(15.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kučerovi staršímu, slovo má pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně a kolegové poslanci, předesílám, že považuji za slabý důvod k hlasování osobní zkušenost kteréhokoliv poslance s kterýmkoliv podnikem a za velmi slabý důvod ztížit tomu podniku hlasováním další existenci. To na margo předřečníka.

K věci samé bych chtěl připomenout, že otázkami doprovodných novel tohoto zákona, otázkami doručování, se ještě v průběhu projednávání tohoto vládního návrhu zákona v Poslanecké sněmovně zabýval ústavně právní výbor a posléze dospěl k závěru, že není správné v tuto chvíli měnit cokoli na úpravě textu vládního návrhu ve věci těchto doprovodných novel.

Dle mého soudu to, co předkládá Senát, je poměrně nešťastné a možná to vyvěrá i z menší znalosti toho, proč vlastně v některých zákonech je ještě stále - a poslaneckou verzí to má být odstraněno - zachováno dvojí doručování, respektive je tam zachován pokus o dvojí doručování. Dámy a pánové, to je totiž proto, že kdysi dávno pošta doručovala dvakrát denně, a tehdy mělo logiku, aby při prvním neúspěšném doručení ráno pokusila se pošta ještě podruhé doručit tentýž den odpoledne. V okamžiku - a to už je několik desítek let - kdy se dvakrát denně nedoručuje, pokus o dvojí doručování je jenom cestou k tomu, jak doručení naprosto zhatit a tomu, kdo si nepřeje, aby mu bylo doručeno, ulehčit situaci, nikoli ztížit situaci poště.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Výbornému. Ptám se, jestli se hlásí někdo další do rozpravy. Není tomu tak, proto rozpravu končím k tomuto bodu.

Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů, zákon o poštovních službách, podle sněmovního tisku 248/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 248/4."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 30 a ptám se, kdo se je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 30 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 187 pro vyslovilo 5 a 134 bylo proti. - (Předsednictví převzal místopředseda Gross.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny všech poslanců a prosím tedy o nastavení kvora na 101 hlas, což již proběhlo.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů, zákon o poštovních službách, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tiku 248/3."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 31. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 187 poslanců pro bylo 151, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

Končím tím projednávání bodu č. 5.

 

Přecházíme k projednávání bodu č. 6, což je

 

6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech,
ve znění zákona č. 167/1998 Sb.
/sněmovní tisk 229/4/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo rozdáno jako sněmovní tisk 229/5.

Zjišťuji, jestli je mezi námi paní senátorka Seitlová - je tomu tak. Prosím, paní senátorko, vítám vás na půdě Poslanecké sněmovny a prosím, abyste zaujala pozici u stolku zpravodajů.

Prosím, aby se za navrhovatele usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu vyjádřil pan poslanec Libor Ambrozek. Pan poslanec Libor Ambrozek je však omluven, že je nemocen, a proto se podívám, jestli je tu někdo jiný z navrhovatelů, kdo by chtěl využít této možnosti. Zjišťuji, kdo je pod návrhem zákona podepsán - je to jen pan kolega Ambrozek, alespoň podle podkladů, které mám. Není tedy možno, aby vystoupil jménem navrhovatelů někdo jiný. Myslím, že proceduře neublíží, když tuto část našeho jednání přeskočíme, protože nikde není explicite dána povinnost vystoupit za navrhovatele.

Táži se tedy zpravodaje výboru pro veřejnou správu, chce-li vystoupit… Jestli jste se hlásil, pane kolego (k poslanci Krátkému), tak samozřejmě dostanete slovo. Prosím, můžete hovořit za navrhovatele.

 

Poslanec Libor Krátký: Vážený pane předsedající, máme před sebou tisk zákona vrácený Senátem. Je to novela zákona o odpadech, která - jak již bylo v Poslanecké sněmovně zdůvodněno předtím, než byla novela zaslána Senátu, jedná zejména o novelu § 9 a 10 tohoto zákona - a hlavním smyslem této novely bylo upravit způsob nebo možnost plateb za sběr a třídění komunálního odpadu ze strany obce. Po poradě s ostatními předkladateli, s panem kolegou Ambrozkem a s panem kolegou Ondrušem, jakož i po poradě s těmi, kteří byli vlastně iniciátory a objednavateli této novely, to znamená se zástupci Svazu měst a obcí a mnoha obcí, které byly iniciátory této novely, jsme dospěli k závěru, že i přes výhrady vznesené Senátem tato novela je pro obce, které si to žádaly, pomocí, zejména proto, že umožňuje určitou variabilitu tohoto přístupu.

Z toho důvodu i přes výhrady Senátu a přes jeho zamítnutí navrhujeme, aby byla tato novela schválena ve znění původně schváleném Poslaneckou sněmovnou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji - za navrhovatele vystoupil pan kolega Libor Krátký. Nyní se táži zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Jiřího Drdy, zda se chce vyjádřit. Je tomu tak, prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Drda: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení pánové, vážené dámy, jen velice krátce, protože všechny argumenty tady zazněly, když jsme projednávali tuto novelu na poslední schůzi našeho výboru.

Musím konstatovat, že přesto, že Senát tento návrh zamítl, jsou tady věcné důvody, zůstávají tady věcné důvody pro to, abychom na této novele trvali. Myslím si, že jediné, co se tady změnilo, je skutečnost, že platnost tohoto zákona nemohla být, jak předkladatelé i zpravodaj očekávali, k 1. 1. letošního roku, což třeba u některých měst může částečně komplikovat situaci. Jsem ale přesvědčen o tom, že vzhledem k tomu, že nový zákon o odpadech měl mnoho připomínek a jistota jeho schválení skutečně není taková, aby mohl tuto úlohu převzít a ošetřit věci, které měla ošetřit tato novela, tak doporučuji ve shodě s předkladatelem zamítnout návrh Senátu na zamítnutí této novely a potvrdit původní usnesení naší sněmovny. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP