(9.40 hodin)

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, osobně nevítám vrácení tohoto návrhu zákona k novému projednání ve výborech, protože samotná diskuse v rozpočtovém výboru vedla k patové situaci, a mám tedy obavu, že se dostaneme ke stejnému výsledku. Takže nechám na uvážení sněmovny v naději, že pokud by se tento návrh vrátil k projednání ve výboru, že najdeme společnou vůli. Toto není experiment, toto je snaha vytvořit nový právní režim, který dá dopředu jasnou kontrolu kdo, kolik a kdy dává politické straně.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zástupci předkladatelů kolegovi Svobodovi. Chce se vyjádřit pan zpravodaj? Ano. Takže nyní bude hovořit pan kolega Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, dámy a pánové, mě průběh rozpravy trochu zaskočil, očekával jsem, že návrhy na vrácení k dopracování nebo k novému projednání padnou až v podrobné rozpravě. Pokud nyní odhlasujeme vrácení, tak podrobná rozprava už se nebude konat. Proto bych to navrhoval tak, aby když už k hlasování dojde, aby tento návrh k novému projednání ve výborech neprošel a prošel až na základě nového podání v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Stanovisko zpravodaje jsme vyslechli, nicméně návrhy padly a budou podrobeny hlasování.

První, o čem se bude hlasovat, je návrh na vrácení zákona výboru k novému projednání. Tento návrh padl z několika úst a budeme o něm rozhodovat v hlasování pořadové číslo 783. Malou chvíli počkám, gonguji, protože toto hlasování nebude tak bezproblémové.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 783, ve kterém rozhodneme o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro 64, proti 76, návrh nebyl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o návrhu pana kolegy Filipa, který zněl: návrh na odročení projednávání na 19. schůzi sněmovny.

O tomto hlasování rozhodněme v hlasování pořadové číslo 784. Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro 26, proti 100, návrh nebyl přijat.

 

Návrh na zamítnutí nezazněl, pokud mě pan zpravodaj neopraví, takže v tuto chvíli mohu zahájit a zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám následující příspěvky: pan kolega Macháček, Sobotka, Exner a kolega Doležal. Takže první, kdo vystoupí, bude pan kolega Macháček. Připraví se kolega Sobotka. Prosím, pane poslanče Macháčku, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Macháček: Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl velice stručné a jasné návrhy.

Navrhuji doplnit stávající návrh novely zákona 424/1991 Sb., o druhou a třetí část tohoto znění:

A. Část druhá - změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky. II. zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb.

1. V § 85 se částka 90 Kč mění na částku 50 Kč.

B. Část třetí - přechodná ustanovení. Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost politické strany a hnutí podle zákona č. 424/1991 Sb., ve znění platném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se politické straně a hnutí poskytne za období od počátku kalendářního roku, v němž tento zákon nabude účinnosti, do dne nabytí účinnosti tohoto zákona v poměrné výši.

2. Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na mandát podle zákona 424/1991 Sb., ve znění tohoto zákona, se politické straně a hnutí poskytne za období ode dne účinnosti tohoto zákona dokonce kalendářního roku, v němž tento zákon nabude účinnosti nebo bude přijat v poměrné výši.

C. Dosavadní článek II. označit jako článek IV. a nad nově označený článek IV. vložit text "Část čtvrtá - účinnost".

 

Toť vše, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Macháčkovi, nyní vystoupí pan kolega Sobotka, připraví se pan kolega Václav Exner. Prosím pane kolego!

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych předložil tři pozměňující návrhy k tisku 217.

  1. V bodu pět novely § 19 navrhuji doplnit nová písmena h, ch, která zní:
  2. h) právnických osob, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku v České republice nebo nemají sídlo na uzemí České republiky,

    ch) fyzických osob, které nemají trvalý pobyt na území České republiky

  3. K bodu pět novely: v § 19 navrhuji vypustit text pod písmeny c, f, g.
  4. V bodu čtyři novely v § 18 navrhuji nové písmeno g, které zní: "Přehled o celkové výši půjček a úvěrů přijatých nově v daném roce. Pokud celková výše půjčky nebo úvěru u jednoho věřitele za jeden rok přesahuje částku jeden milion Kč, uvede se u věřitele, kterým je fyzická osoba, jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo. U věřitele, kterým je právnická osoba, se v takovém případě uvede její název, adresa sídla a identifikační číslo.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Sobotkovi. Nyní před kolegou Exnerem ještě chce využít možnosti zpravodaj? Ne, takže se omlouvám, to, co jsem řekl, neplatí. Hovořit bude pan kolega Exner, připraví se pan kolega Vladimír Doležal. Prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, jsme zase v situaci, že šijeme velice důležitý zákon týkající se financování politických stran horkou jehlou. Bez ohledu na to, jestli to přednese zpravodaj, navrhuji, abychom po skončení rozpravy znovu hlasovali o vrácení zákona do druhého čtení, a to nejen z toho důvodu, že vláda se připravuje předat v době, kdy by se pravděpodobně další čtení uskutečnilo, nový zákon, ale také z toho důvodu, že i nové pozměňovací návrhy by měly projít rozhodně posouzením, na které by bylo dostatek času, ke kterému by bylo možno vést diskusi ve výborech, a případně tyto návrhy upravit. Navrhuji tedy vrácení do druhého čtení po podrobné rozpravě.

Dále navrhuji pozměňovací návrhy, které se všechny týkají článku I. ve sněmovním tisku 217.

Za prvé navrhuji, aby bod 1. byl vypuštěn. Bod 1. má jako novinku stanovit maximální výši členského příspěvku člena strany. Příspěvky členů strany se platí z peněz, které, pokud jsou získány poctivým způsobem, jsou až na takové příjmy, jako jsou sociální příspěvky apod., všechny již zdaněny a není žádný důvod k tomu, aby byla tato výše omezována. Není také důvod, aby tyto prostředky byly znovu daněny, aby nad určitou výši byly poskytovány jako dar.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP