(15.20 hodin)

(pokračuje Gross)

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 248/4. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr dopravy a spojů České republiky pan Antonín Peltrám. Prosím.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Pane předsedající, dámy a pánové, Senát uplatnil dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká omezení povinnosti Ministerstva dopravy a spojů zveřejnit výsledky kontroly dodržování poštovních podmínek v Poštovním věstníku pouze na držitele licence k provozování poštovních služeb. V ostatních případech výsledky kontroly nezveřejňovat.

Druhý pozměňovací návrh se týká zavedení dvou pokusů o doručení zásilky. V prvním případě se předkladatelé domnívali, že není třeba myšlenku, že se výsledky kontroly nezveřejňují u těch, kteří nejsou držiteli licence, znovu zdůrazňovat, protože to už je v zákonu obsaženo. Pokud jde o dva pokusy o doručení, diskuse v Senátu se vedla v tom smyslu, že je třeba dát větší šanci těm, kteří si chtějí zásilku vyzvednout. Předkladatelé návrhu v připomínkovém řízení byli proti tomu, protože řada lidí, kterých se týká doručení doporučené zásilky, jestliže tuší nepříjemnou věc, má první pokus o doručení v podstatě jako avízo, aby se už vůbec nedali zastihnout. Proto jsme na návrh řady ústředních úřadů zredukovali pokus v návrhu zákona o doručení jenom na jeden.

Domnívám se, že by bylo dobré zůstat u původního textu Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu Antonínu Peltrámovi, ministrovi dopravy a spojů České republiky.

Nyní se táži zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Dušana Tešnara, zda se chce k pozměňovacím návrhům vyjádřit. Je tomu tak. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Dušan Tešnar: Vážený pane předsedající, vážená vládo, pane senátore, kolegyně a kolegové, jelikož dotčené okruhy otázek hospodářský výbor a následně sněmovna projednaly velmi detailně, pečlivě, s uvážením, a jelikož došlo k dosažení vysokého procenta shody na tyto otázky ze strany sněmovny, preferuji tento návrh: doporučit sněmovně, aby přijala sněmovní verzi. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Tešnarovi. V rozpravě, kterou nyní zahajuji, není možno předkládat pozměňovací návrhy. Na to jenom upozorňuji.

V rozpravě má jako první možnost vystoupit pan senátor Karel Korytář. Je tomu tak, takže v rozpravě prosím, pane senátore, přistupte k řečništi, máte slovo. Prosím.

 

Senátor Karel Korytář: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan ministr uvedl první pozměňovací návrh jako zveřejnění výsledků kontroly pouze od licencovaného vykonavatele poštovních služeb. V tomto bodě šlo o to, že v § 33 odst. 2 písm. c) šlo o text, který byl ve větě, která se skládala ze tří částí, oddělených středníky. A v této větě, jejíž rozklíčování bylo předmětem diskuse, šlo také o to, že nebude prováděna kontrola na jiné poskytovatele služeb než licencované. Toto byl hlavní důvod, který byl prakticky motivem podání pozměňovacího návrhu. To, že jsme v podstatě třetí část věty osamostatnili a uvedli u zveřejnění výsledků kontroly pouze licencovaný subjekt, právě umožnilo, aby předchozí dvě části věty hovořily o možnosti kontroly u všech subjektů, které budou poštovní služby poskytovat. Tolik k tomuto pozměňovacímu návrhu.

U dalšího pozměňovacího návrhu, kde se jedná o lhůtu a druhé doručení, je názor Senátu nejenom k této lhůtě, ale i k dalším lhůtám takový, že by bylo nutné a dobré, aby se i sněmovna a posléze i Senát znovu zamyslely nad lhůtami doručení zásilek, které jsou u různých typů doručení různé. Třídenní lhůta se nám zdá natolik krátká, že jedno doručení by v mnoha případech nemohlo zastihnout adresáta, aby si mohl zásilku převzít. To znamená, že Senát se přikloňuje v tomto případě k druhému doručení.

Tolik k filozofii návrhu Senátu. Osobně si myslím, že velmi důležitý je zejména ten pozměňovací návrh, který hovoří o kontrole, a kontrola je právě to, co nám v minulosti velmi chybělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu senátorovi Korytářovi. Nyní v rozpravě vystoupí pan kolega Václav Exner. Další přihlášku nemám. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, za prvé bych chtěl vyslovit přesvědčení, že pokud jde o první pozměňovací návrh, má plnou pravdu Senát, a tím tedy pan senátor Korytář, který zde tento návrh přednášel.

Za druhé se domnívám, že i na základě jednání Senátu se příslušní státní činitelé, ať už jde o Ministerstvo dopravy a spojů nebo legislativu vlády, přesvědčí o tom, že doručování zásilek je skutečně potřeba upravit. Při jednání o doručování zásilek podle současného způsobu jsme v Poslanecké sněmovně i ve dvou výborech vyslovili přesvědčení, že dosavadní způsob doručování je nepřijatelný, má spoustu problémů, a že by bylo potřeba udělat takové doručování zásilek, aby bylo jednotné, aby pošta nemusela rozpoznávat obsah zásilky, protože podle obsahu zásilky je doručování různé a především lhůty, do kterých má pošta příslušné písemnosti držet nebo dát k uložení, jsou různé a také v některých případech jsou různé i instituce, u kterých je možno nepřevzaté zásilky uložit.

Bohužel jsme nakonec dospěli v Poslanecké sněmovně k názoru, že pro různé zákony nejsme schopni tady dosáhnout sjednocení postupu doručování. Byly odhlasovány návrhy, které sice odstraňují dvojí doručování - možná oprávněně, možná neoprávněně, ale zůstaly rozdíly mezi jednotlivými druhy písemností a mezi jednotlivými institucemi, které jsou zdrojem, odesilatelem těchto písemností. Nyní Senát znovu upozorňuje na tento problém a jeho návrh zní tak, že v podstatě ve všech případech vracíme způsob doručování zásilek k tomu v současné době nevyhovujícímu stavu.

Protože není obvyklé navrhovat nějaké doprovodné usnesení při projednávání návrhu zákona vráceného Senátem, chtěl bych jenom ústně vyzvat pana ministra dopravy a spojů a vládní legislativu, aby se problémem doručování zásilek zabývali a aby návrh , který by jak pro občany, tak pro budoucí nositele poštovních služeb byl jednoznačný, přijatelný a také aby neměl právní vady, kterými trpí jak současné, tak Poslaneckou sněmovnou navržené doručování zásilek.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Dále se do rozpravy hlásí pan kolega Miroslav Kučera starší. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, členové vlády, pane senátore, kolegyně a kolegové, chtěl bych při této příležitosti říci, že moje osobní zkušenosti z poslední doby s podnikem, který se jmenuje Česká pošta, s poštovními službami, jsou tak tristní, že přivítám jakýkoliv způsob, který tomuto podniku zkomplikuje život, aby si uvědomil, že je tady Česká pošta pro občany, a nikoliv občané pro Českou poštu. Z tohoto důvodu budu hlasovat pro návrh, který jsme dostali ze Senátu.

Pokud by náhodou tento návrh nebyl přijat, veřejně tady prohlašuji před svědky, že pan ministr ode mne v dohledné době obdrží několik podnětů zcela konkrétních a požádám ho, aby v tomto směru udělal už jednou v České poště pořádek. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP