Schválený pořad a stav projednávání 37. schůze

Od 26. 6. 2001 14:00 do 13. 7. 2001 13:00
Aktuální stav k 13. 7. 2001, 12:28


Pá 13.7. body 83, 90, 91, 93 a další podle schváleného pořadu

Zákony - vrácené prezidentem republiky

 1. 1.

  Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 717/6/ - vrácený prezidentem republiky  (setrváno)  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 2.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 809/4/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 2. 3.

  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999, a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 711/4/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 3. 4.

  Návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) /sněmovní tisk 839/5/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

Zákony - druhé čtení

 1. 5.

  Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 835/ - druhé čtení  (ukončena)  

 2. 6.

  Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 872/ - druhé čtení  (ukončena)  

 3. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 871/ - druhé čtení  (ukončena)  

 4. 8.

  Vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 875/ - druhé čtení  (ukončena)  

 5. 9.

  Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 884/ - druhé čtení  (ukončena)  

 6. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. /sněmovní tisk 873/ - druhé čtení  (ukončena)  

 7. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 886/ - druhé čtení  (ukončena)  

 8. 12.

  Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o přijímání a vyřizování stížností /sněmovní tisk 574/ - druhé čtení  (ukončena)  .

 9. 13.

  Návrh poslanců Cyrila Svobody, Stanislava Křečka, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 804/ - druhé čtení  (ukončena)  

 10. 14.

  Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - druhé čtení  (ukončena)  

 11. 15.

  Vládní návrh zákona o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích) /sněmovní tisk 874/ - druhé čtení  (ukončena)  

 12. 16.

  Návrh poslance Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. /sněmovní tisk 831/ - druhé čtení  (ukončena)  

 13. 17.

  Vládní návrh zákona o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva /sněmovní tisk 842/ - druhé čtení  (ukončena)  

 14. 18.

  Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 850/ - druhé čtení  (ukončena)  

 15. 19.

  Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Martina Kocourka, Milana Ekerta, Michala Krause a Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 852/ - druhé čtení  (ukončena)  

 16. 20.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 864/ - druhé čtení  (vrácen)  vrácen výboru k novému projednání

 17. 21.

  Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 680/ - druhé čtení  vzat zpět

 18. 22.

  Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 861/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - prvé čtení

 1. 23.

  Vládní návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 24.

  Vládní návrh zákona o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě /sněmovní tisk 970/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 25.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 973/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 923/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 27.

  Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 908/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (zamítnut)  zamítnut

 6. 28.

  Vládní návrh zákona o přiznání k majetku a jeho přírůstku a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku) /sněmovní tisk 956/ - prvé čtení  (přikázán)  

 7. 29.

  Vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání /sněmovní tisk 938/ - prvé čtení  (přikázán)  

 8. 30.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 974/ - prvé čtení  (přikázán)  

 9. 31.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 951/ - prvé čtení  (přikázán)  

 10. 32.

  Vládní návrh zákona o poskytování záloh některým osobám nasazeným na nucené práce nebo postiženým jiným nacistickým bezprávím /sněmovní tisk 977/ - prvé čtení  (přikázán)  

 11. 33.

  Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) /sněmovní tisk 960/ - prvé čtení  (přikázán)  

 12. 34.

  Vládní návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) /sněmovní tisk 962/ - prvé čtení  (přikázán)  

 13. 35.

  Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 963/ - prvé čtení  (přerušeno)     (odročeno, přerušeno)

 14. 36.

  Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 967/ - prvé čtení  (zamítnut)  zamítnut

Zákony - druhé čtení

 1. 37.

  Návrh poslanců Václava Grűnera, Jaroslava Lobkowicze, Josefa Mandíka a Václava Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 156/2000 Sb. /sněmovní tisk 849/ - druhé čtení  (vrácen)  vrácen výboru k novému projednání

Zákony - prvé čtení

 1. 38.

  Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 968/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 39.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 969/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 40.

  Návrh poslanců Rostislava Čevely, Milana Cabrnocha a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 907/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 41.

  Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Jany Volfové, Petra Mareše, Waltra Bartoše, Václava Brouska, Václava Pícla a Ivany Hanačíkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. /sněmovní tisk 909/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 42.

  Návrh poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  přikázán k projednání HV

 6. 43.

  Návrh poslanců Toma Zajíčka, Jiřího Vlacha a Miroslava Kalouska na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 936/ - prvé čtení  (zamítnut)  zamítnut

 7. 44.

  Návrh poslanců Miroslava Máčeho a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 937/ - prvé čtení  (přikázán)  

 8. 45.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. /sněmovní tisk 950/ - prvé čtení  (přikázán)  

 9. 46.

  Vládní návrh zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. (zákon o státní pomoci při obnově území) /sněmovní tisk 959/ - prvé čtení  (přikázán)  

 10. 47.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 961/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  přikázán k projednání RV

Smlouvy - druhé čtení

 1. 48.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944) /sněmovní tisk 843/ - druhé čtení  (souhlas)  

 2. 49.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Santiagu de Chile dne 7. prosince 2000 /sněmovní tisk 854/ - druhé čtení  (souhlas)  

 3. 50.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Víceletá finanční dohoda mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsaná dne 5. února 2001 v Praze /sněmovní tisk 865/ - druhé čtení  (souhlas)  

 4. 51.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k I. Dodatkovému protokolu k Evropské rámcové úmluvě o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady /sněmovní tisk 882/ - druhé čtení  (souhlas)  

 5. 52.

  Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva, 20. prosince 1996) a Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva, 20. prosince 1996) /sněmovní tisk 903/ - druhé čtení  (souhlas)  

 6. 53.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno /sněmovní tisk 844/ - druhé čtení  (souhlas)  

 7. 54.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo /sněmovní tisk 846/ - druhé čtení  (souhlas)  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 55.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přijetí změn ve Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii /sněmovní tisk 935/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 56.

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu protokoly k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979: Protokol o těžkých kovech a Protokol o persistentních organických polutantech /sněmovní tisk 964/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 57.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění, podepsaná dne 30. května 2001 /sněmovní tisk 965/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - třetí čtení

 1. 58.

  Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 835/ - třetí čtení  (souhlas)  

 2. 59.

  Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 872/ - třetí čtení  (vrácen)  souhlas s opakováním druhého čtení

 3. 60.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 871/ - třetí čtení  (souhlas)  

 4. 61.

  Vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 875/ - třetí čtení  (souhlas)  

 5. 62.

  Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 884/ - třetí čtení  (souhlas)  

 6. 63.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. /sněmovní tisk 873/ - třetí čtení  (souhlas)  

 7. 64.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 886/ - třetí čtení  (souhlas)  

 8. 65.

  Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o přijímání a vyřizování stížností /sněmovní tisk 574/ - třetí čtení  (souhlas)  

 9. 66.

  Návrh poslanců Cyrila Svobody, Stanislava Křečka, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 804/ - třetí čtení  (souhlas)  

 10. 67.

  Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - třetí čtení  (souhlas)  

 11. 68.

  Vládní návrh zákona o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích) /sněmovní tisk 874/ - třetí čtení  (souhlas)  

 12. 69.

  Návrh poslance Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. /sněmovní tisk 831/ - třetí čtení  (souhlas)  

 13. 70.

  Vládní návrh zákona o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva /sněmovní tisk 842/ - třetí čtení  (souhlas)  

 14. 71.

  Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 850/ - třetí čtení  (souhlas)  

 15. 72.

  Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Martina Kocourka, Milana Ekerta, Michala Krause a Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 852/ - třetí čtení  (souhlas)  

 16. 73.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 864/ - třetí čtení  

 17. 74.

  Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 680/ - třetí čtení  

 18. 75.

  Návrh poslanců Václava Grűnera, Jaroslava Lobkowicze, Josefa Mandíka a Václava Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 156/2000 Sb. /sněmovní tisk 849/ - třetí čtení  

 19. 76.

  Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 861/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zákony - prvé čtení

 1. 77.

  Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 906/ - prvé čtení  vzat zpět

Zprávy, návrhy a další body

 1. 78.

  Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB   

 2. 79.

  Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR   

 3. 80.

  Návrh na volbu členů dozorčí rady Grantové agentury   

 4. 81.

  Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení   

 5. 82.

  Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky od března 2000 do současnosti /sněmovní tisk 931/  (projednáno bez usnesení)  

 6. 83.

  Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 911/  (zamítnuto)  

 7. 84.

  Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2000 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2000 /sněmovní tisk 893/  (vzato na vědomí)  

 8. 85.

  Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2000 /sněmovní tisk 913/  (schváleno)  

 9. 86.

  Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2000   

 10. 87.

  Informace ministra školství o realizaci státní informační politiky ve školství   

 11. 88.

  Finanční zabezpečení dokončení programu obnovy vodních toků a souvisejících vodohospodářských zařízení po povodních v letech 1997 a 1998 /sněmovní tisk 902/  (vzato na vědomí)  

 12. 89.

  Programy podpory malého a středního podnikání na období 2001 - 2004 /sněmovní tisk 825/  (vzato na vědomí)  

 13. 90.

  Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1.1.2000 - 31.12.2000 /sněmovní tisk 862/  (schváleno)  

 14. 91.

  Postup Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci převodu majetkových podílů FTV Premiéra, s.r.o.   

 15. 92.

  Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORCE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo, za období červenec - prosinec 2000 /sněmovní tisk 899/  vyřazeno

 16. 93.

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2000 /sněmovní tisk 917/  (vzato na vědomí)  

 17. 94.

  Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - prosinec 2000) /sněmovní tisk 929/  (vzato na vědomí)  

 18. 95.

  Informace o zvýhodněném financování za rok 2000 /sněmovní tisk 932/  (vzato na vědomí)  

 19. 96.

  Roční zpráva o situaci na kapitálovém trhu v roce 2000 /sněmovní tisk 939/  (vzato na vědomí)  

 20. 97.

  Návrh na poskytování finančních podpor formou dotací na základě podpůrného programu TEST podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pro rok 2001 /sněmovní tisk 984/  (přerušeno)     (odročeno, přerušeno)

 21. 98.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

 22. 99.

  Ústní interpelace   Čt 17.00-18.30 hod.

 23. 100.

  Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě   

Zákony - prvé čtení

 1. 101.

  Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala, Vojtěcha Filipa, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 955/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 102.

  Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury   

Zákony - vrácené Senátem

 1. 103.

  Návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 778/8/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 2. 104.

  Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 /sněmovní tisk 859/5/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 3. 105.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb. /sněmovní tisk 786/5/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 4. 106.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 840/3/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 5. 107.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. /sněmovní tisk 841/4/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 6. 108.

  Návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) /sněmovní tisk 740/5/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze