(18.00 hodin)
(pokračuje Martínek)

19. V § 85 odst. 3 se vypouštějí slova "nebo jiným právním předpisem vydaným vládou nebo ústředním správním úřadem" a slova "Nejvyššímu správnímu soudu" se nahrazují slovy "Ústavnímu soudu".

20. V § 85 odst. 4 se slova "Nejvyšší správní soud" nahrazují slovy "Ústavní soud" a slova "Nejvyššího správního soudu" nahrazují slovy "Ústavního soudu".

21. V § 91a se vypouštějí slova "paragraf 83, 85, 86".

22. V § 93d odst. 2 se slovo "hejtmanem" nahrazuje slovem "ředitelem".

23. V § 93i odst. 1 písm. a) se za slovy "podle § 93c" vypouštějí slova "odstavec 1".

24. Ponechává se platné znění § 94 odst. 1, 2 a 3 zákona. Znovu tedy upozorňuji na to, že se jedná o platné znění zákona, kterým se nahrazuje stávající vládní návrh.

25. V článku 3 na konci věty se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou ustanovení § 17 odst. 3 a § 36, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona ve Sbírce zákonů.".

Ze stejného důvodu, z jakého jsem uvedl legislativní změnu, resp. doporučení při návrhu obcí, i v tomto případě se vztahují tyto paragrafy na jednotlivé body vládního návrhu a pozměňujících návrhů.

Dále. § 2 odst. 1. Navrhovaná úprava: "Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen samostatná působnost). Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být též omezen zákonem."

V § 2 odst. 3 vypustit slova "vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech".

§ 14 odst. 3. "Kraj může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky kraje, pokud zákon nestanoví jinak."

§ 15 odst. 3. Vložit nový odstavec 3: "Kraje jsou při výkonu své působnosti oprávněny využívat bezplatně údajů katastru nemovitostí."

§ 18 odst. 1. Vložit ve druhé větě za slova "podle zvláštního zákona" slova "platnými ke dni zveřejnění záměru".

§ 34 odst. 2. Vypustit slova "které pro něho z výkonu funkce v těchto orgánech vyplývají a úkoly".

V § 34 odst. 3 vypustit slova "nesmí se na projednávání a rozhodování podílet".

V § 34 odst. 4 vypustit odstavec 4.

§ 58 odst. 3. Ve větě třetí vložit na konci slova "členům zastupitelstva kraje".

§ 64. Text za slovy "jeho nepřítomnosti" nahradit slovy "nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci (§ 48 odst. 2 a § 54)".

A § 83 odst. 1 a 3. Vypustit slova "jiným právním předpisem vydaným vládou nebo ústředním správním úřadem".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Pro jistotu se ještě jednou zeptám, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo, podrobnou rozpravu uzavírám.

Zeptám se na závěrečná slova. Nebudou - ani pan ministr, ani pan zpravodaj.

Končím tím druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona, končím projednávání bodu číslo 29.

S procedurálním návrhem se hlásí pan kolega Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, dámy a pánové, abych předložil následující procedurální návrh.

Jelikož se domnívám, že neprojednáváme tak jednoduchou materii, abychom mohli opomíjet projednávání a usnesení výborů, navrhuji přeřadit body č. 27 a č. 31 na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Ani jeden z těchto bodů totiž nedoprojednaly výbory. To znamená - u bodu 27 ani gesční, ani výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. U bodu 31 je to opět výbor zdravotnický, který dokonce tyto body přerušil. A přerušil je do 3. dubna. To znamená, že není ani šance, že by to v průběhu této schůze byl výbor schopen nějakým způsobem doprojednat. A já si myslím, že se to poměrně výrazně týká sociálního zabezpečení a všech otázek.

Poté, co se týká tisku 1160, mám informaci, že ho nedoprojednal školský výbor. A jelikož se tam váže mnoho ustanovení ke změnám ve školství a je to vázané na školský zákon, který jsme přeložili též na příští schůzi, navrhuji vyřadit tyto body z této schůze a přeřadit je na příští.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to, pane kolego, váš procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat.

O slovo se přihlásil pan ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já si jsem vědom toho, že k procedurálnímu návrhu se nevede rozprava, takže se tak trochu omlouvám za to, že v tuto chvíli využiji možnosti vystoupit. A je jenom nechtěným kouzlem, že mezitím možná stihnou dorazit někteří další poslanci, kteří by se velmi rádi zúčastnili tohoto hlasování.

Nicméně chtěl bych před hlasováním o tomto návrhu, byť je procedurální, připomenout některé zásadní věci.

My jsme v tuto chvíli v takovém právním stavu, že máme platné ustanovení § 44 zákona o okresních úřadech, které omezuje účinnost tohoto zákona do 31. 12. 2002. To znamená - jeden věcný limit, ve kterém se pohybujeme, je to, že na konci tohoto roku se tento jediný orgán státní správy s všeobecnou působností v území dostane do situace, že by v rozporu se zákonem vykonával agendy, které vykonává do současné doby, respektive nemohl by tyto agendy vůbec vykonávat. Na druhé straně jsme dnes schválili návrh zákona, který stanoví obce s rozšířenou působností, které by měly tyto agendy po okresních úřadech vykonávat. Nicméně to zásadní, co s tím souvisí - aby tyto agendy mohly vykonávat, to je zákon, který řeší převody působností.

Onen bod, který navrhuje pan poslanec Doležal přesunout na další schůzi sněmovny, by nás vlastně dovedl do situace, kdy na sklonku tohoto volebního období nebude Poslanecká sněmovna schopna se vypořádat s takovou situací, kdy na jedné straně svým rozhodnutím stanovila omezení účinnosti zákona o okresních úřadech, ale na druhé straně nevytvořila elementární předpoklady pro zvládnutí hrozícího kolapsu výkonu státní správy v území.

Proč kolapsu? Kolapsu z jednoho prostého důvodu - protože v okamžiku, kdy nedojde k situaci, že bude moci někdo tyto agendy okresních úřadů vykonávat, mohli bychom se dostat opravdu do situace, že k 1. 1. příštího roku v území nebude žádný orgán schopen tyto působnosti vykonávat. A dokonce je nebudou moci vykonávat ani ústřední orgány státní správy, protože řada zákonů tyto působnosti svěřuje právě orgánům s všeobecnou působností v oblasti státní správy, to znamená okresním úřadům.

Čili rozhodnutím, kdy bychom přesunuli tento bod na příští schůzi sněmovny, když víme, že v dvoukomorovém parlamentu nekončí legislativní proces tím, že Poslanecká sněmovna projeví svoji vůli, ale je naopak velmi pravděpodobné, že u takto zásadních bodů lze předpokládat, že řada senátorů se bude chtít do konečné podoby druhé etapy reformy veřejné správy zapojit svými návrhy, vystavovali bychom se velmi pravděpodobnému nebezpečí, které pramení z toho, že by Senát Parlamentu České republiky u kteréhokoli z těchto reformních zákonů, respektive u těch dvou, které navrhuje pan poslanec Doležal přesunout na další schůzi, přijal nějaký pozměňovací návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP