(16.40 hodin)

(pokračuje Sobotka)

Vy nemáte nejmenší zájem těmto lidem pomoci, vy máte zájem zviditelnit svoji vlastní politickou stranu na základě argumentů, které nejsou podložené, na základě argumentů, pro které nemáte vůbec žádné důkazy, a dokonce se ani nenamáháte nějaké důkazy v této rozpravě v Poslanecké sněmovně předložit.

Myslím, že došlo ke zneužití lidí, kteří přišli o své finanční prostředky, k politickým a možná i ke komerčním cílům, protože si dokáži představit právního zástupce, který není schopen svým klientům prezentovat již po několik měsíců konkrétní výsledek své práce, a proto se rozhodne prodloužit důvěru svých mandátů takovouto zorganizovanou a velmi pečlivě připravenou mediální akcí, jejíž součástí je i shromáždění klientů i před Poslaneckou sněmovnou, poté předávání petic ve foyer Poslanecké sněmovny a pak následně návrh na zařazení bodu přímo na projednávání Poslanecké sněmovny.

Dokonce zde dochází k prolínání komerčních a politických zájmů, protože onen právní zástupce je shodou okolností i ve vysoké funkci Unie svobody. Myslím si, že bylo by dobré na toto poukázat, a rád bych se zeptal kolegů z Unie svobody, zda si nemyslí, že zde dochází k určitému střetu politických a komerčních zájmů, a zda by nebylo dobré, aby se Unie svobody od tohoto střetu distancovala.

Se zájmem jsem si vyslechl vystoupení pana kolegy Kühnla, když hovořil o nevyjasněných otázkách a kladl sugestivní otázky směrem k představitelům sociální demokracie a směrem k předsedovi vlády.

Dovolte mi, pane předsedající, abych vaším prostřednictvím položil, i když mi to jednací řád neumožňuje, otázku ne pouze panu kolegovi Kühnlovi, ale vůbec celé čtyřkoalici, jejíž součástí je Unie svobody.

Chtěl bych se zeptat milé čtyřkoalice, zda zde neexistují nějaké jiné otazníky, které vznikly v té samé době, kdy došlo k podvodu na klientech H-Systému. A chtěl bych se zeptat, milá čtyřkoalice, zda byla vyšetřena kauza sponzorského příspěvku pro vaši členskou stranu ODA, který přišel z Panenských ostrovů. Chtěl bych se zeptat, milá čtyřkoalice, zda byla vyšetřena kauza směnky na 52 milionů a zda, milá čtyřkoalice, tento dluh 52 milionů byl již zaplacen. Rád bych se zeptal, milá čtyřkoalice, zda byla vysvětlena kauza, která se týkala privatizace obchodního domu Breda a v níž se angažoval významný představitel tehdy Občanské demokratické aliance.

Domnívám se, že čtyřkoalice by na tyto otázky měla odpovědět, protože je dluží společnosti a nepochybně je dluží i všem občanům.

Myslím si, že je důležité na tyto otázky odpovědět i zejména proto, že pánové Kroupa, Skalický a Žantovský jsou členy čtyřkoaličního klubu v Senátu a tito lidé, nepochybně stejně jako pan kolega Kühnl, mají bližší informace, než máme my všichni ostatní, k těm otázkám, o kterých jsem zde hovořil.

Myslím si, že je důležité vnímat situaci, která byla v období, v němž docházelo k podvodům na H-Systému obecně, a není možné zapomínat na některé skutečnosti, ke kterým v té době došlo, jenom proto, že se nám to nehodí, jenom proto, že by bylo nejlepší, aby se na tyto věci zapomnělo a aby nikdy pravda nevyplavala na povrch.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní hovoří pan kolega Šulák, poté paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové. Mne poněkud překvapuje, že kolegové poslanci, bývalí ministři, náměstci ministrů a další funkcionáři bývalých vlád zde hovoří tak, jak zde hovoří. Nebo to snad nebyli právě oni, kteří v době, kdy v této zemi vládli, umožnili vytunelování velké části našeho průmyslu, zemědělství, podniků a bank?

Myslím, že je dost demagogické, když vytunelování H-Systému jeho managementem je zde připisováno jednomu nebo snad více řadovým dealerům, kteří shodou okolností byli členy sociální demokracie.

Nicméně tak překvapující zase uvedená vystoupení nejsou. Je zde zcela jasný záměr: poškodit vládu sociální demokracie a sociální demokracii samu. Vůči občanu, klientu H-Systému. Svést vinu za hospodářskou kriminalitu, která zde za minulých vlád přímo bujela, na tuto vládu a na sociální demokracii.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má paní poslankyně Eva Dundáčková jako poslední přihlášená do všeobecné rozpravy. Poté ještě vystoupí pan ministr Stanislav Gross.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Bylo zde řečeno velmi mnoho toho, na co bych chtěla reagovat. Ale protože čas kvapí, omezím se pouze na věc, která mně přijde naprosto skandální a bezprecedentní, a ve věci týkající se projednávaného bodu neboli onoho H-Systému odkáži zcela na svého kolegu Miroslava Beneše, který popsal situaci velmi přesně, a já se s ním stoprocentně ztotožňuji.

Nemohu ale ponechat stranou, jestliže předseda vlády České republiky z tohoto řečniště oznámí, že poslanec XY bude 19. prosince předveden k výslechu. To je věc naprosto bezprecedentní a skandální. Pan poslanec Kalousek, který reagoval na toto vystoupení, následně nekritizoval a nenapadl práci vyšetřovatelů, napadl postup, a velmi správně, kterým se k předsedovi vlády takováto informace dostala.

A pak prosím, světe div se, pan ministr vnitra této sněmovně sděluje, že to byl on, kdo tuto informaci podal předsedovi vlády.

Nevím, jestli to tak bylo, jestli je pan ministr vnitra natolik statečný, že pouze kryje postup, kterým se tato informace dostala k předsedovi vlády, anebo zda to skutečně učinil. Pokud to učinil, velmi mě to mrzí. Já sice považuji za velmi čestné, že se přiznal, pokud tak učinil, že tuto informaci předal on, ale i tak mi to přijde neuvěřitelné.

Pokud jsem správně porozuměla celému případu, pan poslanec Kalousek byl vyzván k podání vysvětlení, jak se ukázalo, a v našem státě, pokud se nemýlím, existuje princip presumpce neviny, a je naprosto neuvěřitelné, že se dopouštíme něčeho takového, čeho se dopouštíme. A já se obávám, že to je skutečně kriminalizace politiky a politiků. A nezlobte se, byl to předseda této vlády, který v okamžiku, kdy vyhlašoval akci "čisté ruce", mluvil o konkrétních jménech konkrétních politiků, jejichž výsledkem bude uvěznění těchto osob. Akce "čisté ruce", kterou vedl Výbor pro obranu ekonomických zájmů a jeho slavná koordinační analytická skupina, dnes již pravděpodobně neexistující, výsledky jeho činnosti vyšly do prázdna, ale nikoliv tak snaha této vlády, která, prosím, není to tak zcela dávno, kdy zřídila velmi nestandardním způsobem speciální útvar při Nejvyšším zastupitelství, který, nemýlím-li se, byl jedním z posledních aktů ministra spravedlnosti, který krátce poté odstoupil.

Já se ptám: Proč odstoupil, čím se tento speciální útvar zabývá a zda náhodou skutečně neexistuje seznam politiků, kteří prostřednictvím ať již speciálního útvaru, či jiné analytické a koordinační skupiny, či jak se všechny tyto nestandardní postupy jmenují, mají vést ke kriminalizaci a skandalizaci politiků?

Jsem přesvědčena, že něco takového se dít nesmí. A minimum toho, co by se teď mělo stát, je, že by měla přijít omluva, a ne-li předsedy vlády, tedy alespoň přítomného ministra vnitra.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Nyní je zde přihláška ministra vnitra a na závěr rozpravy požádal o slovo pan místopředseda vlády Vladimír Špidla.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Začnu tam, kde paní kolegyně Dundáčková skončila.

Již jsem tady řekl, že si myslím - a od člena vlády je to možná docela troufalé - že není dobře, když předseda vlády o těchto věcech hovoří, říkám to znova, a není-li zde předseda vlády, tak se já panu poslanci Kalouskovi omlouvám, byť tady přítomen není.

A teď k druhé otázce paní kolegyně Dundáčkové, k otázce týkající se toho, co dělají specializované útvary státního zastupitelství. Není zde ani ministr spravedlnosti, takže opakuji to, co předpokládám že víte. Ale jelikož zde zůstal určitý otazník, tak by mělo být vysvětleno:

Tyto útvary v rámci struktury státního zastupitelství byly zřízeny na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP