2001)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 973/ - prvé čtení

Projednávání (29. června 2001)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 923/ - prvé čtení

Projednávání (27. června 2001)

27. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 908/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (12. července 2001)

28. Vládní návrh zákona o přiznání k majetku a jeho přírůstku a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku) /sněmovní tisk 956/ - prvé čtení

Projednávání (27. června 2001)

29. Vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání /sněmovní tisk 938/ - prvé čtení

Projednávání (29. června 2001)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 974/ - prvé čtení

Projednávání (29. června 2001)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. /sněmovní tisk 951/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (27. června 2001)
Projednávání, část č. 2

32. Vládní návrh zákona o poskytování záloh některým osobám nasazeným na nucené práce nebo postiženým jiným nacistickým bezprávím /sněmovní tisk 977/ - prvé čtení

Projednávání (27. června 2001)

33. Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) /sněmovní tisk 960/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (10. července 2001)
Projednávání, část č. 2 (12. července 2001)

34. Vládní návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) /sněmovní tisk 962/ - prvé čtení

Projednávání (12. července 2001)

35. Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 963/ - prvé čtení

Projednávání (3. července 2001)

36. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 967/ - prvé čtení

Projednávání (27. června 2001)

37. Návrh poslanců Václava Grűnera, Jaroslava Lobkowicze, Josefa Mandíka a Václava Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 156/2000 Sb. /sněmovní tisk 849/ - druhé čtení

Projednávání (27. června 2001)

38. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 968/ - prvé čtení

Projednávání (27. června 2001)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 969/ - prvé čtení

Projednávání (27. června 2001)

40. Návrh poslanců Rostislava Čevely, Milana Cabrnocha a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 907/ - prvé čtení

Projednávání (27. června 2001)

41. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Jany Volfové, Petra Mareše, Waltra Bartoše, Václava Brouska, Václava Pícla a Ivany Hanačíkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. /sněmovní tisk 909/ - prvé čtení

Projednávání (27. června 2001)

42. Návrh poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (27. června 2001)

43. Návrh poslanců Toma Zajíčka, Jiřího Vlacha a Miroslava Kalouska na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 936/ - prvé čtení

Projednávání (10. července 2001)

44. Návrh poslanců Miroslava Máčeho a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 937/ - prvé čtení

Projednávání (10. července 2001)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. /sněmovní tisk 950/ - prvé čtení

Projednávání (27. června 2001)

46. Vládní návrh zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. (zákon o státní pomoci při obnově území) /sněmovní tisk 959/ - prvé čtení

Projednávání (28. června 2001)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 961/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (28. června 2001)

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944) /sněmovní tisk 843/ - druhé čtení

Projednávání (27. června 2001)

49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Santiagu de Chile dne 7. prosince 2000 /sněmovní tisk 854/ - druhé čtení

Projednávání (27. června 2001)

50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Víceletá finanční dohoda mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsaná dne 5. února 2001 v Praze /sněmovní tisk 865/ - druhé čtení

Projednávání (27. června 2001)

51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k I. Dodatkovému protokolu k Evropské rámcové úmluvě o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady /sněmovní tisk 882/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (27. června 2001)
Projednávání, část č. 2 (28. června 2001)

52. Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva, 20. prosince 1996) a Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva, 20. prosince 1996) /sněmovní tisk 903/ - druhé čtení

Projednávání (27. června 2001)

53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno /sněmovní tisk 844/ - druhé čtení

Projednávání (3. července 2001)

54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo /sněmovní tisk 846/ - druhé čtení

Projednávání (3. července 2001)

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přijetí změn ve Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii /sněmovní tisk 935/ - prvé čtení

Projednávání (3. července 2001)

56. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu protokoly k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979: Protokol o těžkých kovech a Protokol o persistentních organických polutantech /sněmovní tisk 964/ - prvé čtení

Projednávání (28. června 2001)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění, podepsaná dne 30. května 2001 /sněmovní tisk 965/ - prvé čtení

Projednávání (27. června 2001)

58. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 835/ - třetí čtení

Projednávání (12. července 2001)

59. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 872/ - třetí čtení

Projednávání (12. července 2001)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 871/ - třetí čtení

Projednávání (11. července 2001)

61. Vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 875/ - třetí čtení

Projednávání (11. července 2001)

62. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 884/ - třetí čtení

Projednávání (3. července 2001)

63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. /sněmovní tisk 873/ - třetí čtení

Projednávání (12. července 2001)

64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 886/ - třetí čtení

Projednávání (12. července 2001)

65. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o přijímání a vyřizování stížností /sněmovní tisk 574/ - třetí čtení

Projednávání (11. července 2001)

66. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Stanislava Křečka, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 804/ - třetí čtení

Projednávání (3. července 2001)

67. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - třetí čtení

Projednávání (12. července 2001)

68. Vládní návrh zákona o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích) /sněmovní tisk 874/ - třetí čtení

Projednávání (12. července 2001)

69. Návrh poslance Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. /sněmovní tisk 831/ - třetí čtení

Projednávání (12. července 2001)

70. Vládní návrh zákona o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva /sněmovní tisk 842/ - třetí čtení

Projednávání (3. července 2001)

71. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 850/ - třetí čtení

Projednávání (12. července 2001)

72. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Martina Kocourka, Milana Ekerta, Michala Krause a Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 852/ - třetí čtení

Projednávání (12. července 2001)

76. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 861/ - třetí čtení

Projednávání (12. července 2001)

78. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB

Projednávání, část č. 1 (3. července 2001)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (4. července 2001)

79. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Projednávání (10. července 2001)

80. Návrh na volbu členů dozorčí rady Grantové agentury

Projednávání, část č. 1 (10. července 2001)
Projednávání, část č. 2 (11. července 2001)
Projednávání, část č. 3

81. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Projednávání (10. července 2001)

82. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky od března 2000 do současnosti /sněmovní tisk 931/

Projednávání, část č. 1 (4. července 2001)
Projednávání, část č. 2 (11. července 2001)

83. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 911/

Projednávání, část č. 1 (12. července 2001)
Projednávání, část č. 2 (13. července 2001)

84. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2000 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2000 /sněmovní tisk 893/

Projednávání (13. července 2001)

85. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2000 /sněmovní tisk 913/

Projednávání (13. července 2001)

86. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2000

Projednávání (13. července 2001)

87. Informace ministra školství o realizaci státní informační politiky ve školství

Projednávání, část č. 1 (3. července 2001)
Projednávání, část č. 2 (4. července 2001)

88. Finanční zabezpečení dokončení programu obnovy vodních toků a souvisejících vodohospodářských zařízení po povodních v letech 1997 a 1998 /sněmovní tisk 902/

Projednávání (13. července 2001)

89. Programy podpory malého a středního podnikání na období 2001 - 2004 /sněmovní tisk 825/

Projednávání (11. července 2001)

90. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1.1.2000 - 31.12.2000 /sněmovní tisk 862/

Projednávání, část č. 1 (12. července 2001)
Projednávání, část č. 2 (13. července 2001)

91. Postup Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci převodu majetkových podílů v FTV Premiéra, s.r.o.

Projednávání, část č. 1 (12. července 2001)
Projednávání, část č. 2 (13. července 2001)

93. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2000 /sněmovní tisk 917/

Projednávání, část č. 1 (12. července 2001)
Projednávání, část č. 2 (13. července 2001)

94. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - prosinec 2000) /sněmovní tisk 929/

Projednávání (13. července 2001)

95. Informace o zvýhodněném financování za rok 2000 /sněmovní tisk 932/

Projednávání (13. července 2001)

96. Roční zpráva o situaci na kapitálovém trhu v roce 2000 /sněmovní tisk 939/

Projednávání (13. července 2001)

97. Návrh na poskytování finančních podpor formou dotací na základě podpůrného programu TEST podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pro rok 2001 /sněmovní tisk 984/

Projednávání (13. července 2001)

98. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání (28. června 2001)

99. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (28. června 2001)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (12. července 2001)

100. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě

Projednávání, část č. 1 (28. června 2001)
Projednávání, část č. 2 (10. července 2001)
Projednávání, část č. 3
Projednávání, část č. 4 (12. července 2001)

101. Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala, Vojtěcha Filipa, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 955/ - prvé čtení

Projednávání (10. července 2001)

102. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Projednávání, část č. 1 (10. července 2001)
Projednávání, část č. 2 (11. července 2001)
Projednávání, část č. 3
Projednávání, část č. 4 (12. července 2001)

103. Návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 778/8/ - vrácený Senátem

Projednávání (10. července 2001)

104. Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 /sněmovní tisk 859/5/ - vrácený Senátem

Projednávání (10. července 2001)

105. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb. /sněmovní tisk 786/5/ - vrácený Senátem

Projednávání (10. července 2001)

106. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 840/3/ - vrácený Senátem

Projednávání (10. července 2001)

107. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. /sněmovní tisk 841/4/ - vrácený Senátem

Projednávání (10. července 2001)

108. Návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) /sněmovní tisk 740/5/ - vrácený Senátem

Projednávání (10. července 2001)Přihlásit/registrovat se do ISP