(16.20 hodin)

(pokračuje Janeček)

Jestliže se vyskytují takové kazuistiky, které uvádějí, že zemřelý dárce nebo tzv. zemřelý dárce náhle začal projevovat nezpochybnitelné známky života, potom je to natolik vážná situace, že parlament nemůže čekat dalšího půl roku nebo rok, zdali někdo bude či nebude povolán k odpovědnosti. Jsem přesvědčen, že v takovém okamžiku parlament musí konat.

Parlament se těmito otázkami zabýval při projednávání interpelací na toto téma, zabýval se touto problematikou při projednávání novely trestního zákona, kdy se měla zařadit nová skutková podstata trestného činu neoprávněného nakládání s lidskými orgány. Domnívám se, že parlament je velmi dobře informován o této situaci, a proto bych poprosil poslance o podporu této komise, abychom mohli svým voličům říci, že naše zdravotnictví je zdravotnictví kultivované, že je to zdravotnictví středoevropské a že se v žádném případě nemusí bát toho, aby byli svěřeni do péče našich lékařů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dříve než otevřu rozpravu, bych chtěl požádat předsedu volební komise, aby pečlivě sledoval průběh jednání resp. výsledky případného hlasování o zřízení takové komise, neboť by to podle mého názoru znamenalo další konsekvence vzhledem k programu jednání Poslanecké sněmovny ve smyslu volby členů této komise.

Stojíte u mikrofonu, pane poslanče, takže otevírám rozpravu a dávám vám hned slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, předkladatel návrhu na zařazení tohoto bodu nenavrhl bod "volba členů této komise" z důvodů, které jsou nasnadě.

Je nezbytné dodržet legislativní lhůty pro podávání návrhů a má-li právě probíhající schůze Poslanecké sněmovny skončit ve čtvrtek, tak je nemožné vzhledem k těmto lhůtám provést volbu členů vyšetřovací komise na této schůzi. V tomto okamžiku skutečně projednáváme pouze návrh na zřízení vyšetřovací komise. Dojde-li k tomuto, je možné provést volbu poté, co budou vyhlášeny lhůty pro podávání návrhů, které jsou nejméně 24 hodin přede dnem konání volby, což vychází na pátek tohoto týdne. Nedojde-li k tomu, že by schůze Poslanecké sněmovny pokračovala až do pátku, pak není možné provést volbu členů vyšetřovací komise.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Přihlásil se pan předseda Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Dámy a pánové, není dosud určeno, kdy skončí tato schůze. Myslím si, že do čtvrtka budeme mít co dělat, abychom projednali alespoň deset bodů, že budeme muset jednat podstatně déle. Rozumím panu předsedovi Vidímovi v jeho obavách, ale domnívám se, že v tuto chvíli nic nebrání tomu, aby přes toto upozornění jsme pokračovali v projednávání tohoto bodu dále.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi poslaneckého klubu KDU-ČSL Janu Kasalovi. Nyní v rozpravě vystoupí předseda poslaneckého klubu KSČM kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych vyjádřil svůj názor. Jsem přesvědčen, že v tuto chvíli projednáváme teprve zřízení vyšetřovací komise. Nic nebrání tomu, abychom to doprojednali a pak se rozhodli dál. Návrh podporuji a navrhuji, aby vyšetřovací komise, pokud bude zřízena, byla složena na principu parity, jak jsme to udělali v minulé volební komisi, po dvou zástupcích z jednotlivých klubů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Filipovi. Nyní bude hovořit místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer. Další přihlášku do rozpravy nemám. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, je pravdou, že opakovaně, když tato Poslanecká sněmovna jednala o zřízení nějaké vyšetřovací komise, jsem veřejně prezentoval své odmítavé stanovisko k takovému kroku Poslanecké sněmovny, neboť ho považuji za skutečně extrémní krok, ke kterému se rozhoduje zákonodárný sbor v okamžiku, kdy má pocit, že standardní metody, které zná náš právní řád, nefungují.

Nicméně věc, o které hovořil pan kolega Janeček, je skutečně velmi vážná, a to nejen v samotné podstatě, že existují skutečně velmi vážné pochybnosti o tom, zda vše, co probíhalo v onom transplantačním centru v Ostravě, se odehrávalo podle všech pravidel standardních postupů v takovýchto případech. To by byla věc, kvůli které by Poslanecká sněmovna vyšetřovací komisi zřizovat nemusela, neboť pokud existovaly pochybnosti, a ony existují, bylo logicky povinností zodpovědných osob učinit oznámení vůči orgánům činným v trestním řízení, event. v případě fakultní nemocnice vůči svému zřizovateli, a iniciovat šetření v této věci. Pokud se tak stalo, a ono se tak stalo, je logické, že bychom měli očekávat standardní postup a reakci ze strany příslušných orgánů, jednak policie, jednak i Ministerstva zdravotnictví. Pokud vím, ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě takovéto podněty opakovaně vznesl a opakovaně se s nimi obrátil jak na ministra vnitra, tak na policii, tak také na zástupce svého zřizovatele a vedoucího resortu zdravotnictví pana ministra Davida.

Problém, před kterým stojíme a kvůli kterému zde teď projednáváme tento bod, je skutečnost, že se nic nestalo, alespoň se nestalo nic viditelného ze strany policie a vůbec nic se nestalo ze strany Ministerstva zdravotnictví, resp. nestalo se nic v pozitivním slova smyslu, že by se někdo cílevědomě, zodpovědně věnoval prošetření takovýchto podnětů. Co se ale naopak stalo ze strany Ministerstva zdravotnictví, je fakt, že člověk, který na tato podezření upozorňoval, člověk, který na tato pochybení neustále poukazoval, byl ke včerejšímu dni odvolán ministrem zdravotnictví, a to i přesto, že ministr zdravotnictví za celou dobu svého působení ve funkci, tj. více než deset měsíců, si nenašel ani minutu času, aby se s tímto člověkem sešel, aby s tímto člověkem přinejmenším tento problém projednal. Považuji to za zcela fatální selhání ministra zdravotnictví a dovoluji si kromě žádosti o podporu při zřízení této komise navrhnout také doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny k tomuto bodu, které zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje zásadní nespokojenost s dosavadní činností ministra zdravotnictví."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi sněmovny Ivanu Langrovi. Nyní bude hovořit ministr vnitra České republiky kolega Václav Grulich. Po něm vidím do rozpravy přihlášeného pana poslance Šuláka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, nevím, co myslel pan poslanec Langer tím, že se nic viditelného nestalo z hlediska Ministerstva vnitra.

Za prvé jsem žádný podnět nedostal, ale to nevadí. Nicméně minulý týden ve čtvrtek v 15 hodin jsem předvolal k rozhovoru policejního prezidenta a ředitele úřadu vyšetřování a nechal jsem se informovat, jestli bylo zahájeno vyšetřování a jestli probíhá. Byl jsem ubezpečen, že vyšetřování probíhá standardně, že všichni dotčení lidé, kteří byli označeni, jsou vyšetřováni, že zatím není třeba se znepokojovat, že by bylo něco opomenuto. Požádal jsem oba funkcionáře, abych o případných výsledcích byl zavčas informován, protože jsem předpokládal, že to Poslaneckou sněmovnu bude zajímat.

V tuto chvíli, kdy vyšetřování je v počátečních fázích, nelze samozřejmě dělat nic, co by takzvaně bylo viditelné, tedy sdělovat průběh vyšetřování, dílčí výsledky. Bylo by to totéž co maření vyšetřování. Znovu opakuji. Byl jsem zodpovědnými funkcionáři ubezpečen, že vyšetřování probíhá standardně.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP