Pořad 13. schůze

13. schůze (11., 12., 13., 14., 18., 19., 20., 21. května, 1., 2., 3., 8., 9. června 1999)


Zahájení schůze

1. Návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) /sněmovní tisky 16/6,7/ - vrácený Senátem

Projednávání (11. května 1999)

2. Návrh zákona o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisky 47/4,5/ - vrácený Senátem

Projednávání (11. května 1999)

3. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 77/ - druhé čtení

Projednávání (11. května 1999)

4. Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/ - druhé čtení

Projednávání (11. května 1999)

5. Vládní návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) /sněmovní tisk 88/ - druhé čtení

Projednávání (11. května 1999)

6. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 89/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (11. května 1999)
Projednávání, část č. 2 (12. května 1999)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - druhé čtení

Projednávání (12. května 1999)

8. Vládní návrh zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 91/ - druhé čtení

Projednávání (12. května 1999)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení

Projednávání (12. května 1999)

10. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 /sněmovní tisk 108/ - druhé čtení

Projednávání (12. května 1999)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - opakované druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (12. května 1999)
Projednávání, část č. 2 (14. května 1999)
Projednávání, část č. 3 (18. května 1999)
Projednávání, část č. 4

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 112/ - druhé čtení

Projednávání (14. května 1999)

13. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) /sněmovní tisk 150/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (14. května 1999)
Projednávání, část č. 2 (18. května 1999)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb. /sněmovní tisk 206/ - prvé čtení

Projednávání (18. května 1999)

15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Bulharské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 17. července 1998 v Sofii /sněmovní tisk 71/ - druhé čtení

Projednávání (18. května 1999)

16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rozhodnutí Společného výboru č. 3/1998 k Dohodě mezi státy Evropského sdružení volného obchodu a Českou republikou o zrušení Protokolu C /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení

Projednávání (18. května 1999)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - třetí čtení

Projednávání (18. května 1999)

18. Návrh poslanců Petra Mareše a Waltera Bartoše na vydání zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením /sněmovní tisk 149/ - prvé čtení

Projednávání (18. května 1999)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 187/ - prvé čtení

Projednávání (19. května 1999)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - prvé čtení

Projednávání (19. května 1999)

21. Vládní návrh zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/ - prvé čtení

Projednávání (19. května 1999)

22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 62/4 a 62/5/ - zamítnutý Senátem

Projednávání (19. května 1999)

23. Informace ministra financí o odhadu vývoje veřejných rozpočtů v roce 1999 a o opatřeních vlády směřujících k dodržení zákona o státním rozpočtu na tento rok

Projednávání, část č. 1 (13. května 1999)
Projednávání, část č. 2 (14. května 1999)

24. Návrh na změnu počtu poslanců v některých stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací

Projednávání (14. května 1999)

25. Bezpečnostní strategie České republiky

Projednávání, část č. 1 (14. května 1999)
Projednávání, část č. 2 (19. května 1999)

26. Zpráva vlády o stavu české společnosti

Projednávání, část č. 1 (20. května 1999)
Projednávání, část č. 2 (9. června 1999)

27. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny - Rady pro vzdělávání v České republice

Projednávání (14. května 1999)

28. Zpráva vlády o přípravě ustavení vyšších územně samosprávných celků

Projednávání (19. května 1999)

29. Návrh koncepce reformy veřejné správy /sněmovní tisk 196/

Projednávání (19. května 1999)

30. Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1999 /sněmovní tisky 75 a a 75/2/

Projednávání (14. května 1999)

31. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1999 /sněmovní tisk 76/

Projednávání (14. května 1999)

32. Komplexní zhodnocení povodňové katastrofy v červenci 1997 a návrh systému zabezpečení obnovy území postižených povodněmi, případně dalšími přírodními katastrofami /sněmovní tisk 87/

Projednávání (20. května 1999)

33. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1997 /sněmovní tisk 128/

Projednávání (20. května 1999)

34. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1998 /sněmovní tisk 107/

Projednávání (14. května 1999)

35. Výroční zpráva a roční účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 119/

Projednávání, část č. 1 (8. června 1999)
Projednávání, část č. 2 (9. června 1999)

36. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.7.1998 do 31.12.1998 /sněmovní tisk 118/

Projednávání (14. května 1999)

37. Návrh na navýšení odměn členů Rady České tiskové kanceláře

Projednávání, část č. 1 (14. května 1999)
Projednávání, část č. 2 (20. května 1999)

38. Návrh na změnu Statutu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání (20. května 1999)

39. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (1.1.1998 - 31.12.1998) /sněmovní tisk 145/

Projednávání (20. května 1999)

40. Vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 155/ - prvé čtení

Projednávání (1. června 1999)

41. Návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 131/ - prvé čtení

Projednávání (1. června 1999)

42. Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení

Projednávání (2. června 1999)

43. Návrh poslanců Karla Sehoře, Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 147/ - prvé čtení

Projednávání (2. června 1999)

44. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 164/ - prvé čtení

Projednávání (2. června 1999)

45. Návrh poslanců Vladimíra Paulíka a dalších na vydání zákona o evidenci silničních vozidel /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení

Projednávání (2. června 1999)

46. Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv /sněmovní tisk 181/ - prvé čtení

Projednávání (2. června 1999)

47. Vládní návrh zákona o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení

Projednávání (2. června 1999)

48. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení

Projednávání (2. června 1999)

49. Vládní návrh zákona o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - prvé čtení

Projednávání (3. června 1999)

50. Vládní návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 191/ - prvé čtení

Projednávání (3. června 1999)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 198/ - prvé čtení

Projednávání (21. května 1999)

52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 193/ - prvé čtení

Projednávání (3. června 1999)

53. Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (3. června 1999)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (8. června 1999)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 200/ - prvé čtení

Projednávání (8. června 1999)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 202/ - prvé čtení

Projednávání (9. června 1999)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 203/ - prvé čtení

Projednávání (1. června 1999)

57. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (8. června 1999)
Projednávání, část č. 2

58. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 208/ - prvé čtení

Projednávání (8. června 1999)

59. Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení

Projednávání (21. května 1999)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - prvé čtení

Projednávání (8. června 1999)

61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 209/ - prvé čtení

Projednávání (8. června 1999)

62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách /sněmovní tisk 210/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (14. května 1999)
Projednávání, část č. 2

63. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii /sněmovní tisk 211/ - prvé čtení

Projednávání (21. května 1999)

64. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 212/ - prvé čtení

Projednávání (8. června 1999)

65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 213/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (8. června 1999)
Projednávání, část č. 2 (9. června 1999)

66. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 214/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (8. června 1999)
Projednávání, část č. 2 (9. června 1999)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Rada Evropy číslo 121, sjednaná v Granadě dne 3. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998 /sněmovní tisk 83/ - druhé čtení

Projednávání (3. června 1999)

68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze dne 25. listopadu 1998 /sněmovní tisk 86/ - druhé čtení

Projednávání (3. června 1999)

69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. října 1998 v Asuncionu /sněmovní tisk 79/ - druhé čtení

Projednávání (3. června 1999)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. února 1998 v Pchjongjangu /sněmovní tisk 85/ - druhé čtení

Projednávání (3. června 1999)

71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. prosince 1998 v Praze /sněmovní tisk 94/ - druhé čtení

Projednávání (3. června 1999)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Česku republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. října 1998 v San José /sněmovní tisk 109/ - druhé čtení

Projednávání (3. června 1999)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 17. března 1999 v Sofii /sněmovní tisk 180/ - prvé čtení

Projednávání (3. června 1999)

74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou /sněmovní tisk 172/ - prvé čtení

Projednávání (1. června 1999)

75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, sjednaná v Haagu dne 19. října 1996 /sněmovní tisk 182/ - prvé čtení

Projednávání (3. června 1999)

76. Vládní návrh na sjednání Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o podmínkách pro účast České republiky v programech 5. Rámcového programu Evropského společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje a demonstrací (1998-2002) a ve výzkumných programech a výukových aktivitách 5. Rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a výukové aktivity (1998-2002) /sněmovní tisk 185/ - prvé čtení

Projednávání (21. května 1999)

77. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 77/ - třetí čtení

Projednávání (2. června 1999)

78. Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/ - třetí čtení

Projednávání (2. června 1999)

79. Vládní návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) /sněmovní tisk 88/ - třetí čtení

Projednávání (3. června 1999)

80. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 89/ - třetí čtení

Projednávání (2. června 1999)

81. Vládní návrh zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 91/ - třetí čtení

Projednávání (2. června 1999)

82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 93/ - třetí čtení

Projednávání (2. června 1999)

83. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 /sněmovní tisk 108/ - třetí čtení

Projednávání (2. června 1999)

84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu /sněmovní tisk 80/ - třetí čtení

Projednávání (21. května 1999)

85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 112/ - třetí čtení

Projednávání (3. června 1999)

86. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) /sněmovní tisk 150/ - třetí čtení

Projednávání (3. června 1999)

87. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 243

Projednávání (8. června 1999)

88. Návrh na volbu členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Projednávání, část č. 1 (20. května 1999)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (21. května 1999)

89. Návrh na volbu dalších poslanců - členů některých stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Projednávání, část č. 1 (20. května 1999)
Projednávání, část č. 2 (21. května 1999)
Projednávání, část č. 3 (9. června 1999)

90. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů

Projednávání (8. června 1999)

91. Návrh na způsob projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1998 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Projednávání (9. června 1999)

92. Úmluva č. 178 a Doporučení č. 185 o inspekci pracovních a životních podmínek (námořníci), 1996; Úmluva č. 179 a Doporučení č. 186 o najímání a umísťování námořníků, 1996; Úmluva č. 180 o pracovní době námořníků a posádkách lodí, 1996; Doporučení č. 187 o mzdách, pracovní době námořníků a posádkách lodí, 1996; Protokol z roku 1996 k Úmluvě o obchodním loďstvu (minimální standardy), 1976, přijaté na 84. zasedání Mezinárodní konference práce v říjnu 1996; Doporučení č. 188 o soukromých agenturách práce, 1997, přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997 /sněmovní tisk 114/

Projednávání (9. června 1999)

93. Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 116/

Projednávání (9. června 1999)

94. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Projednávání (21. května 1999)

95. Koncepce zahraniční politiky České republiky

Projednávání (9. června 1999)

96. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného výkonu usnesení obecního zastupitelstva obce Lužice

Projednávání, část č. 1 (8. června 1999)
Projednávání, část č. 2 (9. června 1999)

97. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání (13. května 1999)

98. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (13. května 1999)
Projednávání, část č. 2 (20. května 1999)
Projednávání, část č. 3 (3. června 1999)

99. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1998

Projednávání (20. května 1999)

100. Zřízení vyšetřovací komise PS pro šetření regionálního transplantačního centra v Ostravě

Projednávání (1. června 1999)

101. Volba členů vyšetřovací komise PS pro šetření regionálního transplantačního centra v Ostravě

Projednávání (8. června 1999)Přihlásit/registrovat se do ISP