(15.40 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji výboru panu poslanci Jiřímu Drdovi. Otevírám rozpravu a opětovně připomínám, že v rozpravě není možno přednášet pozměňovací návrhy.

V rozpravě má možnost vystoupit jako první paní senátorka Jitka Seitlová. Chce využít této možnosti? (Souhlas.) Prosím, paní kolegyně. Ještě jednou vás mezi námi vítám a přistupte k řečništi.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte, abych vám poděkovala za možnost vystoupit na vašem váženém plénu a přednesla vám důvody, které vedly Senát k jinému názoru, než převážil u vás zde v Poslanecké sněmovně při minulém projednání.

Chtěla bych říci, že Senát podrobil tento návrh velmi obšírné rozpravě, ve které ocenil snahu - a tato snaha je společná jak senátorům, tak poslancům - aby došlo k nápravě situace, která nyní panuje z hlediska vymáhání nákladů za zneškodňování odpadů obcemi. V tomto záměru se senátoři a poslanci zcela shodují.

Problém novely, kterou jste připravili, je v poněkud jiné rovině, a to v rovině legislativně právní. Senát při svém projednání si položil tuto základní otázku: Je novela, která byla přijata, přínosem pro starosty obcí a zlepší současnou situaci? A odpověď, která byla a která s drtivou většinou při hlasování převážila, i ze stran starostů, byla: Tento návrh novely má velmi vážné právní komplikace, které by ve svém důsledku mohly působit naopak zcela kontraproduktivně, to znamená, že cíl, pozitivní cíl, který jsme si společně stanovili, nebude dosažen. To bylo tím hlavním důvodem, proč Senát návrh zákona zamítl.

Když dovolíte, vašemu váženému plénu bych přednesla několik nejzávažnějších legislativních problémů, které tento zákon má. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Paní kolegyně, já vás přeruším. Kolegyně a kolegové, prosil bych o to, aby hladina hluku v jednacím sále byla odpovídající vážnosti problémů, které zde řešíme. A ti z vás, kteří potřebují v hloučcích něco diskutovat, ať tak jdou činit mimo prostory zasedací síně.

Prosím, paní kolegyně.

 

Senátorka Jitka Seitlová: U poplatku za komunální odpad není v rozporu s ústavou stanovena jeho výše. Rozpor s ústavou vyplývá z Listiny základních práv a svobod, článku IV. odst. 1, zpřesněný dále pro poplatky a daně výslovně článkem XI odst. 5 ústavy jako takové. Právní nedostatečnost návrhu zpochybňuje následně s ústavním právem soulad všech vydaných vyhlášek a jejich vymáhatelnost.

Dámy a pánové, v případě napadení ústavnosti vyhlášky, kterou vydá obec proto, aby mohla vybírat poplatky, pokud bude napadena fyzickou nebo právnickou osobou tato vyhláška, bude podle uvedené právní analýzy soudem více než pravděpodobně zrušena. Město ani obec nebudou mít právní oporu pro to, aby vybíraly poplatky, ale ani pro vymáhání ceny podle dosavadních smluv. Zcela bezprecedentně by byly obce zákonem povinny zajistit zneškodňování a využívání odpadů, ale neměly by kompetenci k stanovení placení nákladů za tyto služby.

I v případě, že nebude vyhláška napadena, nedává návrh, tak jak je přijat, kompetenci k vymáhání těchto poplatků, a dokonce tento návrh nestanovuje ani sankci za to, když někdo poplatky neplatí.

Dámy a pánové, jedním z hlavním důvodů, pro který byla novela předložena, bylo to, že starostové nemuseli prokazovat, že fyzická osoba produkuje odpad. Dovolte, abych přečetla znění návrhu, který tady dnes projednáváme.

Návrh stanovuje, že poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti - upozorňuji při jejíž činnosti - odpad vzniká, a tím pádem jsme touto novelou problém prokazování neodstranili. Obce jako takové budou mít znovu nutnost prokazování toho, že každé osobě při její činnosti odpad vzniká.

Dámy a pánové, chtěla bych říci, že to nebyl jenom § 9 a 10 z hlediska legislativně právního, přestože byl nejzávažnějším argumentem pro zamítnutí této novely, ale byly to i další dva paragrafy, zejména z věcného hlediska. Byla to povinnost všem původcům odpadů zpracovávat programy odpadového hospodářství. Velmi často se hovoří o tom, že je to povinnost, která vyplývá z našeho přístupu k právu evropskému, že takovéto právo stanovuje směrnice Evropské unie. Směrnice Evropské unie stanovuje tuto povinnost pouze pro stát, pro národní úroveň. V některých zemích je stanovena tato povinnost jejich vnitřní legislativou pro regionální úroveň. A dohodami jsou v některých zemích - jsou to dvě země Evropy - nikoliv ze zákona, ale formou dobrovolných dohod tyto plány vyžadovány po původcích, a to ne po všech, původcích odpadu.

Domnívám se, že i po věcné stránce schválení takovéto povinnosti nepřinese pro tento stát žádný významný posun z hlediska evidence odpadů, naopak zatíží podnikatele. A pro vaši informaci: Pro malou provozovnu stojí zpracování takového programu kolem 10 tisíc Kč jednoho lékaře, drobného opraváře. Pro střední podnik stojí 200 tisíc až 300 tisíc Kč, pro velký koncern se pohybuje v několikanásobku. Přitom tato povinnost není součástí povinnosti, která vyplývá z našeho přistoupení do Evropské unie, dokonce není téměř v žádné zemi jako povinnost zavedena. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Paní kolegyně, pokusím se opět zjednat trochu důstojnější prostředí. Kolegyně a kolegové, skutečně bych vás velice důrazně žádal. Když zde hovoří někdo z Poslanecké sněmovny, tak možná jsme zvyklí na tuto atmosféru, protože si ji sami tvoříme. Ale měli bychom být po mém soudu ohleduplní, pokud zde hovoří členka druhé komory našeho Parlamentu. Prosím, paní kolegyně.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Dámy a pánové, děkuji vám za vaši pozornost a požádala bych vás, jestli byste znovu zvážili právní argumenty, chaos, který může nastat v případě schválení této novely, i věcné argumenty, které jsem přednesla. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní senátorce Jitce Seitlové. Dále v rozpravě vystoupí ministr životního prostředí České republiky pan Miloš Kužvart. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Chtěl bych zdůraznit na úvod svého krátkého vystoupení, že tato novela byla vyvolána naprosto racionální úvahou, že stávající právní úprava, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, není dobrá. Bohužel, tak jak už tady zaznělo několikrát, záměr autorů této novely se velmi minul cílem.

Nebudu opakovat ty momenty, které zde zazněly u paní senátorky Seitlové, ale uvědomme si, že hlavní cíl a smysl, aby obce, komunální sféra měla oblast, kterou řeší § 9 a 10, komunálního odpadu řešitelnou, my naopak přijetím této novely uděláme ještě více složitou. Důkaz je jednoduchý. Jestliže poslanecká novela zákona o odpadech, zamítnutá Senátem, zavádí v bodu 4 poplatek, který není smluvní cenou ani nezapadá do stávajícího systému právní úpravy místních poplatků, tak z důvodů této zvláštní právní konstrukce a nezkušenosti s tímto institutem lze v praxi očekávat celou řadu problémů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP