(9.20 hodin)

(pokračuje Gross)

Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Není tomu tak. Jen bych se chtěl ujistit, že pan zpravodaj má návrh pana kolegy Výborného písemně, abychom věděli přesně, o čem budeme hlasovat, neboť to nebylo možno vytisknout. Je tomu tak. Rozpravu ve třetím čtení uzavírám.

Nyní přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já bych prosil pana zpravodaje, aby je přednesl. Pane zpravodaji, ještě se chci zeptat - možná že i zde by měla platit možnost závěrečného slova pana ministra, byť rozprava byla velice chudá, ale přesto padl jeden pozměňovací návrh, a než abychom se dozvídali jenom ano, ne, před hlasováním by bylo dobré, kdyby pan ministr zvážil, zda chce či nechce využít možnosti závěrečného slova. Nechce využít. Pane zpravodaji, vaše úloha je jasná.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážený pane předsedající, k návrhu výboru pro obranu a bezpečnost padl jediný pozměňovací návrh kolegy Výborného, který v § 5 odst. 1 písm. c) za slovo "trestné činnosti" navrhuje dále text ", obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, jelikož výbor přijal usnesení, které podle mého soudu lze chápat jako pozměňující návrh vůči vládnímu návrhu zákona, tak bychom po mém soudu toto usnesení výboru měli jako sněmovna odhlasovat. Já bych doporučil pojmout to takto: Pan kolega Výborný dal pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu výboru pro obranu a bezpečnost. Nejprve by bylo podle mého názoru dobré hlasovat o návrhu pana kolegy Výborného a poté o celku pozměňovacího návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, poté o celém návrhu usnesení k zákonu.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Ano, pane předsedající, to jsem měl na mysli. Takže bych navrhoval, abychom hlasovali teď prvně o návrhu pana kolegy Výborného k návrhu, který přijal výbor pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, budeme nyní rozhodovat v hlasování pořadové číslo 780 o pozměňovacím návrhu pana kolegy Výborného k pozměňovacímu návrhu, který je obsažen ve sněmovním tisku 400/1, což je návrh výboru pro obranu a bezpečnost. Stanovisko pana ministra? Neutrální. Stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Stanovisko zpravodaje rovněž neutrální.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rovněž neutrální. Já bych prosil opět o zklidnění atmosféry.

 

Hlasování číslo 780 zahajuji a ptám se: Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro 146, proti 3. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Můžeme hlasovat o celku, pane zpravodaji?

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Můžeme hlasovat o celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V hlasování číslo 781 rozhodneme o pozměňovacím návrhu, který je obsažen v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost dle sněmovního tisku 400/1. Stanovisko pana ministra? Kladné. Stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Stanovisko zpravodaje rovněž kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahájil jsem hlasování a ptám se: Kdo souhlasí, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro 160, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Pokud se nepletu, vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy, o kterých jsme měli hlasovat. Je tomu tak?

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Ano, pane předsedající, můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Přednesu tedy závěrečné usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, podle sněmovního tisku 400, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 782. Kdo je pro tento návrh usnesení, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro 164, nikdo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím tím projednávání bodu 192. Děkuji ministru vnitra i panu kolegovi Kladívkovi.

 

Pokračujeme dále. Nyní bychom měli přistoupit k projednávání bodu č. 32. Tímto bodem je

 

32.
Návrh poslanců Cyrila Svobody, Václava Krásy a Pavla Němce na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 217/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Cyrila Svobodu. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dovoluji si vás znovu požádat o podporu tohoto návrhu zákona. V úvodu bych rád komentoval postoj vlády k tomuto návrhu, protože vláda vyjádřila nesouhlas s tímto návrhem.

V první argumentaci vláda tvrdí, že ve druhém pololetí t. r. předloží vlastní, širší novelu tohoto předpisu, ve kterém bude řešit financování politických stran, ale dosud se tak nestalo. To znamená, že tento argument po mém soudu neplatí.

Za druhé vláda namítá k tomuto návrhu skutečnost, že údajně tento návrh omezuje členský příspěvek na částku 25 tisíc Kč. Podle předloženého návrhu to není tak, že bychom bránili tomu, aby členové politických stran dávali více své vlastní straně, ale jenom říkáme, že částka, která je nad 25 tisíc Kč, je částka, která je v jiném režimu.

Vláda zároveň říká, že není vhodné, aby Česká národní banka byla oním místem, přes které by šly přes darovací poukázky peníze do politických stran. To je podle mne otázka úvahy, ale jsme hluboce přesvědčeni, že jenom ČNB je skutečně nezávislým bankovním ústavem, nebude podléhat žádným privatizacím a je tam dána záruka objektivity.

Pokud jde o postoj vlády k postavení Vrchního soudu jakožto orgánu, který by mohl navrhnout zahájit řízení proti politické straně u Vrchního soudu, tam předkladatelé souhlasí s tím, že by vyhověli a že by tato sankce v tomto zákoně nebyla.

Nesouhlasíme ani s tím, že se užívá v zákoně zastaralá terminologie nebo terminologie, která není běžná, protože terminologie, která v tomto návrhu zákona je, se běžně užívá, odkazuji např. na občanský zákoník. Zároveň také nesouhlasíme s tím, co říká vláda ohledně okruhu právnických osob, které nemohou dávat příspěvky politickým stranám, že tam není uveden Nejvyšší kontrolní úřad, Ústavní soud a další. Odkazujeme na to, že v příslušném ustanovení se říká, že není možné, aby dary poskytoval stát. Jestliže říkáme stát, tak tím samozřejmě rozumíme státní orgány typu Ústavního soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu a podobně.

Pokud jde o poslední poznámku ze stanoviska vlády, souhlasíme s tím, že v § 19 má být § 17b nahrazen paragrafem 17a, to potom řeknu jako pozměňovací návrh.

V průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně došlo k situaci, že tento návrh zákona byl projednáván v rozpočtovém výboru a rozpočtový výbor k tomuto návrhu zákona nepřijal žádné usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP