(9.30 hodin)

(pokračuje C. Svoboda)

Proto si myslím, že tady pokračuje vůle, a doufám, že tato vůle bude i dále, aby tento zákon byl nakonec schválen. Znovu upozorňuji na základní důvod tohoto zákona. Tento zákon si nikdy nečinil ambici definitivně vyřešit otázku financování politických stran. Řeší ale to, co je nejbolestivější, totiž tok peněz, který jde do politických stran. Jeho smyslem je - a to znovu opakuji - aby bylo jasné, kdo, kolik a kdy poskytuje politické straně finance. O nic jiného nejde. V žádném případě tento zákon neomezuje aktivitu kohokoliv podporovat politické strany. Tato aktivita není v žádném případě omezena, jenom chceme, aby toky peněz do politické strany byly transparentní a aby tato kontrola byla dříve, než potom v nějaké konečné zprávě, kterou posílá politická strana Poslanecké sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Cyrilu Svobodovi. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, který usnesení nepřijal, a sdělení o tom jsme obdrželi jako sněmovní tisk 217/2. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan kolega Jiří Václavek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak už bylo řečeno rozpočtový výbor ani po několika debatách o různých variantách způsobu financování politických stran, resp. o výši státního příspěvku na jejich činnost nedospěl k žádnému většinovému usnesení, kterým by doporučil nějaký závěr Poslanecké sněmovně. Z toho důvodu máme jenom základní tisky k dispozici a na druhé straně nesouhlasné stanovisko vlády, ve kterém se dozvídáme, že do konce roku bude předložen vládní návrh zákona, který se bude zabývat nejen obsahem této novely, ale i volebním zákonem, ve kterém je příspěvek na volby, resp. za volební hlas, který rovněž spolufinancuje politické strany.

Zároveň byl vydán nález Ústavního soudu týkající se volebního zákona č. 247/1995, zejména § 85, kde se vypouští klauzule tříprocentní na nárok na 90 korun za hlas, což zase ovlivňuje financování politických stran.

Úplně poslední informace, kterou mám, je, že Ministerstvo vnitra rozeslalo politickým stranám k připomínkování svůj návrh zákona o politických stranách zabývající se financováním politických stran komplexně. Proto si myslím, že by bylo vhodné, aby proběhla dnes podrobná rozprava, ve které budou podány další pozměňovací návrhy, abychom měli celkový přehled a podklad pro jednání o tomto zákoně, a pak bych nevylučoval vrácení tohoto zákona k dopracování výboru. Tolik na úvod.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu kolegovi Václavkovi. Nyní otevírám rozpravu obecnou, do které mám jednu jedinou přihlášku, protože všechny ostatní jsou do podrobné. Přihlásil se pan kolega Vojtěch Filip. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych v obecné rozpravě řekl dvě základní poznámky.

Jsem přesvědčen o tom, že nejen stanovisko vlády, ale i studium nálezů Ústavního soudu mě opravňuje k tomu, abych řekl, že jsme dosud nedospěli k takovému stupni rozpracování tohoto zákona, který by mohl vést k tomu, že přijmeme normu, která nebude napadena příště u Ústavního soudu, a nedostaneme se do obdobné situace, protože Ústavní soud se vyjádřil v podstatě ke dvěma principům, na něž nelze úplně jednoduše reagovat.

Dovolím si tedy v obecné rozpravě bez dlouhého úvodního slova navrhnout jeden návrh běžný pro obecnou rozpravu a jeden procedurální. Pokud jde o to, co považuji osobně za nesprávné ve financování politických stran, je to, že norma nijakým způsobem nereaguje na sponzorské dary ze zahraničí, že nereaguje na možnosti, které považuji za mnohem nebezpečnější pro postavení politických stran, když pominu to, že jediné omezení je vlastně pro členy politických stran a pro výši jejich příspěvku na vlastní činnosti politické strany.

Obecně řečeno, navrhuji vrácení zákona k přepracování, protože nechci zamítnout tento návrh. Považuji za důležité, aby se jím sněmovna zabývala, a některé věci, které navrhovatelé předložili, jsou pozitivní a já s nimi souhlasím. U přepracovaného zákona jsem přesvědčen, že můžeme najít všechny chyby, které nám vyčítá jak veřejnost, tak i Ústavní soud.

Druhý návrh, který podávám, je čistě procedurálně podmíněný. Pokud by neprošlo vrácení k přepracování, tak navrhuji, aby tento zákon byl odročen na projednávání na 19. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Pane kolego, jenom prosím, abyste upřesnil svůj návrh. Nemůžeme vrátit předkladateli k přepracování, ale výborům k novému projednání.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pardon, omlouvám se. Jsme ve druhém čtení, výborům k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Do obecné rozpravy jsem viděl ještě přihlášku pana kolegy Zahradila. Další přihlášky nevidím. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, tímto návrhem jsem se již zabýval ve své včerejší řeči, která se ovšem týkala jiného bodu. Chtěl bych se k tomu dnes velice krátce vrátit.

Návrh považuji za skutečně mimořádný experiment, který - a to opakuji - nemá obdoby v právním řádu žádného srovnatelného státu např. Evropské unie. Ostatně i pan předkladatel Svoboda toto několikrát veřejně přiznal a nevím, zda bychom se měli právě dopouštět toho, že budeme prvním státem, který si takovýto experiment na vlastní kůži vyzkouší. Samozřejmě nevylučuji dobré úmysly, kterými byli vedeni předkladatelé, nicméně mám pocit, že ze všech možných důvodů, i z těch, které tady již byly řečeny, je velmi dobré se zákonem zabývat znovu a velmi výrazně ho ve výborech přepracovat. Vím pozitivně, že je tu celá řada pozměňovacích návrhů k tomuto zákonu, které pravděpodobně padnou v podrobné rozpravě. Sám mám také jeden. Velmi se přimlouvám za to, aby byl tento návrh zákona vrácen k dalšímu projednání ve výboru, tak abychom skutečně mohli s klidným svědomím říci, že pokud budeme přijímat nějakou novou úpravu financování politických stran, nebude to úprava, která by byla jakýmsi novým experimentem, nevyzkoušeným experimentem s neodhadnutelnými důsledky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan kolega Zahradil. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pan kolega Janeček. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Josef Janeček: Musím říci, že se domnívám, že kolega Zahradil má pravdu. Jedná se o nestandardní politickou situaci, nestandardní opoziční smlouvu, čili jsme vzdáleni standardním demokratickým principům a opravdu jasný vzhled do financování politických stran je nezbytný.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hovořil pan kolega Janeček. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ne. Všeobecnou rozpravu uzavírám.

Nyní má možnost navrhovatel pan kolega Cyril Svoboda přednést závěrečné slovo před hlasováním o návrzích, které padly ve všeobecné rozpravě. Prosím, pane kolego.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP