(9.10 hodin)

(pokračuje Grulich)

Vzhledem k údajům uvedeným v pojistné smlouvě a dokladu o pojištění odpovědnosti, které budou vydávány a evidovány komerčními pojišťovnami, je reálné nebezpečí, že dojde k nepřípustnému odkrytí utajovaných skutečností a ohrožení plnění úkolů zpravodajských služeb České republiky a některých údajů Policie České republiky. Sdělením požadovaných údajů dojde nejen k dekonspiraci služebních vozidel, ale též jejich osádek, což může vést až k ohrožení jejich životů. Zveřejnění utajovaných skutečností může vést k ohrožení bezpečnosti státu, popř. k značným hospodářským škodám nebo ohrožení jiných závažných zájmů státu,.

Účelem navrhované novely zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem je náprava nedostatků platné právní úpravy a k nápravě tohoto nežádoucího stavu je navrhováno vyjmout z povinnosti uzavřít pojistnou smlouvu pro vozidla provozovaná Bezpečnostní informační službou, Vojenským zpravodajstvím, Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky, Služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti a vozidla služby kriminální policie.

Výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje po projednání upravit navrhované znění § 5 odstavec 1 písmeno c). Proti této úpravě nemám námitek a doporučuji předložený návrh upravit v souladu s navrženými změnami.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, doporučuji a obracím se na vás se žádostí o vstřícný přístup při projednávání tohoto návrhu a o jeho schválení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil ministr vnitra České republiky pan Václav Grulich. Já mu děkuji.

Výbor pro obranu a bezpečnost, jemuž byl návrh přikázán, byl v určené době svolán a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 400/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru, kterým je pan kolega Kladívko. Prosím, aby přistoupil k řečništi a ujal se slova.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, výbor pro obranu a bezpečnost na své 28. schůzi dne 5. listopadu přijal usnesení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, tisk 400. Usnesení vám bylo rozdáno i se všemi připomínkami, které výbor k navrženému materiál vznesl.

Závěr výboru je takový, že výbor pro obranu a bezpečnost souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů. Dále výbor doporučuje, aby ve druhém čtení byla sloučena rozprava obecná i podrobná, jak v legislativní nouzi jednací řád umožňuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kladívkovi. V tuto chvíli, jak i pan zpravodaj navrhl, bychom měli rozhodnout podle § 99 odstavce 7, že nepovedeme obecnou rozpravu; bude vedena pouze rozprava podrobná, v jejímž rámci je možné samozřejmě uplatnit i obecné poznámky a nepřednášet pozměňovací návrhy.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli předkládám Poslanecké sněmovně usnesení, kterým bychom podle § 99 odstavce 7 zákona o jednacím řádu nevedli k tomuto bodu obecnou rozpravu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 779. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 151 pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanecká sněmovna tedy v tuto chvíli upustila od obecné rozpravy. Otevírám rozpravu podrobnou. Písemnou přihlášku nemám. Táži se, zda se někdo hlásí z místa. Hovořit bude pan poslanec Miloslav Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, mám jeden pozměňovací návrh, který do jisté míry vrací text výboru pro obranu a bezpečnost do textu, který navrhla vláda. Myslím si, že vláda v tomto směru měla pravdu a že výbor spíš pozapomněním nebo možná omylem, jak jsem s některými jeho členy mluvil, vypustil z onoho nového ustanovení § 5 odstavec 1 písmeno c) jednu část vozidel, která by podle mého názoru také měla patřit mezi vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti. Jsou to vozidla obcí, a to jenom ta vozidla, která obce provozují pro sbory dobrovolných hasičů. Myslím, že vláda měla pravdu, když navrhla tuto výjimku ve vládním návrhu. Dostávali bychom se do těžkých problémů jako na začátku letošního roku, když - a kdo pracuje v samosprávě, ví - jsme společně s Ministerstvem financí těžce tuto záležitost řešili.

Mám pozměňovací návrh k návrhu, který předkládá výbor pro obranu a bezpečnost. Navrhuji v druhém bodě jejich usnesení závěr tohoto bodu upravit takto: hospodářské trestné činnosti, vozidla útvarů Služby kriminální policie a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce. Jde tedy, jak zdůrazňuji, o návrat k původnímu tisku 400, a to jenom zčásti.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Ne, podrobnou rozpravu uzavírám.

Protože podle § 99 odstavce 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po druhém, zahajuji nyní třetí čtení tohoto návrhu zákona. Očekávám, že pan zpravodaj kolega Kladívko bude spolu se mnou sledovat rozpravu ve třetím čtení, kterou v tuto chvíli otevírám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP