(14.20 hodin)

(pokračuje Recman)

To jsou rozhodující důvody, které mě vedly k tomu, abychom na pořad této schůze zařadili nový bod s názvem "Informace ministra financí o současném stavu na úseku spořitelního a úvěrního družstevnictví, Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a možné pomoci vlády při řešení aktuální situace na úseku vkladů a stability sektoru." Doporučuji tento bod zařadit do bodu bloku "Zprávy, návrhy a další body" jako bod 140 a ostatní body schůze přečíslovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dále se hlásil pan poslanec Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jako jeden ze spolupředkladatelů sněmovního tisku č. 319, jazykový zákon, dovolil bych si navrhnout, aby body č. 43 a 135, to znamená druhé a třetí čtení tohoto zákona, byly vyřazeny z programu této schůze.

Krátké zdůvodnění: Výbor pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tento bod rozjednal, ale vzhledem k tomu, že potřebuje ještě nějaké zahraniční expertizy z oblasti evropského práva, nedokončil projednání tohoto bodu, a proto nemůže výbor k němu zaujmout stanovisko.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci, budeme o tom hlasovat. Chtěl bych jenom říci, že když jsme dnes projednávali návrh pořadu na politickém grémiu, že v programu je celá řada bodů, které není možné v tuto chvíli projednávat, protože k nim nejsou stanoviska klubů na jednání do druhého čtení. Je to více než desítka, spíš dvacet bodů našeho programu. Jestli tedy někde víme, že se určitě neprojednají, tak to nyní ohlašme, jinak budeme muset pohybovat s návrhem programu tímto způsobem.

Jako třetí je přihlášen pan poslanec Kühnl, dávám mu slovo.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych jménem poslaneckých klubů Unie svobody a KDU-ČSL navrhnout nový bod jednání schůze Poslanecké sněmovny, a to za stávající bod č. 6.

Nový bod by se jmenoval "Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k harmonizaci právního řádu ČR s právem Evropské unie". Krátké odůvodnění: Myslím, že v této sněmovně existuje velice vysoký evropský konsensus. Všichni chceme, aby sněmovna přijala dostatečné množství implementačních právních norem do léta tohoto roku. Myslím, že by velice prospělo, kdyby sněmovna vyzvala vládu, a to i v souvislosti s navrhovanou zkrácenou legislativní procedurou, aby do zkrácené legislativní procedury předkládala návrhy zákonů, které budou čistou implementací evropských norem a nebudou obsahovat nic navíc, a aby i pro tu normální schvalovací proceduru tam, kde se bude jednat o evropské nebo proevropské zákony, jasně vyznačila, co je přímou, jen jednoznačnou implementací evropského práva a co je v těchto návrzích navíc.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych v souladu s § 32 a s následujícími zákony o jednacím řádu navrhl nový bod jednání naší schůze, a to změny v zařazení jednotlivých poslanců ve výborech. Klub KSČM na svém jednání rozhodl o přeřazení některých svých členů ve výborech Poslanecké sněmovny a žádá Poslaneckou sněmovnu, aby tento bod byl zařazen za současný bod 139 schůze Poslanecké sněmovny, tedy před bod 140 do bodu "Zprávy, návrhy a další body".

Jsem přesvědčen, že je možné tomuto návrhu klubu KSČM vyhovět.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako další vystoupí pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že rozpočtový výbor dosud neukončil jednání týkající se novely zákona o spořitelních a úvěrních družstev, tisk 244, a lze důvodně očekávat, že tak učiní během tohoto týdne, dovolil bych si navrhnout přeřazení těch bodů, které se týkají této novely, a to takto: Navrhuji, aby se stávající bod 31, tj. novela zákona o spořitelních a úvěrních družstev, tisk 244, druhé čtení, přeřadil jako druhý bod ve středu příští týden, tj. 26. ledna, a aby se bod 123, to znamená tisk 244, třetí čtení, přeřadil na pátek 28. ledna jako první bod pátečního jednání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dále se přihlásil pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych také navrhl nový bod jednání dnešní schůze. Kritická situace dvou významných podniků v našem státě - Zetor Brno a Vítkovice Ostrava - se stále prodlužuje, prohlubuje a zůstává neřešena. Všichni víme, že tyto podniky jsou schopny vyrábět, dodávat a vyvážet, a to na kontrakty, které jsou finančně zajištěny. Jediným jejich problémem je naprostý nedostatek použitelných provozních prostředků, aby výroba mohla probíhat. Zaměstnanci nepracují, stroje stojí, distribuční společnosti přemýšlejí, odkdy je odstřihnou od dodávek energetických médií, peněžní ústavy jim odmítají poskytnout peněžní úvěry a jejich odběratelé marně čekají na dodávky jejich výrobků.

Vláda, která reprezentuje většinového vlastníka, kterým je stát, stále jedná a hledá výhledová řešení, která jsou mnohdy sporná, ale okamžitou pomoc svým podnikům jako vlastník nedává. V této souvislosti je pozoruhodné, že velmi rychle vláda nachází řešení při pomoci bankám a peněžním ústavům, zejména když jde o jejich prodej zahraničním zájemcům, a to v řádu i desítek miliard korun. Svým vlastním podnikům ale s pomocí váhá, a když se o nějaké malé pomoci rozhodne, realizace trvá dlouho a pomoc přichází pozdě a je již neúčinná.

Právem je možné klást si otázky, zda je to záměr, neschopnost nebo neochota, zda jde o cílené zničení naší konkurence zahraničním firmám nebo snaha o radikální stlačení ceny těchto podniků pro zájemce o privatizaci. V každém případě jsme přesvědčeni o tom, že by vláda měla informovat naši Poslaneckou sněmovnu, jaká má efektivní řešení současné krizové situace v těchto podnicích, jaká hodlá přijmout vlastnická rozhodnutí, která zabezpečí dostatek provozních prostředků pro bezkonfliktní pokračování výroby, a jak si představuje své chování podle zásad řádného hospodáře ve svém svěřeném majetku státu.

Dámy a pánové, za klub poslanců KSČM navrhuji proto zařazení nového bodu programu do naší schůze s názvem "Zpráva předsedy vlády o efektivním řešení současné krizové situace v Zetoru Brno, a. s. a Vítkovicích, a. s., Ostrava. Navrhuji zařadit jako první bod ve středu příští týden, 26. ledna 2000. Panu předsedovi předám písemně návrh tohoto bodu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dále se ujme slova pan poslanec Janeček. Prosím ale, aby konzultace byly vedeny mimo tuto síň.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP