(15.00 hodin)

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, Senát vrátil návrh novely zákona o veřejných zakázkách s jednou jedinou změnou. Snaží se napravit chybu, ke které došlo evidentně nedopatřením na půdě Poslanecké sněmovny, neboť při stanovení limitních hranic pro případ, kdy jmenuje výběrovou komisi ministr, a pro případ, kdy jmenuje výběrovou komisi vláda na návrh ministra, omylem v odst. 2 i v odst. 3 založil stejnou limitní hranici 200 milionů korun.

Jediná změna, kterou Senát navrhuje v odst. 3 tohoto ustanovení, je nahradit číslovku 200 číslovkou 300. Jde tedy vlastně o odstranění dalo by se říci překlepu. Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby v každém případě přijala znění vrácené Senátem s touto jedinou změnou. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Jaromíra Schlinga, zda se chce k tomuto vyjádřit. Prosím.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové, potvrzuji v plném rozsahu slova mého předřečníka. Opravdu se stalo v množství pozměňovacích návrhů, že jsme nikdo nepostřehli, že jeden z přijatých pozměňovacích návrhů vytváří tu situaci, o které zde pan místopředseda vlády mluvil. Čili doporučuji sněmovně schválit znění návrhu zákona tak, jak nám ho vrátil Senát. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se zpravodajů ostatních výborů, poslanců Pavla Svobody, Jiřího Drdy a Jana Žižky, zda si přejí k tomu vystoupit. Ne-li, otevírám rozpravu. Úvodem připomínám, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

Hlásí se někdo do rozpravy? Ne-li, rozpravu končím. Podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny přistoupíme k hlasování. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení, který říká:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 152/7, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 152/8."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 194 poslanců 135 pro, 18 proti.

 

Návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali - vyřešeno to ještě není, nyní budeme hlasovat znovu podle § 97 odst. 5 jednacího řádu sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny…

Promiňte. Přijali jsme senátní verzi, proto už znovu dále hlasovat nebudeme. Tento bod jsme ukončili. Děkuji panu místopředsedovi vlády.

Dostáváme se k bodu 2, což je

 

2.
Návrh zákona o veřejných dražbách
/sněmovní tisk 156/5/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 156/6.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař. Prosím, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, v Senátu byly dva drobné pozměňovací návrhy. Jednak návrh omezit výši odměny dražebníka v případě, kdy navrhovatelem dobrovolné dražby je správce konkursní podstaty, a to z toho důvodu, že k takovému nakládání s věcmi patřícími do konkursní podstaty nebude zapotřebí předchozího souhlasu soudu. Druhým pozměňovacím návrhem byl návrh na vyslovení neplatnosti dražby a jednoznačné vyjádření, že titulu pro provedení dražby nebude zapotřebí pouze v případě již existujících pohledávek, a lze taktéž pokládat za poměrně výrazné zkvalitnění navržené úpravy.

Protože se domnívám, že tyto dva návrhy lze pokládat za pozitivní doplnění, doporučuji, aby byl zákon schválen ve znění senátního tisku. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, zda se zpravodaj hospodářského výboru poslanec Jaroslav Plachý chce vyjádřit.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, jako zpravodaj sněmovny k zákonu o veřejných dražbách bych chtěl poděkovat Senátu za práci, kterou na zákoně odvedl, a dále bych chtěl požádat sněmovnu, aby schválila zákon o veřejných dražbách ve znění navrženém Senátem.

Pozměňovací návrhy Senátu jsou jakýmsi posledním, čtvrtým ladicím kolem a ve svém celku nepochybně posouvají zákon správným směrem. Proto by byla chyba nevyužít této možnosti a nezpřesnit některá ustanovení zákona. Děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se ještě pana poslanec Zuny jako zpravodaje ústavně právního výboru, jestli chce vystoupit. Nechce. Otevírám tedy rozpravu. Pan poslanec Vymětal. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, nejdříve mi v úvodu dovolte - dostali jsme dnes nebo včera i vyjádření pana senátora Topolánka, kterého jsme schválili, aby zde vystoupil, ale on to nepokládal za nutné se účastnit jednání sněmovny, kde nám sděluje, že při jednání v Senátu o tomto zákonu předkladatel s většinou pozměňovacích návrhů nesouhlasí. Teď jsme slyšeli z úst pana ministra, že souhlasí s tím, co navrhl Senát. Tak nevím. Možná by bylo dobře, kdyby pan ministr reagoval na tuto skutečnost, která je jistě pozoruhodná.

Nicméně já jsem si pozměňovací návrhy Senátu probral jeden za druhým ve smyslu znění zákona, jak jsme ho projednali v Poslanecké sněmovně, a musím konstatovat, že z osmi pozměňovacích návrhů Senátu až na dva jsou pro mne nepřijatelné, a spíše bych řekl, že tyto pozměňovací návrhy svědčí o jakési lidové tvořivosti Senátu ve vztahu k tomuto zákonu.

Chtěl bych říci - alespoň o jednom pozměňovacím návrhu, a sice o bodu 8, který řeší ve sněmovním znění přechod rizika škody na předmětu dražby, kdy přechází z jejího držitele, tedy předmětu dražby, na vydražitele. Samozřejmě že se to týká otázek pojištění, protože je třeba tato rizika pojistit a Senát v tomto případě svou lidovou tvořivostí vypustil slovo "rizika" a vložil slovo "nebezpečí". Samozřejmě že nebezpečí vám nikdo nepojistí, pojišťují se pouze rizika.

Na tomto dokumentu chci předvést, že bohužel, je mi líto, ale z toho důvodu, když pro nás šest pozměňovacích návrhů je nepřijatelných, některé jsou naprosto nepřijatelné, z tohoto důvodu, když není možné předkládat již pozměňovací návrhy k těmto pozměňovacím návrhům, doporučuji Poslanecké sněmovně, aby schválila původní znění sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nikdo. Rozpravu končím. Táži se na eventuální závěrečné slovo pana ministra.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP