Neautorizováno !


 

(17.50 hodin)

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji na začátku provést tři legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, to ale mělo zaznít v rámci rozpravy, jestli to budou legislativně technické úpravy. Takže prosím pana ministra Kužvarta, aby otevřel rozpravu svým vystoupením a něco hezkého sdělil sněmovně.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že jak při prvním, tak druhém čtení jsem pronesl úvodní slova, která upozorňovala na riziko obrovského navýšení nároků na státní rozpočet přijetím některých pozměňovacích návrhů, nepovažuji za vhodné znovu již potřetí tyto argumenty opakovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji také. Rozprava je otevřena, vystoupí pan kolega Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Takže o jaké tři návrhy se jedná. První z návrhů je návrh pod písmenem C pana poslance Aubrechta, který se vztahuje k vládnímu návrhu a nikoli, jak je v tisku uvedeno, k návrhu výboru zemědělského.

Druhý pozměňovací návrh se týká písmene A16, kdy jde o to, aby na začátku závorky byla vložena zkratka "např." a na konci závorky zkratka "atd." vypuštěna.

Třetí návrh je v zemědělském výboru písm. B10, kde chybí přesná specifikace, o které ministerstvo se jedná. Čili v návrhu pod B10 by bylo potřeba doplnit "stanoví" a dále "Ministerstvo životního prostředí vyhláškou". Jinde v textu není zkratka uvedena. To jsou všechny tři legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Jsou námitky vůči tomu, že se jedná o legislativně technická přesnění? Nejsou, to znamená, že o všech těchto třech návrzích budeme hlasovat v tom znění, jak je nyní upřesnil pan zpravodaj. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne, rozpravu uzavírám. Prosím, pane zpravodaji, abyste nás seznámil s procedurou.

 

Poslanec Jan Bláha: V rámci procedury navrhuji hlasovat nejdříve o bodech pod písmenem A, tedy o bodech A1 - 17 mimo body A9 a A17, které mají svoji věcnou souvislost, a zároveň jsou jiné body k tomuto textu pod písmeny B10, 11 a 20. Zároveň ve věcné souvislosti ještě pod písmenem E. Čili první hlasování by bylo bez těchto dvou bodů.

Dále bych navrhoval opět kvůli věcné souvislosti nejdříve hlasovat o písmenu C, poté podle výsledku o písmenech B10, 11 a 20, následně o písmenu A9 a A17 a pak dál o bodech pod písmenem D, event. E podle výsledku hlasování, a F.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Jsou k tomuto návrhu připomínky? Prosím, jsou.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Pane předsedající, nesouhlasím s tím hlasováním komplexním pod A1 - A17, jak říkal zpravodaj. Navrhuji minimálně o bodu A9…, pardon, omlouvám se. A13 hlasovat zvlášť.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže je ještě návrh na A13 vzít zvlášť.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: O bodu A13 samostatně, za bod A9 se omlouvám, pan zpravodaj to navrhl.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan kolega Pešán navrhl, abychom vzali zvlášť bod A13. Pan zpravodaj to může zahrnout do návrhu své procedury. Ještě pan kolega Miloslav Kučera ml.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Myslím, že je nepřijatelné, abychom hlasovali nejprve o pozměňovacím návrhu pod písmenem C a potom teprve nechali, jestli může být hlasování o bodu B10 nebo ne. Tyto pozměňovací návrhy spolu nesouvisejí, ale zároveň se vylučují. Tady bych žádal o orientační hlasování, kterou cestou se bude postupovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: C a bod B10, ano, pane kolego?

 

Poslanec Jan Bláha: Ano, já jsem v úvodu říkal, že C10 jako první hlasování, a je to můj návrh, na kterém trvám právě proto, že je to ve stejném paragrafu jiný odstavec než B10. Je to třetí odstavec. Odstavec navržený panem Kučerou B10 je o jiném odstavci stejného paragrafu, ale pokud by byly oba přijaty, bohužel vzniká právně legislativní nesmysl. Proto se musíme nejdříve vypořádat s písmenem C a podle výsledku buď budeme hlasovat o B, anebo samozřejmě, pokud C bude přijato, tak B10 je nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Oba postupy jsou samozřejmě možné, pokud se o nich v proceduře usneseme, ale rozhodně není možné orientační hlasování, protože pokud se nepletu, tak z hlediska množství, času ani osoby tam rozdíl v těchto návrzích není.

Nechám schválit návrh procedury, tak jak ji navrhl pan kolega Bláha, s jedinou výjimkou, že poté se vypořádáme se sporným bodem B10 versus pozměňovací návrh C. Je to možné takto? Je. Jsou ještě nějaké připomínky k proceduře? Nejsou. Takže vyjma tohoto sporného bodu rozhodujeme o proceduře, jak ji navrhl pan zpravodaj.

 

Kdo je pro, ať v hlasování číslo 852 se vysloví tak, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 157 pro 139 a jeden proti.

 

Nyní musíme rozhodnout o tom, jestli budeme postupovat podle návrhu pana zpravodaje, tzn. nejprve písmeno C a potom B10. Nebude-li toto schváleno, platí obvyklý postup v pořadí, jak byly pozměňovací návrhy podávány. To znamená, nebude-li to schváleno, platí to, co požaduje kolega Kučera mladší. Je možno takto postupovat? Je.

V hlasování pořadové číslo 853… Vidím kolegu Aubrechta, že chce odhlásit, takže vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Rozhodovat budeme v hlasování 853 o návrhu procedury, jak ji navrhl pan zpravodaj. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Tento postup byl schválen. Z přítomných 144 pro 103, proti 38.

 

Budeme postupovat nejprve C a poté B10, nebude-li přijat bod C. V tomto duchu prosím, pane zpravodaji, abyste předkládal jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Jan Bláha: Jak jsem uvedl, hlasujeme nejdříve jako jedno hlasování body pod písmenem A mimo bod A9 a A17 a vyžádaný bod A13 s tím, že přijetím těchto bodů se pak vylučují některé, a to identické návrhy pod písmeny B, tj. B1, B2, B4, B7, B9, B12, B16, B18 a B19. Ty jsou naprosto identické. Stanoviska jsou souhlasná.,

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 854 probíhá. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 148 pro 146, nikdo proti.

 

Poslanec Jan Bláha: Nyní bychom měli hlasovat, protože to je možné, o vyjmutém A13. Stanoviska souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 855 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 150 pro 108, proti 40.

 

Poslanec Jan Bláha: Nyní bychom hlasovali o bodu pod písmenem C. Stanoviska souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 856 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 151 pro 102, proti 39.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP