(18.10 hodin)
(pokračuje Gross)

Jak všichni známe harmonogram jednání schůzí Poslanecké sněmovny, tak by již bylo velmi nepravděpodobné, že by se Poslanecká sněmovna zpětně zabývala tím, jestli vyjeví souhlas s rozhodnutím Senátu, nebo potvrdí svoji původní vůli.

Rozhodnutí o tom, že by došlo k přeřazení těchto bodů na příští schůzi, by ve své podstatě velice výrazně ohrozilo výkon státní správy v území po 31. prosinci. Z toho důvodu vás žádám o to, abyste tento procedurální návrh nepodpořili.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane kolego Doležale, při zdůvodňování vašeho procedurálního návrhu jste mohl hovořit také dvacet minut. Nemůžete reagovat, není rozprava. Je to procedurální návrh.

Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji a žádám o novou registraci.

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu. Hlásí se paní kolegyně Rujbrová jako místopředsedkyně klubu KSČM.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, pane předsedající. I když pan ministr již nepochybně dosáhl svého, že ti poslanci, kteří nebyli v prostorách této sněmovny, se k hlasování dostavili, tak bych chtěla na adresu jeho slov pouze poukázat na termín, ve kterém vláda a jeho ministerstvo zákon, který obsahuje 117 zákonů, sněmovně k projednání předložily, a chtěla bych ho ujistit, že poslanci jsou si stejně jako on vědomi, že jim končí funkční období, ale nechtějí, aby za nimi zůstaly zmetky. Proto také požadujeme více času na projednání. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Věřím, že všichni, kdo hodlají hlasovat, jsou v sále.

(O slovo se hlásí paní poslankyně Němcová.)

Paní kolegyně, mohl bych od vás chtít slyšet pověření.

(Protestní hlasy v sále.)

Paní poslankyně je místopředsedkyní klubu. Pokud je pověřena předsedou poslaneckého klubu k vystoupení - nyní má ale přednost místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane místopředsedo, dostáváme se do prekérní situace, protože přednostní právo vystoupit kdykoliv mimo jednání mají předsedové klubu. Jednací řád na jiném místě stanoví, že předseda může pověřit místopředsedu klubu plně výkonem svých pravomocí. To respektuji. Nicméně bude asi dobré, abychom nějakým způsobem zvažovali variantu, zda skutečně předseda klubu je omluven a pověřil písemným způsobem místopředsedu klubu ke svému zastupování. Nemyslím si, že je možné, aby v okamžiku, kdy předseda poslaneckého klubu odejde na chvíli například do restaurace, jeho pravomoci pro vystupování v Poslanecké sněmovně plně přebírali místopředsedové.

Já nechci tímto říci, kdo v tuto chvíli má nebo nemá dostat slovo, nicméně pokud bychom se dostali k tomu, že zde naplno místo předsedů klubů mohou vystupovat místopředsedové, určitě by to nebylo šťastné.

(V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní kolegyně, beru vaši připomínku, nicméně dal jsem slovo paní kolegyni Rujbrové, která zastupuje podle údajů poslaneckého klubu pana kolegu Filipa.

Místopředsedové poslaneckého klubu ODS, kteří na mě kývají, tvrdí, že paní kolegyně Němcová zastupuje pana předsedu Tlustého.

(V sále zaznívají různé výkřiky.)

Uděluji slovo paní místopředsedkyni Němcové.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Tím více si cením vašeho rozhodnutí, že předtím jste nechal bez bližšího zkoumání promluvit místopředsedkyni klubu komunistů. Považovala bych opravdu za precedentní, kdybyste mně tuto možnost odepřel.

Jednací řád neříká, že má být písemně přenesena pravomoc na místopředsedy, a já si tedy dovolím Poslaneckou sněmovnu seznámit s praxí, která je běžná v poslaneckém klubu Občanské demokratické strany.

(Hluk v sále se stupňuje.)

Já věřím, že vás to nezajímá, ale mohla bych vám dobře poradit, abyste příště věděli, co máte dělat.

(Hluk v sále se ještě zvýšil, poslanci vykřikují.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Žádám o klid!

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Jestli mě nechcete poslouchat, prosím, máte vždy možnost odejít. To je jednodušší než na mě pokřikovat.

Chtěla bych říci, že praxe v poslaneckém klubu ODS je taková, že když odchází předseda poslaneckého klubu z jednací síně, vždy některého z místopředsedů pověří tím, aby jej zastupoval. Děláme to tak čtyři roky, co jsme v této Poslanecké sněmovně. Jestli vy to tak neděláte, je to váš problém.

Nyní k věci, kterou jsme řešili. Já bez jakéhokoliv napadání kohokoliv chci upozornit na to, že Poslanecká sněmovna má stanovené nějaké procedury dané jednacím řádem a tyto procedury jsou stanoveny, protože jsme přijali rozhodnutí, že se chceme rozumně, poctivě a slušně vyrovnat s návrhy zákonů, které do Poslanecké sněmovny přicházejí. Říkám-li rozumně, myslím tím v rozumném čase, říkám-li poctivě, myslím tím tak, abychom věděli, o čem hlasujeme, říkám-li slušně, myslím tím to, že budeme respektovat i názor, který sice nesdílíme, ale který zde bude přednesen.

Já se domnívám, že v tuto chvíli nastává jiná praxe, a to tak, že ten, kdo sice názor žádný vyargumentovaný nemá, tak se alespoň snaží tomu druhému jeho vyargumentovaný, propracovaný, slušný návrh zabránit pronést. Já si myslím, že to je praxe nedůstojná Poslanecké sněmovny, parlamentní praxe jako celku, nedůstojná těch, kteří brání v pronesení takového názoru druhým.

Jestliže kompetenční výbory či jiné výbory neprojednaly z nejrůznějších důvodů předložené předlohy druhé části reformy veřejné správy, základních úhelných kamenů, které transformují život naší společnosti, a jestliže toto není sněmovnou bráno jako závažný důvod, tak si potom myslím, že ty výbory rovnou můžeme zrušit, protože prakticky k ničemu nejsou. Pak stačí, aby příslušný pan ministr si domluvil podporu s kýmkoliv na cokoliv, a nemusí obtěžovat nikoho tím, že by si příslušné návrhy četl, že by je studoval, že by je konzultoval a že by si na ně vytvářel názor, ze kterého se posléze bude muset zpovídat.

Jestliže toto vám nevadí, já za sebe a za klub Občanské demokratické strany říkám, že nám to vadí, že neprojednání zákonů v příslušném kompetenčním výboru i v jiných výborech považujeme za zásadní překážku v pokračování projednávání na tomto plénu. To je naše stanovisko, které je obecného charakteru.

V závěru si jenom dovolím poprosit -

(Poslanec Škromach něco na poslankyni Němcovou pokřikuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane kolego, chovejte se k dámě slušně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za zjednání pořádku. Obávám se, že to v případě pana poslance Škromacha nebude dlouho platit.

Musím nicméně zopakovat, že bych si velmi přála, aby sněmovna odstoupila od svých politických stanovisek, od různých vášní, aby nechala výborům projednat zákony, které jim svým rozhodnutím přikázala projednat. Jestliže hlasovala pro přikázání výborům, říkala to s plnou váhou a zodpovědností, protože chtěla znát názor expertů a specialistů na danou tematiku. Nyní pravděpodobně tento názor znát nechce, protože si podporu získala jiným, pro mne zcela nepřijatelným a nemravným způsobem. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nechci hovořit o tom, paní kolegyně, že s touto koncepcí jsme se mohli seznamovat od přijetí ústavy v roce 1992, od přijetí zákona o vyšších územně samosprávných celcích od roku 1996 apod.

Nyní se hlásí opět předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Jan Kasal: Ne opět, pane místopředsedo. K tomuto bodu poprvé. Vystoupil jsem, protože jsem si to chtěl vyjasnit. Přestřelka, ke které tady došlo, je vážná věc - kdy místopředseda má nebo může zastupovat předsedu klubu. Zcela nepochybně ho může zastupovat tehdy, je-li k tomu pověřen a je-li předseda klubu omluven z jednání. Pokud jsou tyto podmínky naplněny, nemám pražádných námitek a určitě nikdo z nás. To je první připomínka. Proto jsem se však nepřihlásil.

Přihlásil jsem se proto, abych řekl, že výbor se tímto zákonem měl zabývat poměrně dlouho. Prodloužili jsme lhůtu o dvacet dní. I mně stejně jako paní poslankyni Němcové je velmi líto, že výbor nedospěl k závěru při svém jednání. Zároveň ale jako poslanec této sněmovny odmítám nechat se vydírat rozhodnutím výboru, zdali se rozhodne a uráčí přijmout usnesení, nebo zdali se rozhodne a neuráčí se přijmout usnesení. Lhůta pro jednání tohoto výboru byla podle mého soudu dostatečná. Jestliže výbor ze své vůle nedospěl k závěru, je mi to líto, ale kvůli tomu nechci přerušit jednání o tomto návrhu zákona. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Já jsem vás již jednou odhlásil, ale přesto vás odhlašuji znovu a žádám vás o novou registraci.

Ještě se hlásí pan místopředseda Langer.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP