(17.40 hodin)
(pokračuje Jungová)

Při projednávání návrhu novely byla tato statutární města a jejich seznam rozšířen o dvě a po nynější rozpravě ještě o jedno, takže vlastně o tři města, tj. Teplice, Karvinou a Mladou Boleslav. Zákonem o obcích jsou statutárním městům přiznány určité pravomoci, které jsou trochu jiné než u ostatních obcí a měst. Vzhledem k tomu, že na podzim jsou plánovány komunální volby, velmi se přimlouvám za to, aby v těchto nově jmenovaných statutárních městech, pokud tento návrh bude přijat, mohly být komunální volby připraveny a provedeny již v souladu s tím, že se bude jednat o města statutární.

Protože už ve dvou předchozích návrzích totiž zazněly návrhy na účinnost tohoto zákona, chtěla bych poprosit zpravodaje, a to ve spolupráci s legislativou, aby tyto návrhy na účinnost zákona sladil pro třetí čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní kolegyně. Hovořit bude pan poslanec Miloslav Výborný, připraví se pan poslanec Eduard Vávra.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, dámy a pánové, v ustanovení bodu 61 novely v § 42 vláda celkem správně reaguje na to, že někdo musí přezkoumávat hospodaření obcí, a pokud je nynější stav takový, že obec si může vybrat v podstatě mezi auditorem a okresním úřadem, pak při zrušení okresních úřadů nebude na výběr v podstatě nic dáno.

Pan poslanec Fajmon navrhl pozměnit tuto část osnovy tak, že by na rozdíl od vládního návrhu, který předpokládá přezkum krajským úřadem nebo auditorem jen u nejmenších obcí do 300 obyvatel, byl tento výběr dán obcím - alternativně navrhoval 1000, 2000 nebo 3000 obyvatel.

Myslím si, že návrh pana poslance Fajmona je správný, ale nedostatečný. Proto navrhuji v bodu 61 v § 42 odst. 1 uvedenou číslovku 300 nahradit ve variantě I. číslovkou 10 000 a ve variantě II. 5000. Mám totiž za to, že přezkoumávání hospodaření obcí musí být realizováno, ale že není důvodu, proč by u drtivé většiny obcí České republiky povinně musel toto přezkoumávání provést auditor. Bude muset být - a to je poznámka pro zpravodaje - o tom hlasováno v pořadí těch v tuto chvíli pěti alternativních návrhů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Vávra, připraví se pan kolega Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, omlouvám se, zapomněl jsem při svém čtení pozměňovacího návrhu přečíst účinnost tohoto ustanovení, takže to nyní činím. Takže: "Toto ustanovení nabývá účinnosti dnem vyhlášení." Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane kolego. Hovořit bude pan poslanec Tomáš Kvapil jako poslední písemně přihlášený do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, musím se ještě vrátit ke svým pozměňovacím návrhům, protože jsem opomenul jednu věc, a to vypořádání se s účinností. Hovořil jsem o tom, že je nutné změnit ustanovení o zadlužování obcí, to znamená § 38 odst. 3, 4 a 5, a § 85 odst. 2, 3, 5 a 4.

Navrhuji tedy, aby do čl. 3 Účinnost bylo doplněno: "Ustanovení bodů" - v mém návrhu jsou to body 1, 2, 4 a 5 - "nabývají účinnosti dnem vyhlášení."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Poněvadž se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu uzavírám.

Ptám se pana ministra, zda hodlá vystoupit - nehodlá. Ptám se pana zpravodaje Zajíčka - ten se hlásí se svým závěrečným slovem.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi především zareagovat na dvě záležitosti, které v průběhu předkládání pozměňovacích návrhů tady nastaly. O jedné se zmínil pan poslanec Chytka s tím, že upozornil na to, že vládní předloha zákona, resp. novely zákona o obcích, tak jak byla předložena jako sněmovní tisk 1156, není v platném znění zákona 128/2000. To je komplikace, která se určitě bude týkat celé řady ustanovení, která tu byla novelizována. V obecné rovině říkám, že jsou to ta ustanovení, která upravují podmínky pro zadlužení či předlužení obcí.

Poslední věc, kterou bych chtěl k průběhu té debaty říci, je, že jsme obdrželi od pana kolegy Bláhy dva návrhy na změnu. Jeden se týká změny zákona č. 128/2000, je tedy pozměňovacím návrhem k zákonu o obcích, o obecním zřízení. Ve druhé části se týká změny ustanovení v zákoně o hlavním městě Praze, který není v tuto chvíli projednáván a navíc ještě není ani mezi těmi sněmovními tisky, které byly předloženy v souvislosti s reformou veřejné správy. To znamená, že jediná možnost podle mého soudu je učinit takovýto návrh v rámci projednávání sněmovního tisku 1160, což je zákon o změně zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, kde tento zákon je nejen otevřen, ale budou tam z celého toho tisku, který byl ještě do minulé schůze v Poslanecké sněmovně, ta ustanovení, která se promítnou a jsou potřebná do novely zákona o hlavním městě Praze kvůli reformě veřejné správy. Tam je podle mého soudu nejlépe tento návrh uvést. Pokud to neučiní pan poslanec Bláha, učiním to s jeho svolením já v okamžiku, kdy bude projednáván sněmovní tisk 1160.

Dovolte mi prosím, abych ještě informoval Poslaneckou sněmovnu, že v obecné rozpravě vystoupili tři páni poslanci, v podrobné rozpravě vystoupilo třináct poslanců se svými pozměňovacími návrhy.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Vzhledem k tomu, že žádné návrhy na vrácení, popř. zamítnutí nezazněly, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Končím projednávání bodu č. 28.

 

Přistoupíme nyní k dalšímu bodu a tím je bod číslo

 

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1157/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně a páni poslanci, milí hosté, i tento návrh je jedním z klíčových zákonů, které souvisejí s druhou etapou reformy veřejné správy.

Návrh řeší především otázku státního dozoru, neboť v okamžiku, kdy zaniknou okresní úřady, které až doposud tuto působnost vykonávají, zanikne vlastně jediný v tuto chvíli funkční orgán státní správy se všeobecnou působností a takovýto orgán státní správy s všeobecnou působností již v budoucnu v území nebude, takže bude zapotřebí nalézt orgán, který bude i nadále otázku státního dozoru nad přenesenou působností i nad samosprávnou působností, resp. samostatnou působností obcí v území vykonávat.

Je asi zcela jednoznačné, že vyřešení otázky státního dozoru nad přenesenou i samostatnou působností obcí po 31. 12. t. r., kdy končí účinnost zákona o okresních úřadech, tak, aby byla efektivně zajišťována, je jednou z nezbytných věcí, kterou musíme zvládnout pro to, aby okresní úřady mohly ke konci tohoto roku ukončit svoji činnost a abychom mohli mít dobré svědomí v tom smyslu, že všechny důležité funkce, které vykonávají, jsou nahrazeny jinými orgány, které budou v této agendě pokračovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP