(14.30 hodin)

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že zdravotní výbor přerušil projednávání tisku 386 - zdravotní prostředky - navrhuji přeřazení tohoto tisku na příští plénum, aby došlo k synchronizaci s dalšími tisky, které budeme projednávat na tomto plénu. Čili číslo tisku 386, bod 27, přeřadit na příští schůzi.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, přicházím s podobným návrhem, aby bod 28, sněmovní tisk 217, byl přeřazen také na příští schůzi, to znamená, aby byl vyřazen z projednávání na této schůzi. Důvodem je, že tento návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o sdružování v politických stranách a hnutích, nestačily projednat všechny výbory.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji stažení bodu č. 39 - návrh poslanců Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce atd., tisk 307, z programu a jeho přeřazení na příští poslaneckou schůzi.

Zdůvodnění: Hospodářský výbor po diskusi rozhodl tento bod projednávat až v únoru, to znamená, že to neuzavřel žádným usnesením a jednání v této věci přerušil.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Jako další se hlásí pan poslanec Ivan Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl přeřazení bodu sněmovní tisk 313, návrh novely zákona 576/1990 o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, což je návrh můj a dalších, týkající se tzv. rozpočtových pravidel republiky. Navrhuji toto v návaznosti na diskusi v rozpočtovém výboru, kde byla shoda na tom, že je vhodnější spojit toto projednávání s vládním návrhem - projednávat na jedné schůzi s druhým čtením, což by mělo být, doufejme, na příští schůzi. Proto bych u tisku 313 navrhl jeho odložení na příští schůzi.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Jan Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych předložil návrh na stažení z programu této schůze bodu 32, což je návrh poslanec Jana Grůzy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních.

Důvod je jednoduchý. Na jednání minulé sněmovny byla přijata novela zákona o spotřebních daních, která řeší problém tzv. zelené nafty. Nicméně legislativní proces vedoucí k definitivnímu schválení tohoto zákona dosud nebyl dokončen. Proto nechci stahovat tento bod definitivně z programu tohoto jednání, ale jen z programu této schůze.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážené dámy a pánové, dovoluji si jako zpravodaj ústavně právního výboru navrhnout přeřazení bodu č. 29, kterým je tisk č. 219 - návrh novely zákona o konkursu a vyrovnání, na první bod po polední přestávce ve středu druhého jednacího týdne Poslanecké sněmovny.

Krátké zdůvodnění: Tímto tiskem se zabývá ústavně právní výbor a vzhledem k tomu, aby mohly být posouzeny ještě připomínky Ministerstva spravedlnosti, bude ústavně právní výbor jednat o této novele ve čtvrtek. Tisk by tudíž měl být připraven pro projednání plénem sněmovny příští týden. Proto navrhuji středu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Dále se hlásí pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl přesunutí bodu č. 141 na úterý příští týden jako první bod. Jde o změny ve složení Rady České televize.

Zdůvodnění: V tuto chvíli probírá výběr nového generálního ředitele České televize. Rada, která tento výběr provádí, nepracuje dosud v kompletním složení a myslím, že je žádoucí, aby sněmovna umožnila co nejdříve doplnění chybějícího devátého člena rady. Jsem přesvědčen, že takovýto krok sněmovny vyšle jasný signál Radě České televize, v jakém složení by měl tak důležitý krok, jako je výběr generálního ředitele České televize, probíhat, tedy v plném počtu tohoto voleného orgánu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan místopředseda Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji přeřazení tří bodů, 7, 8 a 9, což jsou body, z nichž jeden je návrh zákona o státním rozpočtu, dva ostatní body s tímto vládním návrhem bezprostředně souvisí, a zařadit je jako první tři body středečního jednání na příští týden.

Zdůvodnění je nasnadě. Vláda i poslanecký klub sociální demokracie se snaží dosáhnout toho, aby nedošlo k nežádoucímu stavu pro Českou republiku, to je, že by došlo k neschválení základních ukazatelů státního rozpočtu již ve třetí verzi. K tomu, aby k tomuto nežádoucímu stavu nedošlo, je zapotřebí vést poměrně intenzivní politická jednání. Ne všechna jednání ještě byla ukončena. Myslíme si, že je zodpovědné vytvořit větší časový prostor k tomu, abychom nepoškodili Českou republiku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi. Pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Vážená pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nezbývá mi, než připomenout mé vystoupení z poslední schůze Poslanecké sněmovny, kdy jsem navrhoval posunout harmonogram jednání Poslanecké sněmovny z hlediska projednávání návrhů zákonů ve druhém čtení, které přešly do této 21. schůze, byť program, který má 146 bodů, je nemyslitelné projednat za 14 dní. Chtěl bych jen připomenout, že všechny návrhy, které zde padly, a zatím vystoupilo 15 poslanců se svými pozměňovacími návrhy, se ze dvou třetin týkají přesouvání jednotlivých bodů na další, únorovou schůzi.

Chtěl bych konstatovat, že přestože jsem byl tehdy osočován, že hospodářský výbor nechce pracovat nebo to neumí, hospodářský výbor kromě návrhu pana poslance Doležala projednal všech 17 zákonů, má přijata všechny usnesení a jsou nyní rozdávána, takže druhé čtení bude moci probíhat.

Přesto u všech návrhů, které zde padaly, aby bylo vyřazeno druhé čtení, bych doporučil, aby navrhovatelé připomenuli, že je třeba vypustit z programu schůze třetí čtení. Vracím se pouze k návrhu, který se týká hospodářského výboru, a to je návrh pana poslance Doležala, který je pod bodem 131.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili chcete přesunout bod 131 na příští schůzi. Ještě se někdo hlásí? Pan kolega Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl přeřazení na příští schůzi Poslanecké sněmovny bodu 144, to je sněmovního tisku 505.

Jako zdůvodnění bych chtěl uvést, že organizační výbor zařadil tento bod na tuto schůzi těsně před jednáním rozpočtového výboru a rozpočtový výbor proto nebyl schopen tento tisk projednat i vzhledem k tomu, že tento tisk byl poslancům zaslán těsně před jednáním rozpočtového výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Paní poslankyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych zde zastoupila kolegu Evžena Snítilého, který je omluven z důvodu nemoci a který byl pověřen jako zpravodaj tisku 393, aby doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento tisk byl stažen z programu 21. schůze. Jedná se tedy o sněmovní tisk 393. Je to bod ve druhém čtení 35, ve třetím čtení 127. Jedná se o sněmovní tisku vládní návrh zákona o státním fondu rozvoje bydlení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP