(18.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Tento návrh, který byl přijat, vychází bohužel z praxe, která byla zavedena v ČR nejprve rozhodnutím České národní banky ve věci odškodnění klientů té první série bank, které v ČR zkrachovaly, kterým byla odňata bankovní licence a následně skončily v konkursu, a poté v tomto díle pokračovala i tato Poslanecká sněmovna v minulém volebním období, kdy rovněž schválila v zákoně výjimku pro další banku, která přišla o bankovní licenci. Čili tolik komentář podle mého názoru k podstatnému pozměňujícímu návrhu, který je obsažen v usnesení rozpočtového výboru, které máte k dispozici.

Ten druhý návrh, který byl přijat rovněž v rozpočtovém výboru, je vztažen do budoucna a týká se velmi výrazného zvýšení pojištěného vkladu, který podle zákona je pojištěn z prostředků Fondu pojištění vkladů.

Tolik úvodní slovo zpravodaje. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku do obecné rozpravy nemám, končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu, ani do té nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Je tomu tak. Prosím, paní poslankyně. Slovo má paní poslankyně Páralová a připraví se pan poslanec Chytka.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, vznesu zde stejný návrh, jako jsem vznesla při minulém projednávání tohoto zákona. Proto zde nebudu opakovat důvodovou zprávu. Jedná se o § 38, podle něhož mohou být podány údaje o účtech klientů, které jsou předmětem bankovního tajemství, zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení, a ráda bych to rozšířila i na úřady práce.

V § 38 v odst. 3 se doplňuje nové písmeno h), které zní: "h) úřadu práce ve věci řízení o vrácení finančních prostředků poskytnutých klientovi ze státního rozpočtu, to platí i pro vymáhání těchto prostředků".

Za druhé v § 38 se na konci odst. 4 doplňuje věta: "Banka je rovněž povinna po úmrtí klienta sdělit tyto identifikační údaje na písemné vyžádání úřadu práce."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňující návrh, který by byl alternativní k usnesení rozpočtového výboru, a to sice k jeho bodu 2, kde usnesení rozpočtového výboru v § 41 odst. 2 písm. e) č. 15 000 nahrazuje číslovkou 50 000. K tomuto mám tedy pozměňující návrh a ten zní: alternativa A - 20 000, alternativa B - 25 000.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Chytkovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy nemám, a proto podrobnou rozpravu končím. Tím tedy končím i projednávání tohoto bodu.

Nyní dávám slovo k procedurálnímu návrhu panu poslanci Kapounovi.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, všichni jsme asi zaskočeni rychlostí projednávání. Já bych chtěl říci, že nyní následuje vlastně druhé čtení, a hned první tři zákony v celém bloku jsou zákony ministra dopravy a spojů, který je na zítřejší den omluven. Proto bych navrhoval, aby tyto zákony byly ze středy přeloženy na čtvrtek 28. 6. odpoledne jako další bod za již určený bod 82. Pokud by se nestačily projednat do interpelací, pokračovat v pátek za pevně zařazenými body 29 a 30 jako třetí a případě další body. Jedná se o body 23, 24, 25, tj. vládní návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizace Správa železniční dopravní cesty a změna zákonů atd., vládní návrh zákona o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozloženou pracovní dobou v dopravě, sněmovní tisk 970, a vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 973.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kapounovi. Já jsem vás v průběhu jeho řeči všechny odhlásila a prosím o novou registraci. Sice obvykle nejsem příznivcem přesouvání bodů v průběhu schůze, nicméně je opravdu logické, že by nebylo šťastné začínat blok tří zákonů půl hodiny před ukončením jednacího dne, a ministr Schling je na zítřek oficiálně omluven.

To znamená, že budeme hlasovat o pevném zařazení těchto tří bodů na tento čtvrtek odpoledne po již pevně zařazeném bodě.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 41, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 41 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 122 vyslovilo 104 a 2 byli proti.

 

Kolegyně a kolegové, je pravdou, že jsme dnes opravdu projednávali poněkud rychleji, než se všeobecně očekávalo, a vzhledem k tomu, že opravdu zbývá 33 minut do konce jednacího dne a na prvá čtení pravděpodobně opravdu není nikdo připraven, nebudu zahajovat blok zákonů v prvním čtení. V tuto chvíli končím dnešní jednání. Budeme pokračovat zítra v 9.00 hodin, a to bodem 38, který je pevně zařazen jako první bod na zítřejší jednání. Jedná se o vládní návrh voleb do zastupitelstev obcí.

 

(Jednání skončilo v 18.27 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP