(15.10 hodin)

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Na tom, že jsme nesouhlasili v Senátu, není nic divného. My jsme na výzvu mnoha senátorů chtěli urychlit proces schválení, proto jsme vyslovili negativní stanovisko. Nicméně nakonec se hlasovalo v Senátu pro vrácení sněmovně, a proto souhlasím s doplňovacími návrhy schválenými Senátem, které nic nemění na podstatě zákona a jsou v podstatě drobnou úpravou. Proto změna stanoviska.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já vás pro pořádek odhlásím, protože vás tady nevidím plný počet. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o veřejných dražbách podle sněmovního tisku 156/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 156/6."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 26 z přítomných 180 poslanců hlasovalo 92 pro, 80 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím končím projednávání bodu 2 našeho programu a konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Děkuji panu ministrovi a prosím ho, aby zůstal na svém místě.

 

Dalším bodem je

 

3.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
/sněmovní tisk 157/5/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 157/6. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, změna zákona vyplývá z logiky nové úpravy veřejných dražeb.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Chce se vyjádřit pan zpravodaj Plachý? Nechce. Přeje si někdo vystoupit v rozpravě? Nepřeje.

Přistoupíme k hlasování. Prosím, abychom méně pochodovali po sněmovně. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách, podle sněmovního tisku 157/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 157/6."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 27 z přítomných 184 poslanců hlasovalo 145 pro, 12 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru Císařovi.

 

Dalším bodem je

 

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
/sněmovní tisk 210/3/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 210/4. Nevím, jestli je přítomen senátor Karel Korytář. Ano, je. Prosím, pane senátore, posaďte se. Prosím, aby se vyjádřil pan ministr Antonín Peltrám k předloženým pozměňovacím návrhům.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Pane předsedo, dámy a pánové, Senát uplatnil dvě připomínky. Jednou z nich je oddálení účinnosti ustanovení týkajících se dopravní obslužnosti a její přenesení na nižší územně samosprávné celky z centra a druhým návrhem je úprava možných škod vyplývajících z narušení ochranného pásma dráhy. Domnívám se, že první návrh přijmout by nebylo dobré, protože by to mohlo naznačit jakýsi pokus o oddálení transformačního procesu Českých drah, nebo by se to alespoň tak mohlo vykládat.

Pokud jde o druhou úpravu, domnívám se, že také není pro nás zásadní. Doporučuji zachovat původní znění Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru dopravy a spojů panu Antonínu Peltrámovi. Nyní se táži zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Miroslava Kapouna, zda se chce k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit. Je tomu tak. Hovoří pan kolega Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl podpořit návrh pana ministra. Navrhuji neschválit zákon 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění schváleném Senátem, ale právě obráceně. Chtěl bych říci, že jsem znal připomínky, které v Senátu byly vzneseny. V konečné fázi byly přijaty jen tyto dva pozměňovací návrhy. Myslím, že je to škoda. Proto navrhuji schválit zákon ve znění Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Kapounovi. Otevírám rozpravu. Úvodem připomínám, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. V rozpravě jako první má možnost vystoupit pan senátor Karel Korytář. Chcete vystoupit, pane senátore? Ne. Táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Není-li tomu tak, rozpravu uzavírám.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, podle sněmovního tisku 210/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 210/4."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 28. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování končí. Z přítomných 185 hlasovalo pro 27, proti 145. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme nepřijali.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 zákona o jednacím řádu sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Prosím o nastavení kvora na 101 hlas.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 210/3."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 29, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 187 hlasovalo pro 158, proti 5. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Tím končím projednávání bodu 4. Přistupujeme k bodu

 

5.
Návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách)
/sněmovní tisk 248/3/ - vrácený Senátem

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP