(17.50 hodin)
(pokračuje Gross)

Tak tedy v této oblasti je také navrhována změna právě projednávaného zákona, tedy zákona o krajích, která umožní, aby tato agenda okresních úřadů byla vykonávána těmito úřady.

Tolik asi, pane místopředsedo, v tuto chvíli na úvod druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v druhém čtení přikázali výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1157/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, nebudu zdržovat příliš dlouho svou úvodní zprávou. Než navážu na pana kolegu Zajíčka v tom smyslu, ve kterém končil, dovoluji si také upozornit, že v tisku 1157 je určitá komplikace, která se týká paragrafů týkajících se zadlužování krajů. Prakticky ze stejných důvodů nemohl být tento text, který máte před sebou, uveden v platném znění, protože tento pozměňovací návrh prošel legislativním procesem později, než došly do sněmovny tyto tisky. Ale vzhledem k tomu, že všichni zúčastnění, kteří o tomto problému vědí, se s touto záležitostí seznámili, předpokládám, že to nebude činit problémy.

Jinak si vás dovolím seznámit s usnesením našeho výboru, který na svém jednání dne 21. února 2002 po diskusi a po předložení zprávy náměstkem ministra panem doktorem Postráneckým doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 1157 projednat a schválit se změnami, které máte uvedeny v tisku 1157/1.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikdo. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Žádné návrhy nezazněly. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážené kolegyně a kolegové, podávám pozměňovací návrhy, o kterých zde už byla řeč, nebo o problému, kterých se týkají, to je zadlužování krajů. Navrhuji, aby příslušné odstavce, které byly do zákona o krajích vsunuty v lednu tohoto roku, vypustit.

Takže mé pozměňovací návrhy:

1. V § 17 se ruší odst. 3 a 4.

2. V § 17 se ruší odst. 5.

3. V § 36 se vypouští odst. 2 a 3.

4. V § 85 se vypouští odst. 4.

Účinnost těchto bodů navrhuji dnem vyhlášení. Toto předám samozřejmě v písemné podobě.

A ještě bych chtěl upozornit na spíše legislativně technické nedopatření, a to: v tisku usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí 1157/1 v bodě 34 za slova "podpory rodin" patří čárka. Je to drobnost, ale považuji za správné toto připomenout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se hlásí dále do rozpravy? Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu a táži se na závěrečná slova pana ministra. Nehodlá. Pan poslanec Radko Martínek ještě do podrobné rozpravy? Tak požádám pana ministra, aby otevřel podrobnou rozpravu, protože já jsem ji ukončil. Zavinil to pan poslanec Kvapil, který rušil zpravodaje.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, otevírám rozpravu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře, v podrobné rozpravě pokračujeme. Pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Pane předsedající, já se velmi omlouvám, nicméně budu muset zase zdržovat poměrně dlouhým pozměňovacím návrhem. Takže pozměňovací návrh k zákonu o krajích:

1. V § 1 odst. 3 ve větě druhé se na konci vypouštějí její slova "a orgánů kraje pro dozor nad výkonem působnosti obcí (dále jen orgán dozoru)".

2. V § 12 odst. 2 písm. d) se za stávající text doplňují slova "jde-li o působnost zastupitelstva, nejdéle do 90 dnů."

3. Ustanovení § 12 odst. 2 písm. g) se vypouští.

4. V § 17 se dosavadní text v odst. 3 mění a doplňuje ve znění: "Kraj nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob vyjma

a) závazků vyplývajících z úvěrů, jsou-li peněžní prostředky určeny investicí uskutečňovanou s podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního fondu;

b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investice nebo pro investici do krajem nebo obcí vlastněné nemovitosti;

c) těch, jejichž zřizovatelem je kraj, stát nebo obec;

d) těch, v nichž míra účasti kraje nebo spolu s jiným krajem (kraji), obcí (obcemi) nebo státem přesahuje 50 %."

5. V § 29 odst. 2 nově zní: "(2) Kraj obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na výkon přenesené působnosti."

6. V § 35 odst. 2 písm. k) se slovo "schvaluje" nahrazuje slovem "schvalovat".

7. V § 36 se vypouštějí odst. 2, 3 a 4.

8. V § 59 odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova "do orgánů dozoru".

9. Text § 61 odst. 3 písm. i) se za slovy "zastupitelstva" doplňují slova "a řediteli".

10. V § 67 odst. 1 se vypouštějí slova "orgánů dozoru" a v písm. a) se za slova "rozhodnutí vydaná" doplňují slova "orgány obce".

11. V § 67 odst. 2 se vypouštějí slova "řídí a".

12. V § 69 odst. 2 písm. b) se slova "na zrušení" nahrazují slovy "ministerstvo na pozastavení".

13. V § 69 se vypouští celý odst. 5.

14. V § 69a se stávající text nahrazuje novým zněním:

"§ 69a

Odst. 1. Krajský úřad přenesené působnosti vykonává dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí podle zvláštního zákona, odkaz 22b).

Odst. 2. Zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří se podílejí na výkonu dozoru podle odst. 1, musí mít vysokoškolské vzdělání v oblasti práva nebo v oblasti, která se vztahuje k předmětu dozoru.

Odst. 3. Dozor je zaměřen výhradně na následné posuzování dodržování zákonnosti a je prováděn tak, aby nebyla omezována samostatná působnost a rozhodovací pravomoc orgánů obce.

15.Ustanovení § 69b se vypouští.

16. V § 83 odst. 3 se slova "Nejvyššímu správnímu soudu" nahrazují slovy "Ústavnímu soudu".

17. V § 83 odst. 4 se slova "Nejvyšší správní soud" nahrazují slovy "Ústavní soud" a slova "Nejvyššího správního soudu" se nahrazují slovy "Ústavnímu soudu".

18. V § 85 odst. 1 se vypouštějí slova "nebo jiným právním předpisem vydaným vládou nebo ústředním správním úřadem".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP