(17.30 hodin)
(pokračuje Martínek)

24. V § 127 se stávající text nahrazuje novým ve znění:

§ 127 - Odporuje-li nařízení zákonu, použije se § 124 obdobně.

25. Ustanovení § 127a se vypouští.

26. V § 128 se stávající text nahrazuje novým ve znění:

§ 128 - Na zveřejňování rozhodnutí týkajících se pozastavení účinnosti nebo zrušení nařízení obce se použije obdobně § 125.

27. V § 129 se stávající text nahrazuje novým ve znění:

§ 129 - Ustanovení dílů 1 a 2 se nevztahuje na rozhodnutí vydaná orgány obce podle správního řádu a podle zákona o správě daní a poplatků.

28. V § 148 odst. 2 se nahrazuje novým zněním:

Odst. 2 zní: Ustanovení § 143 a 144 se nepoužije na rozhodování orgánů městského obvodu nebo městské části podle správního řádu a v řízení o správě daní nebo poplatků (odkaz 39).

29. V čl. 3 na konci věty tečku nahrazuje čárka a doplňují se slova: s výjimkou ustanovení § 38 odst. 3, § 63 až 85, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona ve Sbírce zákonů.

Dále prosím ještě o několik drobných pozměňovacích návrhů.

V § 104 odst. 1 v druhé větě se vypouští slovo "starosty".

Dále v § 166b se vkládají nové odst. 3 a 4 s následujícím zněním:

(3) Ministerstvo vnitra na návrh obce s pověřeným obecním úřadem a s doporučením krajského úřadu a po projednání s příslušnou obcí III. stupně může rozhodnout o delegování určitého rozsahu výkonu státní správy obce s rozšířenou působností na obec pověřeným obecním úřadem. Žádost podává obec nejpozději do 15. ledna kalendářního roku. Rozhodnutí Ministerstva vnitra může nabýt právní moci jen k 1. lednu kalendářního roku. Ministerstvo vnitra zároveň rozhodne o převodu příspěvků na výkon přenesené působnosti. Při vydání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle správního řádu.

(4) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odst. 3 se uveřejní na úřední desce pověřeného obecního úřadu a v úředních deskách obecních úřadů v jeho správním obvodu nejméně po dobu 15 dnů. Dále se rozhodnutí uveřejní ve věstníku právních předpisů kraje.

Tím jsem ukončil všechny své pozměňovací návrhy. Omlouvám se za poněkud delší čtení. Jenom krátké zdůvodnění: Tyto změny vyplynuly jednak z jednání se Svazem měst a obcí a jednak s kraji o tom, aby došlo k souladu mezi zákonem o krajích a obcích.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Jan Bláha, připraví se paní kolegyně Yvona Jungová.

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Několik kolegů přede mnou navrhlo změnu úpravy návrhu zákona o obcích, která se týká vlastně jednoho problému, a tak jak to přednesli, přednesu návrh této úpravy i já, který se opravdu týká problému již dříve přijatého návrhu zákona č. 450/2001 Sb., který nám bohužel nejenom v zákonu o obcích, ale i v zákonu o hlavním městě Praze svým ustanovením, kdy obec nesmí ručit svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, udělal výkladový problém, kde vzniká nejasné ustanovení, vzniká dvojí výklad, a dvojí výklad proto, zda obec může nebo nemůže uzavřít smlouvu o zřízení zástavního práva.

Pokud by platila úprava a výklad, jak s ním dneska operují některé bankovní domy, že nemůže, pak by to v důsledku toho znamenalo, že stávající rozestavěná bytová výstavba podporovaná státem či fondem a veškerá budoucí by musela být prakticky de facto zastavena a obce by se dostaly do velmi svízelné situace, kdy by pravděpodobně nejenomže neobdržely tyto finanční prostředky, pokud je ještě nezískaly, ale v důsledku této úpravy by vlastně pravděpodobně je musely vracet.

Proto je dneska jediná a podle mého soudu i poslední možnost provést tuto úpravu díky otevření rozpravy zákona o obcích a zároveň v tomto zákonu provést i úpravu druhého zákona, zákona o hlavním městě Praze.

Proto navrhuji tuto úpravu, která byla konzultována i s garantem, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj, a ocituji následující text:

V případě části první, čili zákona o obcích, zákona č. 128/2000 Sb., a veškeré další úpravy včetně dnešního tisku, který projednáváme, v § 38 nové znění odst. 3, který by zněl následovně:

(3) Obec nesmí svým majetkem zajišťovat závazky fyzických a právnických osob, jichž není zřizovatelem nebo zakladatelem. To neplatí, jde-li o závazky spojené s výstavbou nebo pořízením bytů, bytových domů nebo rodinných domů s finanční pomocí státu nebo státních fondů, jestliže se obec na této výstavbě podílí převážně vlastními prostředky a je-li předmětem zástavy pořizovaná stavba.

V této souvislosti je však potřeba v tomto zákonu provést ještě úpravu, která by se dotkla zákona č. 131/2000 Sb. a všech pozdějších úprav, a to je zákona o hlavním městě Praze, kde by mělo být nové znění § 35 odst. 6, který by zněl:

(6) Hlavní město Praha a městské části nesmějí svým majetkem zajišťovat závazky fyzických a právnických osob, jichž nejsou zřizovatelem nebo zakladatelem. To neplatí, jde-li o závazky spojené s výstavbou nebo pořízením bytů, bytových domů nebo rodinných domů s finanční pomocí státu nebo státních fondů, jestliže se hlavní město Praha a městské části na této výstavbě podílejí převážně vlastními prostředky a je-li předmětem zástavy pořizovaná stavba.

Aby tyto úpravy mohly platit, pak jde o to, aby tento zákon z pohledu účinnosti nabyl účinnosti dnem vyhlášení, čímž bychom vyřešili i tyto navrhované úpravy.

Na závěr chci říci, že je mi jasné, že tím je nepřímo otevřena úprava jiných zákonů, nicméně v této souvislosti podle dosud platných zákonů, které jsou, si myslím, že je potřeba toto zvážit a tuto úpravu umožnit, protože se týká všech měst a obcí na území České republiky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Mám jenom legislativně technickou poznámku po dohodě s legislativou, aby bylo zcela zřejmé. V textu pozměňovacích návrhů, kde jsem četl v bodě 29, jsem načítal jednotlivé paragrafy, které mají změněnou účinnost. Chtěl bych pouze upozornit, že legislativně technickou úpravou se budou vztahovat k příslušným bodům pozměňovacích návrhů a vládního návrhu zákona.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hovořit bude paní poslankyně Yvona Jungová, připraví se pan poslanec Miloslav Výborný.

 

Poslankyně Yvona Jungová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovoluji si předložit také pozměňující návrh k tisku 1156, což je návrh novely zákona o obcích. Jedná se o úpravu čl. 3, která řeší účinnost navrhované novely.

Čl. 3 bude upraven následujícím způsobem:

Tečka na konci stávajícího textu se nahradí čárkou, za kterou bude text pokračovat následovně: "s výjimkou ustanovení § 4 odst. 1, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

Jde o to, že v § 4 zákona o obcích jsou vyjmenována statutární města České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP