(18.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je mi líto, že se více zabýváme procedurou a méně věcnou podstatou věci. Ale nenechme dopustit, aby některá slova zůstala vyřčena bez reakce.

Pan předseda Kasal řekl, že výbor neprojednal, že se nechce nechat vydírat výborem. Výbor projednával a projednal tento návrh zákona myslím s plnou odpovědností složitosti materie, přerušil jednání a odročil na 2. dubna, pokud se nepletu, nebo na 3. dubna. Pokud ale připustíme praxi, že výbory jsou zbytečné, potom bych prosil všechny, kteří zde hlasují, aby iniciovali novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny a zrušili projednávání návrhů zákonů ve výborech, protože tím jenom dokazují, že celá procedura je zbytečná a nemá cenu ji absolvovat.

Poslední poznámku, kterou jsem chtěl v tuto chvíli říci. Je přece jasné, že ti, kteří chtějí prohlasovat tento zákon v jakékoliv podobě, jsou ve většině. Tak, dámy a pánové, co v těch výborech děláte, proč na výbory nechodíte, proč na nich nehlasujete a proč nemáme díky vaší většinové vůli ve sněmovně tento tisk k dispozici? (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Teď se o slovo přihlásila paní místopředsedkyně Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedající, dámy a pánové, jsem přesvědčena o tom, že s touto logikou, kterou zde přednesl pan místopředseda Langer, prostě souhlasit v žádném případě nelze. Bylo tu už jednou řečeno a já to opakuji, že výbory mají lhůtu pro projednání zákona. V některých případech - a byl to i případ tento - byla lhůta prodloužena, byla prodloužena dostatečně k tomu, aby výbor mohl takovýto zákon projednat. Může se potom samozřejmě stát, že skupina poslanců, která by v této sněmovně neměla většinu, ale v danou chvíli například ve výboru většinu mít může, tím, že nepřijme mít usnesení, může jakýmkoli způsobem zablokovat projednávání zákona. Ne tak, že bude mít dost odvahy například ve výboru zákon zamítnout.

Ono je mnohem jednodušší nepřijmout žádné usnesení, projednávání návrhu přerušit a odročit do doby, která kupodivu je dobou, která je až po skončení schůze Poslanecké sněmovny, do jejíhož pořadu byl takový návrh zákona zařazen. To znamená, že výbor věděl -a věděl v dostatečném předstihu - kdy má být tento zákon na plénu této Poslanecké sněmovny projednáván. Přestože to věděl, rozhodl v tomto zákoně tak, že nerozhodne vůbec, že jednání přeruší, a tím de facto při logice, že pokud není usnesení výboru, nelze ve sněmovně zákon projednávat, zablokuje projednávání takovéhoto návrhu zákona.

Já jsem přesvědčena, že sněmovna nemůže přistoupit na takovou praxi. Nemůže přistoupit k tomu, že malá část poslanců, která je sdružena v nějakém výboru, ne schválí, zamítne, přijme pozměňovací návrhy, ale tím, že nepřijme usnesení, zablokuje projednávání nějakého bodu, který by buď měl, nebo neměl většinovou podporu v této sněmovně. Ale tato sněmovna má právo - a svým způsobem i povinnost - se k takovémuto návrhu zákona vyjádřit a vyjádřit v plénu. Proto to, co zde bylo předneseno, lze pochopit jako určitou snahu o svévoli jistého výboru vůči sněmovně jako plénu. Pokud bychom přistoupili na takovouto logiku, bylo by to prostě tak.

Nemluvila bych takto rozhodně v případě, kdy by výbor neměl stanovenou lhůtu pro projednání návrhu nebo kdy by tato lhůta neměla být pro jednání výboru vyčerpána. Ale lhůta vyčerpána byla a výbor měl možnost návrh projednat a přijmout usnesení. Toho si prosím buďte vědomi při tomto hlasování. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Ještě se hlásí místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já už naposledy a slibuji, že nevystoupím k tomuto bodu. Doufám, že my všichni, kteří jsme přítomni projednávání návrhů zákonů, které předložil tento ministr, si pamatujeme a prožíváme atmosféru při jejich projednávání, jsme skutečně dospěli k témuž jedinému názoru - že reforma je velice promyšlená, velice koncepční a velice smysluplná. Opravdu průběh projednávání těchto zákonů toto prokázal. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu.

Pane poslanče, nedám vám slovo, ledaže byste do mikrofonu řekl, že paní poslankyně Rujbrová podruhé podvedla řídícího schůze tím, že byla pověřena za váš klub vedením procedury k tomuto bodu. Vám slovo nedám. Vystupovala paní poslankyně Rujbrová. Vám slovo nedám. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na vypuštění a přeřazení těchto bodů.

Pane poslanče, nekřičte na mě. Pane kolego, ukončím schůzi. Já jsem vám slovo nedal.

 

Poslanec Vojtěch Filip: To ji klidně ukončete, pane místopředsedo, ale hlavně se naučte jednací řád - § 77!

(Veliký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vás zastoupila paní poslankyně Rujbrová z titulu toho, že tady nejste, že jste omluven na jednání schůze.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, až se naučíte jednací řád, potom přijde klub KSČM na jednání této sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Slovo má paní místopředsedkyně Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedající, dostáváme se k problému, o kterém jsem zde před chvílí už mluvila, a sice k problému zastupování předsedů klubů jejich místopředsedy. Myslím si, že bychom si z této situace měli vzít napříště ponaučení.

Jsem přesvědčena o tom, že místopředseda klubu podle jednacího řádu má právo zastoupit předsedu, nicméně ne za předpokladu, že si předseda klubu pouze na pět minut odskočí ze sněmovny a zase se do ní za chvílí vrátí. Pakliže předseda poslaneckého klubu je omluven, je dlouhodobě mimo sněmovnu, měl by být řídící schůze informován o tom, že práva přednostně vystoupit se zhostí za omluveného předsedu poslaneckého klubu některý z místopředsedů.

Budeme-li ovšem tomuto přednostnímu právu přistupovat způsobem, že pakliže předseda poslaneckého klubu zrovna náhodou není přítomen v této síni, může za něj vystoupit kterýkoli z přítomných místopředsedů klubu, budeme tady mít, vážené kolegyně a kolegové - vrozená slušnost mi brání říci to slovo, řeknu to slušně - pěkný nepořádek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, soudím podle atmosféry zde v sále, podle pohledu na -

 

Poslanec Vojtěch Filip: Promiňte, pane místopředsedo. Klub KSČM se sejde okamžitě v prostorách klubu!

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Podle toho, kolik je hodin, a podle toho, jak složitý návrh zákona máme před sebou, bych doporučil, aby pan ministr zvážil, nakdy v rámci programu schůze chce bod zařadit. V tuto chvíli přerušuji jednání dnešní schůze Poslanecké sněmovny. (Potlesk.)

 

(Jednání přerušeno v 18.28 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP